Quyết định 0468/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
59
lượt xem
1
download

Quyết định 0468/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0468/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc bổ sung phụ lục 3 Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0468/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ña bé  tr n g  b é   ë th¬ n g  m ¹i sè 0468/2003/q®­bt m   n g µy  23 th¸ng 4 n¨ m  2003 v Ò   viÖc b æ  su n g  p h ô  lôc 3  q u y  ch Õ  c Ê p  giÊy c h ø n g  n h Ë n  x u Êt x ø  h µ n g  h o¸ asean  c ña viÖt  a m  ­ m É u  d   Ó  h ë n g  c¸c u  ®∙i theo hi Ö p  ® Þ n h   n ® v Ò   h ¬ n g  tr×nh     thu Õ  q u a n  cã hi Ö u  lùc ch u n g   c u ®∙i (cept) bé tr ëng bé th¬ng m ¹i C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  95/CP  sè  ngµy 4/12/1993 cña ChÝnh phñ  chøc  vÒ  n¨ng,nhiÖm      vô,quyÒn  vµ  chøc  m¸y  h¹n  tæ  bé  cña  Th¬ng  Bé  m¹i; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  651/TTg  sè  ngµy  10/10/1995 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc  vÒ  thµnh  Uû  lËp  ban  Quèc    gia ®iÒu phèiho¹t®éng      cña ViÖt Nam     trongASEAN;   C¨n  C«ng  cø  v¨n  356/VPUB   sè  ngµy 22/01/1996 cña ChÝnh  phñ    vÒ viÖc chØ ®Þnh  quan  c¬  cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø    hµng   ho¸ theo HiÖp  ®Þnh  CEPT; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Vô  ëng  XuÊt  Vô  nhËp  khÈu, Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu      1. Bæ sung Phô    Quy  lôc 3  chÕ cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø    hµng    ho¸ ASEAN  cña ViÖt Nam       ­ MÉu       D ®Ó hëng    ®∙itheo  c¸c u    HiÖp ®Þnh  vÒ  ch¬ng  tr×nh  ®∙i thuÕ  u    quan  hiÖu    cã  lùc chung (CEPT) ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  416/TM­§B  sè  ngµy  th¸ng 5  13    n¨m  1996  QuyÕt  vµ  ®Þnh  bæ  sung  078/1998/Q§­ sè  BTM  ngµy  th¸ng 7  30    n¨m  1998 cña  Th¬ng    Bé  m¹i nh sau: Phô  3: lôc  §iÒu    íng dÉn  1.H   khaichøng    nhËn  mÉu   D * Nhãm     4: a.Bæ     sung  sè  m∙  Ban  qu¶n      lýc¸ckhu  c«ng  nghiÖp  Qu¶ng  Ninh  Sè  Ban  29  qu¶n      lýc¸ckhu  c«ng  nghiÖp  Qu¶ng  Ninh §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy  ký. §iÒu 3.  C¸c quy ®Þnh kh¸c cña    Quy chÕ       nãi trªncha  îc söa  æi  ®   ® hoÆc   ® îc söa  æi, bæ   ®∙    ®   sung  i   t¹  quyÕt  c¸c ®Þnh  kh¸c vµ    kh«ng  îc söa  ®   ®æi,bæ     sung    t¹ QuyÕt  i ®Þnh nµy vÉn    gi÷nguyªn hiÖu      lùc.
Đồng bộ tài khoản