Quyết định 01/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
27
lượt xem
1
download

Quyết định 01/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 01/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu và quản lý, sử dụng cảng cá Ngọc Hải, thị xã Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 01/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  S è  01/2003/Q§­B T C   B tr n g µy  06 th¸ng  01  n¨ m   2003 V Ò  viÖc  u y  ® Þ n h   ø c  thu vµ  u ¶ n  lý, q m q   s ö  d ô n g  p h Ý  sö  d ô n g  C ¶ n g  c¸ N g ä c  H ¶i, thÞ x∙  §å S ¬ n, thµnh  h è  H ¶i P h ß n g p B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh phÝ  lÖ  vµ  phÝ  38/2001/PL­ sè  UBTVQH10  ngµy 28  th¸ng8    n¨m 2001; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  86/2002/N§­   sè  CP ngµy 05/11/2002 cña    ChÝnh  phñ  quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  c¬  vµ  cÊu  chøc  tæ  cña    bé, c¬  quan ngang  bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  57/2002/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 6  03    n¨m 2002 cña  ChÝnh phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  Ph¸p  lÖnh  phÝ  lÖ  vµ  phÝ; Theo    ®Ò nghÞ cña  ban  Uû  nh©n d©n  thµnh  phè    H¶i Phßng      (t¹v¨n b¶n  i sè 3896/CV­   UB ngµy  th¸ng 8  21    n¨m 2002) vµ  tr   Vô  ëng  ChÝnh  Vô  s¸ch    tµi chÝnh, Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy biÓu møc   phÝ  thu  sö  dông  C¶ng    c¸Ngäc    x∙§å  H¶i,thÞ    S¬n, thµnh    phè    H¶i Phßng. §èi t ¸p   îng  dông møc   phÝ  thu  quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh  nµy      lµ c¸c tµu  ®¸nh    vËn    c¸,tµu  t¶icËp c¶ng  c¸c ph¬ng  vµ    tiÖn vËn  , t¶i hµng    ho¸ qua c¶ng  c¸Ngäc    H¶i. §iÒu    2. TiÒn    thu phÝ  dông  sö  C¶ng    c¸Ngäc    H¶i quy  ®Þnh    t¹ QuyÕt  i ®Þnh nµy    lµ kho¶n thu thuéc ng©n s¸ch nhµ    îc qu¶n    dông  níc,®   lý,sö  nh  sau: 1. §¬n  thu    vÞ  phÝ  dông  sö  C¶ng    c¸ Ngäc    îc ®Ó   i H¶i ®   l¹ 70%   tiÒn   sè    phÝ thu  îc ®Ó   ®   trang      tr¶ichi phÝ cho viÖc  thu phÝ  theo    néi dung    chi quy  ®Þnh  i t¹ ®iÓm   b, môc  phÇn  Icña  4­   C,  II  Th«ng    63/2002/TT­ t sè  BTC  ngµy  24/7/2002 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    thùc hiÖn      c¸c quy ®Þnh  ph¸p    luËtvÒ  phÝ  lÖ  vµ  phÝ; 2. §¬n  thu    vÞ  phÝ  dông  sö  C¶ng    c¸ Ngäc H¶i  tr¸ch nhiÖm   khai, cã    kª    nép  quyÕt    vµ  to¸n30%   tiÒn phÝ    îcvµo  sè    thu ®   ng©n s¸ch nhµ      níctheo  quy  ®Þnh  cña môc    lôcng©n  s¸ch nhµ      níchiÖn  hµnh  quy  vµ  ®Þnh  i t¹ Th«ng  tsè  63/2002/TT­BTC  ngµy  24/7/2002 cña  TµichÝnh.   Bé   
  2. 2 §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy    ký.C¸c  vÊn    ®Ò kh¸c li     ªnquan  ®Õn   viÖc    thu,nép, qu¶n    sö    lývµ  dông  phÝ  kh«ng    ®Ò cËp  iQuyÕt  t¹  ®Þnh  nµy  îc thùc  ®   hiÖn theo híng dÉn    t¹i Th«ng   63/2002/TT­ tsè  BTC  ngµy  th¸ng 7  24    n¨m 2002 cña  Tµi chÝnh  Bé    h­ íng dÉn    thùc hiÖn      c¸c quy ®Þnh  ph¸p    phÝ  lÖ  luËtvÒ  vµ  phÝ. Mäi    quy ®Þnh  tr   íc®©y      tr¸víi i QuyÕt  ®Þnh  nµy ®Òu     b∙ibá. §iÒu      4. Tæ chøc,c¸ nh©n      thuéc ®èi t      îng ph¶inép    phÝ, ®¬n  ® îc   vÞ    giao nhiÖm   tæ  vô  chøc  thu phÝ  dông  sö  C¶ng    c¸ Ngäc H¶i  c¸c c¬  vµ    quan  li   ªnquan  chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt  ®Þnh nµy.
  3. 3 Bi Ó u  m ø c  thu p h Ý  s ö  d ô n g  C ¶ n g  c¸ N g ä c  H ¶i,  thÞ x∙ § å S ¬ n, thµn h p h è  H ¶i P h ß n g (Ban hµnh  kÌm theo QuyÕt    sè 01  ®Þnh    /2003/B§­ BTC   ngµy 06    th¸ng01    n¨m  2003 cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    STT §èit  îng  thu §¬n  tÝnh vÞ  Møc  thu  Møc   thu  tõ  ngµy ®Çu ngµy  thø 2 (§ång) (§ång) I tÇu,thuyÒn    ®¸nh    c¸ cËp c¶ng 1 Cã  c«ng  suÊt  6  tõ  ®Õn   12  1  vµo,ra lÇn      5.000 2.000 CV c¶ng 2 Cã   c«ng  suÊt tõ 13      ®Õn   30  ­nh      trªn­ 10.000 4.000 CV 3 Cã   c«ng  suÊt tõ 31      ®Õn   90  ­nh      trªn­ 20.000 8.000 CV 4 Cã  c«ng  suÊttõ91      ®Õn   200  ­nh      trªn­ 30.000 12.000 CV 5 Cã  c«ng suÊt lín  h¬n 200  ­nh      trªn­ 50.000 20.000 CV II TÇu,  thuyÒn  vËn    t¶icËp  c¶ng 1 Cã  träng t¶i   tÊn     5  díi 1  vµo,ra lÇn      10.000 4.000 c¶ng 2 Cã  träng t¶i   ®Õn   tÊn     5  tõ 10  ­nh      trªn­ 20.000 8.000 3 Cã  träng t¶itrªn10        ®Õn   100  ­nh      trªn­ 50.000 20.000 tÊn 4 Cã  träng t¶i      trªn100  tÊn ­nh      trªn­ 80.000 35.000 II Ph¬ng  I tiÖn  vËn    t¶i,hµng  ho¸ qua c¶ng 1 Xe  m¸y  chë hµng 1  vµo,ra lÇn      1.000 c¶ng 2 Xe  xÝch    g¸c chë  l«,ba    hµng ­nh      trªn­ 1.000 3 Ph¬ng  tiÖn  träng t¶idíi1  ­nh    cã          trªn­ 5.000 2.000 tÊn 4 Ph¬ng  tiÖn  träng      cã  t¶itõ 1  ­nh      trªn­ 10.000 4.000 ®Õn     2,5 tÊn 5 Ph¬ng  tiÖn  träng      ­nh    cã  t¶itrªn   trªn­ 15.000 6.000 2,5 ®Õn   tÊn   5  6 Ph¬ng  tiÖn  träng      ­nh    cã  t¶itrªn   trªn­ 20.000 8.000 5 ®Õn   tÊn 10  7 Ph¬ng  tiÖn  träng      ­nh    cã  t¶itrªn   trªn­ 25.000 10.000 10 tÊn 8 Hµng  thuû,h¶is¶n     TÊn 2.000 1.000 9 C¸c   lo¹ hµng    i ho¸ kh¸c TÊn 3.000 1.500
Đồng bộ tài khoản