Quyết định 110/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định 110/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 110/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 110/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 110/2003/TT-BTC ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2003 Quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông phÝ, lÖ phÝ b¶o vÖ, kiÓm dÞch thùc vËt vµ qu¶n lý thuèc b¶o vÖ thùc vËt C¨n cø Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ vµ NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 3/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh; C¨n cø Ph¸p lÖnh b¶o vÖ vµ kiÓm dÞch thùc vËt vµ NghÞ ®Þnh sè 58/2002/N§-CP ngµy 3/6/2002 cña ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ b¶o vÖ thùc vËt, §iÒu lÖ kiÓm dÞch thùc vËt vµ §iÒu lÖ qu¶n lý thuèc b¶o vÖ thùc vËt; Sau khi thèng nhÊt ý kiÕn víi Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông phÝ, lÖ phÝ b¶o vÖ, kiÓm dÞch thùc vËt vµ qu¶n lý thuèc b¶o vÖ thùc vËt nh sau: I. §èi tîng vµ møc thu: 1. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n (kh«ng ph©n biÖt trong níc hay níc ngoµi) khi ®îc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc vÒ b¶o vÖ, kiÓm dÞch thùc vËt vµ qu¶n lý thuèc b¶o vÖ thùc vËt (díi ®©y gäi chung lµ b¶o vÖ thùc vËt) th× ph¶i nép phÝ, lÖ phÝ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2. Møc thu phÝ, lÖ phÝ b¶o vÖ thùc vËt ®îc quy ®Þnh cô thÓ t¹i BiÓu møc thu ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. II. Tæ chøc Thu, nép vµ Qu¶n lý sö dông phÝ, lÖ phÝ: 1. PhÝ, lÖ phÝ b¶o vÖ thùc vËt lµ kho¶n thu thuéc ng©n s¸ch nhµ níc. 2. C¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ b¶o vÖ thùc vËt cã tr¸ch nhiÖm: a) Tæ chøc thu, nép phÝ, lÖ phÝ b¶o vÖ thùc vËt theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Niªm yÕt hoÆc th«ng b¸o c«ng khai møc thu phÝ, lÖ phÝ t¹i ®Þa ®iÓm thu phÝ, lÖ phÝ. Khi thu tiÒn phÝ, lÖ phÝ ph¶i lËp vµ cÊp biªn lai thu cho ®èi tîng nép phÝ, lÖ phÝ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé Tµi chÝnh vÒ ph¸t hµnh, qu¶n lý, sö dông Ên chØ thuÕ. b) Më tµi kho¶n “t¹m gi÷ tiÒn phÝ, lÖ phÝ” t¹i Kho b¹c Nhµ níc n¬i c¬ quan thu ®ãng trô së ®Ó theo dâi, qu¶n lý tiÒn phÝ, lÖ phÝ. §Þnh kú hµng ngµy hoÆc chËm nhÊt 10 ngµy mét lÇn ph¶i göi sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®· thu ®îc vµo tµi kho¶n t¹m gi÷ tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®Ó qu¶n lý theo chÕ ®é hiÖn hµnh.
  2. 2 c) Më sæ s¸ch kÕ to¸n ®Ó theo dâi, ph¶n ¸nh viÖc thu, nép vµ qu¶n lý, sö dông sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ b¶o vÖ thùc vËt theo chÕ ®é kÕ to¸n ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp hiÖn hµnh. d) §¨ng ký, kª khai, thu, nép phÝ, lÖ phÝ b¶o vÖ thùc vËt víi c¬ quan ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 63/2002/TT-BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ. e) Thùc hiÖn chÕ ®é c«ng khai tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. TiÒn thu phÝ, lÖ phÝ b¶o vÖ thùc vËt ®îc qu¶n lý sö dông nh sau: a) C¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ b¶o vÖ thùc vËt ®îc trÝch ®Ó l¹i tiÒn thu phÝ, lÖ phÝ tríc khi nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo tû lÖ (%) trªn tæng sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ thùc thu ®îc nh sau: - LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp, giÊy chøng nhËn nhËp khÈu, s¶n xuÊt, kinh doanh thuèc b¶o vÖ thùc vËt vµ hµnh nghÒ x«ng h¬i khö trïng ®îc ®Ó l¹i: 20% (hai m¬i phÇn tr¨m). - PhÝ thÈm ®Þnh, kiÓm ®Þnh, kh¶o nghiÖm thuèc b¶o vÖ thùc vËt vµ kiÓm dÞch thùc vËt ®îc ®Ó l¹i: 80% (t¸m m¬i phÇn tr¨m). b) Nép ng©n s¸ch nhµ níc phÇn tiÒn phÝ, lÖ phÝ cßn l¹i (tæng sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ thùc thu ®îc, trõ sè ®· ®Ó l¹i theo tû lÖ quy ®Þnh t¹i tiÕt a ®iÓm nµy), gåm: - LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp, giÊy chøng nhËn nhËp khÈu, s¶n xuÊt, kinh doanh thuèc b¶o vÖ thùc vËt vµ hµnh nghÒ x«ng h¬i khö trïng ph¶i nép ng©n s¸ch: 80% (t¸m m¬i phÇn tr¨m). - PhÝ thÈm ®Þnh, kiÓm ®Þnh, kh¶o nghiÖm thuèc b¶o vÖ thùc vËt vµ kiÓm dÞch thùc vËt ph¶i nép ng©n s¸ch: 20% (hai m¬i phÇn tr¨m). 4. C¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ b¶o vÖ thùc vËt ®îc sö dông sè tiÒn ®Ó l¹i theo tû lÖ (%) quy ®Þnh t¹i tiÕt a, ®iÓm 3 môc nµy ®Ó chi phÝ cho viÖc thu phÝ, lÖ phÝ b¶o vÖ thùc vËt theo dù to¸n ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt víi néi dung chi cô thÓ sau ®©y: a) Chi tr¶ c¸c kho¶n tiÒn l¬ng hoÆc tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp, c¸c kho¶n chi båi dìng ®éc h¹i, lµm viÖc thªm giê, ngoµi giê, c¸c kho¶n ®ãng gãp theo tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cho lao ®éng (kÓ c¶ lao ®éng thuª ngoµi) phôc vô viÖc thu phÝ, lÖ phÝ theo chÕ ®é hiÖn hµnh. b) Chi trang bÞ ®ång phôc hoÆc b¶o hé lao ®éng cho lao ®éng thùc hiÖn viÖc thu phÝ, lÖ phÝ theo chÕ ®é quy ®Þnh (nÕu cã). c) Chi phÝ phôc vô cho viÖc thu phÝ, lÖ phÝ nh: vËt t v¨n phßng, ®iÖn tho¹i, ®iÖn, níc, c«ng t¸c phÝ, c«ng vô phÝ; in (mua) tê khai, giÊy phÐp, c¸c lo¹i Ên chØ kh¸c theo tiªu chuÈn, ®Þnh møc hiÖn hµnh. d) Chi söa ch÷a thêng xuyªn, söa ch÷a lín tµi s¶n, m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc thu phÝ, lÖ phÝ. e) Chi héi nghÞ, héi th¶o, tËp huÊn nghiÖp vô, tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o phôc vô viÖc thu phÝ, lÖ phÝ.
  3. 3 f) Chi mua s¾m vËt t, nguyªn liÖu, thiÕt bÞ, c«ng cô lµm viÖc vµ c¸c kho¶n chi kh¸c theo dù to¸n ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt. g) TrÝch quü khen thëng, quü phóc lîi cho c¸n bé, nh©n viªn trùc tiÕp thu phÝ, lÖ phÝ trong ®¬n vÞ. Møc trÝch lËp 2 (hai) quü khen thëng vµ quü phóc lîi b×nh qu©n mét n¨m, mét ngêi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 (ba) th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu n¨m nay cao h¬n n¨m tríc vµ b»ng 2 (hai) th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu n¨m nay thÊp h¬n hoÆc b»ng n¨m tríc. C¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ b¶o vÖ thùc vËt ph¶i qu¶n lý, sö dông sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®îc ®Ó l¹i nªu trªn ®óng môc ®Ých, cã chøng tõ hîp ph¸p theo quy ®Þnh. §Þnh kú theo quy ®Þnh cña Côc B¶o vÖ thùc vËt, c¸c c¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ b¶o vÖ thùc vËt trùc thuéc c¨n cø vµo dù to¸n ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt hµng n¨m (chia theo tõng th¸ng, quý), nÕu sè tiÒn ®îc trÝch ®Ó l¹i theo tû lÖ quy ®Þnh trªn ®©y lín h¬n sè ®îc chi theo dù to¸n ®îc duyÖt th× ph¶i nép sè chªnh lÖch vµo tµi kho¶n cña Côc B¶o vÖ thùc vËt ®Ó Côc thùc hiÖn ®iÒu hoµ cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc kh«ng ®ñ nguån chi b¶o ®¶m ho¹t ®éng. Côc B¶o vÖ thùc vËt ®îc më thªm tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Kho b¹c Nhµ níc n¬i ®ãng trô së ®Ó ®iÒu hoµ tiÒn phÝ, lÖ phÝ gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong néi bé. Sè d tµi kho¶n cuèi n¨m ®îc chuyÓn sang n¨m sau. 5. Tæng sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ thùc thu ®îc, sau khi trõ sè ®îc trÝch ®Ó l¹i trang tr¶i cho viÖc thu phÝ, lÖ phÝ theo tû lÖ % quy ®Þnh, sè tiÒn cßn l¹i c¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ ph¶i trùc tiÕp nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo ch¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng, môc 033 môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh (c¬ quan thu thuéc Trung ¬ng qu¶n lý th× nép vµo ng©n s¸ch trung ¬ng, c¬ quan thu thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý th× nép vµo ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng). 6. Hµng n¨m, c¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ b¶o vÖ thùc vËt ph¶i lËp dù to¸n vµ quyÕt to¸n thu - chi tiÒn phÝ, lÖ phÝ göi c¬ quan qu¶n lý ngµnh cÊp trªn, c¬ quan Tµi chÝnh, c¬ quan ThuÕ cïng cÊp, Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch. ViÖc quyÕt to¸n phÝ, lÖ phÝ b¶o vÖ thùc vËt thùc hiÖn cïng thêi gian víi viÖc quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ níc. III. tæ chøc thùc hiÖn: 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o; B·i bá QuyÕt ®Þnh sè 22/2000/Q§-BTC ngµy 21/2/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh møc thu phÝ, lÖ phÝ b¶o vÖ vµ kiÓm dÞch thùc vËt, C«ng v¨n sè 6673 TC/HCSN ngµy 30/12/1999 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc qu¶n lý vµ sö dông phÝ, lÖ phÝ b¶o vÖ vµ kiÓm dÞch thùc vËt vµ c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ phÝ, lÖ phÝ b¶o vÖ thùc vËt kh¸c tr¸i víi Th«ng t nµy. 2. C¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ b¶o vÖ, kiÓm dÞch thùc vËt vµ qu¶n lý thuèc b¶o vÖ thùc vËt cã thÈm quyÒn thùc hiÖn thu, nép vµ qu¶n lý sö dông phÝ, lÖ phÝ b¶o vÖ thùc vËt theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 3. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¶nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
  4. 4 biÓu møc thu phÝ, lÖ phÝ b¶o vÖ, kiÓm dÞch thùc vËt vµ qu¶n lý thuèc b¶o vÖ thùc vËt (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 110/2003/TT-BTC ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2003 cña Bé Tµi chÝnh) I- LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp, giÊy chøng nhËn nhËp khÈu, s¶n xuÊt, kinh doanh thuèc b¶o vÖ thùc vËt (BVTV) vµ hµnh nghÒ x«ng h¬i khö trïng: STT ChØ tiªu Møc thu (1.000 ®ång/giÊy) 1 CÊp giÊy phÐp kh¶o nghiÖm thuèc BVTV diÖn hÑp. 200 2 CÊp giÊy phÐp kh¶o nghiÖm thuèc BVTV diÖn réng. 200 3 CÊp giÊy ®¨ng ký chÝnh thøc thuèc BVTV. 200 4 CÊp giÊy ®¨ng ký bæ sung thuèc BVTV (mçi d¹ng bæ 200 sung). 5 CÊp giÊy t¸i ®¨ng ký thuèc BVTV vµ gia h¹n giÊy ®¨ng 200 ký. 6 CÊp giÊy phÐp nhËp khÈu thuèc vµ nguyªn liÖu lµm thuèc BVTV (®èi víi thuèc h¹n chÕ sö dông, thuèc 200 ngoµi danh môc). 7 §æi giÊy phÐp kh¶o nghiÖm, giÊy ®¨ng ký thuèc 200 BVTV. 8 CÊp chøng chØ hµnh nghÒ s¶n xuÊt, gia c«ng, sang 200 chai, ®ãng gãi thuèc BVTV. 9 CÊp chøng chØ hµnh nghÒ bu«n b¸n thuèc BVTV. 200 10 CÊp chøng chØ hµnh nghÒ x«ng h¬i, khö trïng. 200 11 CÊp giÊy ®¨ng ký ®Æc c¸ch thuèc BVTV. 200 II- PhÝ thÈm ®Þnh, kiÓm ®Þnh, kh¶o nghiÖm thuèc b¶o vÖ thùc vËt (BVTV) vµ kiÓm dÞch thùc vËt: 1. PhÝ thÈm ®Þnh, kiÓm ®Þnh thuèc b¶o vÖ thùc vËt: STT ChØ tiªu Møc thu (1.000 ®ång/lÇn) a b c 1 ThÈm ®Þnh kinh doanh th¬ng m¹i cã ®iÒu kiÖn thuéc lÜnh vùc n«ng nghiÖp: a) ThÈm ®Þnh phôc vô cÊp giÊy phÐp kh¶o nghiÖm 2.000 thuèc BVTV diÖn hÑp. b) ThÈm ®Þnh phôc vô cÊp giÊy phÐp kh¶o nghiÖm 2.800 thuèc BVTV diÖn réng. c) ThÈm ®Þnh phôc vô cÊp giÊy ®¨ng ký chÝnh thøc 7.300 thuèc BVTV.
  5. 5 d) ThÈm ®Þnh phôc vô cÊp giÊy ®¨ng ký thuèc 2.000 BVTV (mçi d¹ng bæ sung). e) ThÈm ®Þnh phôc vô cÊp giÊy t¸i ®¨ng ký thuèc 2.000 BVTV vµ gia h¹n giÊy ®¨ng ký. f) ThÈm ®Þnh phôc vô cÊp giÊy ®¨ng ký ®Æc c¸ch 2.000 thuèc BVTV. g) ThÈm ®Þnh phôc vô cÊp chøng chØ hµnh nghÒ 800 s¶n xuÊt, gia c«ng, sang chai, ®ãng gãi thuèc BVTV. 2 KiÓm ®Þnh chÊt lîng thuèc BVTV (kh«ng bao gåm thuèc BVTV xuÊt nhËp khÈu): a) Ph©n tÝch ®Þnh lîng thuèc BVTV. 250 /1 ho¹t chÊt (hoÆc 1 t¹p chÊt) b) Ph©n tÝch ®Þnh tÝnh thuèc BVTV. 450 /1 ho¹t chÊt c) Ph©n tÝch c¶ ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh lîng thuèc 600 /1 ho¹t chÊt BVTV. d) X¸c ®Þnh tÝnh chÊt lý ho¸: - Tû suÊt l¬ löng hoÆc ®é bÒn trong b¶o qu¶n. 200 /1 chØ tiªu - C¸c tÝnh chÊt kh¸c. 50 /1 chØ tiªu 3 §¨ng ký kiÓm tra, lÊy