Quyển 1_Nội dung quản lý hành chính (P6)

Chia sẻ: Tae_in Tae_in | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
118
lượt xem
61
download

Quyển 1_Nội dung quản lý hành chính (P6)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyển 1_nội dung quản lý hành chính (p6)', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyển 1_Nội dung quản lý hành chính (P6)

  1.     3.4 §èi t¸c c«ng ­ t  trong ho¹t ®éng cung cÊp  dÞch vô  Trong  ®iÒu kiÖn hiÖn nay, khi khu vùc t  ®∙ ®îc  c¸c níc trong nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi còng nh c¸c níc  ®ang   ph¸t   triÓn   thõa   nhËn   mét   thµnh   phÇn   kinh   tÕ  kh«ng thÓ thiÕu ®îc vµ hä ®∙ ph¸t triÓn cã nhiÒu lÜnh  vùc ®i tríc mét bíc c¶ vÒ kinh nghiÖm, kiÕn thøc vµ  kü   n¨ng   còng   nh  c«ng   nghÖ   so   víi   c¸c   nhµ   cung   cÊp  dÞch   vô  trong  khu   vùc  c«ng.  MÆt   kh¸c,   trong   xu  thÕ  héi nhËp, më cöa, khu vùc t nh©n nhanh h¬n trong viÖc  hîp t¸c víi níc ngoµi do ®ã cã nhiÒu c¬ héi ®Ó tiÕp  cËn   víi   c¸c   kinh   nghiÖm   tiÒn   tiÕn.   Trong   bèi   c¶nh  chung   cña   nÒn   kinh   tÕ   thÞ   trêng   ®èi   t¸c   c«ng   ­   t trong ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô sÏ lµ mét gi¶i ph¸p  (c¸ch tiÕp cËn) quan träng nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng  cung cÊp dÞch vô c«ng.  §èi   t¸c   c«ng   ­   t  thùc   chÊt   lµ   mét   sù   liªn   kÕt  gi÷a c¸c chñ thÓ cña khu vùc c«ng víi khu vùc t  (t  nh©n, tæ chøc phi chÝnh phñ, tæ chøc phi lîi nhuËn,  nhãm céng ®ång) nh»m cung cÊp c¸c lo¹i dÞch vô c«ng,  c¸c s¶n phÈm mong muèn cña chÝnh s¸ch c«ng. Sù liªn  kÕt ®ã nh»m chia sΠnhiÒu vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t  ®éng   cung   cÊp   dÞch   vô   c«ng   nh:   vèn   ®Çu   t,   rñi   ro,  tr¸ch nhiÖm, kinh nghiÖm, kü n¨ng còng nh lîi nhuËn.  §èi   t¸c   c«ng   ­   t  ®îc   thÓ   hiÖn   díi   nhiÒu   d¹ng   kh¸c  nhau, nhng ®Òu cã chung mét t duy lµ cïng chia sΠrñi  ro, lîi Ých nhËn ®îc trong ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô  c«ng nh»m ®¹t ®îc môc tiªu mong muèn cña chÝnh s¸ch  c«ng mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt .
  2. §èi t¸c c«ng ­ t trong ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô  c«ng   kh«ng   ph¶i   lµ   sù   chuyÓn   tr¸ch   nhiÖm   cung   cÊp  dÞch vô c«ng tõ nhµ níc sang cho c¸c khu vùc kh¸c.  Trong m« h×nh ®èi t¸c nµy, tr¸ch nhiÖm ®èi víi viÖc  cung cÊp dÞch vô c«ng vÉn thuéc vÒ nhµ níc. M« h×nh  ®èi t¸c chØ nh»m t¹o ra nh÷ng c¸ch thøc ®Ó nhµ níc cã  thÓ cung cÊp dÞch vô c«ng tèt h¬n. §ã lµ vÊn ®Ò cÇn  tiÕp   tôc   ph¶i   xem   xÐt,   nghiªn   cøu   trªn   nguyªn   t¾c:  (1) nh÷ng lo¹i dÞch vô c«ng nµo vÉn ph¶i thuéc "tr¸ch  nhiÖm nhµ níc"; (2)nh÷ng lo¹i dÞch vô c«ng nµo tríc  ®©y   nhµ  níc   cung  cÊp   nay  chuyÓn   sang  cho   thÞ  trêng  (nhµ   níc   chØ  thùc   hiÖn   chøc  n¨ng   qu¶n   lý  nhµ   níc).  Khi lµm râ hai ph¹m trï trªn, m« h×nh ®èi t¸c c«ng ­  t chØ tËp trung vµo nhãm thø nhÊt.   Trong m« h×nh ®èi t¸c c«ng ­ t ®èi víi nhãm dÞch  vô mµ trªn nguyªn  t¾c nhµ níc lµ ngêi cung cÊp tµi  chÝnh, lùa chän nhiÒu gi¶i ph¸p kh¸c nhau ®Ó cung cÊp  nh»m ®¹t ®îc c¸c môc tiªu chÝnh s¸ch c«ng ®∙ nªu trªn  lµ rÊt cÇn thiÕt. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, danh  môc c¸c lo¹i dÞch vô c«ng mµ nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm  cung   cÊp   sÏ  gi¶m   dÇn,  nhng   nh÷ng   lo¹i  dÞch   vô  c«ng  cßn   l¹i     l¹i   nhµ   níc   cã   tr¸ch   nhiÖm   cung   cÊp   tµi  chÝnh vµ qu¶n lý viÖc cung cÊp. §ã còng chÝnh lµ c¬  së ®Ó x©y dùng thÓ chÕ ®èi t¸c c«ng­ t.  §èi t¸c c«ng  ­ t cã thÓ thùc hiÖn th«ng qua mét sè h×nh thøc sau:   Trong xu híng c¶i c¸ch hµnh chÝnh, c¶i c¸ch thùc  thi   c«ng   vô,   c¸c   níc   ®Òu   tËp   trung   lµm   cho   c¸c   c¬  quan nhµ níc thùc hiÖn tèt nhÊt chøc n¨ng qu¶n lý nhµ  níc vµ chuyÓn chøc n¨ng cung cÊp dÞch vô c«ng ra khái  c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc. TriÖt  ®Ó nhÊt cña c¶i  c¸ch theo híng nµy lµ t¸ch   ho¹t ®éng cung cÊp dÞch 
  3. vô c«ng ra khái c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã liªn  quan ®Õn lo¹i dÞch vô c«ng ®ã. Nhµ níc lµ "ngêi mua"  c¸c dÞch vô c«ng do t  nh©n s¶n xuÊt ®Ó cung cÊp cho  x∙ héi. §©y lµ m« h×nh ®èi t¸c c«ng ­ t ®îc quan t©m.  Nhµ níc x¸c ®Þnh lo¹i dÞch vô mµ nhµ níc ph¶i cung  cÊp cho x∙ héi; thay cho viÖc nhµ níc ®øng ra thµnh  lËp c¸c ®¬n vÞ cña m×nh ®Ó cung cÊp dÞch vô,  nhµ níc  hîp ®ång víi khu vùc t nh©n (c¸c h×nh thøc kh¸c nhau)  s¶n xuÊt vµ cung cÊp dÞch vô ®ã theo yªu cÇu cña nhµ  níc. Thay cho viÖc ph¶i thu phÝ tõ ngêi sö dông, nhµ  níc sÏ chi tr¶ cho nhµ s¶n xuÊt toµn bé chi phÝ vµ  lîi nhuËn  trªn c¬ së hîp ®ång. §èi víi mét sè nhãm  dÞch vô c«ng cã thÓ thu phÝ ®îc, nhµ níc cã thÓ uû  quyÒn cho nhµ cung cÊp t  nh©n thu. Mèi quan hÖ gi÷a  nhµ níc vµ c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô c«ng lµ mèi quan  hÖ " mua­ b¸n". Vai trß nhµ cung cÊp tµi chÝnh (nhµ  níc) vµ nhµ cung cÊp dÞch vô c«ng (t  nh©n) ®îc x¸c  ®Þnh râ rµng. Trong lo¹i h×nh thø nhÊt nµy, kh«ng bµn  ®Õn viÖc cung cÊp dÞch vô c«ng bëi chÝnh c¸c ®¬n vÞ  sù nghiÖp  do nhµ níc thµnh lËp ®Ó cung cÊp dÞch vô  c«ng. Sù cã mÆt cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp nµy cña nhµ  níc kh«ng thuéc ph¹m trï cña m« h×nh ®èi t¸c c«ng ­  t.  . Lo¹i h×nh thø hai cña ®èi t¸c ®ã lµ thµnh lËp c¸c  c«ng ty liªn doanh, liªn kÕt gi÷a nhµ níc víi khu vùc  t  nh©n. Theo m« h×nh nµy, mét phÇn tµi s¶n thuéc së  h÷u t nh©n ®îc gãp chung víi phÇn tµi s¶n thuéc së hò  nhµ níc. Mèi quan hÖ ®ång së h÷u (theo tû lÖ) cã thÓ  t¹o ra c¬ héi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña phÇn së h÷u 
  4. nhµ níc do tËn dông ®îc nh÷ng u thÕ cña phÇn së h÷u t nh©n vµ ngîc l ¹ i . î H×nh thøc thø ba còng ®îc nhiÒu níc quan t©m lµ giao cho c¸c tæ chøc t nh©n khai th¸c c¸c lo ¹ i tµ i s¶n thuéc së h÷u c«ng céng, së h÷u nhµ níc . §ã chÝnh lµ nh÷ng lo ¹ i c«ng ty c«ng Ých ®îc thµnh lËp ë nhiÒu níc . ë Mü, c¸c doanh nghiÖp c«ng Ých ®Òu thuéc khu vùc t nh©n, ®îc quyÒn khai th¸c , sö dông mét sè tµi s¶n nhµ níc ®Ó cung cÊp ®iÖn, níc , . . T r ong khi ®ã ë Canada, c¸c doanh nghiÖp c«ng Ých phÇn l í n thuéc khu vùc nhµ níc . í Hîp t¸c cïng lµm, cïng t ¹o ra nh÷ng s¶n phÈm theo híng chÝnh s¸ch c«ng ®· ®Ò ra . H×nh thøc nµy còng cã thÓ ® îc hiÓu lµ d¹ng tham gia cña x· héi , c«ng d©n t rong c¸c ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô theo ®Þnh híng chÝnh s¸ch c«ng ®· v¹ch ra (x · héi ho¸) . Trong m« h×nh nµy, mäi chñ thÓ kinh tÕ mong muèn cung cÊp dÞch vô c«ng ( theo nghÜa hÑp tøc nh÷ng lo ¹ i dÞch vô c«ng do nhµ níc chi t r¶ ; hoÆc dÞch vô c«ng theo nghÜa réng) ®Òu ®îc quyÒn tham gia nh»m ®¹t ® îc môc t i ªu chÝnh s¸ch c«ng. Nhµ níc (nhµ cung cÊp tµ i chÝnh) cã t r¸ch nhiÖm t ¹o m«i t r êng b×nh ®¼ng ®Ó c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô nµy ho¹t ®éng vµ t iÕp cËn ®Õn nguån ng©n s¸ch nhµ níc dµnh cho lo ¹ i dÞch vô nµy. §©y lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p nhÊt ®Ó c¸c bªn cã thÓ t iÕp cËn b×nh ®¼ng ®Õn nguån tµ i chÝnh chi t i ªu c«ng céng cho dÞch vô c«ng. Ví i c¸c m« h×nh ®èi t¸c kÓ tr ªn , nhµ níc chØ cßn l¹ i lµ nhµ cung cÊp tµ i chÝnh nhiÒu h¬n lµ nhµ cung cÊp dÞch vô vµ nhµ níc cã ®iÒu kiÖn h¬n ®Ó thùc hiÖn
  5. chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc, qu¶n lý vÜ m« vµ ®iÒu tiÕt ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô c«ng. Tuy nhiªn, vÉn cßn kh«ng Ýt dÞch vô c«ng nhµ níc kh«ng t¹o ® ®èi t¸c îc ví i c¸c chñ thÓ kh¸c do nhiÒu nguyªn nh©n (an ninh, an toµn, bÝ mËt quèc gia, ph¸p lý, quyÒn lùc nhµ n- íc, . . ) . Trong tr êng hîp nµy, nhµ níc lµ ngêi cung cÊp dÞch vô vµ cung cÊp tµi chÝnh. Hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l îng, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô lo¹ i ® biÖt nµy ®ßi hái mét sù thay ® c¬ b¶n vÒ c¸ch Æc æi thøc ho¹t ®éng cña c¸c chñ thÓ cung cÊp dÞch vô thuéc së h÷u (100%) nhµ níc. §©y lµ mét qu¸ tr×nh phøc t¹p, khã kh¨n do ph¶i ® míi, g¾n l iÒn ví i c¸c chñ thÓ æi thuéc nhµ níc. Qu¸ tr×nh ® míi ho¹t ®éng cña c¸c æi doanh nghiÖp nhµ níc trong nhiÒu n¨m qua chØ ra cho thÊy nh÷ng khã kh¨n vÒ lùa chän m« h×nh ho¹t ®éng cña c¸c chñ thÓ kinh tÕ nhµ níc nµy. L·ng phÝ, thÊt tho¸t, kÐm chÊt l îng, tham « lµ nh÷ng thuËt ng÷ ® îc g¾n l iÒn kh«ng Ýt ví i c¸c lo¹ i h×nh doanh nghiÖp nhµ níc vµ c¸c chñ thÓ cung cÊp dÞch vô nhµ níc. VÊn ®Ò cèt lâ i trong c¸ch t iÕp cËn viÖc cung cÊp dÞch vô c«ng th«ng qua c¸c chñ thÓ kinh tÕ cña nhµ níc cung cÊp c¸c lo¹ i dÞch vô (c«ng) b»ng chÝnh nguån tµi chÝnh cña nhµ níc lµ x¸c ®Þnh râ c¬ së ph¸p lý chÞu tr¸ch nhiÖm (accountable for) cña nh÷ng ngêi ®øng ®Çu c¸c chñ thÓ cung cÊp dÞch vô c«ng nµy nh thÕ nµo ®èi ví i chÊt l îng, sè l îng, hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô. §ång thêi c¬ chÕ gi¶m s¸t ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô cña c¸c chñ thÓ kinh tÕ nµy. CÊp t iÒn, nhng kh«ng kiÓm so¸t ® "lé tr×nh" cña tiÒn îc g¾n l iÒn ví i dÞch vô (c¶ vÒ sè l îng, chÊt l îng) nªn chØ ®Õn khi dÞch vô kÐm míi t×m nguyªn nh©n.
  6. §èi   t¸c   c«ng­   t  víi   c¸c   h×nh   thøc   ®∙   nªu   trªn  t¸ch  râ  chñ thÓ  cung cÊp tµ i chÝnh (nhµ  ní  cho c¸c  c) l ¹i  dÞch  vô  c«ng  m µ nhµ ní  ph¶i cÊp  ng© n s¸ch  vµ  o c nhµ cung  cÊp  dÞch  vô. Hai chñ  thÓ  nµy ph¶i cã  tÝnh  ® éc  l  vÒ   ph¸p  l   tr í   ph¸p  l t.  ChuyÓ n  gi  c¸c  Ëp ý c uË ao ho¹t  ® éng cung  cÊp  dÞch  vô  cho  c¸c  chñ  thÓ  ki  t   nh Õ kh«ng   ph¶i  nhµ   ní   tr í   hÕ t  ® ßi  hái  nhµ   ní   ph¶i  c c c th i t l  m ét Õ Ëp  c¬  së ph¸p l  v÷ ng ch¾ c, cã hi u l  ® Ó ý Ö ùc   ki m  so¸t  ho¹t  ® éng cung cÊp dÞch  vô do nhµ ní  ch i  Ó c tr¶ .  Ph¶i x¸c  ® Þnh râ  nh÷ ng tiªu  chÝ cô  thÓ  ® èi víi   c¸c  l ¹i  dÞch vô ph¶i ®î  cung cÊp nh: sè  lî , chÊt  o c ng lî ,   thê i   gi ,   ® Þa  ® i   cung   cÊp;   ch i   phÝ,  gi   ng an Óm ¸ thµnh,  gi   cung   cÊp;  c¸c   ® i u  ki n   ® Ó  nhËn  ®î   tµ i  ¸ Ò Ö c chÝnh tõ  nhµ ní  c¸c ® i u kho¶n liªn  quan ® Õn c; Ò  th ëng,  ph¹t.  Nhµ ní  cã tr¸ch  nhi  ki m  so¸t vi c thùc th i  c Öm Ó Ö ho¹t   ® éng  cung   cÊp   dÞch   vô   c«ng   ®î   nhµ  ní   chuyÓ n  c c gi   cho   khu   vùc   t  nh© n  díi   c¸c   ® i u  kho¶n   ® ∙ quy  ao Ò   ® Þnh. §ång thê i,  nhµ ní  cã tr¸ch  nhi  cung cÊp tµ i  c Öm chÝnh ® óng nh ® ∙  cam  kÕ t. C¶ hai tr¸ch  nhi  nµy cña  Öm nhµ ní  chñ thÓ  qu¶n l  nhµ ní  vµ chñ thÓ  cung cÊp  c: ý c tµ i chÝnh, ph¶i ®î  chÝnh nhµ ní  cam  kÕ t chÞu tr¸ch   c c nhi  tr í  c«ng d© n vµ tr í  ph¸p l t.  Thi u m ét éi Öm c c uË Õ  ®   ngò c«ng chøc cã  tr× nh  ® é, n¨ng l  vµ ® ¹ ùc o ® øc c«ng  vô, khã cã  thÓ  ¸p  dông   gi i  ph¸p  ® èi ¶  t¸c  c«ng  ­ t  cung cÊp dÞch vô cã hi u qu¶. Sù m ãc ngoÆ t Ö  cña nh÷ ng  nhµ cung cÊp tµ i chÝnh cã tr¸ch  nhi  gi  s¸t,  ki m   Öm ¸m Ó tra  vi c tu© n thñ  c¸c quy ® Þnh ph¸p l  trong  cung cÊp  Ö ý dÞch vô c«ng víi  c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô kh¸c ® ∙ µm    l cho   kh«ng   Ýt   dÞch   vô   ®î   cung   cÊp   kÐm   chÊt   lî ,  c ng kh«ng ® ¹t tiªu  chuÈn, ch i phÝ nh  ® ∙ cam  kÕ t . H i u  Ö
  7. qu¶ sö  dông ng© n s¸ch  nhµ ní  dµnh cho dÞch  vô c«ng  c thÊp , thËm  chÝ b»ng kh«ng. M « h× nh ® èi t¸c  c«ng ­ t  cung cÊp dÞch vô c«ng  do nhµ ní  ch i tr¶  ® ßi c  hái nhµ ní  ph¶i quan t m x© y  c © dùng m «i tr êng ph¸p l t nh»m b¶o ® ¶m cho nh÷ ng ngêi  uË nhËn ®î  dÞch vô nµy ®î  ti p  cËn b× nh ® ¼ ng Õn c c Õ  ®  dÞch  vô ®î  ch i tr¶  tõ  ng© n s¸ch  nhµ ní  §ã  l  dÊu hi u  c c. µ Ö thÓ  hi n kh¶ n¨ng qu¶n l  ng© n Ö ý  s¸ch  nhµ ní  dµnh cho  c c¸c  l nh  vùc trong  qu¸ tr× nh chuyÓ n ® æ i Ü  sang c¬  chÕ  thÞ  tr êng. NÕ u nh  ng© n s¸ch  nhµ ní  dµnh cho y t ,  c Õ gi  dôc ti p  tôc  kh«ng ®î  hëng b× nh ® ¼ ng ¸o Õ c  bëi c«ng  d© n tõ  nhi u khu vùc kh¸c  nhau, nhµ ní  khã cã  thÓ   Ò c gi i thÝch  ®î  vai trß  cña m × nh ¶ c  trong  vi c ® i u ti t   Ö Ò Õ c¸c l ¹i  dÞch vô ® ã. o Nghi  cøu c¬  chÕ  ® èi ªn  t¸c,  hî  t¸c  c«ng t trong   p ho¹t  ® éng cung cÊp dÞch  vô c«ng cÇn ph¶i chó ý ® Õn   tÝnh  hai m Æ t  cña m « h× nh nµy. NÕ u nh  khu vùc c«ng,  c¸c  chñ thÓ  cung cÊp dÞch  vô c«ng cña nhµ ní  lc u«n   bÞ phª ph¸n  l  kÐm hi u  qu¶, l∙ng  phÝ, tham  nhòng,  µ Ö th×  m « h× nh ® èi t¸c  cã  thÓ  gi  gi i  quyÕ t m ét sè  óp ¶ vÊn ® Ò nh:  dÞch vô ®îc cung cÊp hiÖu qu¶ h¬n; chÊt   lîng cao h¬n do khai th¸c ®îc kinh nghiÖm, kü n¨ng   cña c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô thuéc khu vùc t  nh©n;  tËp   trung   chñ   yÕu   h¬n   vµo   nhu   cÇu   cña   kh¸ch   hµng   (b¶n chÊt c¬ b¶n cña ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ   trêng, c¹nh tranh); ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh cung   cÊp dÞch vô c«ng; ¸p dông c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ ®Ó t¹o   hiÖu qu¶ kinh tÕ ®iÒu mµ khu vùc nhµ níc lu«n gÆp   c¶n  trë  do  ph¸p  luËt   quy  ®Þnh.  Tuy  nhiªn,  m«  h×nh  nµy còng ®øng tríc nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. H¹n chÕ  
  8. c¬ b¶n nhÊt lµ tÝnh chÊt ®ång së h÷u trong mèi quan   hÖ ®èi t¸c. Dï theo m« h×nh nµo còng cã phÇn së h÷u   cña nhµ níc vµ së h÷u t  nh©n. NÕu thiÕu mét khu«n   khæ ph¸p luËt cã hiÖu lùc, cã thÓ ¸p lùc lín sÏ ®Æt   lªn phÇn së h÷u nhµ níc. C¸c h×nh thøc vay nî trªn   thÞ trêng tµi chÝnh; ®Çu t vµo c¸c dù ¸n BOT,.. nÕu   thiÕu sù gi¸m s¸t, kiÓm so¸t cña nhµ níc sÏ t¹o ra  phÇn rñi ro lín cho nhµ níc. C¸c dù ¸n s¶n xuÊt liªn   doanh gi÷a nhµ níc víi c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi ë  nhiÒu níc ®∙ chØ ra h¹n chÕ ®ã. M« h×nh ®èi t¸c c«ng   ­ t trong h¹ tÇng theo m« h×nh BOT, nhng c¸c bªn chØ   thùc hiÖn khai th¸clµ chñ yÕu, trong khi ®ã phÇn duy   tu, b¶o dìng kh«ng ®îc chó ý nªn khi ®Õn giai ®o¹n   chuyÓn   giao   cho   nhµ   níc,   chÊt   lîng   c«ng   tr×nh   gÇn   nh b»ng kh«ng. Nhµ níc b¾t ®Çu l¹i tõ kh©u ®Çu tiªn. 3.5 Më réng sù tham gia cña nh©n d©n trong ho¹t   ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc  Sù tham  gi  cña nh© n a  d© n vµo qu¶n l  nhµ ní  ®î   ý c c gäi l  hÖ thèng  qu¶n l  m ë µ ý  nh»m  t¹o  c¬  héi ® Ó nh© n  d© n cã thÓ  bµy tá  quan ® i Óm cña m × nh nh»m hoµn th i n   Ö c¸c dÞch vô ®î  cung cÊp. c     M çi ní  cã  nh÷ ng c¸ch  kh¸c  nhau ® Ó t¹o  c¬  héi  c cho   nh© n  d© n  tham   gi .     ë   Anh   ¸p   dông   m «  h× nh  a “Peopl ’s   Panel”  1/   gäi   lµ   héi   ®ång   nh©n   d©n   ®îc  e nhiÒu quèc gia chó ý. NhiÒu tæ chøc tµi trî thu hót  nh©n d©n x©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n (PPP) cã  hiÖu   qu¶   trong   viÖc   t×m   kiÕm   gi¶i   ph¸p   ®Ó   ph¸t  triÓn cho c¸c khu vùc ®ãi nghÌo. 1  Xem : S¸ng kiÕn qu¶n lý c«ng ë Anh. Tµi liÖu OECD­2000           
  9. Quan hÖ gi÷a c«ng d©n vµ nÒn hµnh chÝnh qua c¸c kªnh th«ng t in tèt sÏ t¨ng hiÖu qu¶ vµ tÝnh hîp lý cña ho¹t ®éng qu¶n lý vµ còng lµ c¸ch ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng t¹o ra kÕt qu¶. §¹ t ®îc c¸c môc t i ªu chÝnh s¸ch kh«ng chØ phô thuéc vµo sù nç lùc , cè g¾ng cña c¸c c¬ quan nhµ n- íc , cña c«ng chøc mµ cßn phô thuéc vµo nhiÒu ho¹t ®éng ®îc t iÕn hµnh bëi c«ng d©n, c¸c doanh nghiÖp còng nh c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ. Thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ nhiÒu quyÕt ®Þnh chÝnh s¸ch phô thuéc vµo sù tham gia mang tÝnh tù nguyÖn cña c«ng d©n. C«ng d©n tham gia vµo ngay tõ nh÷ng gia i ®o¹n ®Çu cña ban hµnh chÝnh s¸ch, luËt sÏ cho phÐp gi¶m chi phÝ. §Ó khuyÕn khÝch sù tham gia cña c«ng d©n, cÇn: - Cung cÊp th«ng t in cho c«ng d©n khi hä cÇn; - Kh¶ n¨ng t iÕp cËn ví i c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc ph¶i ® më réng c¶ vÒ thêi gian lÉn îc néi dung; - §¬n gi¶n ho¸ c¸c h×nh thøc tham gia cña c«ng d©n; - Më réng h×nh thøc t vÊn nh©n d©n; - Th«ng b¸o c«ng khai kÕt qu¶ tham gia ý kiÕn cña nh©n d©n mµ nhµ níc ®· nhËn ® . îc
Đồng bộ tài khoản