intTypePromotion=1

Quyết định 109/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
71
lượt xem
1
download

Quyết định 109/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 109/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi điểm 1 Điều 2 Quyết định số 130/1999/QĐ-BTC ngày 1/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 18 từ km 35 đến km 91 (trạm thu phí tại Km 58)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 109/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña bé  tr n g  b é    c h Ý n h  sè 109/2001/Q§­B T C   ë tµi n g µy  25 th¸ng 10 n¨ m  2001  Ò  viÖc söa  æ i  ®i Ó m  1 §iÒ u  2  v ® q u y Õt  Þ n h  sè 130/1999/Q§­B T C  n g µ y   ® 1/11/1999 c ña  B é  tr n g  B é  T µi ch Ý n h  v Ò  viÖc  a n  h µ n h  m ø c  thu p h Ý   ë b sö  d ô n g  q u èc lé  18 tõ  m  35 ® Õ n  K m  91  K (tr¹m thu p h Ý  t¹i m    K 58) B é   ëng bé   chÝnh tr tµi C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  15/CP  sè  ngµy  2/3/1993  cña  ChÝnh  phñ  nhiÖm   vÒ  vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm    h¹n vµ    qu¶n    lýNhµ    níccña    quan  Bé, c¬  ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  TµichÝnh; Bé    C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ  vÒ  phÝ, lÖ    phÝ thuéc ng©n    s¸ch nhµ    níc; Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  ThuÕ, Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1: Söa  æi  ® ®iÓm   §iÒu  QuyÕt  1  2  ®Þnh  130/1999/Q§­ sè  BTC   ngµy 1/11/1999 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  viÖc  Bé    vÒ  ban  hµnh møc   phÝ  thu  sö dông  êng  ® quèc    tõ km   ®Õn     (tr¹m thu phÝ  i     lé18    35  km 91      t¹  58) b»ng  km quy ®Þnh    sau: míinh  C¬ quan    thu phÝ  quèc    ® îct¹m  lé18    trÝch ®Ó       l¹ 20%   i tæng  phÝ    sè  thu ® îc®Ó       chiphÝ  cho viÖc  chøc    tæ  thu phÝ, sè    tiÒn cßn      l¹(80%)  i nép    trùctiÕp  vµo ng©n s¸ch nhµ    i   níc t¹ kho    b¹c ®Þa  ph¬ng    quan    n¬ic¬  thu phÝ ®ãng    trô së. §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh ®èi    víiviÖc quyÕt  to¸nphÝ  êng  t¹    ® 18  itr¹m    thu phÝ    kÓ    km 58  tõ n¨m  2000; C¸c      néidung kh¸c  kh«ng  îc söa  æi  i ®   ® t¹ QuyÕt  ®Þnh nµy vÉn thùc hiÖn    theo QuyÕt ®Þnh  sè  130/1999/Q§­BTC  ngµy 1/11/1999 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh. Bé    §iÒu 3: §¬n  ® îc Bé  vÞ    Giao th«ng vËn    t¶igiao nhiÖm   tæ  vô  chøc  thu phÝ  i   t¹ tr¹m    quèc    vµ    quan  ªnquan  km 58  lé18  c¸c c¬  li   chÞu  tr¸chnhiÖm     thu hµnh    QuyÕt  ®Þnh nµy.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2