Quyết định 0404/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:28

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định 0404/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0404/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Danh mục hàng hoá tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0404/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh  cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i sè 404/2004/Q§­BTM  ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004 vÒ viÖc ban hµnh Danh môc  hµng tiªu dïng ®Ó phôc vô viÖc x¸c ®Þnh  thêi h¹n nép thuÕ nhËp khÈu bé trëng bé th¬ng m¹i C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   29/2004/N§­CP   ngµy   16/01/2004   cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé Th¬ng m¹i; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§­CP ngµy 17/11/1998 cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   thi   hµnh   LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu   sè 04/1998/QH10 ngµy 20/5/1998; Sau khi trao ®æi víi c¸c Bé, ngµnh h÷u quan, QuyÕt ®Þnh: §iÒu   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Danh môc  hµng tiªu dïng ®Ó phôc vô viÖc x¸c ®Þnh thêi h¹n nép thuÕ  nhËp khÈu. §iÒu   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ cho QuyÕt ®Þnh  sè 1655/1998/Q§­BTM ngµy 25/12/1998 cña Bé Th¬ng m¹i.
 2. 2 Danh môc hµng tiªu dïng ®Ó phôc vô viÖc  x¸c ®Þnh thêi h¹n nép thuÕ nhËp khÈu (ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 0404/2004/Q§­BTM ngµy  01/4/2004  cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i) Danh môc hµng tiªu dïng nµy ®îc Bé Th¬ng m¹i x©y dùng  c¨n cø trªn Danh môc hµng hãa xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam  ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   82/2003/Q§­BTC   ngµy  13/6/2003 cña Bé Tµi chÝnh.  Nguyªn   t¾c   sö   dông   Danh   môc   hµng   tiªu   dïng   nµy   nh sau: 1. Danh môc Hµng tiªu dïng chØ phôc vô cho viÖc x¸c  ®Þnh   thêi   h¹n   nép   thuÕ   nhËp   khÈu,   kh«ng   liªn   quan   vµ  kh«ng ¶nh hëng ®Õn c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c cña nhµ n­ íc vÒ qu¶n lý hµng hãa nhËp khÈu. 2. Tªn gäi ®Çy ®ñ cña c¸c ch¬ng trong Danh môc nµy lµ  tªn ghi trong Danh môc hµng hãa xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt  Nam   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   82/2003/Q§­BTC   dÉn  trªn cña Bé Tµi chÝnh.  3.   Nh÷ng   hµng   hãa   thuéc   c¸c   ch¬ng   kh«ng   ®îc   ®Ò   cËp  trong Danh môc nµy kh«ng ®îc coi lµ hµng tiªu dïng. VÝ dô: kh«ng cã hµng hãa nµo thuéc c¸c Ch¬ng 1, Ch¬ng  5, Ch¬ng 11…lµ hµng tiªu dïng. 4. TÊt c¶ hµng hãa cña c¸c ch¬ng ®îc ghi trong Danh  môc lµ “toµn bé ch¬ng…” ®Òu lµ hµng tiªu dïng, trõ trêng  hîp Danh môc cã quy ®Þnh kh¸c.  VÝ dô: Toµn bé hµng hãa thuéc c¸c Ch¬ng 16, Ch¬ng 46,  Ch¬ng 57…lµ hµng tiªu dïng. Toµn bé hµng hãa thuéc ch¬ng  61 lµ hµng tiªu dïng, trõ c¸c hµng hãa cã m∙ sè 61143010  vµ 61149010… 5. Trêng hîp chØ liÖt kª nhãm 4 sè hoÆc ph©n nhãm 6  sè th× toµn bé c¸c m∙ hµng hãa 8 sè thuéc nhãm 4 sè hoÆc  ph©n nhãm 6 sè nµy ®Òu ®îc coi lµ hµng tiªu dïng, trõ tr­ êng hîp Danh môc cã quy ®Þnh kh¸c.  VÝ dô: toµn bé rau kh«, ë d¹ng nguyªn, c¾t, th¸i l¸t,  vôn hoÆc ë d¹ng bét, nhng cha chÕ biÕn thªm  thuéc  nhãm  0712, gåm hµnh (m∙ sè 07122000), nÊm, méc nhÜ (thuéc chi  Agaricus, m∙ sè 07123100),  nÊm nhÇy (nÊm keo) (Tremella  spp ­ m∙ sè 07123300), nÊm côc (nÊm cñ­ m∙ sè 07123910)…  ®Òu lµ hµng tiªu dïng. 6. Trêng hîp ngoµi nhãm 4 sè vµ ph©n nhãm 6 sè cßn më  thªm ®Õn m∙ 8 sè th× chØ nh÷ng m∙ 8 sè ®îc më míi coi lµ 
 3. 3 hµng tiªu dïng, c¸c hµng hãa cã m∙ sè cßn l¹i kh«ng coi  lµ hµng tiªu dïng. VÝ   dô:   Trong   nhãm   9004   chØ   cã   kÝnh   r©m   (m∙   sè  90041090) vµ kÝnh b¬i (m∙ sè 90049030) lµ hµng tiªu dïng,  c¸c lo¹i kÝnh kh¸c thuéc nhãm nµy kh«ng coi lµ hµng tiªu  dïng. 
