intTypePromotion=1

Quyết định 0478/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
58
lượt xem
1
download

Quyết định 0478/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0478/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc bổ sung phụ lục 3 Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0478/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña bé trëng bé th¬ng m¹i sè 0478/2002/Q§-BTM ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2002 vÒ viÖc bæ sung Phô lôc 3 Quy chÕ cÊp GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ ASEAN cña ViÖt Nam - MÉu D ®Ó hëng c¸c u ®·i theo HiÖp ®Þnh vÒ ch¬ng tr×nh u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) Bé trëng Bé Th¬ng m¹i - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 95/CP ngµy 4/12/1993 cña ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Th¬ng m¹i; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 651/TTg ngµy 10/10/1995 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp Uû ban Quèc gia §iÒu phèi ho¹t ®éng cña ViÖt Nam trong ASEAN; - C¨n cø C«ng v¨n sè 356/VPUB ngµy 22/01/1996 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc chØ ®Þnh c¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ theo HiÖp ®Þnh CEPT; - Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô XuÊt nhËp khÈu; QuyÕt ®Þnh §iÒu 1: Bæ sung Phô lôc 3 Quy chÕ cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ ASEAN cña ViÖt Nam - MÉu D ®Ó hëng c¸c u ®·i theo HiÖp ®Þnh vÒ ch¬ng tr×nh u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 416 TM-§B ngµy 13 th¸ng 5 n¨m 1996 vµ QuyÕt ®Þnh bæ sung sè 078/1998/Q§-BTM ngµy 30 th¸ng 7 n¨m 1998 cña Bé Th¬ng m¹i nh sau: Phô lôc 3: §iÒu 1 - Híng dÉn khai chøng nhËn mÉu D * Nhãm 4: a/ Bæ sung m· sè Ban qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp T©y Ninh Sè 20 Ban qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp T©y Ninh b/ Bæ sung m· sè Ban qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp B×nh §Þnh Sè 21 Ban qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp B×nh §Þnh c/ Bæ sung m· sè Ban qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp Th¸i Nguyªn Sè 22 Ban qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp Th¸i Nguyªn. §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký.
  2. 2 §iÒu 3: C¸c quy ®Þnh kh¸c cña Quy chÕ nãi trªn cha ®îc söa ®æi hoÆc ®· ®îc söa ®æi, bæ sung t¹i c¸c QuyÕt ®Þnh kh¸c vµ kh«ng ®îc söa ®æi, bæ sung t¹i QuyÕt ®Þnh nµy vÉn gi÷ nguyªn hiÖu lùc.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2