Quyết định 04/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định 04/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 04/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số máy móc, thiết bị phòng nổ chuyên dùng cho khai thác than trong hầm lò và một số vật tư, thiết bị để sản xuất, lắp ráp các máy móc, thiết bị phòng nổ chuyên dùng cho khai thác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 04/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ña bé  tr n g  b é    c h Ý n h  S è  04/2002/Q§/BT C  n g µ y   ë tµi 17  th¸ng  01 n¨ m  2002 V Ò  viÖc q ui ® Þ n h  m ø c  thu Õ   u Êt thu Õ   s n h Ë p  k h È u  u  ®∙i ® èi víi ét sè m ¸ y  m ã c,   m thiÕt b Þ  p h ß n g  n æ  ch uyªn  dïng c h o  k hai th¸c than  trong  Ç m   h lß  vµ m ét sè  Ët t,  v thiÕt b Þ  ® Ó  s¶n x u Êt,  l¾p  r¸p c¸c m ¸ y  m ã c, thiÕt b Þ  p h ß n g  n æ  ch uyªn  dïng c h o  k hai th¸c than  trong h Ç m  lß bé  ëng bé   chÝnh tr tµi C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   15/CP  sè  ngµy  02/03/1993 cña  ChÝnh  phñ    vÒ nhiÖm     vô, quyÒn  h¹n  tr¸ch nhiÖm   vµ    qu¶n    lý Nhµ     níc cña Bé,    C¬ quan  ngang Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  khung  cø  thuÕ suÊt quy    ®Þnh  i t¹ BiÓu thuÕ nhËp khÈu theo Danh  môc  nhãm  hµng chÞu thuÕ ban hµnh kÌm theo  NghÞ  quyÕt sè 63/NQ­ UBTVQH10  ngµy  10/10/1998 cña  ban  êng  Quèc      Uû  th vô  héikhãa X; C¨n  §iÒu  NghÞ   cø  1  ®Þnh   94/1998/N§­   sè  CP ngµy 17/11/1998 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu  sè  04/1998/QH10  ngµy  20/05/1998; Sau    khitham kh¶o  kiÕn  ý  tham    gia cña    c¸c Bé, Ngµnh  li   cã  ªnquan vµ  theo ®Ò     nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  thuÕ;   Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1:¸ dông  p  møc  thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu    0% (kh«ng  phÇn  tr¨m)®èi      víimét  m¸y  sè  mãc, thiÕtbÞ    phßng    næ chuyªn dïng cho khaith¸c     than trong hÇm     mét  vËt , thiÕtbÞ    lß vµ  sè  t    ®Ó s¶n  xuÊt,l¾p        r¸p c¸c m¸y  mãc, thiÕtbÞ      nµy,nÕu    ®¶m   b¶o  c¸c®iÒu  ®ñ    kiÖn  sau ®©y: ­Cã      tªntrongb¶n    Phô    lôcban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  nµy; ­Trong      níccha  s¶n  xuÊt® îc(do Bé        C«ng  nghiÖp    x¸cnhËn); ­ NhËp  khÈu    ®Ó l¾p  Æt   ® trong hÇm   phôc  cho  lß  vô  viÖc khai th¸c     than,hoÆc       ®Ó phôc  cho  vô  viÖc s¶n  xuÊt,l¾p        r¸pc¸cm¸y mãc, thiÕtbÞ      l¾p  ® Æt,  dông  sö  tronghÇm     lß; ­ Do  Tæng  c«ng ty Than  vµ c¸c doanh  nghiÖp    trùcthuéc Tæng    c«ng    tyThan  nhËp khÈu;
  2. 2 §iÒu 2: M∙  hµng  theo  sè  ho¸  Danh môc BiÓu thuÕ nhËp khÈu    ghi cho    Æt   c¸c m hµng  m¸y mãc,  thiÕtbÞ    phßng   næ chuyªn  dïng cho khai th¸c     than trong hÇm     mét  vËt , thiÕtbÞ    lß vµ  sè  t    ®Ó s¶n  xuÊt,l¾p        r¸p c¸c m¸y  mãc,  thiÕtbÞ    phßng    næ chuyªn  dïng cho khai th¸c than      trong hÇm   qui lß    ®Þnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh  nµy kh«ng   ¸p dông cho    c¸c m Æt   tÊtc¶    hµng thuéc  m∙  sè  mµ   ®ã  chØ    ¸p dông  cho    Æt   c¸c m hµng  îcghirâ tªnt¹  ®         i Phô    lôckÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh nµy. §iÒu 3: Hµng  n¨m  Tµi chÝnh    Bé    sÏ xem  xÐt    ®Ó ®iÒu chØnh  møc  thuÕ  nhËp khÈu cña    Æt   c¸cm hµng    qui®Þnh    t¹ §iÒu  QuyÕt  i 1  ®Þnh  nµy,phï     hîp víi     kh¶  n¨ng s¶n  xuÊttrongnícvµ          c¸ccam   kÕt quèc  vÒ  tÕ  thuÕ.   §iÒu  4: Tæng  c«ng    ty Than ViÖt nam  ph¶i chÞu    hoµn toµn tr¸ch   nhiÖm  trong viÖc    nhËp khÈu  sö  vµ  dông  ®óng  môc  ®Ých   c¸c m¸y mãc, thiÕt     bÞ phßng   næ chuyªn  dïng cho khaith¸cthan      trong hÇm     mét  vËt t    lß vµ  sè    , thiÕtbÞ      ®Ó s¶n  xuÊt,l¾p        r¸pc¸cm¸y  mãc, thiÕtbÞ      nµy.ViÖc      qui®Þnh  møc   thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu  riªngcho    m¸y mãc, thiÕtbÞ      chuyªn dïng    cho  khai   th¸cthan trong hÇm     mét  vËt t        lßvµ  sè   ,thiÕtbÞ      ®Ó s¶n  xuÊt,l¾p        r¸pc¸cm¸y  mãc, thiÕtbÞ      nµy  îcthùc hiÖn  ®     chËm   nhÊt kh«ng      qu¸ ngµy  31/12/2005. ChËm  nhÊt lµsau  th¸ngkÓ        3    tõngµy  hµng  cã  thùc nhËp    khÈu  ® îc¸p ®∙      dông  møc  thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu    0% (kh«ng  phÇn  tr¨m)theo      qui®Þnh  t¹  iQuyÕt  ®Þnh  nµy, Tæng     c«ng    ty Than  ph¶i b¸o    c¸o    quan    víic¬  H¶i quan  (n¬i®¬n  nhËp    vÞ  khÈu) t×nh    h×nh  nhËp  khÈu,sö    dông  m¸y  sè  mãc, thiÕtbÞ      phßng    næ chuyªn dïng    cho khaith¸cthan      trong hÇm     vËt t    lß vµ   ,thiÕtbÞ      ®Ó s¶n xuÊt,l¾p        r¸p c¸c m¸y  mãc,  thiÕtbÞ    nµy  nhËp  ®∙  khÈu  ® îc ¸p  vµ    dông  møc  thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu    0% (kh«ng  phÇn  tr¨m).Trêng        hîp viph¹m    sÏ kh«ng  îc¸p dông  ®     møc  thuÕ suÊt qui®Þnh  i     t¹ QuyÕt  ®Þnh  nµy    mµ ph¶i¸p    dông  theo møc thuÕ  suÊt qui®Þnh  i     t¹ BiÓu    thuÕ thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙ihiÖn  u    hµnh. C¸c  êng    dông    tr hîp sö  saimôc  ®Ých    truythu thuÕ  sÏbÞ      nhËp khÈu vµ  xö ph¹ttheo    ®óng    qui ®Þnh cña BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu  LuËt  vµ  thuÕ  xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu. §iÒu   5:  QuyÕt   ®Þnh   nµy   thay   thÕ   QuyÕt   ®Þnh   sè  166/2000/Q§/BTC  ngµy 17/10/2000 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc    qui ®Þnh thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu      ®èi víimét  m¸y  sè  mãc, thiÕtbÞ      phßng    næ chuyªn dïng cho      khaith¸cthan tronghÇm             lß. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy    15  kÓ    ký.
  3. 3 P h ô  lôc d a n h  m ô c  m ¸ y  m ã c, thiÕt b Þ  p h ß n g  n æ  c h u yªn dïng c h o  k h ai  th¸c than trong h Ç m  lß v µ m ét s è v Ët t, thiÕt b Þ  ® Ó  s ¶ n x u Êt,   l¾ p r¸p c¸c m ¸ y  m ã c,  thiÕt b Þ   p h ß n g  n æ  c h u yªn dïng c h o   k h ai th¸c than trong h Ç m  lß (Ban hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh    /2002/Q§/BTC sè 04  ngµy  th¸ng01  17    n¨m  2002  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    STT M«     Æt   t¶ m hµng M∙  sè 1 M¸y  b¬m   phßng    næ trong hÇm     lß 84138110 2 Qu¹tgiã côc  vµ          bé  qu¹tgiã chÝnh  phßng    næ trong hÇm   84145900   lß 3 §éng  xoay  c¬  chiÒu  pha  3  phßng    næ trong hÇm       lß cã  85015210 c«ng  suÊttrªn750W       nhng kh«ng    qu¸ 37,5KW 4 M¸y  biÕn  thÕ  phßng    næ chiÕu  s¸ng trong hÇm       lß 85043290 5 M¸y biÕn thÕ kh« phßng    næ trong hÇm     lß,c«ng suÊt 85043290   ®Õn   KVA 16  6 M¸y biÕn thÕ kh« phßng    næ trong hÇm     lß,c«ng suÊt 85043390   trªn16    KVA   ®Õn   500 KVA 7 Tr¹m biÕn  kh«  ¸p  trän bé,    di ®éng, phßng    næ trong 85043390   hÇm     lß,c«ng suÊttrªn16KVA      ®Õn   500 KVA 8 Bóa  khoan  ®iÖn  cÇm     tayphßng    næ dïng trong hÇm       lß 85081000 9 Khëi®éng      tõphßng    næ trong hÇm     lß 85362000 10 ¸ t«m¸t phßng    p      næ trong hÇm     lß 85362000 11 ¾ c    qui kiÒm  kh« phßng næ,  i lo¹ Cd­Ni,®iÖn  1,2V, 85073090   ¸p    dung îng 10­ l   12AH,  dïng    ®Ó s¶n  xuÊt §Ìn thîmá         phßng  næ 12 Bãng ®Ìn phßng        næ haisîi®èt  3,6V­0,5/1A,c«ng    suÊt 85392930   3,6W,  dïng ®Ó     s¶n  xuÊt§Ìn thîmá         phßng  næ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản