Quyết định 101/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định 101/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 101/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu và việc quản lý, sử dụng phí tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 101/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT §ÞNH CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 101/2004/Q§-BTC ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2004 Quy ®Þnh møc thu vµ viÖc qu¶n lý, sö dông phÝ tham quan B¶o tµng Mü thuËt ViÖt Nam Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 03/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 01/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 170/2003/Q§-TTg ngµy 14/8/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ “ChÝnh s¸ch u ®·i hëng thô v¨n ho¸”; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé V¨n ho¸ Th«ng tin (t¹i c«ng v¨n sè 3292/VHTT- KHTC ngµy 10/9/2004 vµ c«ng v¨n sè 4370/VHTT-KHTC ngµy 24/11/2004); Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch ThuÕ, QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1. Tæ chøc, c¸ nh©n tham quan B¶o tµng Mü thuËt ViÖt Nam ph¶i nép phÝ tham quan (¸p dông thèng nhÊt ®èi víi ngêi ViÖt Nam vµ ngêi n- íc ngoµi ®Õn tham quan) theo møc thu quy ®Þnh, nh sau: 1. §èi víi ngêi lín 20.000 (hai m¬i ngh×n) ®ång/lît/ngêi. 2. §èi víi häc sinh, sinh viªn c¸c trêng v¨n ho¸ nghÖ thuËt ë ViÖt Nam, trÎ em: 7.000 (b¶y ngh×n) ®ång/lît/ngêi. Trong ®ã: a) TrÎ em lµ ngêi díi mêi s¸u tuæi. Trêng hîp khã x¸c ®Þnh lµ ngêi díi mêi s¸u tuæi th× chØ cÇn cã bÊt kú giÊy tê nµo chøng minh ®îc lµ ngêi díi mêi s¸u tuæi nh: giÊy khai sinh, thÎ häc sinh...; b) Häc sinh, sinh viªn c¸c trêng v¨n ho¸ nghÖ thuËt ë ViÖt Nam lµ ngêi cã thÎ häc sinh, sinh viªn do c¸c trêng v¨n ho¸ nghÖ thuËt ë ViÖt Nam cÊp. 3. §èi víi c¸c ®èi tîng ®îc hëng chÝnh s¸ch u ®·i hëng thô v¨n ho¸ quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 QuyÕt ®Þnh sè 170/2003/Q§-TTg ngµy 14/8/2003 cña Thñ t- íng ChÝnh phñ vÒ “ChÝnh s¸ch u ®·i hëng thô v¨n ho¸” ®îc gi¶m 50% møc thu quy ®Þnh t¬ng øng t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy. §iÒu 2. TiÒn thu phÝ tham quan B¶o tµng Mü thuËt ViÖt Nam quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy lµ kho¶n thu thuéc ng©n s¸ch nhµ níc, ®îc qu¶n lý, sö dông nh sau:
  2. 2 1. B¶o tµng Mü thuËt ViÖt Nam (®¬n vÞ thu phÝ) ®îc ®Ó l¹i 90% sè tiÒn phÝ thu ®îc ®Ó trang tr¶i chi phÝ cho viÖc qu¶n lý vµ thu phÝ theo néi dung chi cô thÓ sau ®©y: a) Chi tr¶ c¸c kho¶n tiÒn l¬ng hoÆc tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp, c¸c kho¶n ®ãng gãp theo tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, theo chÕ ®é hiÖn hµnh cho lao ®éng trùc tiÕp thu phÝ, lÖ phÝ (kh«ng bao gåm chi phÝ tiÒn l¬ng cho c¸n bé c«ng chøc ®· ®îc hëng tiÒn l¬ng theo chÕ ®é quy ®Þnh); b) Chi phÝ trùc tiÕp phôc vô cho viÖc thu phÝ, lÖ phÝ nh: v¨n phßng phÈm, vËt t v¨n phßng, ®iÖn tho¹i, ®iÖn, níc, c«ng t¸c phÝ, c«ng vô phÝ theo tiªu chuÈn, ®Þnh møc hiÖn hµnh; c) Chi hç trî söa ch÷a thêng xuyªn, söa ch÷a lín tµi s¶n, m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô trùc tiÕp cho c«ng t¸c thu phÝ, lÖ phÝ; d) Chi in Ên tµi liÖu 4 mµu giíi thiÖu vÒ b¶o tµng, s¬ ®å hÖ thèng trng bµy b¶o tµng, vÐ vµo cöa ®Ó lu niÖm vµ chi mua s¾m vËt t, nguyªn liÖu, c¸c kho¶n chi kh¸c liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc thu phÝ, lÖ phÝ; ®) TrÝch quü khen thëng, quü phóc lîi cho c¸n bé, nh©n viªn trùc tiÕp thu phÝ, lÖ phÝ trong ®¬n vÞ. Møc trÝch lËp 2 (hai) quü khen thëng vµ quü phóc lîi, b×nh qu©n mét n¨m, mét ngêi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 (ba) th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu n¨m nay cao h¬n n¨m tríc vµ b»ng 2 (hai) th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu n¨m nay thÊp h¬n hoÆc b»ng n¨m tríc. 2. §¬n vÞ thu phÝ cã tr¸ch nhiÖm kª khai, nép vµ quyÕt to¸n 10% sè tiÒn phÝ thu ®îc vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh cña môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh. §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 4. C¸c vÊn ®Ò kh¸c liªn quan ®Õn viÖc thu, nép, qu¶n lý, sö dông, c«ng khai chÕ ®é thu phÝ, chøng tõ thu phÝ,... kh«ng ®Ò cËp t¹i QuyÕt ®Þnh nµy ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 63/2002/TT-BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ. §iÒu 5. Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép phÝ, B¶o tµng Mü thuËt ViÖt Nam vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản