Quyết định 10/2000/QĐ-HĐQL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
54
lượt xem
6
download

Quyết định 10/2000/QĐ-HĐQL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 10/2000/QĐ-HĐQL về việc ban hành Quy chế thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay các dự án sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 10/2000/QĐ-HĐQL

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. H I Đ NG QU N LÝ QU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA H TR PHÁT TRI N VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2000/QĐ-HĐQL Hà N i, ngày 29 tháng 2 năm 2000 QUY T Đ NH C A H I Đ NG QU N LÝ QU H TR PHÁT TRI N S 10/2000/QĐ-HĐQL NGÀY 29 THÁNG 02 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH QUY CH TH M Đ NH PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH, PHƯƠNG ÁN TR N V N VAY CÁC D ÁN S D NG V N TÍN D NG Đ U TƯ PHÁT TRI N C A NHÀ NƯ C H I Đ NG QU N LÝ QU H TR PHÁT TRI N Căn c Ngh đ nh s 43/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 c a Chính ph v tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c; Căn c Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph vè vi c ban hành Quy ch Qu n lý đ u tư và xây d ng; Căn c Ngh đ nh s 50/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v t ch c và ho t đ ng c a Qu H tr phát tri n Căn c Quy t đ nh s 231/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph vè vi c phê duy t Đi u l t ch c và ho t đ ng c a Qu H tr phát tri n; Theo đ ngh c a T ng giám đ c Qu H tr phát tri n; QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch th m đ nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay các d án s d ng v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Đi u 3. T ng giám đ c Qu H tr phát tri n, Trư ng ban ki m soát, giám đ c các Chi nhánh Qu H tr phát tri n, Trư ng ban các Ban thu c Qu H tr phát tri n ch u trách nhi m t ch c th c hi n Quy t đ nh này. Trương Công Phú (Đã ký) H I Đ NG QU N LÝ QU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H TR PHÁT TRI N Đ c l p - T do - H nh phúc
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. QUY CH TH M Đ NH PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH, PHƯƠNG ÁN TR N V N VAY CÁC D ÁN S D NG V N TÍN D NG Đ U TƯ PHÁT TRI N C A NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 10/2000/QĐ-HĐQL ngày 29 tháng 2 năm 2000 c a H i đ ng qu n lý Qu h tr phát tri n) I. QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Qu H tr phát tri n là t ch c tài chính Nhà nư c, th c hi n chính sách h tr đ u tư phát tri n c a Nhà nư c thông qua vi c cho vay, thu n các d án đ u tư; b o lãnh vay v n đ i v i các ch đ u tư; tái b o lãnh và nh n tái b o lãnh đ i v i các Qu đ u tư; h tr lãi su t sau đ u tư đ i v i các d án đ u tư c a các thành ph n kinh t thu c m t s ngành, lĩnh v c, chương trình kinh t l n c a Nhà nư c và các vùng khó khăn c n khuy n khích đ u tư. Đi u 2. Các d án vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c ph i đư c Qu H tr phát tri n th m đ nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay và ch p thu n cho vay trư c khi cơ quan có th m quy n quy t đ nh đ u tư. Các d án xin b o lãnh tín d ng đ u tư b ng ngu n v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c ph i đư c Qu H tr phát tri n th m đ nh ch p thu n phương án tài chính, phương án tr n v n vay trư c khi quy t đ nh vi c b o lãnh. Các d án vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c ho c xin b o lãnh tín d ng đ u tư b ng ngu n v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c ph i th c hi n đ y đ th t c đ u tư và xây d ng theo quy đ nh hi n hành. Đi u 3. Ch đ u tư t ch c nghiên c u và l p d án đ u tư, ch u trách nhi m v tính chính xác, đúng đ n c a các n i dung và s li u trong h sơ báo cáo nghiên c u kh thi trình cơ quan có th m quy n xem xét, phê duy t d án đ u tư. Ngư i có th m quy n quy t đ nh đ u tư, t ch c th m đ nh d án có trách nhi m l y ý ki n tham gia c a các ngành có liên quan và ch u trách nhi m toàn di n v tính kh thi và hi u qu đ u tư c a d án. Các cơ quan tham gia th m đ nh d án ch u trách nhi m v các n i dung liên quan đ n ngành, lĩnh v c thu c trách nhi m đư c phân công qu n lý Đi u 4. Sau th i h n 12 tháng k t khi Qu H tr phát tri n có ý ki n th m đ nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay mà cơ quan có th m quy n chưa ra quy t đ nh đ u tư (đ i v i các d án nhóm B, C ), ho c đã có quy t đ nh đ u tư mà ch đ u tư chưa tri n khai th c hi n d án thì trư c khi quy t đ nh đ u tư ho c trư c khi tri n khai th c hi n d án ph i có ý ki n th m đ nh l i Qu H tr phát tri n v phương án tài chính, phương án tr n v n vay c a d án. Đi u 5. H sơ đ ngh th m đ nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay g i cơ quan Qu H tr phát tri n (bao g m c các Chi nhánh Qu H tr phát tri n) th c
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. hi n theo Thông tư s 06 1999/TT-BKH ngày 24 tháng 11 năm 1999 c a B K ho ch và Đ u tư hư ng d n v n i dung T ng m c đ u tư, H sơ th m đ nh d án đ u tư và Báo cáo đ u tư và các quy đ nh t i Quy ch này. II. QUY Đ NH C TH Đi u 6. Qu H tr phát tri n có trách nhi m th m đ nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay c a các d án thu c đ i tư ng vay v n tín d ng đ u tư, b o lãnh tín d ng đ u tư c a Nhà nư c t i Qu H tr phát tri n theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 43/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 c a Chính ph v tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c.. Đi u 7. Các d án đ u tư đư c th m đ nh phương án tài chính, phương án tr n đ vay v n và đ ngh đư c b o lãnh tín d ng đ u tư t i Qu H tr phát tri n ph i đ m b o các đi u ki n: 1. Đ i v i d án vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c: a/ Thu c đ i tư ng cho vay v n đ u tư c a Qu H tr phát tri n quy đ nh t i Đi u 8 - Ngh đ nh s 43/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 c a Chính ph v tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c. b/ Đ m b o các đi u ki n cho vay quy đ nh t i Đi u 9 - Ngh đ nh s 43/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 c a Chính ph v tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c. 2. Đ i v i d án đ ngh đư c b o lãnh tín d ng đ u tư: a/ Thu c đ i tư ng đư c b o lãnh tín d ng đ u tư t i Qu H tr phát tri n quy đ nh t i Đi u 30 - Ngh đ nh s 43/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 c a Chính ph v tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c. b/ Ch đ u tư mu n đư c b o lãnh tín d ng đ u tư ph i đ m b o các đi u ki n quy đ nh t i Đi u 31 - Ngh đ nh s 43/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 c a Chính ph v tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c. Đi u 8. H sơ d án do ch đ u tư g i đ n Qu H tr phát tri n đ th m đ nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay bao g m: 1. Đ i v i d án vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c: a/ Báo cáo nghiên c u kh thi, ho c báo cáo đ u tư phù h p v i các quy đ nh c a pháp lu t v các v n đ có liên quan đ n d án; b/ T trình phê duy t d án do ch đ u tư l p; c/ Ý ki n tham gia th m đ nh d án c a các cơ quan có liên quan; d/ Phương án tài chính, phương án s n xu t kinh doanh và tr n v n vay;
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. đ/ Các văn b n pháp lý liên quan v : xác đ nh cơ c u ngu n v n tham gia đ u tư, kh năng huy đ ng t ng ngu n v n, tiêu th s n ph m; e/ Riêng d án m r ng s n xu t, đ i m i thi t b công ngh , ch đ u tư ph i g i báo cáo tài chính c a doanh nghi p 2 năm liên t c trư c khi đ u tư; g/ Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh; h/ Cam k t c a ch đ u tư v tính chính xác và h p pháp c a các tài li u g i đ n Qu H tr phát tri n. Các tài li u nói trên là b n chính ho c b n sao có xác nh n c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n; i/ Các gi i trình b sung (n u có). 2. Đ i v i d án đ ngh đư c b o lãnh tín d ng đ u tư: a/ Báo cáo nghiên c u kh thi, ho c báo cáo đ u tư phù h p v i các quy đ nh c a pháp lu t v các v n đ có liên quan đ n d án; b/ Quy t đ nh đ u tư, gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh; c/ Đơn xin b o lãnh c a ch đ u tư và văn b n c a t ch c tín d ng yêu c u b o lãnh; d/ Văn b n th m đ nh cho vay c a t ch c tín d ng; đ/ Phương án tài chính, phương án s n xu t kinh doanh và tr n v n vay; e/ Riêng d án m r ng s n xu t, đ i m i thi t b công ngh , ch đ u tư ph i g i báo cáo tài chính c a doanh nghi p 2 năm liên t c trư c khi đ u tư; g/ T ng d toán ho c d toán h ng m c công trình đư c c p có th m quy n phê duy t; h/ Cam k t c a ch đ u tư v tính chính xác và h p pháp c a các tài li u g i đ n Qu H tr phát tri n. Các tài li u nói trên là b n chính ho c b n sao có xác nh n c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n; i/ Các gi i trình b sung (n u có). Đi u 9. H sơ đ th m đ nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay các d án vay v n tín d ng đ u tư, đ ngh đư c b o lãnh tín d ng đ u tư g i v Qu H tr phát tri n theo quy đ nh sau đây: a/ Các d án nhóm A g i v Qu H tr phát tri n Trung ương. b/ Các d án nhóm B, C thu c đ a phương qu n lý và c a trung ương đ u tư trên đ a bàn g i v Chi nhánh Qu H tr phát tri n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (nơi ch đ u tư đăng ký vay v n và đ ngh đư c b o lãnh tín d ng đ u tư ).
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 10. N i dung c n đư c đánh giá và k t lu n khi th m đ nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay c a d án: 1. Ki m tra ch đ u tư: a/ Tư cách pháp nhân c a ch đ u tư b/ Năng l c qu n lý và trình đ chuyên môn c a ch đ u tư. c/ Năng l c tài chính c a ch đ u tư: - V n ch s h u c a ch đ u tư tham gia đ u tư vào d án. - Các kho n vay n và kh năng thanh toán c a ch đ u tư. d/ K t qu s n xu t kinh doanh c a ch đ u tư trong 2 năm liên t c trư c khi đ u tư (đ i v i các d án m r ng s n xu t, đ i m i thi t b công ngh ): - Phân tích các ch s v kh năng thanh toán: + Phân tích kh năng thanh toán t ng quát; + Kh năng thanh toán nhanh; - Các ch s doanh l i: + L i nhu n sau thu ; + T su t: l i nhu n/doanh thu; + T su t: l i nhu n/v n ch s h u. 2. Phương án tài chính c a d án: 2.1. Các ch tiêu xây d ng phương án tài chính. a/ Quy mô c a d án; b/ T ng m c v n đ u tư c a d án; c/ Cơ c u các ngu n v n tham gia đ u tư (k c v n lưu đ ng và các ngu n tài tr ). Đ i v i các d án nhóm C ph i đ m b o đ v n đ u tư đ th c hi n d án không quá 2 năm; d/ Tính kh thi c a t ng ngu n v n đ tham gia đ u tư th c hi n d án theo ti n đ ; đ/ Bi u ti n đ th c hi n d án đ u tư và k ho ch s d ng các ngu n v n tham gia đ u tư hàng năm; e/ Chi phí đ u tư;
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. g/ Chi phí s n xu t, d ch v ; h/ Doanh thu; i/ Bi u cân đ i thu chi tài chính c a d án. k/ L ch tr n vay (c g c và lãi); l/ Nh ng kh năng r i ro có th ; 2.2. Các ch tiêu v hi u qu đ u tư c a d án: a/ Giá tr hi n t i thu n (NPV); b/ H s hoàn v n n i t i (IRR); c/ Ch s l i ích/chi phí (B/C); d/ Các ch tiêu hi u qu kinh t - xã h i c a d án: + Giá tr s n ph m và d ch v gia tăng; + Lao đ ng và thu nh p c a ngư i lao đ ng; + Các kho n thu Ngân sách tăng thêm; + Tăng thu ngo i t ho c ti t ki m chi ngo i t do s n ph m c a d án thay th hàng nh p kh u; + Các l i ích v xã h i, môi trư ng... 3. Phương án tr n v n vay: a/ K ho ch tr n v n vay, kh năng tr n c a d án và các ngu n v n h p pháp khác đ tr n c a ch đ u tư. b/ Lãi su t vay v n; c/ Ngu n tr n v n vay; d/ Th i h n cho vay; đ/ Th i h n ân h n; e/ Th i h n tr n ; g/ Kỳ h n tr n .
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4. Ki n ngh v các n i dung khác liên quan đ n vi c th m đ nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay c a d án (thi t b và công ngh , môi trư ng, đ n bù, gi i phóng m t b ng ...). 5. K t lu n và đánh giá v tình hình tài chính và ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. 6. K t lu n và ki n ngh đ u tư. Đi u 11. Phân c p th m đ nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay: 1. Đ i v i d án nhóm A vay v n tín d ng đ u tư, Qu H tr phát tri n Trung ương th m đ nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay và có ý ki n tham gia b ng văn b n g i cơ quan ch trì th m đ nh d án đ trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. Đ i v i các d án nhóm C c a đ a phương qu n lý có t ng m c v n đ u tư nh hơn 50% m c v n gi i h n t i đa tương ng c a các d án nhóm C quy đ nh t i ph l c kèm theo Quy ch Qu n lý đ u tư và xây d ng, các Chi nhánh Qu đư c quy n th m đ nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay và có ý ki n b ng văn b n g i cơ quan quy t đ nh đ u tư. T ng giám đ c Qu H tr phát tri n có quy t đ nh c th giao cho Giám đ c m t s Chi nhánh Qu đư c quy n th m đ nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay và có ý ki n b ng văn b n g i cơ quan quy t đ nh đ u tư toàn b các d án nhóm C c a đ a phương qu n lý. Giám đ c Chi nhánh Qu các t nh, thành ph ph i hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t và T ng Giám đ c Qu H tr phát tri n v vi c th m đ nh, cho vay và thu n vay đ i v i các d án đã đư c phân c p. 3. Đ i v i d án nhóm C (không đư c phân c p) và d án nhóm B vay v n tín d ng đ u tư, Qu H tr phát tri n Trung ương th m đ nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay và có ý ki n b ng văn b n g i cơ quan quy t đ nh đ u tư. T ng giám đ c Qu H tr phát tri n giao cho Giám đ c các Chi nhánh Qu H tr phát tri n ki m tra m t s n i dung sau đây và báo cáo b ng văn b n v Qu H tr phát tri n Trung ương: a/ Đ a đi m xây d ng; b/ Cơ s h t ng ph c v cho d án sau khi đ u tư xong; c/ V t li u, nguyên li u, nhân l c cung c p cho d án v n hành; d/ Nhu c u v th trư ng c a s n ph m do d án s n xu t, cung ng trên đ a bàn; e/ Nh ng khó khăn, thu n l i v môi trư ng, giao thông, cơ s h t ng t i đ a đi m xây d ng d án. Riêng các d án đ u tư m r ng s n xu t kinh doanh, đ i m i thi t b công ngh , ngoài các n i dung nêu trên, yêu c u Chi nhánh Qu ki m tra thêm:
  8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a/ Tình hình tài chính c a doanh nghi p; b/ Năng l c và uy tín c a ch đ u tư; c/ Kh năng c nh tranh c a s n ph m do doanh nghi p s n xu t trong th i gian qua; d/ Uy tín c a doanh nghi p đ i v i các t ch c tín d ng; c/ Kh năng thanh toán các kho n công n c a doanh nghi p. 4. Qu H tr phát tri n Trung ương th m đ nh phương án tài chính, phương án tr n các d án đ nghi đư c b o lãnh tín d ng đ u tư đ quy t đ nh vi c b o lãnh. T ng giám đ c Qu H tr phát tri n giao cho Giám đ c các Chi nhánh Qu ki m tra và báo cáo b ng văn b n v Qu H tr phát tri n Trung ương m t s n i dung như quy đ nh t i Kho n 3 đi u này. Đi u 12. Th i h n th m đ nh: 1. Đ i v i các d án vay v n tín d ng đ u tư: a/ Trong th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c đ y đ h sơ theo quy đ nh đ i v i d án nhóm A, Qu H tr phát tri n có ý ki n b ng văn b n g i cơ quan ch trì th m đ nh d án trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh. b/ Trong th i h n 20 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c đ y đ h sơ theo quy đ nh đ i v i d án nhóm B, Qu H tr phát tri n có ý ki n b ng văn b n g i cơ quan quy t đ nh đ u tư vi c ch p thu n cho vay ho c không ch p thu n cho vay. c/ Trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c đ y đ h sơ theo quy đ nh đ i v i d án nhóm C, Qu H tr phát tri n có ý ki n b ng văn b n g i cơ quan quy t đ nh đ u tư vi c ch p thu n cho vay ho c không ch p thu n cho vay Trư ng h p xét th y d án vay v n tín d ng đ u tư không có hi u qu , không có kh năng hoàn tr n vay, Qu H tr phát tri n có văn b n t ch i cho vay g i ch đ u tư, đ ng th i ph i có báo cáo gi i trình và ch u trách nhi m v ý ki n c a mình v i c p có th m quy n quy t đ nh đ u tư. 2. Đ i v i d án đ ngh đư c b o lãnh tín d ng đ u tư: trong th i h n 20 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c đ y đ h sơ theo quy đ nh. Qu H tr phát tri n xem xét, n u ch p thu n thì làm th t c phát hành thư b o lãnh. N u t ch i b o lãnh thì Qu H tr phát tri n có văn b n g i ch đ u tư, đ ng th i ph i có báo cáo gi i trình và ch u trách nhi m v ý ki n c a mình v i c p có th m quy n quy t đ nh đ u tư. 3. Đ i v i các d án vay v n tín d ng đ u tư, đ ngh đư c b o lãnh tín d ng đ u tư mà T ng giám đ c Qu H tr phát tri n giao cho Giám đ c Chi nhánh Qu ki m tra m t s n i dung theo quy đ nh t i Kho n 3, 4 Đi u 11 Quy ch này và báo cáo T ng giám đ c Qu H tr phát tri n trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c đ y đ h sơ theo quy đ nh. III. T CH C TH C HI N
  9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 13. T ng giám đ c Qu H tr phát tri n t ch c th c hi n Quy ch này trong toàn b h th ng Qu H tr phát tri n. Đi u 14. Ch đ u tư ch u trách nhi m toàn di n v s li u, n i dung báo cáo trong h sơ g i Qu H tr phát tri n, th c hi n các yêu c u s a đ i, b sung h sơ ho c gi i trình (n u có) c a cơ quan quy t đ nh đ u tư và Qu H tr phát tri n. Cơ quan c p trên c a ch đ u tư có trách nhi m ch đ o, hư ng d n các ch đ u tư thu c quy n th c hi n Quy ch này. Trong quá trình tri n khai th c hi n n u có vư ng m c ph i báo cáo k p th i H i đ ng qu n lý Qu H tr phát tri n đ nghiên c u, gi i quy t.
Đồng bộ tài khoản