Quyết định số 264/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 264/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 264/2004/QĐ-UB về phê duyệt bổ sung quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 5, giai đoạn 2004 - 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 264/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 264/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V PHÊ DUY T B SUNG QUY HO CH CÁC VN TRÍ C NG CHÍNH TRN VÀ QU NG CÁO NGOÀI TR I TRÊN NA BÀN QU N 5, GIAI O N 2004 - 2005. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Pháp l nh Qu ng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001 ; Căn c Ngh nh s 24/2003/N -CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Qu ng cáo ; Căn c Quy t nh s 108/2002/Q -UB ngày 25 tháng 9 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v ho t ng qu ng cáo trên a bàn thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 5 t i Công văn s 1212/UB-VP ngày 01 tháng 7 năm 2004; ý ki n c a S Văn hóa và Thông tin t i Công văn s 2567/CV-SVHTT ngày 25 tháng 10 năm 2004 v b sung quy ho ch qu ng cáo ngoài tr i trên a bàn qu n 5, giai o n 2004-2005 ; QUY T NNH i u 1. Phê duy t b sung quy ho ch các v trí c ng chính tr và qu ng cáo ngoài tr i trên a bàn qu n 5, giai o n 2004-2005 g m 15 (mư i lăm) v trí qu ng cáo ngoài tr i v i hình th c căng b t sát tư ng và 15 (mư i lăm) tr èn qu ng cáo ( ng th i s d ng ph c v cho c ng chính tr ) t trên dãy phân cách các tuy n ư ng (n i dung chi ti t kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Văn hóa và Thông tin, Giám c S Quy ho ch-Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông Công chánh, Ch t ch y ban nhân dân qu n 5 và các t ch c, cá nhân ho t ng qu ng cáo ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y PH - TT/H ND.TP, TT/UBND.TP KT. CH TNCH - Ban TTVH/TU, Ban VHXH-H ND/TP - UBND các qu n-huy n PHÓ CH TNCH - H i Qu ng cáo thành ph - Báo, ài thành ph - VPH -UB : PVP/VX, T, T VX, T-MT - Lưu (VX/T)
  2. Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản