intTypePromotion=1

Quy định 157/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
128
lượt xem
6
download

Quy định 157/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định 157/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về xử lý vi phạm quy định về quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định 157/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy ®Þnh cña Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam Sè 157/CAAV ngµy 25 th¸ng 1 n¨m 1995 VÒ xö lý vi ph¹m quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ho¹t ®éng b¸n chøng tõ vËn chuyÓn hµng kh«ng t¹i ViÖt Nam Côc trëng Côc hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam C¨n cø LuËt hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam ®îc c«ng bè theo LÖnh sè 63-LCT/H§NN8 ngµy 04 th¸ng 1 n¨m 1992 cña Chñ tÞch Héi ®ång Nhµ n- íc; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 242/H§BT ngµy 30/6/1992 cña Héi ®ång Bé tr- ëng (nay lµ ChÝnh phñ) vÒ viÖc thµnh lËp Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 36/TTg ngµy 06/2/1993 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Côc HK d©n dông ViÖt Nam; Thi hµnh th«ng b¸o sè 1273/KTN ngµy 15/3/1994 cña V¨n phßng ChÝnh phñ th«ng b¸o ý kiÕn cña ChÝnh phñ vÒ viÖc b¸n chøng tõ vËn chuyÓn hµng kh«ng t¹i ViÖt Nam; Nh»m t¨ng cêng viÖc qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi ho¹t ®éng b¸n chøng tõ vËn chuyÓn hµng kh«ng t¹i ViÖt Nam. Quy ®Þnh §iÒu 1. Ph¹m vi ¸p dông. Quy ®Þnh nµy quy ®Þnh vÒ viÖc xÐt xö c¸c vi ph¹m quy ®Þnh t¹m thêi cña Côc trëng Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam sè 913/CAAV ngµy 10/5/1994 vÒ qu¶n lý ho¹t ®éng b¸n chøng tõ vËn chuyÓn hµng kh«ng t¹i ViÖt Nam (sau ®©y gäi t¾t lµ Quy ®Þnh 913/CAAV). §iÒu 2. ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ph¹t. 1. ViÖc xö ph¹t quy ®Þnh t¹i Quy ®Þnh nµy ®îc thùc hiÖn hoµn toµn theo quy ®Þnh cña Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam ®èi víi tõng trêng hîp cô thÓ. 2. Ban Kh«ng t¶i thuéc Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt vµ tr×nh l·nh ®¹o Côc quyÕt ®Þnh viÖc xö ph¹t nªu t¹i kho¶n 1 cña §iÒu nµy. §iÒu 3. Xö ph¹t vi ph¹m quy ®Þnh vÒ V¨n phßng b¸n vÐ cña c¸c h·ng hµng kh«ng ViÖt Nam. 1. Doanh nghiÖp vËn chuyÓn hµng kh«ng ViÖt Nam vi ph¹m nh÷ng quy ®Þnh vÒ viÖc ®¨ng ký ho¹t ®éng cña V¨n phßng b¸n vÐ t¹i ViÖt Nam t¹i c¸c
  2. 2 kho¶n 1 vµ 4 §iÒu 3 cña quy ®Þnh 913/CAAV hoÆc kh«ng thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 cña Quy ®Þnh 913/CAAV sÏ bÞ c¶nh c¸o vµ ph¹t tiÒn 5 triÖu ®ång ViÖt Nam, trong trêng hîp t¸i ph¹m sÏ bÞ ph¹t gÊp 3 lÇn sè tiÒn ph¹t tríc ®ã. 2. Doanh nghiÖp vËn chuyÓn hµng kh«ng ViÖt Nam kh«ng chÊp hµnh hoÆc c¶n trë viÖc kiÓm tra quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 15 cña Quy ®Þnh 913/CAAV, sÏ bÞ c¶nh c¸o vµ ph¹t tiÒn 10 triÖu ®ång ViÖt Nam, trong trêng hîp t¸i ph¹m sÏ bÞ ph¹t gÊp hai lÇn sè tiÒn ph¹t tríc ®ã. §iÒu 4. Xö ph¹t vi ph¹m quy ®Þnh vÒ v¨n phßng b¸n vÐ cña c¸c h·ng hµng kh«ng níc ngoµi. 