Quy trình vận hành chuẩn

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
92
lượt xem
14
download

Quy trình vận hành chuẩn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy trình quản lý tài liệu kỹ thuật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình vận hành chuẩn

  1. QUY TRÌNH VAÄN HAØNH CHUAÅN QUY TRÌNH QUAÛN LYÙ TAØI LIEÄU KYÕ THUAÄT SOP soá : D-02-04-01.0 Trang : 1/3 Ngaøy hieäu löïc : 1-Apr-02 Thay theá SOP soá : Ngaøy : Nhöõng thay ñoåi chính : vaên baûn môùi Ngöôøi soaïn thaûo : Ngöôøi xeùt duyeät : Ngöôøi pheâ chuaån : Traàn Phan Maïnh Phong Ñaëng Theá Nghieâm 1. Muïc ñích Nhaèm ñöa ra quy trình cho vieäc quaûn lyù , phaân phoái , bieân soaïn . . . caùc loaïi taøi lieäu kyõ thuaät lieân quan ñeán chaát löôïng saûn phaåm . 2. Ñònh nghóa : Taøi lieäu kyõ thuaät bao goàm : + Formular card ( FC ) + Raw Material Specification ( RMS ) + Packaging Material Specification ( PMS ) + Analytical Method ( AM ) + Manufacturing Standard (MS) [ goàm Making Standard vaø Process Control Stratergy ] + Packing Standard ( PS ) + Production Record (PR). + Bill of Materials (BOM). + Raw Material Checking Report (RMCR) + Packaging Material Inspection Report (PMIR). + Caùc form kieåm tra Performance , Attribute , Variable . 3. Vai troø – Traùch nhieäm 3.1 Traùch nhieän chung : + Chæ söû duïng caùc taøi lieäu kyõ thuaät coøn hieäu löïc thi haønh .
  2. QUY TRÌNH QUAÛN LYÙ TAØI LIEÄU KYÕ THUAÄT SOP soá : D-02-04-01.0 Trang : 2/3 + Loaïi ra khoûi binder caùc taøi lieäu kyõ thuaät ñaõ heát hieäu löïc ñeå traùnh nhaàm laãm khi söû duïng . + Khi coù söï thay ñoåi cuûa FC , Manufacturing Standard , caùc taøi lieäu lieân quan nhö RMS , PR , BOM , RMCR , caùc form kieåm tra Performance , Attribute , Variable phaûi ñöôïc thay ñoåi ñoàng boä . 3.2 Boä phaän kyõ thuaät : + Cung caáp caùc taøi lieäu kyõ thuaät cho caùc boä phaän khaùc vaø caäp nhaät Master list . + Thoâng baùo cho caùc boä phaän lieân quan caùc thay ñoåi veà taøi lieäu kyõ thuaät kòp thôøi . + Phaùt haønh vaø huaán luyeän caùc form lieân quan nhö PR , PMIR , TAMU , BOM . . . 3.3 Boä phaän kieåm tra chaát luôïng ( QC ) + Phaùt haønh RMCR , Performance , Attribute , Variable forms . + Giöõ vaø phaân phoái PR form . + Laøm vieäc vôùi boä phaän kyõ thuaät ñeå laáy caùc phöông phaùp phaân tích yeâu caàu trong RMS , PMS hoaëc FC . 3.4 Boä phaän mua haøng : + Baûo ñaûm mua haøng theo ñuùng soá RMS , PMS . 4. Quy trình : 4.1 FC , Mufacturing Standard , Packing Standard : * Khi nhaän caùc taøi lieäu kyõ thuaät treân , boä phaän kyõ thuaät seõ : + Caäp nhaät Master list vaø binder + Phaân phoái vaø thoâng baùo cho caùc boä phaän lieân quan veà caùc thay ñoåi vaø ngaøy aùp duïng . + Soaùt xeùt vaø phaùt haønh caùc form töông öùng nhö BOM , PR . * Boä phaän QC seõ caäp nhaät binder , soaùt xeùt vaø phaùt haønh caùc form töông öùng nhö Performance , Attribute , Variable forms .
  3. QUY TRÌNH QUAÛN LYÙ TAØI LIEÄU KYÕ THUAÄT SOP soá : D-02-04-01.0 Trang : 3/3 4.2 RMS , PMS : * Khi nhaän caùc taøi lieäu treân , boä phaän kyõ thuaät seõ : + Laøm vieäc vôùi QC , mua haøng ñeå xaùc ñònh khaû naêng aùp duïng . + Phaân phoái vaø thoâng baùo ngaøy aùp duïng cho caùc boä phaän khaùc . + Caäp nhaät Master list vaø binder . + Söûa ñoåi caùc form töông öùng nhö TAMU . * Khi nhaän caùc taøi lieäu treân , QC seõ : + Söûa ñoåi caùc form töông öùng nhö RMCR , PMIR . + Caäp nhaät binder cuûa boä phaän mình . * Boä phaän mua haøng : caäp nhaät binder cuûa boä phaän mình .
Đồng bộ tài khoản