 4. 4 Ch¬ng Nhãm Ph© M« t¶ mÆt hµng Ch¬ng 2 0201 n  ThÞt tr©u, bß, t¬i hoÆc íp l¹nh 0202 nhã ThÞt tr©u, bß ®«ng l¹nh 0203 ThÞt   lîn,   t¬i,  íp   l¹nh   hoÆc   ®«ng  l¹nh 0204 ThÞt cõu hoÆc dª, t¬i,  íp l¹nh hoÆc  ®«ng l¹nh 0205 00 00 ThÞt   ngùa,   lõa,   la,   t¬i,  íp   l¹nh  hoÆc ®«ng l¹nh 0206 Phô phÈm ¨n ®îc sau giÕt mæ cña lîn,  tr©u, bß, cõu, dª, ngùa, la, lõa, t­ ¬i, íp l¹nh hoÆc ®«ng l¹nh 0207 ThÞt vµ phô phÈm ¨n ®îc sau giÕt mæ  cña gia cÇm thuéc nhãm 01.05, t¬i, ­ íp l¹nh hoÆc ®«ng l¹nh 0208 ThÞt   kh¸c   vµ   phô   phÈm   d¹ng   thÞt   ¨n  ®îc sau giÕt mæ cña ®éng vËt kh¸c t­ ¬i, íp l¹nh hoÆc ®«ng l¹nh 0209 00 00 Mì   lîn,   kh«ng   dÝnh   n¹c,   mì   gia   cÇm  cha   nÊu   ch¶y   hoÆc   chiÕt   xuÊt   c¸ch  kh¸c, t¬i, íp l¹nh, ®«ng l¹nh, muèi,  ng©m níc muèi, sÊy kh« hoÆc hun khãi 0210 ThÞt   vµ   phô   phÈm   d¹ng   thÞt   ¨n   ®îc  sau   giÕt   mæ,   muèi,   ng©m   níc   muèi,  sÊy   kh«   hoÆc   hun   khãi,   bét   mÞn   vµ  bét   th«   ¨n   ®îc   tõ   thÞt   hoÆc   tõ   phô  phÈm d¹ng thÞt sau giÕt mæ Ch¬ng 3 0301 C¸ sèng (trõ lo¹i ®Ó lµm gièng) 0302 C¸ t¬i hoÆc íp l¹nh, trõ phi lª c¸ (  fillets)   vµ   c¸c   lo¹i   thÞt   c¸   kh¸c  thuéc nhãm 03.04  0303 C¸ ®«ng l¹nh, trõ philª c¸ (fillets)  vµ c¸c lo¹i thÞt c¸ kh¸c thuéc nhãm  03.04 0304 Filª   c¸   (fillets)   vµ   c¸c   lo¹i   thÞt  c¸ kh¸c (b¨m hoÆc kh«ng b¨m), t¬i, ­ íp l¹nh hoÆc ®«ng l¹nh 0305 C¸ sÊy kh«, muèi hoÆc ng©m níc muèi;  c¸   hun   khãi,   ®∙   hoÆc   cha   lµm   chÝn  tríc hoÆc trong qu¸ tr×nh  hun khãi;  bét mÞn, bét th« vµ bét viªn tõ c¸,  thÝc hîp dïng lµm thøc ¨n cho ngêi 0306 §éng   vËt   gi¸p   x¸c,   ®∙   hoÆc   cha   bãc  mai,   vá,   sèng,   t¬i,  íp   l¹nh,   ®«ng  l¹nh,   sÊy   kh«,   muèi   hoÆc   ng©m   níc  muèi, ®éng vËt gi¸p x¸c cha bãc mai,  vá, ®∙ hÊp chÝn hoÆc luéc chÝn trong 
 5. 5 níc, ®∙ hoÆc cha íp l¹nh, ®«ng l¹nh,  sÊy   kh«,   muèi   hoÆc   ng©m   níc   muèi;  bét   th«,   bét   mÞn   vµ   bét   viªn   cña  ®éng   vËt   gi¸p   x¸c,   thÝch   hîp   dïng  lµm thøc ¨n cho ngêi 0307 00 §éng   vËt   th©n   mÒm   ®∙   hoÆc   cha   bãc  mai,   vá,   sèng,   t¬i,  íp   l¹nh,   hoÆc  ®«ng   l¹nh,   sÊy   kh«,   muèi   hoÆc   ng©m  níc   muèi,   c¸c   lo¹i   ®éng   vËt   thuû  sinh   kh«ng   x¬ng   sèng,   trõ   ®éng   vËt  gi¸p x¸c hoÆc th©n mÒm sèng, t¬i, íp  l¹nh,  ®«ng l¹nh, sÊy kh«, muèi hoÆc  ng©m   níc   muèi;   bét   th«,   bét   mÞn   vµ  bét   viªn   cña   ®éng   vËt   thuû   sinh  kh«ng   x¬ng   sèng,   trõ   ®éng   vËt   gi¸p  x¸c, thÝch hîp dïng lµm thøc ¨n cho  ngêi Ch¬ng 4 0401 S÷a vµ kem, cha c« ®Æc, cha pha thªm  ®êng hoÆc chÊt ngät kh¸c 0402 S÷a   vµ   kem   c«   ®Æc   hoÆc   ®∙   pha   thªm  ®êng hoÆc chÊt ngät kh¸c 0403 Buttermilk  (phô phÈm thu ®îc tõ qu¸  tr×nh lµm b¬ s÷a), s÷a ®«ng vµ kem,  s÷a chua, kephir vµ s÷a, kem kh¸c ®∙  lªn   men   hoÆc   axit   ho¸,   ®∙   hoÆc   cha  c« ®Æc hoÆc pha thªm ®êng hoÆc chÊt  ngät   kh¸c   hoÆc   h¬ng   liÖu,   hoa   qu¶,  qu¶ h¹ch hoÆc ca cao. 0404 Whey,   ®∙   hoÆc   cha   c«   ®Æc   hoÆc   pha  thªm   ®êng   hoÆc   chÊt   ngät   kh¸c;   c¸c  s¶n phÈm cã chøa c¸c thµnh phÇn s÷a  tù nhiªn, ®∙ hoÆc cha pha thªm ®êng  hoÆc   chÊt   ngät   kh¸c,   cha   ®îc   chi  tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c 0405 B¬ vµ c¸c chÊt bÐo kh¸c vµ c¸c lo¹i  dÇu   chÕ   tõ   s÷a;   chÊt   phÕt   b¬   s÷a  (dairy spreads) 0406 Pho m¸t vµ s÷a ®«ng dïng lµm phomat 0407 00 Trøng   chim   vµ   trøng   gia   cÇm   nguyªn  vá,   t¬i,   ®∙   b¶o   qu¶n   hoÆc   lµm   chÝn  (trõ lo¹i ®Ó lµm gièng) 0408 Trøng   chim   vµ   trøng   gia   cÇm   ®∙   bãc  vá, lßng ®á trøng, t¬i, sÊy kh«, hÊp  chÝn hoÆc luéc chÝn trong  níc, ®ãng  b¸nh,   ®«ng   l¹nh   hoÆc   b¶o   qu¶n   c¸ch  kh¸c,   ®∙   hoÆc   cha   thªm   ®êng   hoÆc  chÊt ngät kh¸c 0409 00 00 MËt ong tù nhiªn 0410 S¶n phÈm ¨n ®îc gèc ®éng vËt, cha ®­
 6. 6 îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c Ch¬ng 6 0603 Cµnh   hoa   vµ   nô   hoa   dïng   lµm   hoa   bã  hoÆc   ®Ó   trang   trÝ,   t¬i,   kh«,   ®∙  nhuém, tÈy, thÊm tÈm hoÆc xö lý c¸ch  kh¸c 0604 T¸n   l¸,   cµnh   vµ   c¸c   phÇn   kh¸c   cña  c©y, kh«ng cã hoa hoÆc nô, c¸c lo¹i  cá, rªu ®Þa y dïng lamg nguyªn liÖu  ®Ó   lµm   hoa   bã   hoÆc   trang   trÝ,   t¬i,  kh«, ®∙ nhuém tÈy, thÊm tÈm hoÆc xö  lý c¸ch kh¸c Ch¬ng 7 0701 Khoai t©y, t¬i hoÆc íp l¹nh 0701 90 00 ­ Lo¹i kh¸c 0702 00 00 Cµ chua, t¬i hoÆc íp l¹nh 0703 Hµnh,   hµnh   t¨m,   tái,   tái   t©y   c¸c  lo¹i rau hä hµnh, tái kh¸c, t¬i hoÆc  íp l¹nh (trõ lo¹i ®Ó lµm gièng) 0704 B¾p c¶i, hoa l¬, su hµo, c¶i xo¨n vµ  c¸c   lo¹i   rau   ¨n   ®îc   t¬ng   tù,   t¬i  hoÆc íp l¹nh 0705 Rau   diÕp,   xµ   l¸ch   (lactuca   sativa)  vµ rau diÕp, xµ l¸ch xo¨n (cichorium  spp), t¬i hoÆc íp l¹nh 0706 Cµ   rèt,   cñ   c¶i,   cñ   c¶i   ®á   lµm   rau  trén   (Sal¸t),   cÇn   cñ,   diÕp   cñ,   cñ  c¶i ri vµ c¸c lo¹i cñ rÔ ¨n ®îc t¬ng  tù, t¬i hoÆc íp l¹nh 0707 00 00 Da chuét vµ da chuét ri, t¬i hoÆc íp  l¹nh 0708 Rau ®Ëu ®∙ hoÆc cha bãc vá, t¬i hoÆc  íp l¹nh 0709 Rau kh¸c, t¬i hoÆc íp l¹nh 0710 Rau   c¸c   lo¹i   (®∙   hoÆc   cha   hÊp   chÝn  hoÆc luéc chÝn), ®«ng l¹nh 0711 Rau   c¸c   lo¹i   ®∙   b¶o   qu¶n   t¹m   thêi  (vÝ   dô:   b»ng   khÝ   sunfur¬,   ng©m   níc  muèi,   ng©m   níc   lu   huúnh   hoÆc   ng©m  trong dung dÞch b¶o qu¶n kh¸c), nhng  kh«ng ¨n ngay ®îc 0712 Rau   kh«,   ë   d¹ng   nguyªn,   c¾t,   th¸i  l¸t,   vôn   hoÆc   ë   d¹ng   bét,   nhng   cha  chÕ biÕn thªm. 0713 C¸c lo¹i rau ®Ëu kh«, ®∙ bãc vá qu¶,  ®∙   hoÆc   cha   bãc   vá   h¹t   hoÆc   lµm   vì  h¹t (trõ lo¹i ®Ó lµm gièng) 0714 S¾n,   cñ   dong,   cñ   lan,   Atiso  Jerusalem,   khoai   lang,   c¸c   lo¹i   cñ  vµ   rÔ   t¬ng   tù   cã   hµm   lîng   bét   hoÆc 
 7. 7 I­nu­lin   cao,   t¬i,  íp   l¹nh,   ®«ng  l¹nh hoÆc  kh«, ®∙ hoÆc cha th¸i l¸t  hoÆc lµm thµnh d¹ng viªn; lâi c©y cä  sago Ch¬ng 8 0801 ­ Dõa 0801 11 00 ­­ §∙ lµm kh« 0801 19 00 ­­ Lo¹i kh¸c ­ Qu¶ h¹ch Brazin 0801 21 00 ­­ Cha bãc vá 0801 22 00 ­­ §∙ bãc vá ­ H¹t ®µo lén hét (h¹t ®iÒu) 0801 32 00 ­­ §∙ bãc vá 0802 Qu¶ h¹ch kh¸c, t¬i hoÆc kh«, ®∙ hoÆc  cha bãc vá hoÆc lét vá 0803 00 00 Chuèi, kÓ c¶ chuèi l¸, t¬i hoÆc kh« 0804 Qu¶   chµ   lµ,   sung,   v¶,   døa,   b¬,   æi,  xoµi vµ m¨ng côt, t¬i hoÆc kh« 0805 Qu¶ thuéc chi cam quýt, t¬i hoÆc kh« 0806 Qu¶ nho, t¬i hoÆc kh«. 0807 C¸c lo¹i da (kÓ c¶ da hÊu) vµ ®u ®ñ  t¬i 0808 T¸o t©y, lª vµ qu¶ méc qua, t¬i 0809 M¬,   anh   ®µo,   ®µo   (kÓ   c¶   xu©n   ®µo),  mËn, mËn gai, t¬i 0810 Qu¶ kh¸c, t¬i 0811 Qu¶   vµ   qu¶   h¹ch,   ®∙   hoÆc   cha   hÊp  chÝn hoÆc luéc chÝn trong  níc, ®«ng  l¹nh,   ®∙   hoÆc   cha   thªm   ®êng   hoÆc  chÊt ngät kh¸c 0812 Qu¶   vµ   qu¶   h¹ch,   ®îc   b¶o   qu¶n   t¹m  thêi (vÝ dô: b»ng khÝ sunfur¬, ng©m  níc   muèi,   níc   lu   huúnh   hoÆc   dung  dÞch   b¶o   qu¶n   kh¸c)   nhng   kh«ng   ¨n  ngay ®îc 0813 Qu¶ kh«, trõ c¸c lo¹i qu¶ thuéc nhãm  0801 ®Õn 0806; hçn hîp c¸c lo¹i qu¶  h¹ch hoÆc qu¶ kh« thuéc ch¬ng nµy 0814 00 00 Vá c¸c lo¹i qu¶ thuéc chi cam quýt,  hoÆc c¸c lo¹i da (kÓ c¶ da hÊu), t­ ¬i, ®«ng l¹nh, kh« hoÆc b¶o qu¶n t¹m  thêi   trong   níc   muèi,   níc   lu   huúnh  hoÆc   trong   c¸c   dung   dÞch   b¶o   qu¶n  kh¸c Ch¬ng 9 0901 Cµ phª, rang hoÆc cha rang, ®∙ hoÆc  cha khö chÊt ca­phª­in; vá qu¶ vµ vá  lôa cµ phª; c¸c chÊt thay thÕ cµ phª  cã chøa cµ phª theo tû lÖ nµo ®ã ­ Cµ phª ®∙ rang
 8. 8 0901 21 ­­ Cha khö chÊt cafein 0901 22 ­­ §∙ khö chÊt cafein 0902 ChÌ, ®∙ hoÆc cha pha h¬ng liÖu 0903 00 00 ChÌ Paragoay 0904 H¹t   tiªu   thuéc   chi   Piper;   c¸c   lo¹i  qu¶   chi   Capsicum   hoÆc   chi   Pimenta,  kh«, xay hoÆc nghiÒn 0909 Hoa   håi,   hoa   håi   d¹ng   sao,   h¹t   c©y  th× lµ, h¹t c©y rau mïi, c©y th× lµ  Ai cËp hoÆc c©y ca­rum; h¹t c©y rau  mïi, c©y b¸ch xï (Juniper berries) 0910 Gõng,   nghÖ   t©y,   nghÖ,   l¸   rau   th¬m,  l¸   nguyÖt   quÕ,   cary   (curry)   vµ   c¸c  lo¹i gia vÞ kh¸c Ch¬ng 10 1006 30 ­ G¹o ®∙ x¸t toµn bé hoÆc s¬ bé, ®∙  hoÆc cha ®¸nh bãng h¹t hoÆc hå 1006 40 00 ­ TÊm Ch¬ng 12 1206 00 00 H¹t híng d¬ng, ®∙ hoÆc cha vì m¶nh Ch¬ng 15 1501 00 00 Mì lîn (kÓ c¶ mì l¸) vµ mì gia cÇm  trõ   c¸c   lo¹i   mì   thuéc   nhãm   02.09  hoÆc 15.03 1507 DÇu   ®Ëu   t¬ng   vµ   c¸c   phÇn   ph©n   ®o¹n  cña   ®Çu   ®Ëu   t¬ng,   ®∙   hoÆc   cha   tinh  chÕ   nhng   kh«ng   thay   ®æi   vÒ   mÆt   ho¸  häc 1507 90 10 ­­ DÇu ®∙ tinh chÕ 1507 90 90 ­­ Lo¹i kh¸c 1508 DÇu   l¹c   vµ   c¸c   phÇn   ph©n   ®o¹n   cña  dÇu   l¹c,   ®∙   hoÆc   cha   tinh   chÕ   nhng  kh«ng thay ®æi vÒ mÆt ho¸ häc 1508 90 10 ­­ DÇu ®∙ tinh chÕ 1508 90 90 ­­ Lo¹i kh¸c 1509 DÇu « liu vµ c¸c phÇn ph©n ®o¹n cña  dÇu «­lu, ®∙ hoÆc cha tinh chÕ nhng  kh«ng thay ®æi vÒ mÆt ho¸ häc 1509 90 ­ Lo¹i kh¸c ­­ Tinh chÕ 1509 90 11 §ãng   gãi   víi   träng   lîng   tÞnh   kh«ng  qu¸ 30 kg 1509 90 21 §ãng   gãi   víi   träng   lîng   tÞnh   kh«ng  qu¸ 30 kg 1509 90 91 §ãng   gãi   víi   träng   lîng   tÞnh   kh«ng  qu¸ 30 kg 1509 90 99 ­­ Lo¹i kh¸c 1510 DÇu kh¸c vµ c¸c thµnh phÇn cña chóng  duy   nhÊt   thu   ®îc   tõ   «   liu,   ®∙   hoÆc  cha   tinh   chÕ,   nhng   cha   thay   ®æi   vÒ  mÆt   ho¸   häc,   kÓ   c¶   hçn   hîp   cña   c¸c 
 9. 9 lo¹i dÇu nµy hoÆc c¸c phÇn ph©n ®o¹n  cña   c¸c   lo¹i   dÇu   nµy   víi   dÇu   hoÆc  ph©n ®o¹n cña dÇu thuéc nhãm 15.09 1510 00 91 ­­ DÇu ®∙ tinh chÕ 1510 00 99 ­­ Lo¹i kh¸c 1511 DÇu cä vµ c¸c phÇn ph©n ®o¹n cña dÇu  cä, ®∙ hoÆc cha tinh chÕ nhng kh«ng  thay ®æi vÒ mÆt ho¸ häc 1511 90 90 ­­ Lo¹i kh¸c 1512 DÇu h¹t híng d¬ng, dÇu c©y rum, dÇu  h¹t   b«ng   vµ   c¸c   phÇn   ph©n   ®o¹n   cña  chóng     ®∙   hoÆc   cha   tinh   chÕ,   nhng  kh«ng thay ®æi vÒ mÆt ho¸ häc 1512 19 10 ­­­ DÇu ®∙ tinh chÕ 1512 19 90 ­­­ Lo¹i kh¸c 1512 29 10 ­­­ DÇu ®∙ tinh chÕ 1512 29 90 ­­­ Lo¹i kh¸c 1513 DÇu dõa, dÇu h¹t cä hoÆc dÇu cä ba­ ba­su   vµ   c¸c   phÇn   ph©n   ®o¹n   cña  chóng   ®∙   hoÆc   cha   tinh   chÕ,   nhng  kh«ng thay ®æi vÒ mÆt ho¸ häc 1513 19 10 ­­­ DÇu ®∙ tinh chÕ 1513 19 90 ­­­ Lo¹i kh¸c 1513 29 10 ­­­ DÇu ®∙ tinh chÕ 1513 29 90 ­­­ Lo¹i kh¸c 1514 DÇu h¹t c¶i, dÇu mï t¹t vµ phÇn ph©n  ®o¹n cña chóng ®∙ hoÆc cha tinh chÕ,  nhng kh«ng thay ®æi vÒ mÆt ho¸ häc 1514 19 90 ­­­ Lo¹i kh¸c 1514 91 90 ­­­ Lo¹i kh¸c 1514 99 10 ­­­ DÇu tinh chÕ 1514 99 20 ­­­­ C¸c phÇn ph©n ®o¹n cña dÇu cha  tinh chÕ 1514 99 99 ­­­­ Lo¹i kh¸c 1515 Mì vµ dÇu thùc vËt x¸c ®Þnh kh¸c (kÓ  c¶ dÇu Jojoba) vµ c¸c phÇn ph©n ®o¹n  cña chóng ®∙ hoÆc cha tinh hcÕ, nhng  kh«ng thay ®æi vÒ mÆt ho¸ häc 1515 29 90 ­­­ Lo¹i kh¸c 1515 40 90 ­­ Lo¹i kh¸c 1515 50 90 ­­ Lo¹i kh¸c 1515 90 99 ­­­ Lo¹i kh¸c 1516 Mì,   dÇu   ®éng   vËt   hoÆc   thùc   vËt   vµ  c¸c ph©n ®o¹n cña chóng ®∙ qua hydro  ho¸, este hãa liªn hîp, t¸i este ho¸  hoÆc este ho¸ toµn bé hoÆc mét phÇn,  ®∙   hoÆc   cha   tinh   chÕ,   nhng   cha   chÕ 
 10. 10 biÕn thªm 1517 10 00 ­ Margarin, trõ margarin d¹ng láng 1517 90 90 ­­ Lo¹i kh¸c Ch¬ng 16 Toµn bé ch¬ng 16 Ch¬ng 17 1701 §êng   mÝa   hoÆc   ®êng   cñ   c¶i   vµ   ®êng  sucroza tinh khiÕt vÒ mÆt ho¸ häc ë  thÓ r¾n ­ Lo¹i kh¸c 1701 91 00 ­­   Cã   pha   thªm   h¬ng   liÖu   hoÆc   chÊt  mµu 1701 99 ­­ Lo¹i kh¸c 1701 99 11 ­­­­ §êng tr¾ng 1701 99 90 ­­­ Lo¹i kh¸c 1704 Møt   kÑo   cã   ®êng   (kÓ   c¶   s«c«la  tr¾ng), kh«ng chøa cacao Ch¬ng 18 1806 S«c«la   vµ   c¸c   chÕ   phÈm   thùc   phÈm  kh¸c cã chøa cacao Ch¬ng 19 1901 ChiÕt xuÊt tõ malt; thøc ¨n chÕ biÕn  tõ bét, tÊm, bét th«, tinh bét hoÆc  tõ   chiÕt   xuÊt   cña   malt,   kh«ng   chøa  cacao   ®∙   khö   toµn   bé   chËt   bÐo,   cha  ®îc   chi   tiÕt   hoÆc   ghi   ë   n¬i   kh¸c;  thøc ¨n chÕ   biÕn tõ s¶n phÈm thuéc  c¸c   nhãm   0401   ®Õn   0404,   kh«ng   chøa  cacao hoÆc chøa díi 5% träng lîng lµ  cacao   ®∙   khö   toµn   bé   chÊt   bÐo,   cha  ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c 1902 C¸c   s¶n   phÈm   bét   nhµo   (pasta)   ®∙  hoÆc   cha   lµm   chÝn   hoÆc   nhåi   (thÞt  hoÆc   c¸c   chÊt   kh¸c)   hay   chÕ   biÕn  c¸ch kh¸c, nh  spaghety, macaroni, m×  sîi,   m×   dÑt,   gnocchi,   ravioli,  cannelloni,   cut­cut   (couscous),   ®∙  hoÆc cha chÕ biÕn 1903 00 00 C¸c s¶n phÈm tõ tinh bét s¾n vµ s¶n  phÈm thay thÕ chÕ biÕn tõ tinh bét,  ë   d¹ng   m¶nh,   h¹t,   bét   xay,   bét   r©y  hay c¸c d¹ng t¬ng tù 1904 Thøc   ¨n   chÕ   biÕn   tõ   qu¸   tr×nh   næ,  rang   ngò   cèc   hoÆc   tõ   c¸c   s¶n   phÈm  ngò cèc (vÝ dô: m¶nh ng« chÕ biÕn tõ  bét   ng«);   ngò   cèc   (trõ   ng«)   ë   d¹ng  h¹t, m¶nh hoÆc h¹t ®∙ lµm thµnh d¹ng  kh¸c   (trõ   bét,   tÊm   vµ   bét   th«),   ®∙  lµm chÝn s¬ hoÆc chÕ biÕn c¸ch kh¸c,  cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c 1905 B¸nh   m×,   b¸nh   ngät,   b¸nh   quy,   c¸c  lo¹i   b¸nh   kh¸c,   cã   hoÆc   kh«ng   chøa 
 11. 11 ca   cao;   b¸nh   th¸nh,   vá   viªn   nhéng  dïng trong ngµnh dîc, b¸nh quÕ, b¸nh  ®a nem vµ c¸c s¶n phÈm t¬ng tù Ch¬ng 20 2001 Rau, qu¶, qu¶ h¹ch vµ c¸c phÇn ¨n ®­ îc   kh¸c   cña   c©y,   ®∙   chÕ   biÕn   hoÆc  b¶o qu¶n b»ng giÊm hay a xÝt axªtÝc 2002 Cµ   chua   ®∙   chÕ   biÕn   hoÆc   b¶o   qu¶n  b»ng   c¸ch   kh¸c   trõ   b¶o   qu¶n   b»ng  giÊm hoÆc axit axªtÝc 2003 NÊm vµ nÊm côc, ®∙ chÕ biÕn hoÆc b¶o  qu¶n   b»ng   c¸ch   kh¸c   trõ   b¶o   qu¶n  b»ng giÊm hoÆc axit axªtÝc  2004 Rau kh¸c, ®∙ chÕ biÕn hoÆc b¶o qu¶n  b»ng   c¸ch   kh¸c   trõ   b¶o   qu¶n   b»ng  giÊm hoÆc axit axªtÝc ®∙ ®«ng l¹nh,  trõ c¸c s¶n phÈm thuéc nhãm 20.06 2005 Rau   kh¸c,   ®∙   chÕ   biÕn   hay   b¶o   qu¶n  b»ng   c¸ch   kh¸c   trõ   b¶o   qu¶n   b»ng  giÊm   hoÆc   axit   axªtÝc   kh«ng   ®«ng  l¹nh,   trõ   c¸c   s¶n   phÈm   thuéc   nhãm  20.06 2006 00 00 Rau,   qu¶,   qu¶   h¹ch,   vá   qu¶   vµ   c¸c  phÇn kh¸c cña c©y ®îc b¶o qu¶n b»ng  ®êng   (d¹ng   kh«   cã   tÈm   ®êng,   ng©m  trong níc ®êng hoÆc bäc ®êng) 2007 Møt,   níc   qu¶   ®«ng   (th¹ch),   møt   tõ  qu¶ thuéc chi cam quýt, qu¶ hoÆc qu¶  h¹ch   nghiÒn   sÖt,   qu¶   hoÆc   qu¶   h¹ch  nghiÒn c« ®Æc, thu ®îc tõ qu¸ tr×nh  ®un   nÊu,   ®∙   hoÆc   cha   pha   thªm   ®êng  hoÆc chÊt ngät kh¸c  2008 Qu¶, qu¶ h¹ch vµ c¸c phÇn kh¸c ¨n ®­ îc   cña   c©y,   ®∙   chÕ   biÕn,   b¶o   qu¶n  c¸ch kh¸c, ®∙ hoÆc cha pha thªm ®êng  hay chÊt ngät kh¸c hoÆc rîu, cha ®îc  chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c 2009 Níc   qu¶   Ðp   (kÓ   c¶   hÌm   nho)   vµ   níc  rau Ðp, cha lªn men vµ cha pha rîu,  ®∙   hoÆc   cha   pha   thªm   ®êng   hay   chÊt  ngät kh¸c Ch¬ng 21 2101 ChÊt   chiÕt   suÊt,   tinh   chÊt   vµ   c¸c  chÊt   c«   ®Æc   tõ   cµ   phª,   chÌ,   chÌ  Paragoay   vµ   c¸c   chÕ   phÈm   cã   thµnh  phÇn   c¬   b¶n   lµ   cµ   phª,   chÌ,   chÌ  Paragoay;   rÔ   rau   diÕp   xo¨n   rang   vµ  c¸c chÊt kh¸c thay thÕ cµ phª rang,  c¸c   chÊt   chiÕt   xuÊt,   tinh   chÊt   vµ  c¸c chÊt c« ®Æc tõ c¸c s¶n phÈm thay  thÕ ®ã
