Quyết định 01/2006/QĐ-HĐGDQPTW

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
17
lượt xem
1
download

Quyết định 01/2006/QĐ-HĐGDQPTW

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 01/2006/QĐ-HĐGDQPTW về việc ban hành kế hoạch công tác của Hội đồng giáo dục quốc phòng trung ương giai đoạn 2006 - 2010 do Hội đồng giáo dục quốc phòng trung ương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 01/2006/QĐ-HĐGDQPTW

  1. HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUỐC PHÒNG TRUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** ƯƠNG ****** Số: 01/2006/QĐ- Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2006 HĐGDQPTW QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRUNG ƯƠNG Căn cứ Quyết định số 119/2001/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng trung ương; Thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương, ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-HĐGDQPTW ngày 06 tháng 02 năm 2002 của Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng trung ương; Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng trung ương, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác của Hội đồng Giáo dục quốc phòng trung ương giai đoạn 2006 – 2010. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Các thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng trung ương, Thủ trưởng cơ quan có liên quan, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng cấp Quân khu, cấp tỉnh, cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PHÓ THỦ TƯỚNG Phạm Gia Khiêm
  2. HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUỐC PHÒNG TRUNG ƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- -------- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-HĐGDQPTW ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng trung ương) I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 1. Mục tiêu Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý nhà nước về giáo dục QP – AN (GDQP – AN). Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về GDQP – AN đáp ứng với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tiễn. Hội đồng GDQP các cấp hoạt động nền nếp, chất lượng và hiệu quả. Đổi mới chương trình, giáo dục, phương pháp giáo dục quốc phòng, an ninh. Tiếp tục đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý GDQP – AN, phấn đấu đến năm 2010 các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề có đủ giáo viên chuyên trách GDQP – AN. 2. Yêu cầu - Thường xuyên quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 62/CT-TW ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về "Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới", Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ tám (Khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về "An ninh quốc gia", Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng về "Nhiệm vụ QP – AN". - Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng GDQP các cấp; đẩy mạnh đào tạo giáo viên GDQP – AN. - Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho các đối tượng, bảo đảm đến năm 2010 có 70% sinh viên được học tại các trung tâm GDQP, có 100% các cán bộ chủ chốt Bộ, Ban, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, địa phương, cán bộ cơ sở xã, phường, thôn, bản, đảng viên được bồi dưỡng kiến thức QP - AN và mở rộng đến chức sắc, chức việc trong các tôn giáo; tạo
  3. chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của từng cấp đối với nhiệm vụ QP - AN. - Tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, kịp thời điều chỉnh bổ sung kế hoạch hàng năm phù hợp với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ GDQP – AN. II. NỘI DUNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN Thời gian Cơ quan TT Nội dung Cơ quan phối hợp (năm) chủ trì 06 07 08 09 10 A Văn bản quy phạm pháp luật và chương trình về GDQP – AN 1 Trình Ban Bí thư ban Bộ Quốc Cơ quan Thường X hành Chỉ thị về tiếp phòng trực Hội đồng, Văn tục thực hiện Chỉ thị phòng TW Đảng số 62/CT-TW của Bộ Chính trị Ban chấp hành TW (Khóa VIII) 2 Trình Chính phủ ban Bộ Quốc Các Bộ: Công an, X hành Nghị định sửa phòng Giáo dục và Đào tạo, đổi, bổ sung một số Lao động – Thương điều của Nghị định số binh và Xã hội, Nội 15/2001/NĐ-CP về vụ, Tài chính; giáo dục quốc phòng Các Ban: Tổ chức TW, Tư tưởng – Văn hóa TW. Các Học viện: Chính trị QG Hồ Chí Minh, Hành chính Quốc gia, Quốc phòng 3 Sửa đổi, bổ sung Bộ Quốc Liên Bộ ký Thông tư X X Thông tư liên tịch, phòng, và các Bộ, Ban, Thông tư từng Bộ, các Bộ, ngành ban hành chỉ ngành; quyết định, chỉ Ban, thị, quyết định thị của các cơ quan có ngành thẩm quyền thực hiện liên quan Nghị định 15 sửa đổi
  4. 4 Sửa đổi, bổ sung Các Bộ: Các Ban: Tổ chức X X chương trình, giáo Quốc TW, Tư tưởng – Văn trình, tài liệu, giáo phòng, hóa TW, khoa GDQP – AN và Công an, bồi dưỡng kiến thức Giáo dục Các Bộ: Văn hóa – QP - AN cho các đối và Đào Thông tin, Lao động tượng tạo – Thương binh và Xã hội. Các Học viện: Chính trị Quốc gia HCM, Hành chính Quốc gia 5 Soạn thảo tiêu chuẩn Bộ Quốc Ban Tổ chức TW, X X kiến thức QP - AN phòng Ban Tư tưởng Văn cần có đối với cán bộ hóa TW, Bộ Công lãnh đạo, quản lý các an, Bộ Nội vụ cấp, các ngành (theo Luật Quốc phòng) 6 Soạn thảo tiêu chuẩn Bộ Giáo Bộ Lao động – X X kiến thức QP - AN đối dục và Thương binh và Xã với học sinh, sinh viên Đào tạo hội, Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành liên quan 7 Ban hành Quy chế Bộ Giáo Bộ Quốc phòng X (sửa đổi) môn học dục và GDQP – AN trong Đào tạo học sinh, sinh viên; Quy chế (sửa đổi) Trung tâm GDQP – AN đại học, cao đẳng vừa học, vừa làm 8 Sửa đổi chương trình, Bộ Giáo Bộ LĐ-TB và XH, X X giáo trình, tài liệu đào dục và các Bộ, ngành liên tạo giáo viên ngắn Đào tạo, quan hạn, dài hạn ghép môn Bộ Quốc GDQP – AN phòng 9 Sửa đổi chương trình, Bộ Giáo Bộ LĐ-TB và XH, X X giáo trình, tài liệu, dục và Bộ Quốc phòng giáo khoa GDQP – Đào tạo AN áp dụng cho các trường trung học phổ thông, trung cấp
  5. chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học 10 Quyết định chương Bộ Quốc Ban TCTW, Bộ X trình, danh mục giáo phòng Công an, Bộ Nội vụ trình, đối tượng, thẩm quyền triệu tập thành phần bồi dưỡng kiến thức QP - AN từ đối tượng 1 đến đối tượng 5 và một số đối tượng khác 11 Đổi mới, nâng cao Bộ Văn Ban Tư tưởng – Văn X x X X X chất lượng nội dung, hóa - hóa Trung ương, Bộ hình thức, phương Thông Công an, Tổng cục pháp tuyên truyền trên tin Chính trị (Bộ Quốc các phương tiện phòng) truyền thông đại chúng B Xây dựng cơ sở vật chất và nhân lực 1 Xây dựng mới và Bộ Các Bộ: Kế hoạch X X X X X nâng cấp các trung GD&ĐT, và Đầu tư, Tài tâm GDQP theo Quyết Bộ Quốc chính; các trường và định số 07/2003/QĐ- phòng địa phương liên TTg quan 2 Đào tạo giáo viên Bộ Các Sở GD&ĐT, Sở X x X X X GDQP – AN ngắn GD&ĐT, Lao động – Thương hạn, dài hạn Bộ Quốc binh và Xã hội, nhà phòng, trường, trường sĩ Bộ LĐ- quan, trường quân TB và sự: Quân khu, cấp XH tỉnh 3 Biên chế giáo viên Bộ Nội Bộ Giáo dục và Đào X GDQP – AN vụ tạo, các Bộ liên quan 4 Biệt phái sĩ quan sang Bộ Quốc Bộ Giáo dục và Đào X X Sở Giáo dục và Đào phòng tạo, các trường, các tạo (thực hiện theo địa phương Quyết định số 60/QĐ- BQP của Bộ Quốc phòng)
