intTypePromotion=1

Quyết định 105/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
49
lượt xem
5
download

Quyết định 105/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 105/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nộp nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà, đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 105/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 105/2000/Q§-TTG ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2000 VÒ viÖc miÔn nép nî thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp vµ thuÕ nhµ, ®Êt thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø LuËt ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ngµy 10 th¸ng 7 n¨m 1993; C¨n cø Ph¸p lÖnh ThuÕ nhµ, ®Êt ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 1992; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Cho phÐp miÔn nép nî thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp vµ thuÕ nhµ, ®Êt cßn tån ®äng ®Õn hÕt n¨m 1999 ®èi víi c¸c trêng hîp sau: 1. Nî thuÕ cña c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n thuéc ®Þa ph¬ng vïng cao, miÒn nói, vïng kinh tÕ míi, vïng ®ång bµo d©n téc thiÓu sè; hé gia ®×nh, c¸ nh©n thuéc diÖn chÝnh s¸ch, nghÌo ®ãi hoÆc do bÞ thiªn tai nay kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî thuÕ; c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®· di chuyÓn ®i ®Þa ph¬ng kh¸c lµm ¨n, sinh sèng kh«ng cßn ®Þa chØ theo dâi hoÆc ®· chÕt. 2. Nî thuÕ cña c¸c tæ chøc do bÞ thiªn tai kh«ng cßn kh¶ n¨ng tr¶ nî thuÕ; c¸c tæ chøc ®· gi¶i thÓ hoÆc giao kho¸n, chuyÓn giao ruéng ®Êt cho c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n vµ tæ chøc kh¸c mµ nay kh«ng cßn tån t¹i. §iÒu 2. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o viÖc xem xÐt, kiÕn nghÞ miÔn nép nî thuÕ cho nh÷ng ®èi tîng quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy, ®¶m b¶o nguyªn t¾c c«ng khai, d©n chñ vµ c«ng b»ng. §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký. Bé tr- ëng Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. Giao Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh miÔn nép nî thuÕ cho c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n phï hîp víi híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. §iÒu 4. Bé trëng c¸c Bé, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 kt. thñ tíng chÝnh phñ phã thñ tíng N¬i nhËn: - Thêng vô Bé ChÝnh trÞ, - Thñ tíng, c¸c PTT ChÝnh phñ, - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, - C¸c H§ND, UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, - V¨n phßng Quèc héi, - V¨n phßng Chñ tÞch níc, - V¨n phßng Trung ¬ng vµ c¸c Ban cña §¶ng, - ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, NguyÔn TÊn Dòng ®· ký - Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao, - C¬ quan Trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ, - C«ng b¸o, - VPCP: BTCN, c¸c PCN, c¸c Vô, Côc, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, - Lu: KTTH (3), V¨n th.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2