Quyết định 0858/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
70
lượt xem
3
download

Quyết định 0858/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0858/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc sửa đổi danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0858/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña bé  tr n g  b é   ë th¬ n g  m ¹i sè 858/2002/Q§­B T M   n g µ y 19 th¸ng 07 n¨ m   2002 v Ò  viÖc  öa ® æ i  D a n h  m ô c   s hµng   tiªu dïng ® Ó  p h ô c  vô  viÖc    x¸c ® Þ n h   thêi  h¹n n é p  thu Õ   h Ë p  kh È u   n B é  tr ëng bé th¬ng m ¹i  C¨n  ®iÓm   kho¶n    cø  ®,  3, §iÒu    4, NghÞ ®Þnh  94/1998/N§­   sè  CP ngµy  17/11/1998 cña  ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh  chi tiÕt thi hµnh  LuËt sè  04/1998/QH10 ngµy 20/5/1998 söa ®æi, bæ     sung mét  ®iÒu  sè  LuËt ThuÕ   xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu; Q uy Õt  Þ nh   ® §iÒu  1: Bæ  sung  Æt   m hµng  “Muèi natr    icña    axitglutamic"m∙    sè  2922.42.20  "muèi kh¸c  vµ    cña axÝt  glutamic" m∙  2922.42.90    sè  vµo danh  môc hµng    tiªudïng    ®Ó phôc  viÖc    vô  x¸c ®Þnh    nép  thêih¹n  thuÕ nhËp khÈu  ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  1655/Q§­ sè  BTM  ngµy 25/12/1998 cña Bé  Th¬ng m¹i. §iÒu  2: QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy    ký.
Đồng bộ tài khoản