1. H·ng hµng kh«ng níc ngoµi tiÕn hµnh ho¹t ®éng b¸n vÐ t¹i ViÖt Nam th«ng qua V¨n phßng b¸n vÐ mµ cha ®îc Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam cÊp giÊy phÐp më v¨n phßng b¸n vÐ theo quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1 vµ 2 §iÒu 15 cña Quy ®Þnh 913/CAAV, hoÆc ®· ®îc cÊp giÊy phÐp nhng kh«ng ®¨ng ký ho¹t ®éng víi c¸c c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 5 cña Quy ®Þnh 913/CAAV hoÆc tiÕn hµnh ho¹t ®éng b¸n vÐ ngoµi ph¹m vi ®îc phÐp theo giÊy phÐp hoÆc khi giÊy phÐp kh«ng cßn gi¸ trÞ hiÖu lùc hoÆc kh«ng thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 cña Quy ®Þnh 913/CAAV sÏ bÞ b¾t buéc chÊm døt ho¹t ®éng, bÞ c¶nh c¸o vµ ph¹t tiÒn 5 triÖu ®ång ViÖt Nam, trong trêng hîp t¸i ph¹m sè tiÒn ph¹t sÏ gÊp 2 lÇn sè tiÒn ph¹t tríc ®ã. 2. H·ng hµng kh«ng níc ngoµi kh«ng chÊp hµnh hoÆc c¶n trë viÖc kiÓm tra quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 15 cña Quy ®Þnh 913/CAAV sÏ bÞ c¶nh c¸o vµ ph¹t tiÒn 10 triÖu ®ång ViÖt Nam, trong trêng hîp t¸i ph¹m sÏ bÞ ph¹t c¶nh c¸o gÊp 2 lÇn sè tiÒn ph¹t tríc ®ã. §iÒu 5. Xö ph¹t vi ph¹m quy ®Þnh vÒ tæng ®¹i lý vµ ®¹i lý b¸n vÐ. 1. Doanh nghiÖp ViÖt Nam tiÕn hµnh ho¹t ®éng b¸n vÐ t¹i ViÖt Nam mµ kh«ng ®¸p øng tiªu chuÈn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 7 cña Quy ®Þnh 913/CAAV sÏ b¾t buéc chÊm døt ho¹t ®éng, bÞ c¶nh c¸o vµ ph¹t tiÒn 10 triÖu ®ång ViÖt Nam, trong trêng hîp t¸i ph¹m sè tiÒn ph¹t sÏ gÊp 2 lÇn sè tiÒn tríc ®ã. 2. Doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ñ tiªu chuÈn nªu t¹i môc b kho¶n 1 §iÒu 7 cña Quy ®Þnh 913/CAAV tiÕn hµnh ho¹t ®éng b¸n vÐ nhng cha ®¨ng ký ho¹t ®éng víi c¸c c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 8 cña Quy ®Þnh 913/CAAV hoÆc tiÕn hµnh ho¹t ®éng b¸n vÐ ngoµi ph¹m vi ®îc phÐp theo chøng chØ ®ñ ®iÒu kiÖn b¸n vÐ hoÆc khi chøng chØ kh«ng cßn gi¸ trÞ hiÖu lùc sÏ bÞ b¾t buéc chÊm døt ho¹t ®éng, bÞ c¶nh c¸o vµ ph¹t tiÒn 5 triÖu ®ång ViÖt Nam, trêng hîp t¸i ph¹m sè tiÒn ph¹t sÏ gÊp 2 lÇn sè tiÒn ph¹t tríc ®ã vµ cã thÓ thu håi chøng chØ ®ñ ®iÒu kiÖn b¸n vÐ ®èi víi doanh nghiÖp nªu t¹i môc b kho¶n 1 §iÒu 7 cña Quy ®Þnh 913/CAAV. 3. Doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ñ tiªu chuÈn nªu t¹i kho¶n 1 §iÒu cña Quy ®Þnh 913/CAAV tiÕn hµnh ho¹t ®éng b¸n vÐ cho c¸c h·ng hµng kh«ng trªn c¬ së hîp ®ång chØ ®Þnh tæng ®¹i lý b¸n vÐ hoÆc hîp ®ång chØ ®Þnh ®¹i lý b¸n vÐ theo quy ®Þnh cña kho¶n 1 §iÒu 9 cña Quy ®Þnh 913/CAAV hoÆc hîp ®ång chØ ®Þnh tæng ®¹i lý b¸n vÐ hoÆc hîp ®ång chØ ®Þnh ®¹i lý b¸n vÐ cha ®îc ®¨ng ký theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 9 cña Quy ®Þnh
  3. 3 913/CAAV sÏ bÞ b¾t buéc chÊm døt ho¹t ®éng b¸n vÐ cho h·ng hµng kh«ng ®ã, bÞ ph¹t c¶nh c¸o vµ ph¹t 5 triÖu ®ång ViÖt Nam, trong trêng hîp t¸i ph¹m sè tiÒn sÏ ph¹t gÊp 2 lÇn sè tiÒn ph¹t tríc ®ã, vµ cã thÓ bÞ thu håi chøng chØ ®ñ ®iÒu kiÖn b¸n vÐ ®èi víi doanh nghiÖp nªu t¹i môc b kho¶n 1 §iÒu 7 cña Quy ®Þnh 913/CAAV. §iÒu 6. §iÒu kho¶n thi hµnh. Quy ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2