intTypePromotion=1

Quyết định 1056/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại bổ sung cho Quyết định số 416/TM-ĐB

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
132
lượt xem
2
download

Quyết định 1056/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại bổ sung cho Quyết định số 416/TM-ĐB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1056/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại bổ sung cho Quyết định số 416/TM-ĐB ngày 13/5/1996 của Bộ Thương mại, kèm theo Phụ lục 3 (bổ sung) của Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1056/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại bổ sung cho Quyết định số 416/TM-ĐB

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i Sè 1056/2000/Q§-BTM ngµy 26 th¸ng 7 n¨m 2000 Bé trëng Bé Th¬ng m¹i - C¨n cø vµo NghÞ ®Þnh sè 95/CP ngµy 14/12/1993 cña ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Th¬ng m¹i; - C¨n cø vµo QuyÕt ®Þnh sè 651/TTg ngµy 10-10-1995 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp Uû ban Quèc gia §iÒu phèi ho¹t ®éng cña ViÖt Nam trong ASEAN. - C¨n cø vµo C«ng v¨n sè 356/VPUB ngµy 22-01-1996 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc chØ ®Þnh c¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ theo HiÖp ®Þnh CEPT; - Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô XuÊt nhËp khÈu; QuyÕt ®Þnh §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Phô lôc 3 (bæ sung) cña Quy chÕ cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø ASEAN cña ViÖt Nam - MÉu D ®Ó hëng c¸c u ®·i theo "HiÖp ®Þnh vÒ Ch¬ng tr×nh u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT)". §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy bæ sung cho QuyÕt ®Þnh sè 416/TM-§B ngµy 13 th¸ng 5 n¨m 1996 do Bé trëng Bé Th¬ng m¹i ký vµ cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. §iÒu 3: Vô trëng Vô XuÊt nhËp khÈu, Thñ trëng c¸c c¬ quan cã liªn quan thuéc Bé Th¬ng m¹i chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh vµ híng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 Phô lôc 3 (Bæ sung) (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1056/2000/Q§-BTM ngµy 26/7/2000 cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i) 1. Bæ sung thªm vµo §iÒu 1 nh sau: * Nhãm 4: Bæ sung thªm m· sè Ban qu¶n lý c¸c khu C«ng nghiÖp Thõa Thiªn HuÕ vµ M· sè Ban qu¶n lý khu Th¬ng m¹i Lao B¶o. Sè 17 Ban qu¶n lý c¸c Khu C«ng nghiÖp Thõa Thiªn HuÕ Sè 18 Ban qu¶n lý Khu Th¬ng m¹i Lao B¶o.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2