mÉu, kiÓm ®Þnh chÊt lîng 0,05% gi¸ trÞ l« thuèc BVTV xuÊt nhËp khÈu. hµng (Tèi thiÓu 300, tèi ®a 10.000) 4 KiÓm ®Þnh d lîng thuèc BVTV: a) 1 chØ tiªu/1 mÉu. 300 b) ChØ tiªu thø 2 trë ®i (cïng 1 nhãm thuèc)/1 mÉu. 150 / 1 chØ tiªu 5 Kh¶o nghiÖm thuèc BVTV míi: - DiÖn hÑp (1 lo¹i thuèc, 1 lo¹i dÞch h¹i, 1 ®Þa ®iÓm, 11.000 1 lo¹i c©y trång, 3-5 c«ng thøc, 3-4 lÇn nh¾c l¹i, diÖn tÝch « 25-50 m2). - DiÖn réng (1 lo¹i thuèc, 1 lo¹i dÞch h¹i, 1 ®Þa ®iÓm, 9.000 1 lo¹i c©y trång, tèi ®a 4 c«ng thøc, diÖn tÝch « tèi thiÓu 300 m2). - X¸c ®Þnh thêi gian c¸ch ly (1 lo¹i thuèc, 1 lo¹i dÞch 9.000 h¹i, 1 ®Þa ®iÓm, 1 lo¹i c©y trång/1 vô) trªn diÖn réng. 2. KiÓm dÞch thùc vËt (KDTV): a) L« hµng cã khèi lîng nhá: STT ChØ tiªu PhÝ kiÓm dÞch (1.000 ®ång) 1 L« hµng th¬ng phÈm: < 1 kg 10 1 - 10 kg 30 > 10 kg Theo môc b 2 L« hµng dïng lµm gièng: ≤ 1 kg 90 > 1 kg Theo môc b 3 §èi víi l« hµng lµ c©y gièng, cµnh ghÐp, m¾t ghÐp, hom
  6. 6 gièng: ≤ 10 c¸ thÓ 15 11 - 100 c¸ thÓ 40 101 - 1.000 c¸ thÓ 80 > 1.000 c¸ thÓ 150 Ghi chó: - L« hµng gièng dïng cho nghiªn cøu khoa häc kü thuËt ®îc miÔn bao gåm nh÷ng trêng hîp khèi lîng: ≤ 01 kg (h¹t gièng), ≤ 10 c¸ thÓ (cµnh ghÐp, m¾t ghÐp, hom gièng, cñ gièng) ®èi víi 1 chñng lo¹i gièng cho 1 lÇn nhËp, xuÊt khÈu. - L« hµng cã khèi lîng nhá ≤ 0,1 kg (h¹t gièng), ≤ 10 c¸ thÓ (cµnh ghÐp, m¾t ghÐp, hom gièng, cñ gièng bao gåm nhiÒu chñng lo¹i gièng kh¸c nhau ®îc tÝnh phÝ KDTV t¬ng ®¬ng víi phÝ KDTV cña 1 l« hµng. b) L« hµng cã khèi lîng lín: Träng lîng Møc thu (1.000 ®ång) l« hµng GiÊy KiÓm tra thu LÊy Ph©n tÝch gi¸m ®Þnh Tæng (tÊn, m3) tê thËp sinh mÉu C«n NÊm TuyÕ Cá d¹i Vi céng vËt g©y h¹i trïng n khuÈn trïng
  7. 7 321 - 350 10 110 150 30 50 40 30 100 520 351 - 400 10 115 155 30 50 40 30 100 530 401 - 450 10 120 160 30 50 40 30 100 540 451 - 500 10 125 165 30 50 40 30 100 550 Ghi chó: Trong biÓu trªn, c¸c møc thu ®îc hiÓu nh sau: - C¸c møc thu cha bao gåm chi phÝ ®i ®Õn ®Þa ®iÓm lÊy mÉu, kiÓm tra vËt thÓ thuéc diÖn kiÓm dÞch thùc vËt. - Thùc tÕ ph©n tÝch, gi¸m ®Þnh chØ tiªu nµo th× thu phÝ theo chØ tiªu ®ã. - Gieo trång, theo dâi, kiÓm tra, kiÓm dÞch gièng c©y trång nhËp khÈu trong vên ¬m theo møc thùc chi. c) Trêng hîp ph¸p luËt quy ®Þnh kh«ng lµm thñ tôc kiÓm dÞch thùc vËt xuÊt khÈu th× kh«ng thu phÝ kiÓm dÞch thùc vËt. Trêng hîp kh¸ch hµng cã yªu cÇu kiÓm dÞch thùc vËt xuÊt khÈu hoÆc thùc vËt xuÊt khÈu ph¶i thùc hiÖn kiÓm dÞch theo c¸c ®iÒu íc quèc tÕ mµ Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®· ký kÕt hoÆc tham gia th× viÖc thu phÝ kiÓm dÞch thùc vËt xuÊt khÈu ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i môc nµy. d) L« hµng cã khèi lîng trªn 500 (tÊn, m3) ®îc ph©n l« theo hÇm tÇu, kho ®Ó kiÓm dÞch vµ tÝnh phÝ kiÓm dÞch, hoÆc céng thªm phÝ kiÓm dÞch phÇn cßn l¹i (phÝ giÊy tê ®èi víi c¶ l« hµng kh«ng ®æi) víi phÝ kiÓm dÞch cña l« 500 (tÊn, m3). e) PhÝ gi¸m s¸t khö trïng vËt thÓ thuéc diÖn kiÓm dÞch thùc vËt ®îc tÝnh b»ng 50% møc thu theo môc nµy.
Đồng bộ tài khoản