intTypePromotion=1

Quy trình thi công công trình thông tin cáp quang

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:66

0
324
lượt xem
112
download

Quy trình thi công công trình thông tin cáp quang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Quy trình thi công công trình thông tin cáp quang gồm 6 phần: Các quy định chung, Khảo sát thiết kế công trình thông tin cáp quang, Thiết kế công trình thông tin cáp quang, Thi công lắp đặt tuyến cáp quang, Lắp đặt thiết bị và xây dựng nhà trạm, Nghiệm thu công trình thông tin cáp quang. Đây là tài liệu có ích cho các học viên, cán bộ công nhân, kỹ sư ngành điện tử viễn thông và các học viên đang theo học chuyên ngành này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình thi công công trình thông tin cáp quang

 1. QUY TRÌNH THI CÔNG
 2. MỤC LỤC CÁC QUY ĐỊNH CHUNG ........................................................................ 5 Điều 1: Sở cứ của quy phạm .................................................................................... 5 Điều 2: Các nguyên tắc cơ bản cần tuân thủ khi xây dựng công trình thông tin cáp quang.................................................................... 5 Điều 3: Phạm vi áp dụng của quy phạm ................................................................... 6 KHẢO SÁT THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THÔNG TIN CÁP QUANG ....................................................................... 7 Điều 4: Quy định chung ........................................................................................... 7 Điều 5: Yêu cầu chung khi khảo sát thiết kế............................................................. 7 Điều 6: Dụng cụ đo đạc dùng cho khảo sát thiết kế .................................................. 8 Điều 7: Phương pháp khảo sát thiết kế ..................................................................... 8 Điều 8: Nội dung khảo sát thiết kế ........................................................................... 9 Điều 9: Hồ sơ khảo sát thiết kế............................................................................... 11 THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THÔNG TIN CÁP QUANG Điều 10: Quy định chung ....................................................................................... 12 Điều 11: Sở cứ thiết kế........................................................................................... 12 Điều 12: Nguyên tắc thiết kế tuyến cáp quang........................................................ 14 Điều 12: Thiết kế tuyến cáp treo ............................................................................ 15 Điều 13: Thiết kế tuyến cáp chôn trực tiếp ............................................................. 18 Điều 14: Thiết kế tuyến cáp đặt trong cống ............................................................ 20 Điều 15: Thiết kế tuyến cáp đặt trong hầm ............................................................. 21 Điều 16: Thiết kế cáp đi trong nhà ......................................................................... 21 Điều 17: Thiết kế tiếp đất cho tuyến cáp ................................................................ 22 Điều 18: Thiết kế nhà trạm và bố trí lắp đặt thiết bị................................................ 22 Điều 19: Những quy định chung ............................................................................ 22 THI CÔNG LẮP ĐẶT TUYẾN CÁP QUANG .......................................... 23 Điều 20: Lắp đặt cáp treo ....................................................................................... 23 Điều 21: Lắp đặt cáp chôn trực tiếp........................................................................ 24 Điều 22: Lắp đặt cáp trong cống cáp ...................................................................... 28 Điều 23: Lắp đặt cáp trong hầm cáp ....................................................................... 28 Điều 24: Lắp cáp trong nhà .................................................................................... 33 Điều 25: Hàn nối sợi quang.................................................................................... 2
 3. Điều 26: Lắp đặt măng sông cáp ............................................................................ 39 Điều 27: Lắp đặt giá phân phối dây........................................................................ 39 Điều 28: Thi công tiếp đất cho tuyến cáp ............................................................... 39 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG NHÀ TRẠM............................. 43 Điều 29: Các quy định chung ................................................................................. 43 Điều 30: Công tác chuẩn bị thi công ...................................................................... 43 Điều 31: Xây dựng nhà trạm .................................................................................. 45 Điều 32: Hệ thống nguồn ....................................................................................... 47 Điều 33: Các thiết bị chiếu sáng............................................................................. 48 Điều 34: Hệ thống tiếp đất ..................................................................................... 49 Điều 35: Thiết bị truyền dẫn cáp quang.................................................................. 50 NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH THÔNG TIN CÁP QUANG .................... 51 Điều 36: Quy định chung ....................................................................................... 51 Điều 37: Quy định trình tự nghiệm thu................................................................... 55 Điều 38: Quy định về trang thiết bị đo nghiệm thu................................................. 58 Điều 39: Nghiệm thu tuyến cáp đã lắp đặt.............................................................. 59 Điều 41: Nghiệm thu hệ thống thiết bị tại trạm....................................................... 61 Điều 41: Nghiệm thu thông tuyến .......................................................................... 61 Điều 42: Quy định xử lý kết quả đo........................................................................ 63 Điều 43: Quy định về văn bản, hồ sơ nghiệm thu ................................................... 64 Điều 44: Quy định về an toàn lao động .................................................................. 65 3
 4. QUY PHẠM XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÔNG TIN CÁP QUANG CÁC QUY ĐỊNH CHUNG §iÒu 1. Së cø cña quy ph¹m 1) TCN 68 - 178: 1999 ®­îc x©y dùng c¨n cø vµo c¸c quy chuÈn x©y dùng, c¸c tiªu chuÈn kü thuËt, quy tr×nh, quy ph¹m vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ cña Tæng côc B­u ®iÖn. 2) TCN 68 - 178: 1999 còng ®­îc x©y dùng trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn, c¸c khuyÕn nghÞ cña c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ tiªu chuÈn n­íc ngoµi ®­îc Tæng côc B­u ®iÖn chÊp thuËn. 3) Khi mét quy ®Þnh nµo trÝch dÉn trong quy ph¹m nµy ®­îc thay thÕ vµ ®­îc Nhµ n­íc hay Tæng côc B­u ®iÖn chÊp thuËn th× quy ®Þnh ®ã sÏ thay thÕ cho c¸c quy ®Þnh trÝch dÉn trong quy ph¹m nµy. §iÒu 2. C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cÇn tu©n thñ khi x©y dùng c«ng tr×nh th«ng tin c¸p quang 1) X©y dùng c¸c c«ng tr×nh th«ng tin c¸p quang ph¶i tu©n thñ ®óng c¸c tr×nh tù vµ néi dung ®­îc ®Ò ra trong b¶n quy ph¹m nµy. 2) X©y dùng c¸c c«ng tr×nh th«ng tin c¸p quang ph¶i tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ cña Ngµnh vÒ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh th«ng tin. 3) X©y dùng c«ng tr×nh th«ng tin c¸p quang ph¶i tÝnh ®Õn sù ph¸t triÓn cña m¹ng viÔn th«ng trong t­¬ng lai, ®ång thêi ph¶i b¶o ®¶m tÝnh kÕ thõa cña m¹ng luíi hiÖn t¹i, ph¸t huy cã hiÖu qu¶ cao nhÊt trong qu¸ tr×nh khai th¸c vµ b¶o d­ìng m¹ng l­íi. 5
 5. 4) Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh th«ng tin c¸p quang ph¶i ®¶m b¶o tiÕt kiÖm tèi ®a cho ng©n s¸ch, tr¸nh l·ng phÝ vÒ cña c¶i vËt chÊt, thêi gian vµ nh©n c«ng lao ®éng. 5) ViÖc x©y dùng c«ng tr×nh th«ng tin c¸p quang ph¶i ®¶m b¶o cho viÖc khai th¸c b¶o d­ìng ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch dÔ dµng . 6) ViÖc x©y dùng c«ng tr×nh th«ng tin c¸p quang kh«ng ®­îc g©y ¶nh h­ëng nguy h¹i tíi c¸c c«ng tr×nh kh¸c, kh«ng g©y ¶nh h­ëng xÊu tíi ®iÒu kiÖn m«i tr­êng. 7) Ph¶i ®¶m b¶o an toµn cho con ng­êi vµ thiÕt bÞ trong qu¸ tr×nh x©y dùng, khai th¸c vµ b¶o d­ìng sau nµy. 8) Tr­êng hîp x©y dùng c«ng tr×nh träng ®iÓm (cÊp 1) khi thiÕt kÕ, thi c«ng cÇn tÝnh ®Õn dù phßng chiÕn tranh vµ sù cè lín. §iÒu 3. Ph¹m vi ¸p dông cña quy ph¹m 1) Quy ph¹m x©y dùng c«ng tr×nh th«ng tin c¸p quang lµ v¨n b¶n quy ®Þnh c¸c nguyªn t¾c cÇn tu©n thñ khi tiÕn hµnh x©y dùng c¸c c«ng tr×nh th«ng tin c¸p quang. 2) Quy ph¹m nµy lµ c¬ së cho viÖc x©y dùng quy tr×nh thi c«ng vµ lËp ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt, thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt c¸c ®å ¸n thiÕt kÕ c«ng tr×nh, kiÓm tra qu¸ tr×nh x©y dùng vµ nghiÖm thu cho phÐp sö dông c«ng tr×nh. 3) Ngoµi quy ph¹m nµy, trong qu¸ tr×nh x©y dùng c«ng tr×nh th«ng tin c¸p quang cÇn ph¶i chó ý ¸p dông c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã liªn quan cña Nhµ n­íc vµ cña Tæng côc B­u ®iÖn. 4) TÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh th«ng tin c¸p quang ph¶i tu©n thñ tiªu chuÈn, quy tr×nh, quy ph¹m cña Ngµnh B­u ®iÖn vµ c¸c Ngµnh kh¸c cã liªn quan. Trong tr­êng hîp t×nh h×nh thùc tÕ khã kh¨n c«ng tr×nh kh«ng thÓ thùc hiÖn theo ®óng b¶n quy ph¹m nµy th× ph¶i b¸o c¸o xin ý kiÕn cña c¸c cÊp cã thÈm quyÒn. ý kiÕn gi¶i quyÕt cuèi cïng ph¶i ghi vµo nhiÖm vô thiÕt kÕ, hå s¬ thiÕt kÕ vµ lý lÞch c«ng tr×nh ®Ó giao cho c¬ quan qu¶n lý sö dông c«ng tr×nh. 5) Quy ph¹m nµy kh«ng ¸p dông cho viÖc x©y dùng c«ng tr×nh th«ng tin c¸p quang d­íi biÓn. 6
 6. Kh¶o s¸t thiÕt kÕ c«ng tr×nH th«ng tin c¸p quang §iÒu 4. Quy ®Þnh chung 1) Kh¶o s¸t thiÕt kÕ lµ c«ng viÖc b¾t buéc ph¶i lµm tr­íc khi thiÕt kÕ. 2) Kh¶o s¸t thiÕt kÕ ph¶i c¨n cø theo: a. Dù ¸n ®Çu t­ vµ c¸c v¨n b¶n cã liªn quan trong dù ¸n; b. Yªu cÇu cña c¬ quan thiÕt kÕ vµ chñ ®Çu t­. 3) Tæ chøc kh¶o s¸t thiÕt kÕ ph¶i lµ ®¬n vÞ cã t­ c¸ch ph¸p nh©n cã ®¨ng ký kinh doanh vµ hµnh nghÒ, chøng chØ t­ vÊn x©y dùng. 4) Tæ chøc kh¶o s¸t thiÕt kÕ vµ chñ nhiÖm ®Ò ¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ tÝnh chÝnh x¸c vµ tÝnh ph¸p lý cña c¸c tµi liÖu, sè liÖu, b¶n vÏ trong hå s¬ kh¶o s¸t thiÕt kÕ. 5) Hå s¬ kh¶o s¸t thiÕt kÕ ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ néi dung theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc vµ cña Ngµnh. §iÒu 5. yªu cÇu chung khi kh¶o s¸t thiÕt kÕ 1) Kh¶o s¸t thiÕt kÕ ph¶i ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c b»ng sè liÖu, thuyÕt minh t×nh tr¹ng ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, khÝ t­îng, thuû v¨n, ®iÖn trë suÊt cña ®Êt, t×nh tr¹ng x· héi, quy ho¹ch v.v... t¹i ®Þa ®iÓm tuyÕn c¸p sÏ x©y dùng. 2) Kh¶o s¸t thiÕt kÕ còng ph¶i ph¶n ¶nh ®­îc hiÖn tr¹ng cña c«ng tr×nh gåm vÞ trÝ n¬i c¸p nhËp tr¹m, ®é dµi c¸c ®o¹n c¸p nhËp tr¹m, vÞ trÝ cña c¸c tr¹m ®Çu cuèi vµ c¸c tr¹m trung gian trªn tuyÕn c¸p, thiÕt bÞ phô trî, c¸c n¬i rÏ c¸p v.v... HiÖn tr¹ng chung c¸c c«ng tr×nh th«ng tin cã liªn quan còng ph¶i ®­îc thÓ hiÖn trong kh¶o s¸t thiÕt kÕ khi cÇn thiÕt. §iÒu 6. Dông cô ®o ®¹c dïng cho kh¶o s¸t thiÕt kÕ C¸c dông cô ®o ®¹c dïng cho kh¶o s¸t thiÕt kÕ ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng vµ tÝnh chÝnh x¸c cÇn thiÕt. 1) C«ng cô nghiªn cøu s¬ bé: a. B¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1: 50 000, 1: 100 000. b. B¶n ®å ®Þa h×nh - Hµnh chÝnh - Giao th«ng tû lÖ 1: 500, 1: 1000, nÕu cÇn thiÕt. 7
 7. 2) C«ng cô, dông cô, thiÕt bÞ ®Þnh tuyÕn, ®Þnh tr¹m trªn thùc ®Þa: Tïy theo yªu cÇu cô thÓ cña tõng lo¹i c«ng tr×nh c¸p quang ®Ó chän lo¹i thÝch hîp trong sè c¸c dông cô sau: a. M¸y ®o, m¸y ng¾m quang häc vµ c¸c phô kiÖn kÌm theo; b. Bé gËy ng¾m; c. Xe l¨n ®o ®é dµi chuyªn dông; d. C¸c lo¹i th­íc ®o ®é dµi; e. M¸y quay phim hoÆc camera dïng b¨ng tõ vµ m¸y chôp ¶nh; f. C¸c lo¹i cäc mèc vµ dông cô ®Ó ®ãng cäc mèc; g. Bµn vÏ l­u ®éng vµ c¸c lo¹i v¨n phßng phÈm phï hîp; h. M¸y tÝnh c¸ nh©n x¸ch tay (nÕu cã). 3) C«ng cô, dông cô, thiÕt bÞ kh¶o s¸t ®Þa chÊt. a. C¸c lo¹i khoan m¸y, khoan tay ®Ó lÊy mÉu ®Êt, mÉu n­íc. b. M¸y ®o ®iÖn trë suÊt ®Êt. §iÒu 7. Ph­¬ng ph¸p kh¶o s¸t thiÕt kÕ 1) Kh¶o s¸t thiÕt kÕ s¬ bé b»ng b¶n ®å a. Sö dông b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1: 50000 hoÆc 1: 100000 ®Ó x¸c ®Þnh s¬ bé vÞ trÝ tuyÕn vµ nhµ tr¹m. b. Sö dông b¶n ®å tû lÖ 1: 500 hoÆc 1: 1000 ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ tuyÕn vµ nhµ tr¹m ë trong thµnh phè, thÞ x·, thÞ trÊn, khu c«ng nghiÖp... 2) Kh¶o s¸t thiÕt kÕ chi tiÕt trªn thùc ®Þa a. §èi víi c¸c tuyÕn c¸p n»m ë vïng ®Þa h×nh phøc t¹p nh­ ®ång ruéng, ®åi n­¬ng... cÇn ¸p dông ph­¬ng ph¸p ®o b»ng m¸y ng¾m quang häc hoÆc gËy ng¾m. b. §èi víi c¸c tuyÕn c¸p n»m ë ®Þa h×nh thuËn lîi nh­: ven ®­êng, b·i ph¼ng... cã thÓ dïng xe ®o hoÆc th­íc ®o. 3) §èi víi tuyÕn c¸p treo a. T¹i vÞ trÝ dùng cét ph¶i ®ãng cäc mèc. b. §èi chiÕu vµ ®¸nh dÊu nh÷ng vÞ trÝ dùng cét lªn b¶n vÏ mÆt b»ng. 4) §èi víi tuyÕn c¸p cèng a. Dïng b¶n ®å ®· cã s½n cña c¸c vïng cã tuyÕn c¸p ®i qua ®Ó phãng ®¹i thµnh b¶n ®å cã tû lÖ cÇn thiÕt. 8
 8. b. §o l¹i trªn thùc ®Þa ®Ó ®iÒu chØnh l¹i nh÷ng ®Þa ®iÓm mµ thùc ®Þa ®· thay ®æi kh«ng gièng nh­ b¶n ®å cò. c. Ph¶i ®¸nh dÊu vÞ trÝ bÓ c¸p trªn thùc ®Þa. NÕu ®ãng cäc ®­îc th× ®ãng ngËp hÕt cäc mèc, chØ ®Ó lé mÆt ®Çu cña cäc mèc cã ghi sè. NÕu lµ ®­êng nhùa th× dïng s¬n ®á ®¸nh dÊu vµo mÆt ®­êng. 5) §èi víi tuyÕn c¸p ch«n trùc tiÕp a. Trªn ®­êng th¼ng cø 100 m vµ t¹i mçi gãc ®ãng mét cäc mèc. NÕu vÞ trÝ ®ãng cäc mèc kh«ng g©y trë ng¹i cho xe cé vµ ng­êi ®i l¹i th× phÇn cäc mèc cßn thõa trªn mÆt ®Êt lµ 20 cm, cäc mèc cã viÕt ch÷ ®¸nh dÊu. T¹i nh÷ng vÞ trÝ ®ãng cäc mèc g©y trë ng¹i giao th«ng cÇn ghi chÐp tû mØ trong b¶n vÏ mÆt b»ng vÒ vÞ trÝ cña tuyÕn. b. Cã biÖn ph¸p kiÓm tra t×nh tr¹ng ®Þa chÊt, ®Þa h×nh cña tuyÕn. 6) §èi víi c¸p ®i trong nhµ a. Sö dông th­íc d©y ®Ó ®o kh¶o s¸t. b. §¸nh dÊu c¸c vÞ trÝ ®Æt hép kÐo c¸p, c¸c sè liÖu vµ c¸c ®Æc ®iÓm ®Æc tr­ng cña nhµ tr¹m. 7) §èi víi c¸p ®i trong hÇm a. Sö dông th­íc d©y ®Ó ®o. b. §¸nh dÊu c¸c vÞ trÝ ®Æt c¸p, n¬i rÏ c¸p, vÞ trÝ ®Æt cÇu c¸p, ®Æt gi¸ phèi c¸p. §iÒu 8. Néi dung kh¶o s¸t thiÕt kÕ 1) C¨n cø vµo yªu cÇu cô thÓ cña tõng c«ng tr×nh, cã thÓ quy ®Þnh néi dung kh¶o s¸t thiÕt kÕ s¬ bé ®Ó ®¶m b¶o thuËn tiÖn cho kh¶o s¸t thiÕt kÕ. Néi dung kh¶o s¸t thiÕt kÕ trªn thùc ®Þa ph¶i ®­îc tiÕn hµnh chi tiÕt vµ cô thÓ cho tõng chñng lo¹i hÖ thèng c¸p quang ®­îc l¾p ®Æt. 2) §èi víi c¸p treo a. Kh¶o s¸t s¬ bé h­íng tuyÕn, vÞ trÝ tr¹m trªn b¶n ®å. b. Kh¶o s¸t chi tiÕt trªn thùc ®Þa vÒ tuyÕn c¸p vµ vÞ trÝ ®Æt tr¹m. TuyÕn vµ tr¹m ®­îc kh¶o s¸t trªn c¬ së ®· cã sù tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n cña c¸c c¬ quan cã liªn quan. c. X¸c ®Þnh c¸c tham sè thùc ®Þa bao gåm: vïng giã, ®iÒu kiÖn t¶i träng, c¸c t¸c ®éng ®èi víi cét vµ c¸p, nhiÖt ®é, ®é Èm kh«ng khÝ, l­îng m­a trung b×nh, lín nhÊt vµ nhá nhÊt, t×nh h×nh d«ng, sÐt, ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, 9
 9. ®Þa vËt lý t¹i vÝ trÝ ch«n cét. §ång thêi x¸c ®Þnh chñng lo¹i, quy c¸ch vµ c¸c gi¶i ph¸p gia cè, gia c­êng cét vµ c¸p. d. X¸c ®Þnh cù ly kho¶ng cét (kÓ c¶ kho¶ng v­ît), sè l­îng, chñng lo¹i, quy c¸ch c¸p treo trªn cét. e. X¸c ®Þnh cù ly gi÷a tuyÕn vµ c¸c vËt thÓ hoÆc c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc x©y dùng däc theo tuyÕn. 3) §èi víi c¸p cèng a. Kh¶o s¸t s¬ bé h­íng tuyÕn, vÞ trÝ tr¹m trªn b¶n ®å. b. Kh¶o s¸t chi tiÕt trªn thùc ®Þa vÒ tuyÕn c¸p vµ vÞ trÝ ®Æt tr¹m. TuyÕn vµ tr¹m ®­îc kh¶o s¸t trªn c¬ së ®· cã sù tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n cña c¸c c¬ quan cã liªn quan. c. Kh¶o s¸t ®Þa h×nh, lo¹i ®Êt ®¸ cÇn ®µo ®¾p, ®Þa vËt lý, c¸c t¸c nh©n x©m thùc vµ ¨n mßn c¸p, l­îng vµ møc n­íc ngÇm, møc ®é óng lôt ®èi víi c¸p khi m­a b·o ë vïng ®Æt c¸p. d. X¸c ®Þnh t×nh h×nh d«ng, sÐt cña khu vùc ®Æt tuyÕn, ®Æt tr¹m. e. X¸c ®Þnh chñng lo¹i vµ quy c¸ch cèng, bÓ vµ dung l­îng ®­êng èng cÇn thiÕt. f. X¸c ®Þnh ®é ch«n s©u vµ kho¶ng c¸ch ®Æt ®­êng èng c¸p ë c¸c m«i tr­êng ®Æt èng: vØa hÌ, lßng ®­êng, v­ît ®­êng s¾t, v­ît ®­êng bé, v­ît chÐo qua èng cÊp tho¸t n­íc, v­ît chÐo qua ®­êng c¸p ®iÖn lùc ngÇm, v­ît cÇu cèng, ë trªn/d­íi/c¹nh c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc - x©y dùng ngÇm vµ næi (hiÖn t¹i vµ theo quy ho¹ch). g. X¸c ®Þnh sè l­îng vµ chñng lo¹i c¸p, quy c¸ch kÐo c¸p, b¸n kÝnh cong t¹i c¸c ®iÓm uèn cong cña tuyÕn c¸p. h. X¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c bÓ c¸p. i. X¸c ®Þnh cù ly gi÷a tuyÕn c¸p víi c¸c vËt thÓ, c¸c c«ng tr×nh kh¸c cã liªn quan däc theo tuyÕn c¸p. 4) §èi víi c¸p ch«n trùc tiÕp a. Kh¶o s¸t s¬ bé h­íng tuyÕn, vÞ trÝ tr¹m trªn b¶n ®å. b. Kh¶o s¸t h­íng tuyÕn, vÞ trÝ tr¹m chi tiÕt, cô thÓ trªn thùc ®Þa. c. X¸c ®Þnh t×nh h×nh d«ng sÐt cña khu vùc ®Æt tuyÕn, ®Æt tr¹m. d. Kh¶o s¸t ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, ®Þa vËt lý, lo¹i ®Êt ®¸ cÇn ®µo ®¾p, c¸c t¸c nh©n x©m thùc vµ ¨n mßn c¸p, l­îng vµ møc n­íc ngÇm, møc ®é óng lôt khi m­a lò, t×nh h×nh s¹t lë tuyÕn cã thÓ x¶y ra ®èi víi vïng ®Æt c¸p. 10
 10. e. Kh¶o s¸t n¬i qua cÇu, qua s«ng, ao hå, kªnh, m­¬ng m¸ng v.v... vµ x¸c ®Þnh n¬i c¸p ®i qua. f. X¸c ®Þnh ®é ch«n s©u, ph­¬ng ph¸p ®Æt c¸p vµ kho¶ng c¸ch ®Æt c¸p ë c¸c m«i tr­êng ch«n c¸p: ven ®­êng, d­íi ruéng, d­íi m­¬ng, ngßi, suèi, s«ng, qua cÇu, qua cèng, c¹nh ta-luy d­¬ng, c¹nh ta-luy ©m vµ v­ît chÐo hay ë c¹nh c¸c c«ng tr×nh ngÇm hoÆc næi kh¸c (hiÖn t¹i vµ theo quy ho¹ch). g. X¸c ®Þnh sè l­îng, chñng lo¹i, quy c¸ch ®Æt c¸p ch«n trùc tiÕp, b¸n kÝnh cong t¹i c¸c ®iÓm uèn cong cña tuyÕn c¸p. h. X¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c hè nèi. i. X¸c ®Þnh cù ly víi c¸c vËt thÓ, c¸c c«ng tr×nh kh¸c cã liªn quan däc theo tuyÕn c¸p. 5) §èi víi c¸p ®i trong hÇm X¸c ®Þnh chñng lo¹i, quy c¸ch hÇm c¸p, bao gåm: a. Lo¹i vËt liÖu x©y dùng hÇm c¸p; b. Th«ng h¬i, th«ng giã, an toµn vÒ ho¶ ho¹n; c. Gi¸ ®Ó ®Æt c¸p trong hÇm. 6) §èi víi c¸p ®i trong nhµ a. X¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn ®Æt c¸p (®Æt trong èng, trong m¸ng c¸p hoÆc ®Ó trÇn). b. Dù kiÕn vÞ trÝ c¸p ®Æt trong nhµ. c. X¸c ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn an toµn vÒ ho¶ ho¹n. d. X¸c ®Þnh n¬i sÏ ph¶i uèn cong c¸p. 7) Kh¶o s¸t thiÕt kÕ nhµ tr¹m. a. X¸c ®Þnh ®Þa h×nh, ®Þa vËt lý vµ vÞ trÝ ®Æt tr¹m. b. X¸c ®Þnh tæng mÆt b»ng khu vùc ®Æt tr¹m. c. X¸c ®Þnh c¸c d÷ liÖu vÒ c¬ së h¹ tÇng khu vùc ®Æt tr¹m (c¸c c«ng tr×nh cã liªn quan ®Õn nhµ tr¹m, ®iÒu kiÖn vËt t­ s½n cã). d. X¸c ®Þnh khu vùc mÆt b»ng thuËn lîi cho hÖ thèng tiÕp ®Êt cho nhµ tr¹m. §iÒu 9. Hå s¬ kh¶o s¸t thiÕt kÕ Néi dung trong hå s¬ kh¶o s¸t thiÕt kÕ ph¶i thÓ hiÖn: 1) §Çy ®ñ, chÝnh x¸c, cã së cø ph¸p lý vµ kinh tÕ kü thuËt. 11
 11. 2) Nh÷ng khã kh¨n tån t¹i ch­a gi¶i quyÕt ®­îc hoÆc nh÷ng vÊn ®Ò ch­a ®­îc x¸c ®Þnh cÇn ph¶i tiÕp tôc nghiªn cøu vµ gi¶i quyÕt. 3) Dù kiÕn vÒ biÖn ph¸p gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i. 4) S¬ ®å tuyÕn c¸p trong bèi c¶nh cã c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cè ®Þnh. Ký hiÖu ghi chÐp ph¶i thèng nhÊt vµ theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THÔNG TIN CÁP QUANG §iÒu 10. Quy ®Þnh chung 1) Trong qóa tr×nh thiÕt kÕ cÇn quan t©m ®Õn xu thÕ ngÇm ho¸ tÊt yÕu vµ ph¶i tÝnh ®Õn ®Æc ®iÓm vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña tõng c«ng tr×nh cô thÓ trong tæng thÓ toµn c«ng tr×nh vµ trong tæng thêi gian sö dông c«ng tr×nh. 2) ViÖc thiÕt kÕ c«ng tr×nh th«ng tin c¸p quang ®­îc tiÕn hµnh sau khi dù ¸n kh¶ thi ®­îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 3) ViÖc thiÕt kÕ chØ ®­îc thùc hiÖn sau khi ®· cã hå s¬ kh¶o s¸t. ThuyÕt minh b¶n vÏ ph¶i ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vÒ néi dung x©y l¾p c«ng tr×nh, c¸c yªu cÇu vµ h­íng dÉn c«ng t¸c x©y l¾p, c¸c sè liÖu, tiªu chuÈn cÇn ®¹t ®­îc. 4) ViÖc thiÕt kÕ ph¶i b¶o ®¶m ®óng tiªu chuÈn, quy tr×nh, quy ph¹m, quy chuÈn x©y dùng vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña Nhµ n­íc cã liªn quan. 5) Néi dung thiÕt kÕ x©y dùng, l¾p ®Æt c«ng tr×nh th«ng tin c¸p quang ph¶i bao gåm c¸c tÝnh to¸n ®Þnh l­îng kÕt hîp víi ph©n tÝch ®Þnh tÝnh chÆt chÏ ®Ó quyÕt ®Þnh c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ - kü thuËt sÏ ¸p dông vµ ®­a ra c¸c chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt cÇn ®¹t ®­îc, so s¸nh chóng víi nh÷ng quy chuÈn, tiªu chuÈn, quy ph¹m x©y dùng cã liªn quan. 6) C¸c c«ng tr×nh c¸p quang ph¶i b¶o ®¶m an toµn phßng chèng thiªn tai. 7) C«ng tr×nh c¸p quang ph¶i ®­îc trang bÞ chèng sÐt vµ tiÕp ®Êt quy ®Þnh t¹i Quy ph¹m TCN 68-174: 1998. 8) Ph¶i sö dông c¸c lo¹i c¸p cã kh¶ n¨ng chèng mèi vµ c¸c lo¹i gÆm nhÊm t¹i c¸c khu vùc cã nguy c¬ bÞ mèi x«ng hay bÞ c¸c lo¹i gÆm nhÊm ph¸ ho¹i. 9) Ph¶i ®­a ra ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ tèi ­u ®Ó cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. §iÒu 11. Së cø thiÕt kÕ 1) Ph¶i cã c¸c v¨n b¶n lµm c¬ së thiÕt kÕ, bao gåm: 12
 12. a. QuyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n kh¶ thi (dù ¸n ®Çu t­) cña cÊp cã thÈm quyÒn; b. C¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan, bao gåm: - V¨n b¶n liªn quan ®Õn tuyÕn c¸p, ®Þa ®iÓm, mÆt b»ng (v¨n b¶n tho¶ thuËn tuyÕn c¸p hoÆc v¨n b¶n cã liªn quan ®Õn ®Þa ®iÓm, mÆt b»ng tr¹m... cña c¸c c¬ quan h÷u tr¸ch trong vµ ngoµi Ngµnh); - C¸c tiªu chuÈn, quy tr×nh, quy ph¹m quy chuÈn x©y dùng cña Nhµ n­íc vµ cña Ngµnh cã liªn quan ®Õn viÖc thiÕt kÕ; - C¸c ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt cã liªn quan ¸p dông trong thiÕt kÕ. - C¸c tµi liÖu, sè liÖu, th«ng sè kü thuËt, chÊt l­îng kÌm theo nguån gèc hå s¬, h×nh thøc cung cÊp cña thiÕt bÞ (chän gãi, ®¬n lÎ...). c. Hå s¬ tµi liÖu thu thËp ®­îc trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t, ®o ®¹c. 2) Néi dung thiÕt kÕ kü thuËt a. PhÇn thuyÕt minh. - ThuyÕt minh tæng qu¸t: Së cø lËp thiÕt kÕ kü thuËt, tãm t¾t néi dung thiÕt kÕ ®­îc chän vµ c¸c ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ, c¸c th«ng sè vµ chØ tiªu ®¹t ®­îc cña c«ng tr×nh theo ph­¬ng ¸n ®­îc chän. - §­a ra nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt mµ c«ng tr×nh ph¶i ®¹t ®­îc. - Gi¶i ph¸p thi c«ng. + ThuyÕt minh vÒ viÖc ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng. + Gi¶i ph¸p kü thuËt thi c«ng c«ng tr×nh. + Ph­¬ng ¸n vËn chuyÓn vËt t­ thiÕt bÞ vµ nh÷ng l­u ý vÒ an toµn lao ®éng trong khi thi c«ng c«ng tr×nh. b. PhÇn b¶n vÏ: - §­a ra b¶n ®å tæng thÓ tuyÕn cã tû lÖ tõ 1:250 000 ®Õn 1:500 000 tuú theo møc ®é chÝnh x¸c cÇn thÓ hiÖn. - MÆt b»ng bè trÝ chi tiÕt c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. - C¸c b¶n vÏ kü thuËt. c. PhÇn tæng dù to¸n: - C¸c së cø ®Ó lËp tæng dù to¸n; - Tµi liÖu diÔn gi¶i vµ tæng hîp khèi l­îng l¾p ®Æt c«ng tr×nh; - Tæng dù to¸n ®­îc lËp theo khèi l­îng l¾p ®Æt c«ng tr×nh nªu trªn vµ theo v¨n b¶n h­íng dÉn lËp gi¸ vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t­ do cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh. 3) Néi dung thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng: 13
 13. a. PhÇn thuyÕt minh: Cã thuyÕt minh h­íng dÉn vÒ tr×nh tù thi c«ng, cã thuyÕt minh thiÕt kÕ, chi tiÕt mÆt b»ng, mÆt c¾t cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, thÓ hiÖn ®Çy ®ñ vÞ trÝ vµ kÝch th­íc cña c¸c chi tiÕt kÕt cÊu, thiÕt bÞ, cã biÓu liÖt kª khèi l­îng x©y l¾p vµ thiÕt bÞ cña h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã, c¬ së vµ v¨n b¶n ph¸p lý ®Ó thiÕt kÕ, c¸c yªu cÇu an toµn lao ®éng trong thi c«ng. b. PhÇn b¶n vÏ: B¶n vÏ thi c«ng tuyÕn c¸p cã tû lÖ 1: 2000, c¸c mÆt c¾t cÇn thiÕt tïy tr­êng hîp cô thÓ cã tû lÖ tõ 1: 200 ®Õn 1: 1. B¶n vÏ cÇn thÓ hiÖn chi tiÕt c¸c bé phËn c«ng tr×nh bao gåm vÞ trÝ, kÝch th­íc, quy c¸ch vµ sè l­îng cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. B¶n vÏ còng ph¶i thÓ hiÖn c¸c chi tiÕt vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ bao gåm vÞ trÝ, kÝch th­íc, quy c¸ch vµ sè l­îng cña tõng lo¹i thiÕt bÞ, cÊu kiÖn, linh kiÖn vµ vËt liÖu, nh÷ng ghi chó cÇn thiÕt cho ng­êi thi c«ng vµ h­íng dÉn cña c¸c h·ng chÕ t¹o thiÕt bÞ. c. BiÓu tæng hîp khèi l­îng l¾p ®Æt thiÕt bÞ, vËt t­ cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh vµ toµn bé c«ng tr×nh, thÓ hiÖn ®Çy ®ñ quy c¸ch sè l­îng cña tõng lo¹i vËt liÖu, cÊu kiÖn thiÕt bÞ. d. Dù to¸n chi tiÕt: C¸c c¨n cø vµ c¬ së ®Ó lËp dù to¸n, c¸c phô lôc cÇn thiÕt, tæng hîp dù to¸n cña tÊt c¶ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. e. Trang trÝ néi ngo¹i thÊt thÓ hiÖn vÞ trÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®¶m b¶o cho b¶o d­ìng, vËn hµnh thiÕt bÞ còng nh­ ®¶m b¶o mü thuËt. §iÒu 12. Nguyªn t¾c thiÕt kÕ tuyÕn c¸p quang 1) Chän tuyÕn ®Æt c¸p ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n sau ®©y: - Hîp lý vµ kinh tÕ nhÊt; - B¶o ®¶m c¸c tham sè truyÒn dÉn cña tuyÕn c¸p; - Thi c«ng thuËn lîi hoÆc kh«ng qu¸ khã kh¨n, phøc t¹p; - ThuËn lîi cho viÖc qu¶n lý tuyÕn c¸p l©u dµi; - Khi chän tuyÕn c¸p cÇn tr¸nh c¸c khu vùc cã ®Þa h×nh qu¸ phøc t¹p kh«ng thÓ thi c«ng hoÆc kh«ng ®¶m b¶o an toµn cho c¸p nh­: ®Çm lÇy, vùc s©u, dèc cao, vïng cã n­íc suèi lë lín, vïng cã ®éng ®Êt, vïng cã ®é ¨n mßn cao. 2) Chän c¸p quang cho tuyÕn ph¶i cã cÊu tróc phï hîp víi lo¹i h×nh l¾p ®Æt, tu©n thñ tiªu chuÈn kü thuËt cña ngµnh (TCN 68-160:1995). 3) ViÖc tÝnh to¸n ®Æc tÝnh truyÒn dÉn cña tuyÕn ph¶i dùa vµo c¸c tham sè ®· ®­îc quy ®Þnh trong c¸c quy tr×nh, c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh. ViÖc tÝnh 14
 14. to¸n nµy ph¶i ®­îc dùa trªn quü c«ng suÊt PT (PT lµ suy hao tæng gi÷a thiÕt bÞ ph¸t vµ thiÕt bÞ thu) PT ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: PT = PS - PR = aFL + LSP + P + m Trong ®ã: PS lµ c«ng suÊt quang cña nguån ph¸t ®o t¹i ®iÓm S lµ ®iÓm n»m trªn sîi quang ngay sau bé nèi quang phÝa ph¸t (dBm). PR lµ ®é nh¹y thu ®­îc ®o t¹i ®iÓm R lµ ®iÓm n»m trªn sîi quang ngay phÝa tr­íc bé nèi quang phÝa thu ( dBm). aF lµ hÖ sè suy hao cña sîi quang (dB/Km). L lµ ®é dµi c¸p (Km). LSP lµ suy hao cña c¸c mèi hµn sîi (dB). P lµ ®é thiÖt thßi luång quang cùc ®¹i (th­êng b»ng 1 dB). m lµ c«ng suÊt dù phßng (dB). Gi¸ trÞ t¸n s¾c cña tuyÕn ph¶i phï hîp víi c¸c gi¸ trÞ quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh. §iÒu 13. ThiÕt kÕ tuyÕn c¸p treo 1) ThiÕt kÕ treo c¸p a. Ph¶i sö dông d©y tù treo lµm d©y treo c¸p nh­ng ph¶i tÝnh to¸n lùc kÐo, ®é chïng tiªu chuÈn cho phÐp vµ xö lý c¸p t¹i c¸c cét. T¹i nh÷ng n¬i nguy hiÓm nh­ cã giã lín, ®æi h­íng tuyÕn vv..., ph¶i cã biÖn ph¸p gia cè thªm c¸c nót buéc g¾n c¸p víi d©y tù treo vµo cét. b. Trong tr­êng hîp cét v­ît hoÆc kho¶ng c¸ch gi÷a hai cét lín, ph¶i thiÕt kÕ dïng thªm d©y phô trî treo c¸p ®Ó ®¶m ®é b¶o chÞu lùc. Trong tr­êng hîp ®ã, cÇn ph¶i tÝnh to¸n c­êng ®é d©y ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho c¸p treo. Cã thÓ kÐo c¸p quang v­ît qua ®­êng s¾t, ®­êng bé, ®­êng d©y truyÒn thanh, ®­êng d©y th«ng tin kh¸c, ®­êng d©y ®iÖn lùc vµ c¸c kiÕn tróc kh¸c b»ng cét nèi ®¬n hoÆc kÐp nh­ng ph¶i b¶o ®¶m kho¶ng c¸ch nh­ c¸c B¶ng 3.1, 3.2, 3.3. B¶ng 3.1: Quy ®Þnh vÒ kho¶ng c¸ch th¼ng ®øng nhá nhÊt cña tuyÕn c¸p treo víi c¸c kiÕn tróc kh¸c STT Lo¹i kiÕn tróc Kho¶ng c¸ch, m 1 V­ît ®­êng « t« cã xe cÇn cÈu ®i qua 5,5 2 V­ît ®­êng s¾t ë trong ga (tÝnh ®Õn mÆt ray) 7,5 15
 15. 3 V­ît ®­êng s¾t ë ngoµi ga (tÝnh ®Õn mÆt ray) 6,5 4 V­ît nãc nhµ vµ c¸c kiÕn tróc cè ®Þnh 1,0 5 C¸p thÊp nhÊt c¸ch d©y cao nhÊt cña ®­êng d©y 0,6 th«ng tin kh¸c khi giao chÐo nhau 6 Song song víi ®­êng « t«, ®iÓm thÊp nhÊt c¸ch 3,5 mÆt ®Êt B¶ng 3.2: Quy ®Þnh vÒ kho¶ng c¸ch n»m ngang nhá nhÊt cña tuyÕn c¸p treo víi c¸c kiÕn tróc kh¸c STT Lo¹i kiÕn tróc Kho¶ng c¸ch, m 1 Tõ cét treo c¸p tíi thanh ray gÇn nhÊt 4/3 chiÒu cao cét 2 Tõ cét treo c¸p tíi mÐp ngoµi cïng cña c©y 1,0 3 Tõ cét treo c¸p tíi nhµ cöa vµ c¸c kiÕn tróc 3,0 kh¸c 4 Kho¶ng c¸ch gi÷a hai cét kÐp (tÝnh tõ ®iÓm 8,5 gi÷a c¸c cét kÐp) 6 Tõ cét treo c¸p tíi mÐp vØa hÌ 0,5 B¶ng 3.3: Quy ®Þnh vÒ kho¶ng c¸ch th¼ng ®øng nhá nhÊt cña tuyÕn c¸p treo víi d©y ®iÖn lùc STT Lo¹i d©y ®iÖn lùc Kho¶ng c¸ch, m 1 Víi d©y ®iÖn lùc h¹ thÕ 1,25 2 Víi d©y ®iÖn lùc cao thÕ - tõ 1 kV ®Õn 10 kV 3,0 - trªn 10 kV ®Õn 110 kV 5,0 ¸ 7,0 - trªn 110 kV ®Õn 220 kV 10 - trªn 220 kV ®Õn 500 kV 20 c. §èi víi nh÷ng ®o¹n tuyÕn c¸p ®i qua vïng ®åi nói th× ngoµi viÖc trang bÞ l¾p ghÐp vµ h·m buéc d©y treo c¸p trªn cét cßn ph¶i chó ý ®Õn sù biÕn ®æi cña ®é dèc. d. §èi víi tr­êng hîp c¸p quang v­ît qua cÇu hoÆc men theo v¸ch ®¸, cã thÓ lîi dông thµnh cÇu vµ v¸ch ®¸ cho c¸p v­ît qua. Trong tr­êng hîp lîi dïng thµnh cÇu ®Ó l¾p ®Æt c¸p ph¶i n¾m thËt cô thÓ t×nh h×nh kÕt cÊu, chiÒu dµi, kho¶ng c¸ch nhÞp cÇu... 2) Trang bÞ cét. 16
 16. a. Ph¶i dùa trªn c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh ®Ó tÝnh to¸n chiÒu cao vµ ®é s©u ch«n cét, ®é vâng, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét vµ c¸c ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng ®Õn c¸p. Kho¶ng c¸ch 40 m lµ kho¶ng c¸ch cét chuÈn. §èi víi c¸c tr­êng hîp ®Æc biÖt khi kho¶ng cét lín h¬n 40 m, ph¶i tiÕn hµnh thiÕt kÕ cét riªng vµ biÖn ph¸p gia cè cét theo c¸c ®iÒu kiÖn thùc tÕ vµ quy ®Þnh Nhµ n­íc vÒ thiÕt kÕ cét ®Ó ®¶m b¶o an toµn. §é vâng cña c¸p kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 1,5 % kho¶ng cét. §èi víi kho¶ng c¸ch ®Æc biÖt gi÷a c¸c cét khi l¾p ®Æt c¸p qua s«ng, vïng ®Çm lÇy... th× ph¶i thiÕt kÕ x©y dùng cét v­ît, cét chuÈn bÞ v­ît cã thªm d©y phô trî treo c¸p. b. TÊt c¶ c¸c cét v­ît vµ cét chuÈn bÞ v­ît trong c¸c tr­êng hîp gi¸ ®ì trªn thµnh cÇu, trªn v¸ch ®¸... ®Òu ph¶i tÝnh ®Õn quy c¸ch x©y dùng ®Ó b¶o ®¶m an toµn. c. Trªn cét v­ît vµ cét chuÈn bÞ v­ît ®Òu ph¶i trang bÞ bµn trÌo. 3) Trang bÞ d©y co a. D©y co ph¶i b»ng d©y thÐp m¹ kÏm cã n sîi ®­êng kÝnh mçi sîi 4 mm xo¾n víi nhau (n = 3, 5, 7, 9 x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ). Khi d©y co chÞu lùc lín cã thÓ thiÕt kÕ d©y co b»ng c¸c lo¹i thÐp bÖn. CÇn tÝnh to¸n vÞ trÝ m¾c d©y co trªn cét ®Æt gÇn träng t©m cña lùc, nh­ng ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch tèi thiÓu gi÷a d©y co vµ c¸p. b. Trªn cét chuÈn bÞ v­ît, d©y co ph¶i buéc gÇn s¸t chç kÑp c¸p, d©y co ë mçi tÇng ph¶i lµm riªng mét thanh h·m hoÆc mãng d©y co, khi cÇn thiÕt th× nh÷ng tÇng d©y co cã thÓ dïng chung mét thanh h·m hoÆc mét mãng d©y co nh­ng ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng chÞu lùc kÐo bËt cña d©y co. c. §Ó c©n b»ng lùc kÐo cña kho¶ng c¸p v­ît, ph¶i tiÕn hµnh trang bÞ d©y co ®ì ®Çu cho cét v­ît. Quy c¸ch vµ vÞ trÝ buéc ph¶i tÝnh to¸n cô thÓ trong thiÕt kÕ. §Ó tiÖn cho thi c«ng, d©y co trang bÞ cho cét v­ît nªn dïng d©y thÐp bÖn vµ kÑp s¾t bu-l«ng ®Ó h·m buéc. 4) Trang bÞ ch©n chèng, x©y mãng vµ ô quÇy cho cét a. T¹i nh÷ng vïng ngËp n­íc, s×nh lÇy ®Êt mÒm, ph¶i thiÕt kÕ x©y dùng ch©n chèng, x©y mãng vµ ô quÇy gia cè cho cét. b. ë nh÷ng vÞ trÝ kh«ng thÓ lµm ®­îc d©y co th× trang bÞ ch©n chèng ®Ó thay d©y co gia cè cét. 17
 17. c. Cét v­ît vµ cét chuÈn bÞ v­ît ®Òu ph¶i ®­îc ®æ mãng bª t«ng ch«n cét chung cho c¶ hai nh¸nh. KÝch th­íc mãng cét ph¶i tÝnh to¸n cô thÓ. (§é vâng cña c¸p treo cã thÓ ®­îc tham kh¶o ë b¶ng 3.4). B¶ng 3.4: §é vâng tham kh¶o cña c¸p treo (m) Kho¶ng cét, m 40 50 60 70 80 NhiÖt ®é oC 10 0,4 0,50 0,56 0,60 0,64 20 0,42 0,52 0,58 0,62 0,66 30 0,44 0,54 0,60 0,64 0,68 40 0,46 0,55 0,62 0,66 0,79 5) Trang bÞ chèng sÐt cho tuyÕn c¸p a. Cø kho¶ng 200 m däc theo tuyÕn c¸p ph¶i trang bÞ mét cäc tiÕp ®Êt nèi vµo d©y treo kim lo¹i vµ thµnh phÇn kim lo¹i cña c¸p treo. b. Trªn cét v­ît vµ cét chuÈn bÞ v­ît ph¶i trang bÞ d©y thu l«i. §èi víi cét bª t«ng, cÇn lµm d©y thu l«i ngoµi däc tõ trªn ngän xuèng ch©n cét. §èi víi cét s¾t cã thÓ hµn kim thu l«i vµo ngän cét vµ hµn d©y ®Êt vµo gèc cét. §iÖn cùc tiÕp ®Êt cña thu l«i ph¶i ch«n c¸ch xa cét. Khi cét v­ît lµ cét ch÷ H ph¶i trang bÞ d©y thu l«i riªng biÖt ë hai nh¸nh cña cét vµ ®iÖn cùc tiÕp ®Êt cña thu l«i ph¶i ch«n xa ch©n cét vµ ch«n theo hai h­íng ng­îc nhau. §iÒu 14. ThiÕt kÕ tuyÕn c¸p ch«n trùc tiÕp 1) C¸p quang ch«n trùc tiÕp nªn thiÕt kÕ ch«n trùc tiÕp. ChØ trang bÞ c¸p ®Æt trong èng trong tr­êng hîp cÇn thiÕt t¹i nh÷ng n¬i cã t¸c ®éng vÒ c¬ häc, m«i tr­êng lín h¬n kh¶ n¨ng cho phÐp cña c¸p vµ thÝch hîp cho viÖc dì bá hoÆc di chuyÓn sau nµy. 2) Ph¶i thiÕt kÕ c¸p quang ch«n trùc tiÕp víi ®é s©u phï hîp víi tiªu chuÈn kü thuËt cña c¸p ch«n. Ph¶i trang bÞ b¨ng b¸o hiÖu ngay trªn c¸p ch«n trùc tiÕp. Cø 200 m ph¶i cã mèc ®¸nh dÊu tuyÕn c¸p. Ph¶i cã mèc ®¸nh dÊu riªng cho tuyÕn c¸p t¹i nh÷ng vÞ trÝ tuyÕn c¸p ®æi h­íng, t¹i c¸c bÓ 18
 18. chøa m¨ng x«ng c¸p vµ t¹i c¸c hè dù tr÷ c¸p. Mèc c¸p ph¶i ®óc b»ng bª t«ng cèt thÐp, ký hiÖu “c¸p quang” b»ng ch÷ in ®óc ch×m, cã quy ­íc ®¸nh sè thø tù. 3) Tr­êng hîp ch«n c¸p quang n¬i nÒn ®Êt ®¸ cÊp I, II ®é s©u r·nh ch«n c¸p lµ 1,2 m. Tr­êng hîp ch«n c¸p quang n¬i nÒn ®Êt ®¸ cÊp III ®é s©u r·nh ch«n c¸p lµ 0,7 m. Tr­êng hîp ch«n c¸p quang n¬i nÒn ®Êt ®¸ cÊp IV, V ®é s©u r·nh ch«n c¸p lµ 0,5 m. ë n¬i ®Êt mÒm t¬i xèp kh«ng thÓ ®µo s©u ®­îc v× dÔ sôt lë th× ph¶i dïng gi¶i ph¸p ®Çm chÆt (t¨ng hÖ sè ®Çm chÆt ®Õn K= 0,95) vµ dïng èng PVC ®Ó b¶o vÖ thªm cho c¸p. ë nh÷ng ®o¹n c¸p qua s«ng ®é s©u ch«n c¸p lµ 1,5 m d­íi ®¸y s«ng. Nh÷ng tr­êng hîp ®Æc biÖt cã quy ®Þnh thiÕt kÕ riªng. 4) Khi c¸p qua cÇu, ph¶i ®Æt c¸p trong èng nhùa PVC vµ ngoµi cïng lµ èng s¾t F100. Lîi dông thµnh cÇu vµ v¸ch cÇu ®Ó l¾p ®Æt ®­êng c¸p. N¬i c¸p lªn vµ xuèng cÇu nhÊt thiÕt ph¶i x©y ô quÇy b»ng bª t«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt. ô quÇy ph¶i kh«ng c¶n trë giao th«ng vµ g©y t¸c ®éng cã h¹i tíi kiÕn tróc cÇu. Ph¶i ®Ó d­ c¸p t¹i mçi ®Çu cÇu Ýt nhÊt lµ 12 m cho viÖc söa ch÷a sau nµy. 5) Khi c¸p qua s«ng, ao hå, m­¬ng ngßi mµ kh«ng ®Æt trªn cÇu ®­îc th× cã thÓ lµm cét v­ît hoÆc ch«n trùc tiÕp d­íi ao, hå, s«ng ngßi theo thiÕt kÕ t­¬ng øng víi treo c¸p qua cét v­ît hoÆc ch«n trùc tiÕp. N¬i b¾t ®Çu qua s«ng còng ph¶i x©y ô quÇy vµ ph¶i cã biÓn b¸o râ rµng. Ph¶i cã m¸ng b»ng bª t«ng hoÆc s¾t ®Ó b¶o vÖ c¸p n¬i cËp bê vµ n¬i cã dßng ch¶y xiÕt. C¸p ch«n trùc tiÕp d­íi lßng s«ng, ao hå kh«ng cÇn b¶o vÖ b»ng tÊm bª t«ng nh­ng ph¶i cã biÖn ph¸p thi c«ng phï hîp ®Ó ®¶m b¶o ®ñ ®é s©u an toµn. C¸p qua m­¬ng ngßi nhá th× ph¶i dïng èng s¾t F100 ®ñ bÒn ®Ó dÉn c¸p qua m­¬ng vµ còng ph¶i cã biÓn b¸o râ rµng. 6) Ph¶i vÏ s¬ ®å mÆt c¾t t¹i nhiÒu n¬i trªn tuyÕn c¸p, ®Æc biÖt ë nh÷ng n¬i cã ®Þa h×nh kh«ng b×nh th­êng nh­ qua ®­êng giao th«ng, qua ®ª. 7) Ph¶i trang bÞ chèng sÐt cho tuyÕn c¸p trong tr­êng hîp cÇn thiÕt theo tiªu chuÈn vµ quy ph¹m chèng sÐt hiÖn hµnh (TCN 68-135: 1995, TCN 68- 140: 1995, TCN 68-174: 1998 vµ c¸c tiªu chuÈn, quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan). 19
 19. B¶ng 3.5: Quy ®Þnh vÒ kho¶ng c¸ch tèi thiÓu gi÷a c¸p quang vµ c¸c c«ng tr×nh ngÇm kh¸c STT C¸c c«ng tr×nh ngÇm Song song ChÐo nhau 1 §­êng ®iÖn lùc: - H¹ thÕ 1,25 m 0,50 m - Cao thÕ 3,00 m 1,00 m 2 §­êng èng n­íc 1,00 m 0,15 m 3 §­êng cèng n­íc th¶i 1,50 m 0,25 m 4 §­êng èng dÉn dÇu 1,50 m 0,25 m 8) Ph¶i thiÕt kÕ b¶o vÖ m¨ng x«ng c¸p trong bÓ c¸p. BÓ c¸p chøa m¨ng x«ng ph¶i ®ñ réng ®Ó chøa c¶ c¸p d­ vµ cã chç ®Ó gia cè b¶o vÖ m¨ng x«ng c¸p. §iÒu 15. ThiÕt kÕ tuyÕn c¸p ®Æt trong cèng 1) ViÖc thiÕt kÕ c¸p quang ®Æt trong hÖ thèng cèng bÓ c¸p ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh. 2) TÝnh to¸n cèng bÓ c¸p. a. Khi tÝnh to¸n cèng bÓ c¸p cÇn ph¶i quy ®Þnh: - Sè l­îng èng chøa c¸p. - KÝch th­íc bÓ c¸p. - VÞ trÝ cña bÓ c¸p vµ cèng c¸p. Yªu cÇu vÒ kho¶ng c¸ch cña cèng bÓ c¸p víi c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc kh¸c nh­ quy ®Þnh trong b¶ng 3.6. - Kh¶ n¨ng thay ®æi vÞ trÝ cña bÓ c¸p. - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bÓ c¸p, lo¹i vµ sè l­îng cèng bÓ c¸p. b. Khi thiÕt kÕ tuyÕn cèng bÓ c¸p ph¶i quy ®Þnh ®é réng vµ ®é s©u phï hîp víi sè l­îng èng, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c èng, kho¶ng c¸ch líp èng gÇn ®¸y r·nh nhÊt. C¸c chØ tiªu cÇn ph¶i b¶o ®¶m theo tiªu chuÈn ngµnh hiÖn hµnh (TCN 68-153:1995). c. C¸p ®i trong cèng bÓ ph¶i ®Æt trong èng nhùa phô. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2