intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy chế tài chính công ty

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1.042
lượt xem
632
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUY CHẾ TÀI CHÍNH CÔNG TY CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Quy chế tài chính của Công ty được xây dựng trên cơ sở Luật Doanh nghiệp, Pháp lệnh Kế toán thống kê và Điều lệ Công ty. Điều 2: Quy chế tài chính này áp dụng trong nội bộ Công ty. Đối tượng thi hành Quy chế Tài chính là toàn thể nhân sự làm việc trong hệ thống Công ty. Điều 3: VỐN VÀ TÀI SẢN 3.1 Vốn của Công ty là phần vốn tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm: - Vốn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chế tài chính công ty

  1. QUY CHEÁ TAØI CHÍNH COÂNG TY CHÖÔNG I: NHÖÕNG QUY ÑÒNH CHUNG Ñieàu 1: Quy cheá taøi chính cuûa Coâng ty ñöôïc xaây döïng treân cô sôû Luaät Doanh nghieäp, Phaùp leänh Keá toaùn thoáng keâ vaø Ñieàu leä Coâng ty. Ñieàu 2: Quy cheá taøi chính naøy aùp duïng trong noäi boä Coâng ty. Ñoái töôïng thi haønh Quy cheá Taøi chính laø toaøn theå nhaân söï laøm vieäc trong heä thoáng Coâng ty. Ñieàu 3: VOÁN VAØ TAØI SAÛN 3.1 Voán cuûa Coâng ty laø phaàn voán tham gia hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh bao goàm: - Voán ñieàu leä - Voán huy ñoäng - Voán tieáp nhaän - Voán vay - Voán tích luõy - Voán khaùc 3.2 Taøi saûn: Goàm taøi saûn coá ñònh vaø taøi saûn löu ñoäng. Ñieàu 4: NGUYEÂN TAÉC QUAÛN TRÒ VOÁN VAØ TAØI SAÛN: 4.1. Nguyeân taéc chung: Taát caû caùc caáp quaûn trò vaø nhaân vieân cuûa Coâng ty phaûi ñaûm baûo voán & taøi saûn ñöôïc quaûn trò vaø söû duïng treân cô sôû baûo toaøn, phaùt trieån vaø mang laïi hieäu quaû. Ñoàng thôøi phaûi hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm neáu ñeå xaûy ra tình traïng toån thaát taøi saûn. Toån thaát taøi saûn laø söï maát maùt, hö hoûng laøm giaûm giaù trò hay öù ñoïng voán vaø taøi saûn cuûa Coâng ty. 4.2. Caùc caáp quaûn trò laø tröôûng phoøng ban, phuï traùch caùc ñôn vò saûn xuaát kinh doanh tröïc thuoäc Coâng ty khoâng ñöôïc töï yù thay ñoåi cô caáu voán vaø taøi saûn maø Coâng ty giao cho ñôn vò mình ñeå hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. 4.3. Caùc caáp quaûn trò treân khoâng ñöôïc pheùp nhöôïng baùn, cho thueâ, caàm coá theá chaáp, thanh lyù taøi saûn ñöôïc giao. 4.4. Moïi vi phaïm caùc nguyeân taéc quaûn trò voán vaø taøi saûn caùc caáp quaûn trò vaø caù nhaân tröïc tieáp gaây ra phaûi chòu traùch nhieäm tröôùc nhaø nöôùc, ñaïi hoäi coå ñoâng vaø phaùp luaät: bò xöû phaït haønh chính, boài thöôøng vaät chaát, truy cöùu traùch nhieäm hình söï,… 4.5. Caùc caáp quaûn trò phaûi xaây döïng keá hoaïch, thöïc hieän, kieåm tra vaø caûi tieán coâng taùc quaûn trò voán vaø taøi saûn ñöôïc giao. CHÖÔNG III: QUAÛN TRÒ DOANH THU, CHI PHÍ VAØ GIAÙ THAØNH. Ñieàu 5: NGUYEÂN TAÉC QUAÛN TRÒ:
  2. 5.1. Ban Giaùm ñoác ñieàu haønh Coâng ty xaây döïng keá hoaïch, toå chöùc vaø kieåm tra chaët cheõ caùc chæ tieâu, doanh thu, chi phí vaø giaù thaønh saûn phaåm, dòch vuï vôùi muïc tieâu cuoái cuøng laø hieäu quaû doanh nghieäp. 5.2. Caùc caáp quaûn trò ñôn vò saûn xuaát kinh doanh tröïc thuoäc phaûi tính ñuùng, tính ñuû chi phí kinh doanh, baûo ñaûm caùc chi phí naøy ñöôïc trang traûi baèng doanh thu ñoàng thôøi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh phaûi coù hieäu quaû. 5.3. Caùc caáp quaûn trò cuûa Coâng ty hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà tính hôïp phaùp cuûa caùc khoaûn doanh thu, chi phí, vaø keát quaû kinh doanh trong phaïm vi ra quyeát ñònh cuûa mình. Ñieàu 6: QUAÛN TRÒ DOANH THU: 6.1. Doanh thu Coâng ty goàm doanh thu töø hoaït ñoäng kinh doanh ñaõ ñöôïc khaùch haøng chaáp nhaän thanh toaùn vaø doanh thu töø caùc hoaït ñoäng khaùc nhö: thu töø baùn vaät tö, haøng hoaù, taøi saûn doâi thöøa, coâng cuï, duïng cuï ñaõ phaân boå heát giaù trò, bò hö hoûng hoaëc khoâng caàn söû duïng, caùc khoaûn phaûi traû nhöng khoâng traû ñöôïc vì nguyeân nhaân töø phía chuû nôï, thu chuyeån nhöôïng, thanh lyù taøi saûn, nôï khoù ñoøi ñaõ khoanh, nay thu hoài ñöôïc, vaø caùc khoaûn thu baát thöôøng khaùc. 6.2. Toaøn boä doanh thu cuûa ñôn vò phaùt sinh trong kyø phaûi ñöôïc theå hieän treân caùc hoaù ñôn, chöùng töø hôïp leä vaø phaûi ñöôïc phaûn aùnh ñaày ñuû vaøo caùc soå saùch keá toaùn theo cheá ñoä nhaø nöôùc quy ñònh. 6.3. Caùc caáp quaûn trò cuûa Coâng ty hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm veà caùc khoaûn doanh thu, thu nhaäp ñeå ngoaøi soå saùch. Ñôn vò hoaëc caù nhaân vi phaïm hay coù lieân quan tuyø theo möùc ñoä vi phaïm ñeàu bò quy traùch nhieäm, truy noäp, thu ñeàn buø vaø xöû phaït theo cheá ñoä hieän haønh, tröôøng hôïp nghieâm troïng phaûi truy cöùu traùch nhieäm hình söï. Ñieàu 7: QUAÛN TRÒ CHI PHÍ VAØ GIAÙ THAØNH. 7.1. Chi phí cuûa Coâng ty bao goàm chi phí hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø chi phí hoaït ñoäng saûn xuaát khaùc. - Chi phí hoaït ñoäng kinh doanh bao goàm: a. Chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu, nhieân lieäu, ñoäng löïc: (goïi taét laø chi phí vaät tö). Chi phí naøy ñöôïc quaûn lyù treân cô sôû: möùc tieâu hao vaät tö vaø giaù vaät tö. + Möùc tieâu hao vaät tö: * Toång Giaùm ñoác Coâng ty pheâ duyeät heä thoáng ñònh möùc tieâu hao vaät tö ñoái vôùi töøng ngaønh haøng cuï theå vaø caàn thieát. * Caùc caáp quaûn trò cuûa Coâng ty phaûi laäp keá hoaïch toå chöùc, kieåm tra vaø caûi tieán caùc khaâu: döï tröõ, cung öùng, söû duïng vaø xaùc ñònh vaät tö, vieäc quyeát toaùn, ñoái chieáu vaät tö söû duïng vôùi ñònh möùc tieâu hao phaûi ñöôïc thöïc hieän ñònh möùc tuyø theo quy trình saûn xuaát kinh doanh. + Giaù vaät tö: * Caùc caáp quaûn trò cuûa Coâng ty phaûi baûo ñaûm giaù vaät tö mua vaøo laø giaù thöïc teá cuûa thò tröôøng treân cô sôû hai yeáu toá: chaát löôïng vaø hôïp lyù.
  3. b. Caùc chi phí phaân boå daàn: Caùc chi phí phaùt sinh vaø aûnh höôûng ñeán nhieàu chu kyø saûn xuaát kinh doanh phaûi ñöôïc taäp hôïp vaø phaân boå theo ñuùng tính chaát vaø ñaëc ñieåm, khoâng phaân boå traøn lan hoaëc trao laïi tuyø tieän gaây ra tình hình loã giaû hoaëc lôøi giaû. c. Chi phí keá hoaïch taøi saûn coá ñònh: aùp duïng möùc khaáu hao theo quy ñònh hieän haønh coù tính ñeán yeáu toá hoaøn voán vaø taùi ñaàu tö. d. Chi phí tieàn löông vaø caùc khoaûn phuï caáp coù tính chaát löông. * GIAÙM ÑOÁC Coâng ty pheâ duyeät ñònh möùc quyõ löông, ñôn giaù tieàn löông vaø ñònh bieân lao ñoäng. * Chi phí naøy phaûi ñöôïc quaûn trò chaêït cheõ vaø khoâng ngöøng caûi tieán ñònh möùc ñeå phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá phaùt sinh, trôû thaønh ñoøn baåy kinh teá thöïc söï ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng. e. Chi phí Baûo hieåm Xaõ hoäi, Baûo hieåm Y teá vaø kinh phí Coâng Ñoaøn: thöïc hieän theo quy ñònh hieän haønh cuûa luaät phaùp. f. Caùc chi phí dòch vuï mua ngoaøi vaø chi phí baèng tieàn khaùc: * Caùc caáp quaûn trò phaûi laäp döï toaùn theo ñuùng thuû tuïc ban haønh vaø ñöôïc caáp quaûn trò cao hôn coù thaåm quyeàn duyeät tröôùc khi thöïc hieän. * Caùc caáp quaûn trò phaûi kieåm soaùt caùc chi phí naøy treân cô sôû: hôïp lyù, tieát kieäm vaø chaát löôïng. - Chi phí hoaït ñoäng khaùc: bao goàm chi phí hoaït ñoäng taøi chính vaø chi phí hoaït ñoäng baát thöôøng ñöôïc quaûn trò theo quy ñònh hieän haønh cuûa luaät phaùp. 7.2. Tính giaù thaønh saûn phaåm: * Toaøn boä caùc khoaûn chi phí phaùt sinh phaûi ñöôïc keát chuyeån cho saûn phaåm, dòch vuï saûn xuaát vaø tieâu thuï trong naêm taøi chính ñeå xaùc ñònh hieäu quaû kinh doanh saûn xuaát kinh doanh. * Caùc caáp quaûn trò cuûa Coâng ty phaûi xaây döïng keá hoaïch vaø kieåm tra giaù thaønh trong phaïm vi ñieàu haønh saûn xuaát kinh doanh cuûa mình. Ñoàng thôøi luoân tìm moïi bieän phaùp ñeå haï giaù thaønh saûn phaåm treân cô sôû vaãn ñaûm baûo vaø caûi tieán chaát löôïng saûn phaåm, dòch vuï cuûa ñôn vò mình. CHÖÔNG IV: CHEÁ ÑOÄ THOÁNG KEÂ, KEÁ TOAÙN VAØ KIEÅM TOAÙN. Ñieàu 8: Coâng taùc thoáng keâ- keá toaùn vaø kieåm toaùn phaûi ñöôïc thöïc hieän treân cô sôû coù xaây döïng keá hoaïch, coù kieåm tra caûi tieán vaø ñuùng theo phaùp leänh keá toaùn thoáng keâ vaø quy cheá veà kieåm toaùn do chính phuû ban haønh. Ñieàu 9: 9.1. Taát caû caùc caáp quaûn trò cuûa Coâng ty coù traùch nhieäm baûo ñaûm cho coâng taùc thoáng keâ - keá toaùn vaø kieåm toaùn ñöôïc thöïc hieän xuyeân suoát vaø coù hieäu quaû . 9.2. Khoái phoøng ban Keá toaùn taøi vuï vaø boä phaän kieåm toaùn chòu traùch nhieäm chính veà toå chöùc coâng taùc thoáng keâ- keá toaùn vaø kieåm toaùn treân cô sôû chöùc naêng cuï theå ñaõ ñöôïc quy ñònh trong quyeát ñònh thaønh laäp. Ñieàu 10:
  4. 10.1. Baùo caùo thoáng keâ- keá toaùn vaø kieåm toaùn (ñöôïc goïi chung laø baùo caùo taøi chính) ñöôïc laäp ñònh kyø theo caùc quy ñònh cuûa nhaø nöôùc: haøng thaùng, haøng quyù, haøng naêm tuyø theo tính chaát cuûa baùo caùo: - Baùo caùo thaùng: ngaøy 5 thaùng sau vôùi baùo caùo chi tieát vaø töø ngaøy 10-15 thaùng sau neáu laø baùo caùo toång hôïp. - Baùo caùo quyù: ngaøy 15 thaùng ñaàu quyù sau. - Baùo caùo naêm: 1 thaùng sau khi chaám döùt naêm taøi chính. 10.2. Baùo caùo taøi chính phaûi ñöôïc baûm ñaûo: - Tính chính xaùc, trung thöïc, kòp thôøi vaø thaän troïng. - Thöïc hieän treân cô sôû coù kieåm keâ ñoái chieáu soá lieäu thöïc teá. - Coù phaân tích tình hình vaø ñeà xuaát yù kieán xöû lyù hoaëc caûi tieán. - Ñaày ñuû chöõ kyù cuûa ngöôøi thöïc hieän vaø ngöôøi phuï traùch. Ñieàu 11: Moïi haønh vi vi phaïm phaùp leänh keá toaùn thoáng keâ quy cheá veà kieåm toaùn vaø cheá ñoä baùo caùo taøi chính cuûa Coâng ty tuøy möùc ñoä seõ chòu xöû phaït veà kinh teá, haønh chaùnh hoaëc truy cöùu traùch nhieäm hình söï theo ñuùng quy ñònh cuûa phaùp luaät. CHÖÔNG V: TRAÙCH NHIEÄM QUAÛN LYÙ TAØI CHÍNH. Ñieàu 12: TRAÙCH NHIEÄM CUÛA BAN GIAÙM ÑOÁCÑIEÀU HAØNH COÂNG TY. 12.1 Traùch nhieäm Giaùm ñoác Coâng ty: - Ñaïi dieän phaùp nhaân cuûa doanh nghieäp coù quyeàn ñieàu haønh cao nhaát trong doanh nghieäp vaø chòu traùch nhieäm tröôùc coå ñoâng vaø tröôùc phaùp luaät trong vieäc ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. - Kyù nhaän voán, ñaát ñai, taøi nguyeân vaø caùc nguoàn löïc khaùc ñeå quaûn lyù , söû duïng theo ñuùng muïc tieâu, nhieäm vuï ñöôïc Hoäi ñoàng quaûn trò giao. - Chòu traùch nhieäm chính veà vieäc ñieàu haønh söû duïng voán vaø taøi saûn trong saûn xuaát kinh doanh ñoàng thôøi thöôøng xuyeân toå chöùc kieåm tra vieäc söû duïng voán vaø taøi saûn cuûa caùc ñôn vò saûn xuaát kinh doanh tröïc thuoäc. - Kyù caùc baùo caùo taøi chính ñeå trình Hoäi Ñoàng Quaûn Trò cuõng nhö caùc vaên baûn lieân quan ñeán vaán ñeà taøi chính gôûi cho caùc ñoái töôïng beân ngoaøi Coâng ty. 12.2. Traùch nhieäm cuûa Giaùm ñoác Taøi chính. 1) Quaûn trò taøi chính Coâng ty : Tieán haønh toång hôïp, phaân tích vaø ñaùnh giaù tình hình taøi chính cuûa Coâng ty; xaây döïng caùc chöông trình hoaït ñoäng taøi chính theo muïc tieâu keá hoaïch hoaït ñoäng haøng naêm cuûa Coâng ty; Ñoàng thôøi hoaïch ñònh chieán löôïc taøi chính ñaûm baûo söï toàn taïi vaø phaùt trieån cho Coâng ty. 2) Thöïc hieän caùc bieän phaùp ñieàu haønh taøi chính moät caùch chaët cheõ, duy trì khaû naêng döï phoøng vaø thanh khoaûn cho Coâng ty . Ñoàng thôøi ñaûm baûo caùc loaïi taøi saûn cuûa Coâng ty ñöôïc kieåm soaùt vaø xöû duïng hôïp lyù.
  5. 3) Thieát laäp cô caáu vaø chính saùch taøi chính an toaøn. Ñaûm baûo cho moïi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø ñaàu tö cuûa Coâng ty vaän haønh hieäu quaû. 4) Ñöôïc uûy quyeàn xem xeùt caùc hôïp ñoàng kinh teá veà maët taøi chính; giaûi quyeát vaø xöû lyù caùc vaán ñeà taøi chính thoâng thöôøng cuûa Coâng ty. 12.3. Traùch nhieäm cuûa caùc Giaùm ñoác ñieàu haønh: Tuyø theo chöùc naêng ñieàu haønh cuï theå, caùc Giaùm ñoác ñeàu phaûi coù traùch nhieäm quaûn trò taøi chính, baûo ñaûm vieäc söû duïng, baûo toaøn, phaùt trieån vieäc söû duïng, baûo toaøn, phaùt trieån voán vaø taøi saûn cuûa Coâng ty ñoàng thôøi taïo ñieàu kieän hoã trôï coâng taùc thoâng keâ, keá toaùn vaø kieåm toaùn cuûa caùc boä phaän chuyeân ngaønh. Ñieàu 13: TRAÙCH NHIEÄM CUÛA BOÄ PHAÄN CHUYEÂN TRAÙCH NGHIEÄP VUÏ 13.1. Traùch nhieäm cuûa Keá toaùn tröôûng Coâng ty. - Thöïc hieän chöùc naêng, nhieäm vuï, quyeàn haïn theo Ñieàu leä keá toaùn tröôûng. - Hoaïch ñònh vaø ñöa ra nhöõng quyeát ñònh taøi chính ngaén haïn. - Hoaïch ñònh, toå chöùc, kieåm tra, duy trì vaø ñoåi môùi theo höôùng hieäu quaû caùc nghieäp vuï quaûn trò Keá toaùn, Taøi chính. - Toå chöùc coâng taùc thoáng keâ - keá toaùn cuûa Coâng ty. - Kieåm tra vieäc quaûn trò taøi chính cuûa caùc ñôn vò saûn xuaát kinh doanh tröïc thuoäc. 13.2. Traùch nhieäm cuûa toå Kieåm toaùn: - Tröïc thuoäc Ban Giaùm Ñoác ñieàu haønh Coâng ty vaø thöïc hieän vieäc kieåm toaùn noäi boä theo quy cheá kieåm toaùn. - Chòu traùch nhieäm veà soá lieäu vaø kyù xaùc nhaän keát luaän kieåm toaùn cuûa caùc baùo caùo kieåm toaùn noäi boä. 13.3. Traùch nhieäm cuûa Tröôûng phoøng ban Keá toaùn –Taøi vuï: - Tröôûng phoøng Keá toaùn coù traùch nhieäm toå chöùc, ñieàu haønh, quaûn lyù nhaân söï nghieäp vuï ñeå thöïc hieän coâng taùc thoáng keâ - keá toaùn theo ñuùng quy ñònh. - Tröôûng phoøng Taøi vuï coù traùch nhieäm toå chöùc, ñieàu haønh, quaûn trò nhaân söï nghieäp vuï ñeå thöïc hieän coâng taùc quaûn trò voán vaø taøi saûn theo ñuùng quy ñònh. Ñieàu 14. TRAÙCH NHIEÄM CUÛA PHUÏ TRAÙCH ÑÔN VÒ SAÛN XUAÁT KINH DOANH TRÖÏC THUOÄC 1) Chòu traùch nhieäm tröïc tieáp veà vieäc söû duïng voán vaø taøi saûn ñöôïc Coâng ty giao phuïc vuï kinh doanh theo phöông aùn söû duïng, baûo toaøn vaø phaùt trieån voán ñöôïc Toång Giaùm ñoác thoâng qua, baûo ñaûm hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa ñôn vò vaø thöïc hieän ñaày ñuû caùc khoaûn nghóa vuï noäp Ngaân saùch theo quy ñònh. 2) Quaûn trò thöïc hieän vaø kieåm tra vieäc chi phí treân cô sôû tuaân thuû caùc döï toaùn, ñònh möùc ñöôïc duyeät. Ñoàng thôøi coù keá hoaïch cuõng nhö toå chöùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh mang laïi doanh thu vaø hieäu quaû cao nhaát cho ñôn vò.
  6. 3) Thöïc hieän cheá ñoä baùo caùo taøi chính ñuùng quy ñònh vaø chòu traùch nhieäm cuoái cuøng veà soá lieäu baùo caùo. Ñieàu 15: TRAÙCH NHIEÄM PHAÙT HIEÄN VI PHAÏM Taát caû caùc caáp quaûn trò Coâng ty coù traùch nhieäm kieåm tra, kieåm soaùt vieäc quaûn trò taøi chaùnh theo phaàn haønh cuûa mình ñoàng thôøi phaûi baùo caùo ngay cho caáp treân khi phaùt hieän coù caùc vi phaïm quy cheá quaûn trò taøi chaùnh cuûa Coâng ty. Moïi thieät haïi do chaäm treã baùo caùo seõ bò quy traùch nhieäm lieân ñôùi. CHÖÔNG VI: ÑIEÀU KHOAÛN THI HAØNH Ñieàu 16: - Baûn quy cheá naøy coù hieäu löïc thi haønh töø ngaøy ñöôïc ban haønh. Caùc quy ñònh tröôùc ñaây traùi vôùi caùc ñieàu khoaûn cuûa Quy cheá naøy ñeàu baõi boû. - Caùc caáp quaûn trò laø Tröôûng phoøng ban, Phuï traùch caùc Ñôn vò saûn xuaát kinh doanh tröïc thuoäc Coâng ty coù traùch nhieäm phoå bieán Quy cheá Taøi chính naøy. - Trong quaù trình thöïc hieän, neáu coù vöôùng maéc, caùc ñôn vò phuï thuoäc vaø caùc boä phaän chuyeân traùch chuyeân moân caàn phaûn aùnh kòp thôøi veà Coâng ty ñeå nghieân cöùu boå sung hoaëc söûa ñoåi cho phuø hôïp.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2