Quyết định 105/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
23
lượt xem
1
download

Quyết định 105/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 105/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 105/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ña bé  tr n g  b é    c h Ý n h  S è  105/2001/Q§/BT C   ë tµi n g µy  10 th¸ng 10 n¨ m  2001  Ò  viÖc söa  æ i, b æ  s u n g  tªn  V ® vµ thu Õ  s u Êt  ña m Æ t  h µ n g  thuéc n h ã m  2710  c trong  Bi Ó u  thu Õ  thu Õ  n h Ë p  k h È u  u  ®∙i bé tr ëng bé tµi Ýnh  ch C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   15/CP  sè  ngµy  02/03/1993 cña  ChÝnh  phñ    vÒ nhiÖm     vô, quyÒn  h¹n  tr¸ch nhiÖm   vµ    qu¶n    lý Nhµ     níc cña Bé,    C¬ quan  ngang Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  khung  cø  thuÕ suÊt quy    ®Þnh  i t¹ BiÓu    thuÕ nhËp khÈu theo  Danh  môc  nhãm  hµng chÞu thuÕ ban  hµnh kÌm theo NghÞ  quyÕt  63/NQ­ sè  UBTVQH10  ngµy  10/10/1998 cña  ban  êng  Quèc      ñy  th vô  héikhãa  X; C¨n  ®iÒu  NghÞ   cø  1  ®Þnh   94/1998/N§­   sè  CP ngµy  17/11/1998 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu  sè  04/1998/QH10  ngµy  20/05/1998; Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  thuÕ;    Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1: Söa ®æi møc  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙icña  u    mét sè  m Æt  hµng thuéc  nhãm  2710 quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh  83/2001/Q§/BTC  sè  ngµy  30/8//2001 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh  Bé    thµnh  møc thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  ®∙imíinh  u      sau: ThuÕ   M∙  sè M«     t¶nhãm,  Æt   m hµng suÊt   (%) Nhã Ph©n  m nhãm 1 2 3 4 5 2710 DÇu     c¸c lo¹  má vµ    i dÇu  ® îc tõ c¸c kho¸ng thu          chÊt chøa  tum, trõd¹ng        bi­     th«;c¸c chÕ phÈm   cha  îc chi tiÕt hoÆc     n¬i kh¸c  tû ®       ghi ë    cã    träng  dÇu     c¸c  idÇu  má vµ  lo¹  thu  îc tõ    ®   c¸c kho¸ng chÊtchøa  tum      bi­ chiÕm    tõ70%       trëlªn, nh÷ng  ilo¹ dÇu  nµy    lµ thµnh phÇn  b¶n  c¬  cña  c¸cchÕ    phÈm  ®ã 
  2. 2 ­X¨ng    i   c¸clo¹ : 2710 00 11 ­­X¨ng     m¸y  bay 15 2710 00 12 ­­X¨ng     dung  m«i 10 2710 00 19 ­­X¨ng       lo¹ kh¸c i 50 2710 00 20 ­Diesel   15 2710 00 30 ­Madut   0 2710 00 40 ­NhiªnliÖu dïng cho          m¸y  bay  (TC1,ZA1...   ) 25 2710 00 50 ­DÇu     ho¶ th«ng dông 0 2710 00 60 ­ Naptha, Reformate  c¸c    vµ  chÕ  phÈm  kh¸c  ®Ó  pha  chÕ  x¨ng 50 2710 00 70 ­Condensatevµ        c¸cchÕ  phÈm  ¬ng  t tù 25 2710 00 90 ­Lo¹ikh¸c     10   §iÒu    2: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  ¸p dông  vµ    cho    c¸cTê  khai hµng    nhËp khÈu  nép  ®∙  cho  quan  c¬  H¶i quan    tõ 12/10/2001.Nh÷ng    quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i quyÕt ®Þnh    nµy  ®Òu     b∙ibá.       
Đồng bộ tài khoản