intTypePromotion=1

Bài giảng Quy trình và nội dung giám sát tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:118

0
359
lượt xem
111
download

Bài giảng Quy trình và nội dung giám sát tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quy trình và nội dung giám sát tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình dùng để bồi dưỡng kiến thức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, gồm các nội dung chính: kiểm tra, giám sát tiến độ thi công xây dựng; kiểm tra, giám sát kế hoạch nguồn lực nhà thầu để đáp ứng yêu cầu tiến độ, kiểm soát các mốc tiến độ quan trọng, các giai đoạn thi công trọng yếu, kiểm tra sự tuân thủ các quy định về an toàn lao động trên công trường,... Đây là tài liệu học tập, giảng dạy, tham khảo dành cho sinh viên, giảng viên ngành Xây dựng và kỹ sư công trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quy trình và nội dung giám sát tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình

 1. Quy t ì h à ội d Q trình và nội dung giám sát tiến độ, iá át tiế độ an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình Tài liệu lưu hành nội bộ dành cho lớp “Bồi dưỡng kiến thức tư vấn ệ ộ ộ p g giám sát thi công xây dựng công trình” Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn
 2. 1. Kiểm tra, giám sát tiến độ thi công xây dựng
 3. Giám sát về tiến độ thi công Giám sát tiến độ : • Kiểm tra tổng tiến độ ,tiến độ chi tiết do nhà thầu lập • Theo dõi, giám sát việc thực hiện tiến độ dõi • Kiểm tra sự sai lệch tiến độ và nguyên nhân • Yêu cầu nhà thầu điều chỉnh tiến độ • Chấp thuận đề nghị kéo dài tiến độ • Đề nghị thưởng/phạt tiến độ hị thưở / h t tiế
 4. Giám sát về tiến độ thi công • Giám sát tiến độ của từng công tác đối tác, chiếu với tiến độ mà đơn vị thi công đã dự trù trong bảng tổng tiến độ, để từ đó đề nghị độ hoặc yêu cầu đơn vị thi công có các biện pháp điều chỉnh thích hợp nếu tiến độ thực tế khác nhiều với dự kiến. • Giám sát việc phối hợp tiến độ giữa các công tác để đảm bảo tiến độ chung
 5. 2. Kiểm tra, giám sát kế hoạch nguồn lực của nhà thầu để đáp ứng yêu cầu tiến độ
 6. KÕ ho¹ch cung øng vËt t− chÝnh: ÑV TT TEÂN VAÄT TÖ Khoái löôïng Ngaøy nhaäp Ghi chuù T 01 Xi mang PC 40 maêng bao 200 10/10/2006 10:00 PM 02 Xi maêng PC 40 bao 500 12/11/2006 10:00 PM 03 Xi maêng PC 40 bao 600 14/12/2006 10:00 PM 04 Gaïch Ceramic Royal vieân 2400 16/12/2006 400 x 400 x 5
 7. KÕ ho¹ch nh©n lùc: Thôøi Chöùc danh loaïi thôï (ngöôøi) gian i T thöïc Ghi Haïng muïc Maùy T hieän Xaây döïng Haøn eùp Phuï chuù haïïn coïc muïc 01 10 ngaøy Eùp coïc 2 2 4 (10/4/20 09 – 20/4/20 09) 02 4 ngaøøy Thi coââng ñ øi moùùng ñaø 15 1 6
 8. KÕ ho¹ch xe m¸y thiÕt bÞ: Ngaøydự kiến baét Teân thieát bò, maùy moùc, coâng cuï Soá Thôøi haïn TT ñaàu söû duïng taïi xaây döïng löôïng söû duïng coâng tröôøng 01 Maùy eùp coïc 02 boä 03/09/2006 09 ngaøy 02 Maùy ñaàm duøi 4 caùi 12/10/2006 4 ngaøy
 9. 3. Kiểm soát các mốc tiến độ quan trọng, các giai đoạn thi công trọng yếu ế
 10. 4. Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về an toàn lao động trên công trường ề
 11. Điều 30. Quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng (NĐ 12/2009/NĐ CP) 12/2009/NĐ-CP) 1. Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng. Trường hợp các biện pháp an toàn liê t à liên quan đến nhiều bê thì phải được các bên đế hiề bên hải đ á bê thỏa thuận. 2. 2 Các biện pháp an toàn nội quy về an toàn phải toàn, được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.
 12. Điều 30. Quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng (NĐ 12/2009/NĐ CP) 12/2009/NĐ-CP) 3. Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 4. Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một số ổ ế ề ộ ố ố công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và ấ chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.
 13. Điều 30. Quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng (NĐ 12/2009/NĐ CP) 12/2009/NĐ-CP) 5. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đầ đủ các trang bị bảo hộ l độ á t bả lao động, an toàn l t à lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường. 6. Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà ổ nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra
 14. C¸c nguyªn t¾c chung vÒ gi¸m s¸t an toμn • An toμn cho ng−êi, thiÕt bÞ, vËt dông trªn c«ng tr−êng khi thi c«ng • An toμn cho sö dông l©u dμi ®èi víi c¸c h¹ng môc cña dù ¸n • An toμn cho bªn thø ba, bao gåm c¸c c«ng tr×nh, vËt kiÕn tróc kÕ cËn c«ng tr−êng x©y dùng, ng−êi vμ xe cé l−u th«ng trªn ®−êng g ù g g é g g gÇn ®ã
 15. Giám sát về an toàn lao động • Kiểm tra kế hoạch ATLĐ của nhà thầu lập ạ ập • Thoả thuận các bên về ATLĐ • Công khai các biện pháp, nội quy ATLĐ, các hướng dẫn về ATLĐ và các biển báo ề à • Kiểm tra các quá trình đào tạo, học tập, hướng dẫn, p phổ biến ATLĐ có văn bản và chữ ký của các bên ý • Kiểm tra trang bị , thiết bị phòng hộ và ATLĐ • Báo cáo CĐT những vi phạm , đề xuất biện pháp xử lý • Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về ATLĐ, xử lý kịp thời sự cố ịp ự
 16. Giám sát về an toàn lao động • Đảm bảo cho người lao động cũng như công trình được an toàn, không để xảy ra các sự cố đáng tiếc. • Nhiệm vụ này đòi hỏi tư vấn giám sát phải nắm ệ ụ y g p rõ: – các qui định về bảo hộ lao động, – kỹ thuật an toàn trong thi công và – có kinh nghiệm thực tế trong việc phòng ngừa không để xảy ra sự cố cho người cũng như công t ì h nhất là trong ả ố h ời ũ h ô trình, hất t thi công phần ngầm và phần trên cao.
 17. Nội dung chung • Kiể t công tá đả bả an t à l độ Kiểm tra ô tác đảm bảo toàn lao động tại công trường: • Kiể t việc tổ chức h tậ phổ biế về nội Kiểm tra iệ hứ học tập, hổ biến ề ội qui, an toàn lao động của đơn vị thi công TVGS cần yêu cầu ĐVTC lập một đội chuyên trách về an toàn lao động trên công trường, cung cấp danh sách các cán bộ, công nhân đã được học bộ tập về an toàn lao động. • Kiểm tra việc trang bị các thiết bị bảo hộ lao động cho từng cá nhân (mũ, giày, găng, quần áo, dây đeo khi làm việc trên cao,…). , y ệ , )
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2