  6. 5 Đề àn xây dựng trung Các Bộ: Văn phòng Chính X tâm GDQP trong Quốc phủ, các Bộ liên trường Quân sự Quân phòng, quan khu, trường Quân sự Giáo dục cấp tỉnh và Đào tạo 6 Chỉ đạo triển khai xây Bộ Quốc Các Bộ: Kế hoạch X X dựng và phát huy các phòng và Đầu tư, Tài chính Câu lạc bộ Hàng không và Hàng hải 7 Nghiên cứu tổ chức Bộ Quốc Bộ Kế hoạch và Đầu X một số loại hình câu phòng tư, Bộ Tài chính lạc bộ Võ dân tộc và Đặc công, câu lạc bộ thông tin quân sự 8 Bồi dưỡng KTQP – Bộ Quốc Ban Tổ chức TW, X X X X X AN cho các bộ chủ phòng Bộ Nội vụ, Học viện chốt tại Học viện QP, QP, Hội đồng các Quân khu, địa GDQP các cấp phương 9 Nâng cao chất lượng Các Bộ: Bộ Quốc phòng, Hội X X X X X GDQP trong học sinh, Giáo dục đồng GDQP các sinh viên và Đào Quân khu, cấp tỉnh, tạo, Lao cấp huyện động – Thương binh và Xã hôộ 10 Kiện toàn cơ quan Bộ Quốc VPCP, các Quân X X Thường trực Hội đồng phòng khu, cơ quan quân GDQP các cấp và cán sự cấp tỉnh, huyện bộ chuyên trách GDQP ở cấp quân khu, cấp tỉnh, huyện C Hội nghị 1 Tổng kết 10 năm thực Chính Các Bộ, ngành, X hiện Nghị định số phủ Quân khu, địa 15/2001/NĐ-CP của phương Chính phủ về GDQP 2 Chỉ đạo Sơ kết 5 năm Chủ tịch Hội đồng GDQP cấp X hoạt động của Hội Hội đồng tỉnh, cấp huyện
  7. đồng GDQP cấp tỉnh, GDQP cấp huyện (2003 – cấp tỉnh, 2007) cấ p huyện 3 Tập huấn cán bộ quản Bộ Quốc Ban tổ chức TW, Bộ X lý và giáo viên giáo phòng GD&ĐT, Bộ LĐ – dục QP - AN về TB & XH, Bộ Công chương trình giáo an trình GDQP – AN, BDKTQP – AN mới ban hành D Nghiên cứu khoa học, tổng hợp và phát triển sự nghiệp GDQP 1 Nghiên cứu GDQP – Ban Một số thành viên X X X X X AN, phòng thủ dân sự Thường Hội đồng, Ban thư ở một số nước trực Hội ký, cơ quan Thường đồng trực GDQP Trung ương 2 Nghiên cứu khoa học Bộ Quốc Bộ GD&ĐT, Bộ X X X X X về GDQP – AN trong phòng LĐ-TB&XH, Bộ thời kỳ công nghiệp Công an, Học viện hóa, hiện đại hóa đất CTQG HCM, Học nước viện HCQG, Học viện QP và các cơ quan chức năng Đ Thanh tra, kiểm tra 1 Kiểm tra hoạt động Hội đồng Hội đồng GDQP các X X X X X của Hội đồng GDQP GDQP Quân khu, địa các cấp TW phương, các Bộ, ngành 2 Kiểm tra hoạt động Cơ quan Ban Thư ký Hội X X X X X của cơ quan Thường Thường đồng GDQP TW trực Hội đồng GDQP trực Hội các quân khu, địa đồng phương và một số GDQP Trường chính trị tỉnh, TW Trường THPT, TCCN, DN, CĐ, ĐH,
  8. trung tâm GDQP III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 1. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng GDQP các cấp và các thành viên của Hội đồng. 2. Thường trực Hội đồng GDQP Trung ương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác của Hội đồng. 3. Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP Trung ương, các Bộ, ngành, Hội đồng GDQP các cấp căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch công tác từng năm của đơn vị phù hợp với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ GDQP và thường xuyên tự kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. 4. Bảo đảm ngân sách đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho GDQP – AN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác GDQP – AN ở các Bộ, Ban, ngành, quân khu, địa phương./.
Đồng bộ tài khoản