QUY TRÌNH TÍNH LƯƠNG VÀ THANH TOÁN LƯƠNG

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

3
2.046
lượt xem
535
download

QUY TRÌNH TÍNH LƯƠNG VÀ THANH TOÁN LƯƠNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Qui định các tài liệu,biểu mẫu theo dõi thời gian làm việc của nhân viên, công nhân.. - Hệ thống đơn giá khoán sản phẩm cho các công đoạn áp dụng chế độ lương khoán . - Tính lương đúng , đủ , trả kịp thời cho nhân viên , công nhân trong công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY TRÌNH TÍNH LƯƠNG VÀ THANH TOÁN LƯƠNG

  1. QUY TRÌN H TÍNH LÖÔNG VAØ THANH TOAÙN LÖÔNG 1. 1. MUÏC ÑÍCH : (Quy trình naøy ñöôïc soaïn thaûo ñeå laøm gi ? giaûi quyeát vaán ñeà gì ?) - Qui ñònh caùc taøi lieäu,bieåu maãu theo doõi thôøi gian laøm vieäc cuûa nhaân vieân, coâng nhaân.. - Heä thoáng ñôn giaù khoaùn saûn phaåm cho caùc coâng ñoaïn aùp duïng cheá ñoä löông khoaùn . - Tính löông ñuùng , ñuû , traû kòp thôøi cho nhaân vieân , coâng nhaân trong coâng ty. 1. 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : (Quy trình naøy chi phoái coâng vieäc cuûa caùc phoøng ban boä phaän naøo ? lieät keâ taát caû) - Phoøng Haønh chính nhaân söï - Thöông xaù Tax - Chi nhaùnh Haø noäi - Boä phaän Kho, Phaân loaïi, Boác xeáp ,Ñoùng Goùi 2. 3. ÑÒNH NGHÓA THUAÄT NGÖÕ & TÖØ VIEÁT TAÉT: (giaûi thích caùc thuaät ngöõ, caùc töø vieát taét söû duïng trong quy trình naøy ) - NV: nhaân vieân vaên phoøng - CN: coâng nhaân - KTTL: keá toaùn lao ñoâïng tieàn löông - GÑ: giaùm ñoác - PHC: phoøng haønh chính - KTT : Keá toaùn tröôûûng - TBP : Tröôûng boä phaän ( phoøng ) 4. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO : (Lieät keâ caùc vaên baûn, tieâu chuaån, quy ñònh …, laø cô sôû ñeå soaïn thaûo quy trình naøy keå caû caùc quy trình khaùc trong heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng) - Giaùo trình ñaøo taïo ISO cuûa Cty Tö vaán vaø Hoã trôï TQM. - Boä luaät lao ñoäng . - Ñieàu leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng Coâng ty Coå phaàn Long sôn . 1
  2. 5. MOÂ TAÛ : 5.1. Löu ñoà tính löông vaø thanh toaùn löông : Coâ Traùch Löu ñoà Bieåu maãu aùp ng nhieäm thöïc (söû duïng caùc kyù hieäu theo quy öôùc ) duïng, taøi lieäu ñoaï hieän lieân quan n Baûng chaám coâng Chaám coâng Phieáu xaùc Xaùc nhaän nhaän saûn 1 saûn phaåm , phaåm coâng TBP coâng vieäc vieäc hoaøn hoaøn thaønh thaønh Baûng chaám coâng Kieåm tra xaùc Phieáu xaùc 2 nhaän PHC nhaän saûn phaåm coâng vieäc hoaøn thaønh Baûng tính 3 löông thôøi gian Tính toaùn KTTL Baûng tính löông saûn phaåm Baûng tính 4 löông thôøi gian Kieåm tra, Kyù KTT , GÑ duyeät Baûng tính löông saûn phaåm 5 KTTL Phieáu chi, Baûng tính Phieáu 2
  3. löông thôøi gian,Baûng tính löông saûn phaåm Phieáu chi, Thanh toaùn löông Baûng tính 6 löông thôøi TQ gian,Baûng tính löông saûn phaåm Phieáu chi, Baûng tính KTTL, TQ Löu hoà sô löông thôøi 7 gian,Baûng tính löông saûn phaåm 3
  4. 2. Dieãn giaûi chi tieát: Coâng Teân coâng Traùch nhieäm Moâ taû thöïc hieän coâng ñoaïn Chuaån chaáp nhaän Bieåu maãu ñoaïn ñoaïn (ai laøm ?) (Laøm ñieàu gì & laøm nhö theá naøo, neâu (Nhö theá naøo laø aùp duïng, roõ: ôû ñaâu ? luùc naøo ? trong bao laâu ?) ñaït /ñöôïc ñoái vôùi hoà sô (Baèng coâng ñoaïn) chöùng ñeå laïi) Chaám coâng Tröôûng Boä Chaám coâng cho töøng NV- CN vaøo Chaám ñuû , ñuùng -Baûng phaän cuoái giôø chieàu haèng ngaøy, xaùc ñoái töôïng,noäp cho chaám coâng 1 nhaän khoái löôïng saûn phaåm hoaøn P.HC vaøo ngaøy 02 , Phieáu xaùc thaønh vaøo phieáu. Cuoái thaùng kyù cuûa thaùng sau nhaän KL vaø chuyeån BCCoâng cho Phoøng Phieáu xaùc nhaän boác Haønh chính, Phieáu xaùc nhaän KL SP hoaøn thaønh ghi roõ xeáp,Phieáu hoaøn thaønh cho Phoøng Keá toaùn. raøng . xaùc nhaän Ngaøy 02 thaùng sau KL haøng hoaù ñoùng goùi. Ñoái chieáu P.HC Döïa vaøo maùy baám theû vaø Coù xaùc nhaän cuûa -Baûng vaø xaùc baûng chaám coâng ñeå xaùc nhaän Phoøng haønh chính , chaám coâng 2 nhaän chính xaùc soá coâng laøm vieäc cuûa giaùm ñoác phuï traùch , Phieáu xaùc töng NV, CN. Ngaøy 03 thaùng sau nhaän KL saûn xuaát boác xeáp,Phieáu xaùc nhaän KL haøng hoaù ñoùng goùi. Laäp baûng KT tieàn Caên cöù Soá coâng ,soá löôïng Saûn Tính ñuùng , tính ñuû Baûng thanh löông löông phaåm hoaøn thaønh , Ñôn giaù vaø ñuùng ñoái töôïng. toaùn löông 3 khoaùn SP, tính ra toång tieàn löông , tieàn coâng vaø chi tieát cho töøng NV-CN, ngaøy 04 thaùng sau 4
  5. Kieåm tra, KT tröôûng, Kieåm tra vaø Duyeät baûng löông. Tính ñuùng , tính ñuû Baûng thanh Duyeät boä phaän toaùn löông 4 (- Hôïp lyù: kyù duyeät; Khoâng hôïp vaø ñuùng ñoái töôïng. kieåm tra, GÑ lyù: yeâu caàu boä phaän tieàn löông vaø caùc boä phaän lieân quan giaûi trình sau ñoù duyeät), 1 ngaøy. 5 Thöïc hieän KT Tieàn löông Vieát phieáu chi Baûng thanh toaùn löông Phieáu chi. Traû löông Thuû quyõ Phaùt löông cho VN – CN taïi coâng ty Traû ñuùng , traû ñuû Baûng thanh trong voøng 1 ngaøy NV ngaùy 05 vaø ñuùng ñoái töôïng. toaùn löông 6 thaùng sau; Coâng nhaân ngaøy 08 Phieáu chi. thaùng sau 7 Löu hoà sô KTTL, TQ Ghi cheáp soå saùch keá toaùn vaø löu Baûng thanh hoà sô toaùn löông Phieáu chi. 6. BIEÅU MAÃU AÙP DUÏNG, HOÀ SÔ: Stt Nhaän bieát Baûo quaûn Baûo veä Thôøi gian löu Caùch huyû Teân bieåu maãu Kyù hieäu bieåu (Nôi löu hoà sô) (Thaåm quyeàn truy caäp, ai hoà sô hoà sô maãu ñöôïc pheùp truy caäp) 1 Baûng chaám BCC Phoøng Keù KT, GÑ , HC 10 naêm Chuyeån kho coâng toaùn löu tröõ 10 naêm tieáp theo 2 Baûng Löông BTTL Phoøng Keù KT, GÑ, HC 10 naêm Chuyeån kho 5
  6. toaùn löu tröõ 10 naêm tieáp theo 3 Phieáu xaùc nhaän PBX-LS Phoøng Keù KT, GÑ, HC 10 naêm Chuyeån kho KL boác xeáp, toaùn löu tröõ 10 PÑG-LS Phieáu XN Soá naêm tieáp köông SP hoaøn PPL-LS theo thaønh, Phieáu PKV-LS khoaùn vieäc. 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản