intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 15/2004/QĐ-UB về chuyển Phụ san "Sài Gòn tiếp thị" của Thời báo Kinh tế Sài Gòn thuộc Sở Thương mại thành "Báo Sài Gòn tiếp thị" trực thuộc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

61
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 15/2004/qđ-ub về chuyển phụ san "sài gòn tiếp thị" của thời báo kinh tế sài gòn thuộc sở thương mại thành "báo sài gòn tiếp thị" trực thuộc trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư do ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2004/QĐ-UB về chuyển Phụ san "Sài Gòn tiếp thị" của Thời báo Kinh tế Sài Gòn thuộc Sở Thương mại thành "Báo Sài Gòn tiếp thị" trực thuộc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 15/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2004 QUY T NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V CHUY N PH SAN "SÀI GÒN TI P TH " C A TH I BÁO KINH T SÀI GÒN THU C S THƯƠNG M I THÀNH "BÁO SÀI GÒN TI P TH "TR C THU C TRUNG TÂM XÚC TI N THƯƠNG M I VÀ U TƯ. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Lu t Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999 ; Căn c Ngh nh s 51/2002/N -CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Báo chí, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí ; Căn c Gi y phép ho t ng báo chí s 01/GP-BVHTT ngày 15 tháng 01 năm 2004 c a B Trư ng B Văn hóa Thông tin v c p gi y phép ho t ng báo chí cho "Báo Sài Gòn ti p th " thu c Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư ; Xét ngh c a Giám c Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư t i công văn s 53/CV-VP ngày 29 tháng 01 năm 2004 và c a Giám c S N i v t i T trình s 23/TTr-SNV ngày 05 tháng 02 năm 2004 ; QUY T NH i u 1. Nay chuy n Ph san "Sài Gòn ti p th " c a Th i báo Kinh t Sài Gòn thu c S Thương m i thành "Báo Sài Gòn ti p th " tr c thu c Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư. Báo Sài Gòn ti p th là ơn v s nghi p có thu, t b o m toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên, có tư cách pháp nhân, ư c s d ng con d u riêng và m tài kho n Ngân hàng ho t ng theo quy nh c a Nhà nư c. Báo Sài Gòn ti p th ch u s qu n lý Nhà nư c theo ngành c a S Văn hóa và Thông tin. Tr s tòa so n : S 10 ư ng Trương nh, qu n 1, thành ph H Chí Minh. i u 2. Báo Sài Gòn ti p th có nhi m v : 2.1. Tuyên truy n ch trương, chính sách c a ng, Nhà nư c, các Ngh quy t c a H i ng nhân dân, Quy t nh, Ch th c a y ban nhân dân thành ph v lĩnh v c kinh t ; các bi n pháp, gi i pháp c a c p y, chính quy n trong công tác qu n lý và u tư phát tri n kinh t trên a bàn. Gi i thi u nh ng thành t u phát tri n kinh t - thương m i, nh ng mô hình kinh t tiên ti n trong nư c, qu c t ; nh ng kinh nghi m trong công tác qu n lý, phát tri n kinh t và quan h
  2. h p tác kinh t v i nư c ngoài. Gi i thi u qu ng bá s n ph m hàng hóa t i ngư i tiêu dùng ; ph n ánh ý ki n ngư i tiêu dùng v ch t lư ng s n ph m hàng hóa c a các doanh nghi p. 2.2. Th c hi n úng Lu t Báo chí, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí và nh ng văn b n pháp quy có liên quan c a Nhà nư c và úng quy nh trong gi y phép s 01/GP- BVHTT ngày 15 tháng 01 năm 2004 c a B Trư ng B Văn hóa Thông tin. i u 3. T ng Biên t p Th i báo Kinh t Sài Gòn có trách nhi m chuy n giao t Ph san Sài Gòn ti p th cho Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư qu n lý theo úng quy nh c a Nhà nư c và y ban nhân dân thành ph . Giám c Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư quy t nh b nhi m T ng Biên t p, Phó T ng Biên t p Báo Sài Gòn ti p th theo quy nh c a Lu t Báo chí và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí ; ch o T ng Biên t p Báo Sài Gòn ti p th s p x p b máy, b trí nhân s có trình chuyên môn nghi p v trên nguyên t c tinh g n, ho t ng có hi u qu . i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 2860/Q -UB-NCVX ngày 14 tháng 6 năm 1996 c a y ban nhân dân thành ph v chuy n T p chí "Sài Gòn ti p th " thu c Trung tâm Thông tin tri n lãm - S Văn hóa và Thông tin thành t Ph san c a "Th i báo Kinh t Sài Gòn" thu c y ban nhân dân thành ph . i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Thương m i, Giám c S Văn hóa và Thông tin, Th trư ng các S ngành có liên quan, Giám c Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư, T ng Biên t p Th i báo Kinh t Sài Gòn và T ng Biên t p Báo Sài Gòn ti p th ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n: TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH --Như i u 5 KT. CH T CH - TT.TU, TT.UB - Ban TTVHTU PHÓ CH T CH - VP i di n B VHTT t i TP.HCM - CA.TP (PC.13) - NHNN/TP - S Tài chính - C c Thu TP - S N i v (2b) - VPH -UB : PVP/VX, KT Nguy n Thành Tài - T VX, TM - Lưu (VX/N)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2