 12. 12 2103 Níc xèt vµ c¸c chÕ phÈm lµm níc xèt;  ®å   gia   vÞ   hçn   hîp   vµ   bét   canh   hçn  hîp;   bét   mÞn   vµ   bét   th«   tõ   h¹t   mï  t¹t ®∙ chÕ biÕn 2104 Sóp,   níc   xuýt   vµ   chÕ   phÈm   ®Ó   lµm  sóp,   níc   xuýt;   chÕ   phÈm   thùc   phÈm  ®ång nhÊt 2105 00 00 Kem l¹nh  (ice­cream) vµ s¶n phÈm ¨n  ®îc t¬ng tù kh¸c, cã hoÆc kh«ng chøa  cacao 2106 C¸c   chÕ   phÈm   thùc   phÈm   cha   ®îc   chi  tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c 2106 90 10 ­­   §Ëu   phô   ®∙   lµm   kh«   vµ   ®Ëu   phô  d¹ng thanh 2106 90 20 ­­ Si r« ®∙ pha mÇu hoÆc h¬ng liÖu 2106 90 30 ­­ Kem kh«ng s÷a 2106 90 90 ­­ Lo¹i kh¸c Ch¬ng 22 2201 Níc, kÓ c¶ níc kho¸ng tù nhiªn hoÆc  nh©n t¹o vµ níc cã ga, cha pha thªm  ®êng   hoÆc   chÊt   ngät   kh¸c   hay   h¬ng  liÖu; níc ®¸ vµ tuyÕt 2202 Níc, kÓ c¶ níc kho¸ng vµ níc cã ga,  ®∙ pha thªm ®êng hoÆc chÊt ngät kh¸c  hay h¬ng liÖu vµ ®å uèng kh«ng chøa  cån   kh¸c,   kh«ng   bao   gåm   níc   qu¶   Ðp  hoÆc níc rau Ðp thuéc nhãm 20.09 2203 Bia s¶n xuÊt tõ malt 2204 Rîu   vang   lµm   tõ   nho   t¬i,   kÓ   c¶   rîu  vang cao ®é; hÌm nho trõ lo¹i thuéc  nhãm 20.09 2205 Rîu   vermourth   vµ   rîu   vang   kh¸c   lµm  tõ   nho   t¬i   ®∙   pha   thªm   h¬ng   vÞ   tõ  th¶o méc hoÆc chÊt th¬m 2206 §å uèng ®∙ lªn men kh¸c (vÝ dô: vang  t¸o, vang lª, vang mËt ong); hçn hîp  cña   ®å   uèng   ®∙   lªn   men   vµ   hçn   hîp  cña   ®å   uèng   ®∙   lªn   men   víi   ®å   uèng  kh«ng chøa cån, cha ®îc chi tiÕt hay  ghi ë n¬i kh¸c 2207 Cån ª­ti­lÝch cha biÕn tÝnh cã nång  ®é cån tÝnh theo thÓ tÝch tõ 80% trë  lªn; cån ª­ti­lÝch vµ rîu m¹nh kh¸c,  ®∙ biÕn tÝnh ë mäi nång ®é 2208 Cån ª­ti­lÝch cha biÕn tÝnh cã nång  ®é   cån   díi   80%   tÝnh   theo   thÓ   tÝch;  rîu m¹nh, rîu mïi vµ ®å uèng cã rîu  kh¸c 2209 00 00 GiÊm   vµ   chÊt   thay   thÕ   giÊm   lµm   tõ 
 13. 13 axit axªtic. Ch¬ng 23 2309 10 ­   Thøc   ¨n   cho   chã   hoÆc   mÌo   ®∙   ®ãng  gãi ®Ó b¸n lÎ Ch¬ng 24 2402 X× gµ, x× gµ xÐn hai ®Çu, x× gµ nhá  vµ   thuèc   l¸   ®iÕu,   chÕ   biÕn   tõ   l¸  thuèc   l¸   hoÆc   tõ   c¸c   chÊt   thay   thÕ  l¸ thuèc l¸ 2403 Thuèc l¸ l¸ ®∙ chÕ biÕn vµ c¸c chÊt  thay   thÕ   thuèc   l¸   l¸   ®∙   chÕ   biÕn  kh¸c;   thuèc   l¸   "thuÇn   nhÊt"   hoÆc  thuèc  l¸ " hoµn nguyªn"; chiÕt xuÊt  vµ tinh chÊt thuèc l¸ 2403 10 ­ Thuèc l¸ l¸ ®Ó hót, cã hoÆc kh«ng  chøa   chÊt   thay   thÕ   thuèc   l¸   l¸   víi  tû lÖ bÊt kú: ­­ §∙ ®îc ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ 2403 10 11 ­­­ Thuèc l¸ l¸ ®∙ ®îc phèi trén 2403 10 19 ­­­ Lo¹i kh¸c ­ Lo¹i kh¸c 2403 91 00 ­­ Thuèc l¸ "thuÇn nhÊt" hoÆc "hoµn  nguyªn" 2403 99 40 ­­­ Thuèc l¸ bét ®Ó hÝt 2304 99 50 ­­­   Thuèc   l¸   l¸   kh«ng   dïng   ®Ó   hót,  kÓ c¶ thuèc l¸ l¸ ®Ó nhai hoÆc ngËm 2403 99 60 ­­­ Ang Hoon 2403 99 90 ­­­ Lo¹i kh¸c Ch¬ng 33 3303 00 00 Níc hoa vµ níc th¬m 3304 Mü   phÈm   hoÆc   c¸c   chÕ   phÈm   ®Ó   trang  ®iÓm   vµ   c¸c   chÕ   phÈm   dìng   da     (trõ  dîc phÈm), kÓ c¶ c¸c chÕ phÈm chèng  n¾ng   hoÆc   b¾t   n¾ng;   c¸c   chÕ   phÈm  dïng   ®Ó   trang   ®iÓm   mãng   tay,   mãng  ch©n 3305 ChÕ phÈm dïng cho tãc 3306 ChÕ phÈm dïng cho vÖ sinh r¨ng hoÆc  miÖng,   kÓ   c¶   kem   vµ   bét   lµm   chÆt  ch©n r¨ng, chØ t¬ nha khoa, ®∙ ®ãng  gãi ®Ó b¸n lÎ 3307 C¸c   chÕ   phÈm   dïng   tríc,   trong   hoÆc  sau khi c¹o mÆt, c¸c chÊt khö mïi c¬  thÓ,   c¸c   chÕ   phÈm   dïng   ®Ó   t¾m   röa,  thuèc lµm rông l«ng vµ c¸c chÕ phÈm  níc hoa, mü phÈm hoÆc vÖ sinh kh¸c,  cha   ®îc   chi   tiÕt   hoÆc   ghi   ë   n¬i  kh¸c;   c¸c   chÊt   khö   mïi   trong   nhµ  (trong   phßng)   ®∙   ®îc   pha   chÕ,   cã  hoÆc   kh«ng   cã   mïi   th¬m   hoÆc   cã   ®Æc  tÝnh tÈy uÕ
 14. 14 Ch¬ng 34 3401 Xµ   phßng,   c¸c   s¶n   phÈm   vµ   chÕ   phÈm  h÷u c¬ ho¹t ®éng bÒ mÆt, dïng nh  xµ  phßng, ë d¹ng thái, miÕng, b¸nh hoÆc  c¸c   h×nh   d¹ng   kh¸c,   cã   hoÆc   kh«ng  chøa   xµ   phßng,   c¸c   s¶n   phÈm   vµ   chÕ  phÈm h÷u c¬ ho¹t ®éng bÒ mÆt dïng ®Ó  lµm   s¹ch   da,   ë   d¹ng   kh«ng   chøa   xµ  phßng; giÊy, mÒn x¬, nØ vµ s¶n phÈm  kh«ng   dÖt,   ®∙   thÊm,   tÈm,tr¸ng   hoÆc  phñ xµ phßng hoÆc chÊt tÈy 3402 ChÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt h÷u c¬ (trõ xµ  phßng);   c¸c   chÕ   phÈm   ho¹t   ®éng   bÒ  mÆt, c¸c chÕ phÈm dïng ®Ó giÆt, röa  (kÓ   c¶   c¸c   chÕ   phÈm   dïng   ®Ó   giÆt,  röa   phô   trî)   vµ   c¸c   chÕ   phÈm   lµm  s¹ch,   cã   hoÆc   kh«ng   chøa   xµ   phßng,  trõ c¸c hoÆc thuéc nhãm 34.01 3405 ChÊt ®¸nh bãng vµ c¸c lo¹i kem dïng  cho giµy dÐp, ®å ®¹c, sµn nhµ, khu«n  cöa,   kÝnh   hoÆc   kim   lo¹i,   c¸c   lo¹i  bét nh∙o vµ bét kh« ®Ó cä röa vµ chÕ  phÈm   t¬ng   tù   (cã   hoÆc   kh«ng   ë   d¹ng  giÊy, mÒn x¬, tÊm kh«ng dÖt, plastic  xèp   hoÆc   cao   su   xÕp,   ®∙   ®îc   thÊm  tÈm,   tr¸ng   hoÆc   phñ   b»ng   c¸c   chÕ  phÈm   trªn)   trõ   c¸c   lo¹i   s¸p   thuéc  nhãm 34.04 3406 00 00 NÕn, nÕn c©y vµ c¸c lo¹i t¬ng tù Ch¬ng 36 3604 Ph¸o   hoa,   ph¸o   hiÖu,   ph¸o   ma,   ph¸o  hiÖu   s¬ng   mï   vµ   c¸c   s¶n   phÈm   ph¸o  kh¸c 3604 90 20 ­­ Ph¸o hoa nhá vµ nô næ dïng lµm ®å  ch¬i 3604 90 90 ­­ Lo¹i kh¸c 3605 Diªm,   trõ   c¸c   s¶n   phÈm   ph¸o   thuéc  nhãm 36.04 3606 10 00 ­ Nhiªn liÖu láng hoÆc nhiªn liÖu ga  ho¸   láng   ®ùng   trong   thïng   dïng   ®Ó  b¬m hoÆc b¬m l¹i ga bËt löa, cã dung  tÝch kh«ng qu¸ 300 cm3 3606 90 10 ­­ Nhiªn liÖu r¾n hoÆc nöa r¾n, cån  ®îc   ho¸   cøng   vµ   c¸c   nhiªn   liÖu   ®îc  ®iÒu chÕ t¬ng tù kh¸c Ch¬ng 37 3702 Phim   chôp   ¶nh   ë   d¹ng   cuén,   cã   phñ  líp   chÊt   nh¹y,   cha   ph¬i   s¸ng,   b»ng  vËt   liÖu   bÊt   kú   trõ   giÊy,   c¸c   t«ng  hoÆc   vËt   liÖu   dÖt;   phim   in   ngay   ë  d¹ng cuén, cã phñ líp chÊt nh¹y cha  ph¬i s¸ng
 15. 15 3703 Phim chôp ¶nh b»ng giÊy, b×a vµ vËt  liÖu dÖt, cã phñ líp chÊt nh¹y, cha  ph¬i s¸ng Ch¬ng 39 3926 S¶n   phÈm   kh¸c   b»ng   plastic   vµ   c¸c  s¶n phÈm b»ng c¸c vËt liÖu kh¸c cña  c¸c nhãm tõ 39.01 ®Õn 39.14 Ch¬ng 42 4201 00 00 Bå   ®å   yªn   c¬ng   dïng   cho   c¸c   lo¹i  ®éng   vËt   (kÓ   c¶   d©y   kÐo,   d©y   d¾t,  miÕng   ®Öm   ®Çu   gèi,   ®ai   hoÆc   rä   bÞt  mâm, v¶i lãt yªn, tói yªn, ¸o chã vµ  c¸c lo¹i t¬ng tù) lµm b»ng vËt liÖu  bÊt kú  4202 Hßm,   va   ly,   x¾c   ®ùng   ®å   n÷   trang,  cÆp   tµi   liÖu,   cÆp   s¸ch,   tói   s¸ch,  tói cÆp häc sinh, bao kÝnh, bao èng  nhßm,   hép   camera,   hép   nh¹c   cô,   bao  sóng   ng¾n   m¾c   vµo   yªn   ngùa   vµ   c¸c  lo¹i   ®å   chøa   t¬ng   tù;   tói   du   lÞch,  tói   ®ùng   ®å   ¨n   hoÆc   ®å   uèng   cã   phñ  líp   c¸ch,   tói   ®ùng   ®å   vÖ   sinh   c¸  nh©n,   ba   l«,   tói   x¸ch   tay,   tói   ®i  chî,   x¾c   cèt,   vÝ,   tói   ®ùng   b¶n   ®å,  hép   ®ùng   thuèc   l¸   ®iÕu,   hép   ®ùng  thuèc   l¸   sîi,   tói   ®Ó   dông   cô,   tói  thÓ   thao,   tói   ®ùng   chai   rîu,   hép  ®ùng   ®å   trang   søc,   hép   ®ùng   phÊn,  hép ®ùng dao kÐo vµ c¸c lo¹i tói hép  t¬ng tù b»ng da thuéc tæng hîp, b»ng  tÊm plastic, b»ng vËt liÖu dÖt, b»ng  sîi   lu   ho¸   hoÆc   b»ng   b×a,   hoÆc   ®îc  phñ toµn bé hay chñ yÕu b»ng c¸c vËt  liÖu trªn hoÆc b»ng giÊy 4203 Hµng   may   mÆc   vµ   ®å   phô   trî   quÇn   ¸o  b»ng da thuéc hoÆc b»ng da tæng hîp Ch¬ng 43 4303 Hµng may mÆc, ®å phô trî quÇn ¸o vµ  c¸c vËt phÈm kh¸c b»ng da l«ng 4304 Da l«ng nh©n t¹o vµ c¸c s¶n phÈm lµm  b»ng da l«ng nh©n t¹o Ch¬ng 44 4414 00 00 Khung   tranh,   khung   ¶nh,   khung   g¬ng  b»ng gç hoÆc c¸c s¶n phÈm b»ng gç t­ ¬ng tù 4419 00 00 B頮堨n, bé ®å lµm bÕp b»ng gç 4420 Gç kh¶m, d¸t; tr¸p, vµ c¸c lo¹i hép  ®ùng   ®å   kim   hoµn   ,   ®ùng   dao   kÐo   vµ  c¸c   s¶n   phÈm   t¬ng   tù   b»ng   gç,   tîng  nhá   vµ   ®å   trang   trÝ   b»ng   gç;   c¸c  lo¹i ®å dïng b»ng gç kh«ng thuéc ch­ ¬ng 94 4421 C¸c s¶n phÈm b»ng gç kh¸c
 16. 16 Ch¬ng 46 Toµn bé ch¬ng 46 4814 GiÊy d¸n têng vµ c¸c lo¹i tÊm phñ t­ êng   t¬ng   tù;   tÊm   che   cöa   sæ   trong  suèt b»ng giÊy 4815 00 00 TÊm phñ sµn cã thµnh phÇn c¬ b¶n lµ  giÊy hoÆc c¸c t«ng, ®∙ hoÆc cha c¾t  theo kÝch cì 4817 Phong b×, bu thiÕp, bu thiÕp tr¬n vµ  c¸c   lo¹i   danh   thiÕp   b»ng   giÊy   hoÆc  c¸c t«ng; c¸c lo¹i hép, tói vÝ, cÆp  tµi   liÖu   vµ   cÆp   ®ùng   hå   s¬   in   s½n,  b»ng   giÊy   hoÆc   c¸c   t«ng,   ®ùng   c¸c  lo¹i v¨n phßng phÈm. 4818 GiÊy   vÖ   sinh   vµ   giÊy   t¬ng   tù,   tÊm  lãt xenlulo  hoÆc sóc x¬ sîi xenlulo  cho   c¸c   môc   ®Ých   néi   trî   hoÆc   vÖ  sinh , d¹ng cuén cã chiÒu réng kh«ng  qu¸   16   cm   hoÆc   c¾t   theo   h×nh   d¹ng,  kÝch   thíc;   kh¨n   lau   tay,   giÊy   lôa  lau   tay,   kh¨n   mÆt,   kh¨n   tr¶i   bµn,  kh¨n   ¨n,   t∙   lãt   cho   trÎ   s¬   sinh,  b¨ng   vÖ   sÞnh,   kh¨n   tr¶i   giêng,   c¸c  ®å   dïng   néi   trî,   vÖ   sinh   hoÆc   c¸c  vËt phÈm dïng cho bÖnh viÖn t¬ng tù,  c¸c vËt phÈm trang trÝ, ®å phô kiÖn  may mÆc b»ng bét giÊy, giÊy, tÊm lãt  xenlulo hoÆc sóc x¬ sîi xenlulo 4819 Thïng,   hép,   va   li,   tói   s¸ch   vµ   c¸c  lo¹i   bao   b×   kh¸c   b»ng   giÊy,   c¸c  t«ng,   tÊm   lãt   xenlulo   hoÆc   sóc   x¬  sîi xenlulo; hép ®ùng hå s¬ (files),  khay th vµ c¸c vËt phÈm t¬ng tù b»ng  giÊy   hoÆc   c¸c   t«ng   dïng   cho   v¨n  phßng, cöa hµng vµ nh÷ng n¬i t¬ng tù 4820 Sæ ®¨ng ký, sæ s¸ch kÕ to¸n, vë ghi  chÐp,   sæ   ®Æt   hµng,   quyÓn   biªn   lai,  tËp   viÕt   thu,   tËp   ghi   nhí,   sæ   nhËt  ký   vµ   c¸c   Ên   phÈm   t¬ng   tù,   vë   bµi  tËp, quyÓn giÊy thÊm, quyÒn bÝa ®ãng  hå s¬ (lo¹i tê rêi hoÆc lo¹i kh¸c),  b×a   kÑp   hå   s¬,   vá   b×a   kÑp   hå   s¬,  biÓu   mÉu   th¬ng   m¹i   c¸c   lo¹i,   tËp  giÊy   ghi   chÐp   cã   chÌn   giÊy   than   kª  lãt vµ c¸c vËt phÈm v¨n phßng kh¸c,  b»ng giÊy hoÆc c¸c t«ng, album dïng  ®Ó ®ùng mÉu hoÆc ®Ó c¸c bé su tËp vµ  c¸c   lo¹i   b×a   s¸ch,   b»ng   giÊy   hoÆc  c¸c t«ng 4823 GiÊy,   c¸c   t«ng,   tÊm   lãt   xenlulo   vµ 
 17. 17 sóc x¬ sîi xenlulo kh¸c, ®∙ c¾t theo  kÝch cì hoÆc h×nh d¹ng; c¸c vËt phÈm  kh¸c   b»ng   bét   giÊy,   giÊy   hoÆc   c¸c  t«ng,   tÊm   lãt   xenlulo   hoÆc   sóc   x¬  sîi xenlulo 4823 60 00 ­   Khay,   b¸t,   ®Üa,   cèc,   chÐn   vµ   c¸c  6 vËt phÈm t¬ng tù b»ng giÊy hoÆc c¸c  t«ng 4823 90 10 ­­ GiÊy vµng m∙ Ch¬ng 49 4909 00 00 Bu   thiÕp   in   hoÆc   bu   ¶nh,   c¸c   lo¹i  thiÕp   chóc   mõng   in   s½n,   ®iÖn   tÝn,  th  tÝn, th«ng b¸o, cã hoÆc kh«ng cã  minh ho¹, cã hoÆc kh«ng cã phong b×  kÌm theo hoÆc trang trÝ  4910 00 00 C¸c lo¹i lÞch in, kÓ c¶ bloc lÞch Ch¬ng 50 5007 V¶i dÖt thoi tõ sîi t¬ hoÆc sîi kÐo  tõ phÕ liÖu t¬ Ch¬ng 51 5111 V¶i dÖt thoi tõ sîi xe l«ng cõu ch¶i  th«   hoÆc   tõ   sîi   l«ng   ®éng   vËt   lo¹i  mÞn ch¶i th« 5112 V¶i   dÖt   thoi   tõ   sîi   len   l«ng   cõu  hoÆc   tr¶i   kü   hoÆc   sîi   tõ   l«ng   ®éng  vËt lo¹i mÞn ch¶i kü 5113 00 00 V¶i   dÖt   thoi   tõ   sîi   l«ng   ®éng   vËt  lo¹i th« hoÆc sîi l«ng ®u«i hoÆc bêm  ngùa  Ch¬ng 52 5208 V¶i   dÖt   thoi   tõ   sîi   b«ng,   cã   tû  träng b«ng tõ 85% trë lªn, träng l­ îng kh«ng qu¸ 200g/m2 5209 V¶i   dÖt   thoi   tõ   b«ng,   cã   tû   träng  b«ng tõ 85% trë lªn, träng lîng trªn  200g/m2 5210 V¶i   dÖt   thoi   tõ   sîi   b«ng,   cã   tû  träng b«ng díi 85% pha chñ yÕu hoÆc  pha duy nhÊt víi x¬ sîi nh©n t¹o, cã  träng lîng kh«ng qu¸ 200g/m2 5211 V¶i   dÖt   thoi   tõ   sîi   b«ng,   cã   tû  träng b«ng díi 85 % pha chñ yÕu hoÆc  pha duy nhÊt víi x¬ sîi nh©n t¹o, cã  träng lîng trªn 200g/m2 5212 V¶i dÖt thoi kh¸c tõ sîi b«ng Ch¬ng 53 5309 V¶i dÖt thoi b»ng sîi lanh 5310 V¶i   dÖt   thoi   b»ng   sîi   ®ay   hoÆc   tõ  c¸c   lo¹i   sîi   libe   dÖt   kh¸c   thuéc  nhãm 53.03 5311 00 00 V¶i dÖt thoi tõ c¸c lo¹i sîi dÖt gèc  thùc   vËt   kh¸c;   v¶i   dÖt   thoi   tõ   sîi  giÊy
 18. 18 Ch¬ng 54 5407 V¶i dÖt thoi b»ng sîi filament tæng  hîp, kÓ c¶ v¶i dÖt thoi tõ c¸c lo¹i  sîi thuéc nhãm 54.04 5408 V¶i   dÖt   thoi   b»ng   sîi   phi­la­m¨ng  (filament)   t¸i   t¹o,   kÓ   c¶   v¶i   dÖt  thoi   tõ   c¸c   lo¹i   nguyªn   liÖu   thuéc  nhãm 5405 Ch¬ng 55 5512 C¸c   lo¹i   v¶i   dÖt   thoi   tõ   x¬   staple  tæng hîp, cã tû träng lo¹i x¬ nµy tõ  85% trë lªn 5513 V¶i dÖt thoi tõ x¬ staple tæng hîp,  cã tû träng lo¹i x¬ nµy díi 85%Çyph  chñ yÕu hoÆc pha duy nhÊt víi b«ng,  träng lîng  kh«ng qu¸ 170g/m2 5514 V¶i dÖt thoi tõ x¬ staple tæng hîp,  cã tû träng lo¹i x¬ nµy díi 85%, pha  chñ yÕu hoÆc pha duy nhÊt víi b«ng,  träng lîng trªn 170g/m2 5515 C¸c   lo¹i   v¶i   dÖt   thoi   kh¸c   tõ   x¬  staple tæng hîp 5516 V¶i dÖt thoi tõ x¬ staple t¸i t¹o Ch¬ng 57 Toµn bé ch¬ng 57 Ch¬ng 58 Toµn bé ch¬ng 58 Ch¬ng 60 Toµn bé ch¬ng 60 Ch¬ng 61 Toµn bé ch¬ng 61 trõ 6114 30 10 vµ  6114 90 10 Ch¬ng 62 Toµn bé ch¬ng 62 trõ 6211 33 10 vµ  6211 39 10 Ch¬ng 63 6301 Ch¨n vµ ch¨n du lÞch 6302 Kh¨n tr¶i giêng, kh¨n tr¶i bµn, kh¨n  trong phßng vÖ sinh vµ kh¨n nhµ bÕp 6303 Mµn che (kÓ c¶ rÌm trang trÝ) vµ rÌm  mê che phÝa trong; diÒm mµn che hoÆc  diÒm giêng 6304 C¸c   s¶n   phÈm   trang   trÝ   néi   thÊt  kh¸c, trõ c¸c lo¹i thuéc nhãm 9404 6307 10 ­   Kh¨n   lau   sµn,   kh¨n   lau   b¸t,   kh¨n  lau bôi vµ c¸c lo¹i kh¨n lau t¬ng tù 6308 00 00 Bé v¶i bao gåm v¶i vµ chØ , cã hoÆc  kh«ng cã phô kiÖn dïng ®Ó lµm ch¨n,  th¶m   trang   trÝ,   kh¨n   tr¶i   bµn   hoÆc  kh¨n   ¨n   ®∙   thªu,   hoÆc   c¸c   s¶n   phÈm  dÖt t¬ng tù ®ãng gãi s½n ®Ó b¸n lÎ 6309 00 00 QuÇn   ¸o   cò   vµ   c¸c   s¶n   phÈm   may   mÆc  ®∙ qua sö dông kh¸c Ch¬ng 64 Toµn bé ch¬ng 64 trõ nhãm 6406 Ch¬ng 65 6503 00 00 Mò   nØ   vµ   c¸c   lo¹i   ®éi   ®Çu   b»ng   nØ  kh¸c   lµm   tõ   th©n   mò   h×nh   nãn,   h×nh 
 19. 19 chu«ng, th©n mò chãp b»ng thuéc nhãm  65.01 ®∙ hoÆc cha cã lãt hoÆc trang  trÝ 6504 00 00 C¸c lo¹i mò vµ c¸c vËt ®éi ®Çu kh¸c,  ®îc lµm b»ng c¸ch tÕt hoÆc ghÐp c¸c  d¶i   lµm   b»ng   chÊt   liÖu   bÊt   kú   ®∙  hoÆc cha cã lãt hoÆc trang trÝ 6505 C¸c lo¹i mò vµ c¸c vËt ®éi ®Çu kh¸c,  dÖt   kim   hoÆc   mãc,   hoÆc   lµm   tõ   ren,  phít   hoÆc   v¶i   dÖt   kh¸c   ë   d¹ng   m¶nh  (trõ d¹ng d¶i), ®∙ hoÆc cha lãt hoÆc  trang trÝ; líi bao tãc b»ng vËt liÖu  bÊt   kú,   ®∙   hoÆc   cha   cã   lãt   hoÆc  trang trÝ  6506 Mò vµ c¸c vËt ®éi ®Çu kh¸c, ®∙ hoÆc  cha lãt hoÆc trang trÝ Ch¬ng 66 6601 C¸c lo¹i «, dï   (kÓ c¶ « cã c¸n lµ  ba   toong,   dï   che   trong   vên   vµ   c¸c  lo¹i « dï t¬ng tù) 6602 00 00 Ba toong, gËy tay cÇm cã thÓ chuyÓn  thµnh   ghÕ,   roi   da,   roi   ®iÒu   khiÓn  sóc vËt thå, kÐo vµ c¸c lo¹i t¬ng tù Ch¬ng 67 6702 Hoa,   cµnh,   l¸,   qu¶   nh©n   t¹o   vµ   c¸c  phÇn   cña   chóng,   c¸c   s¶n   phÈm   lµm  b»ng hoa, l¸ hoÆc qu¶ nh©n t¹o 6703 00 00 Tãc   ngêi   ®∙   ®îc   ch¶i,   chuèt,   tÈy  hoÆc xö lý b»ng c¸ch kh¸c; l«ng cõu  hoÆc   l«ng   ®éng   vËt   kh¸c   hoÆc   lo¹i  vËt   liÖu   dÖt   kh¸c,   ®îc   chÕ   biÕn   ®Ó  dïng lµm tãc gi¶ hoÆc s¶n phÈm t¬ng  tù 6704 Tãc gi¶, r©u, l«ng mi, l«ng mµy gi¶,  ®én tãc vµ c¸c lo¹i s¶n phÈm t¬ng tù  b»ng   tãc   ngêi,   b»ng   l«ng   ®éng   vËt  hoÆc b»ng c¸c vËt liÖu dÖt; c¸c s¶n  phÈm b»ng tãc ngêi cha ®îc chi tiÕt  hay ghi ë n¬i kh¸c Ch¬ng 69 6910 Bån   röa,   chËu   giÆt,   bÖ   chËu   giÆt,  bån t¾m, chËu vÖ sinh giµnh cho phô  n÷,   bÖ   xÝ   bÖt,   b×nh   xèi   níc,   bÖ   ®i  tiÓu nam vµ c¸c s¶n phÈm vÖ sinh t­ ¬ng tù g¾n cè ®Þnh b»ng gèm, sø 6911 Bé   ®å   ¨n,   bé   ®å   nhµ   bÕp,   ®å   gia  dông, ®å sø vÖ sinh kh¸c b»ng sø 6912 00 00 B頮堨n, bé ®å nhµ bÕp, ®å gia dông  vµ   ®é   vÖ   sinh   kh¸c   b»ng   gèm,   trõ  lo¹i b»ng sø  6913 C¸c   lo¹i   tîng   nhá   vµ   c¸c   lo¹i   s¶n  phÈm trang trÝ b»ng gèm, sø kh¸c
 20. 20 6914 C¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c b»ng gèm, sø  Ch¬ng 70 7013 B頮堨n, ®å nhµ bÕp , ®å vÖ sinh,  ®å dïng v¨n phßng, ®å trang trÝ néi  thÊt   hoÆc   ®å   dïng   cho   c¸c   môc   ®Ých  t¬ng tù b»ng thuû tinh (trõ c¸c s¶n  phÈm thuéc nhãm 70.10 hoÆc 70.18) 7018 10 00   H¹t   thuû   tinh,   thuû   tinh   gi¶   ngäc  trai,   thuû   tinh   gi¶   ®¸   quý   hoÆc   ®¸  b¸n   quý   vµ   c¸c   ®å   vËt   nhá   t¬ng   tù  b»ng thuû tinh, c¸c s¶n phÈm lµm tõ  c¸c lo¹i trªn trõ ®å kim hoµn gi¶ ;  m¾t   thuû   tinh,   trõ   c¸c   bé   phËn   c¬  thÓ   gi¶   kh¸c;   tîng   nhá   vµ   c¸c   ®å  trang trÝ, trõ ®å kim hoµn gi¶; h¹t  thuû tinh cã ®êng kÝnh kh«ng qu¸ 1mm 7018 90 90 ­­ Lo¹i kh¸c Ch¬ng 71 7113 §å   kim   hoµn   vµ   c¸c   bé   phËn   rêi   cña  ®å kim hoµn, b»ng kim lo¹i quý hoÆc  kim lo¹i ®îc d¸t phñ kim lo¹i quý  7114 §å   kü   nghÖ   vµng   b¹c   vµ   c¸c   bé   phËn  rêi   cña   ®å   kü   nghÖ   vµng   b¹c,   b»ng  kim   lo¹i   quý   hoÆc   kim   lo¹i   d¸t   phñ  kim lo¹i quý 7116 S¶n phÈm b»ng ngäc trai thiªn nhiªn  hoÆc nu«i cÊy, ®¸ quý  vµ ®¸ b¸n quý  (thiªn nhiªn, tæng hîp hoÆc t¸i t¹o) 7117 §å kim hoµn gi¶ Ch¬ng 73 7321 BÕp   lß,   vØ   lß,   lß   sÊy,   bÕp   nÊu   (kÓ  lo¹i   cã   nåi   h¬i   phô   dïng   cho   hÖ  thèng  nhiÖt  trung  t©m),  vØ níng, lß  níng,   lß   ga   h×nh   vßng,   lß   h©m   nãng  d¹ng   tÊm   vµ   c¸c   lo¹i   ®å   dïng   gia  ®×nh kh«ng dïng ®iÖn t¬ng tù vµ c¸c  bé phËn rêi cña chóng, b»ng s¾t hoÆc  thÐp 7323 Bé   ®å   ¨n,   ®å   nhµ   bÕp,   c¸c   lo¹i   gia  dông   kh¸c   vµ   c¸c   bé   phËn   rêi   cña  chóng,  b»ng s¾t hoÆc thÐp; bïi nhïi  b»ng s¾t hoÆc thÐp; miÕng cä nåi vµ  cä   röa   hoÆc   ®¸nh   bãng,   bao   tay   vµ  c¸c lo¹i t¬ng tù b»ng s¾t hoÆc thÐp. 7324 §å trang bÞ trong nhµ vÖ sinh vµ c¸c  bé   phËn   rêi   cña   chóng,   b»ng   s¾t  hoÆc thÐp Ch¬ng 74 7417 00 00 BÕp nÊu hoÆc c¸c thiÕt bÞ nhiÖt dïng  cho   gia   ®×nh   kh«ng   sö   dông   ®iÖn   vµ  c¸c bé phËn rêi cña chóng, b»ng ®ång 7418 Bé   ®å   ¨n,   ®å   nhµ   bÕp   hoÆc   ®å   gia  dông   kh¸c   vµ   c¸c   bé   phËn   rêi   cña 
Đồng bộ tài khoản