intTypePromotion=3

QUY HOẠCH VÀ SỬ DỤNG BỀN VỮNG ĐẤT ĐAI

Chia sẻ: Pham Thanh Sang Sang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
368
lượt xem
128
download

QUY HOẠCH VÀ SỬ DỤNG BỀN VỮNG ĐẤT ĐAI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương tiện giúp cho lảnh đạo quyết định sử dụng đất đai như thế nào thông qua việc đánh giá tự động về tính tự chọn mẫu hình trong sử dụng đất đai, mà trong sự chọn lựa này sẽ đáp ứng với những mục tiêu riêng biệt, và từ đó hình thành nên chính sách và chương trình cho sử dụng đất đai. Dent (1988; 1993)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY HOẠCH VÀ SỬ DỤNG BỀN VỮNG ĐẤT ĐAI

 1. QUY HOẠCH VÀ SỬ DỤNG BỀN VỮNG ĐẤT ĐAI - Quy họach - Sử dụng Đất đai ? - Bền vững
 2. TỔNG QUAN VỀ QUY HỌACH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI • Thực trạng sử dụng đất đai hiện nay ? – Thế giới – Việt Nam Hợp lý chưa? – ĐBSCL • Sự phát triển về kinh tế: nước giàu- nghèo • Gia tăng dân số: nước nghèo • Gia tăng nhu cầu của con người: mức sống
 3. Kết quả và hậu quả ? • Nâng mức sống và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của con người. • Tập trung khai thác nguồn tài nguyên đất đai. Khai thác những gì? • Đã và đang khai thác: – Chưa hợp lý? – Suy thóai? – Ô nhiễm? – Có thể sẽ bị suy thóai và ô nhiễm
 4. Có cần thiết phải sắp xếp và phân chia lại sử dụng đất đai hay không? • Nếu không: những gì sẽ tiếp tục xãy ra? • Nếu có: bằng cách nào? • Vậy việc sắp xếp và phân chia sử dụng đất đai lại có phải là: Quy họach sử dụng đất đai không? Vậy: - Quy họach sử dụng đất đai là gì? - Như thế nào gọi là QH sử dụng bền vững đất đai ?
 5. ĐỊNH NGHĨA QHSDĐĐ • Phương tiện giúp cho lảnh đạo quyết định sử dụng đất đai như thế nào thông qua việc đánh giá tự động về tính tự chọn mẫu hình trong sử dụng đất đai, mà trong sự chọn lựa này sẽ đáp ứng với những mục tiêu riêng biệt, và từ đó hình thành nên chính sách và chương trình cho sử dụng đất đai. Dent (1988; 1993) • Dạng hình của quy hoạch vùng, trực tiếp cho thấy việc sử dụng tốt nhất về đất đai trên quan điểm chấp nhận những mục tiêu, và những cơ hội về môi trường, xã hội và những vấn đề hạn chế. Fresco và ctv., (1992)
 6. (UNCED, 1992) và (FAO, 1995) • Trong phương pháp tổng hợp và người sử dụng đất đai là trung tâm: QHSDĐĐ là một tiến trình xây dựng những quyết định để đưa đến những hành động trong việc phân chia đất đai cho sử dụng để cung cấp những cái có lợi bền vững nhất • Do đó: Quy hoạch sử dụng đất đai là sự đánh giá tiềm năng đất nước có hệ thống, tính thay đổi trong sử dụng đất đai và những điều kiện kinh tế xã hội để chọn lọc và thực hiện các sự chọn lựa sử dụng đất đai tốt nhất
 7. Về quan điểm khả năng bền vững thì chức năng của QHSDĐĐ : • Hướng dẫn sự quyết định trong sử dụng đất đai để làm sao trong nguồn tài nguyên đó được khai thác có lợi cho con người, nhưng đồng thời cũng được bảo vệ cho tương lai. • Cung cấp những thông tin tốt liên quan đến nhu cầu và sự chấp nhận của người dân, tiềm năng thực tại của nguồn tài nguyên và những tác động đến môi trường có thể có của những sự lựa chọn.
 8. Khi nào thì quy hoạch sử dụng đất đai có hữu ích? • Sự cần thiết phải thay đổi trong sử dụng đất đai, hay những tác động ngăn cản một vài sự thay đổi không nên đổi, phải được chấp nhận bởi con người trong công đồng xã hội nơi đó • Đó phải là điều mong ước của chế độ chính trị và có khả năng đưa vào thực hiện có hiệu quả
 9. Khi nào hì quy hoạch sử dụng đất đai có hữu ích? • Sự cần thiết phải thay đổi trong sử dụng đất đai, hay những tác động ngăn cản một vài sự thay đổi không nên đổi, phải được chấp nhận bởi con người trong công đồng xã hội nơi đó • Đó phải là điều mong ước của chế độ chính trị và có khả năng đưa vào thực hiện có hiệu quả
 10. Tại sao phải sử dụng nguồn tài nguyên hạn hẹp • Nguồn tài nguyên đất có giới hạn: Đất là tư liệu sản xuất ra lương thực, nguyên liệu, nhiên liệu • Dân số tăng dẫn đến nguồn tài nguyên khang hiếm. • Đất đai được sử dụng đô thị hoá , công nghiệp hoá ... Làm cho đất nông nghiệp ngày càng giảm.
 11. • Một số nơi đất đai bị suy thoái : Phá rừng làm rẩy, đốt rừng. Các hoạt động công nghiệp, kỹ nghệ làm suy thoái đất đai. Do thiên nhiên, khí hậu.
 12. Để sử dụng tốt nhất nguồn tài nguyên hạn hẹp: • Đánh giá nhu cầu cần thiết hiện tại và tương lai một cách có hệ thống khả năng cung cấp từ đất đai; • Xác định và có giải pháp cho các mâu thuẩn trong sử dụng đất đai và giữa nhu cầu cần thiết của cá nhân với nhu cầu chung của cộng đồng xã hội, và giữa nhu cầu của thế hệ hiện tại và những thế hệ tương lai; • Tìm ra sự chọn lựa bền vững và từ đó chọn ra cái cần thiết nhất cho việc đáp ứng các yêu cầu đã xác định;
 13. MỤC TIÊU • Tiêu đề: – Hiệu quả ? – Bình đẳng và có khả năng chấp nhận ? – Bền vững ? • Sự tương xứng giữa các mục tiêu đối kháng – Quá công bình thì thường đưa đến kém hiệu quả – Cộng đồng trong tiến trình quy hoạch
 14. Nếu không có hiệu quả • Không khai thác được tiềm năng đất đai • Không có kinh tế • Không phát triển • Khó được chấp nhận bởi cộng đồng/chính quyền • Chỉ đáp ứng được ý nghĩa cho mục đích riêng biệt
 15. Nếu không bình đẳng và chấp nhận • Không giải quyết được các vấn đề xã hội và cộng đồng: – Nâng cao mức sống – Tăng thu nhập và thừa hưởng các văn minh phát triển – Tạo mâu thuẩn trong quá trình thực hiện • Không công bình trong phân chia nguồn tài nguyên, tạo bất công trong xã hội • Không thực hiện tốt kết quả quy họach
 16. Nếu không bền vững • Không tạo ra được mối liên kết giữa sản xuất và môi trường • Không duy trì được lâu dài • Hủy họai nguồn tài nguyên và hủy họai cộng đồng đó
 17. Kế hoạch phát triển quốc gia PHẠM VI Kế hoạch sử dụngđất đai quốc gia Tỉnh Những khó kh ăn và Chính sách và ưu cơ hội của Tỉnh tiên của quốc gia Kế hoạch sử dụngđất đai Tỉnh Huyện, Xã Những nhu cầu, khó khăn địa ph ng ươ nhưng kiến thức địa phương của cơ hội sử dụngđất đai Chính sách và ưu tiên của Tỉnh Kế hoạch sử dụng ất đai địa ph ng ươ đ
 18. CON NGƯỜI TRONG QUY HOẠCH NGƯỜI SỬ DỤNG  NG??I S? D?NG Xuất xứ của nhu cầu cho nguồn tài      Xu?t x? c?a nhu c?u cho ngu?n tài nguyên đất đai      nguyên ??t ?ai Cung cấp lao đồng, vốn, quản lý    Cung c?p lao ??ng, v?n, qu?n l  ý Sản xuất hàng hóa và dịch vụ    S?n xu?t hàng hóa và d?ch v?   Thực hiện quy hoạch trên thực tế   Th?c hi?n quy ho?ch trên th?c t?   CÁC BAN NGÀNH ??I QUY HO?CH   HOẠCH ĐỘI QUY CÁC BAN NGÀNH     Thông tin kỷ thuậ t đạo   H? tr? các nhnhà lảnh Hổ trợ các à l?nh ??o  Thông tin k? thu?t PHÁP LUẬT Thực hiệnông vi?c  công việc PHÁP LU?T  Thông tin v? ??t ?ai vàvà sử dụng Thông tin về đất đai  s? d?ng Th?c hi?n c   PháPh luật nhà  n??c ướ p lu?t nhà n c áp công cộng và dịch vụ   Xây dựng quy hoạch công c?ng và d?ch v? Xây d?ng quy ho?ch Tác động quy hoạch Tác ??ng quy ho?ch     NHÀ LẢNH ĐẠO THỰC HIỆ  TH?C HI?N N NHÀ L?NH ??O   Hướng dẫn tiến trình quy hoạch Chíhính sách C nh sách H??ng d?n ti?n trình quy ho?ch     Giới thiệu các ban ngành và nhà à ành động HHnh ??ng   Gi?i thi?u các ban ngành và nhà quy  quy hoạch Phân chia nguồn tàii nguyên ho?ch   nguy ên Phân chia ngu?n tà Duyệt quy hoạch Duy?t quy ho?ch
 19. TỔNG QUAN CỦA TIẾN TRÌNH QUY HOẠCH • Bước 1: Thiết lập mục tiêu và các tư liệu có liên quan • Bước 2: Tổ chức công việc • Bước 3: Phân tích vấn đề • Bước 4: Xác định các cơ hội cho sự thay đổi • Bước 5: Đánh gia thích nghi đất đai • Bước 6: Đánh giá những sự chọn lựa khả năng: phân tích môi trường, kinh tế và xã hội • Bước 7: Lọc ra những chọn lựa tốt nhất • Bước 8: Chuẩn bị quy hoạch sử dụng đất đai • Bước 9: Thực hiện quy hoạch • Bước 10: Theo dỏi và xem xét chỉnh sửa quy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản