Quyết định 117/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định 117/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 117/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành giá tính thuế nhập khẩu bộ linh kiên xe hai bánh gắn máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 117/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  S è  117/2001/Q§/BT C   B tr n g µy  20 th¸ng 11 n¨ m  2001  Ò  viÖc B a n  h µ n h  gi¸ tÝnh thu Õ  n h Ë p  v   k h È u  b é  linh kiÖn  xe  ai b¸nh g ¾ n  m ¸y h B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   15/CP  sè  ngµy 02/03/1993 cña ChÝnh  phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm  h¹n vµ    qu¶n    lýNhµ    níccña    quan  Bé, c¬  ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  thÈm  cø  quyÒn  nguyªn t¾c  vµ    ®Þnh    gi¸tÝnh  thuÕ xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu quy ®Þnh  i t¹ §iÒu    7, NghÞ  ®Þnh  54/CP  sè  ngµy 28/08/1993 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh         chi tiÕt thihµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp   khÈu; C¨n  ý  cø  kiÕn  chØ  ®¹o  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc  vÒ  chÝnh s¸ch néi     ®Þa    haib¸nh  ho¸ xe    g¾n m¸y    t¹ C«ng    938/CP­ i v¨n sè  KTTH   ngµy 18/10/2001  cña  ChÝnh  phñ; Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  ThuÕ; Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1: Ban hµnh    gi¸tÝnh  thuÕ  nhËp  khÈu  linhkiÖn  haib¸nh  bé    xe    g¾n  m¸y ®ång    sau: bé,nh    I.  HiÖu  Honda: ­Lo¹i50      cc 600  (USD/bé) ­Lo¹i70    cc     cc,90  750  (USD/bé) ­Lo¹i100        cc,110  cc 900  (USD/bé) ­Lo¹i125          cc trëlªn 1200  (USD/bé) II HiÖu    . Yamaha, Suzuki:   ­Lo¹i50      cc 530  (USD/bé) ­Lo¹i70    cc        cc,90     630  (USD/bé) ­Lo¹i100        cc,110     cc    780  (USD/bé) ­Lo¹i125  trëlªn     cc    1030  (USD/bé) II   IHiÖu  . Piaggio: ­Lo¹i50         cc   620  (USD/bé) ­Lo¹i70    cc        cc,90     780  (USD/bé)
  2. 2 ­Lo¹i100        cc,110     cc    980  (USD/bé) ­Lo¹i125  trëlªn     cc    1230  (USD/bé) IV.HiÖu    Minsk: 400  (USD/bé) V.  C¸c  hiÖu  kh¸c: Cã  xuÊtxø    Trung  Quèc: ­Lo¹i50         cc   320  (USD/bé) ­Lo¹i70    cc        cc,90     370  (USD/bé) ­Lo¹i100        cc,110     cc    450  (USD/bé) ­Lo¹i125          cc trëlªn 650  (USD/bé) Cã  xuÊt  cña    xø  níc kh¸c tÝnh b»ng 130%  c¸c hiÖu kh¸c  xuÊt  cã  xø  Trung  Quèc. VI.C¸c  linhkiÖn  haib¸nh    bé    xe    g¾n   m¸y ®ång  cã  bé  dung  tÝch    kh¸c,  gi¸tÝnh    thuÕ  nhËp khÈu  îctÝnh  ®   theo    gi¸cña  linhkiÖn  haib¸nh  bé    xe    g¾n   m¸y ®ång  cã  bé  dung  tÝch gÇn nhÊt cïng  i Trêng  cã    lo¹   . hîp  dung  tÝch n»m   gi÷a c¸c lo¹      i dung tÝch  quy  ®∙  ®Þnh,  gi¸tÝnh  th×    thuÕ  nhËp khÈu  îc tÝnh  ®   theo gi¸cña  linhkiÖn      bé    ®ång  cã  bé  dung  tÝch thÊp h¬n. §iÒu      2: Gi¸tÝnh  thuÕ  nhËp  khÈu  linhkiÖn  haib¸nh  bé    xe    g¾n   m¸y  kh«ng  ®ång    îc x¸c ®Þnh     së    bé, ®     trªnc¬  gi¸tÝnh  thuÕ  nhËp khÈu  linh bé    kiÖn  hai b¸nh  xe    g¾n  m¸y ®ång  theo  bé  tõng hiÖu quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  nªu  1  trªn. thÓ:  Cô  ­ Bé      linhkiÖn  haib¸nh  xe    g¾n m¸y kh«ng ®ång  cã    néi®Þa    bé  tûlÖ    ho¸ tõ trªn20%       ®Õn  30%,    gi¸tÝnh thuÕ nhËp khÈu  îc tÝnh  ®   b»ng 70%  cña    gi¸ tÝnh  thuÕ nhËp  khÈu  linhkiÖn  haib¸nh  bé    xe    g¾n m¸y  ®ång bé. ­ Bé      linhkiÖn  haib¸nh  xe    g¾n m¸y kh«ng ®ång  cã    néi®Þa    bé  tûlÖ    ho¸ tõ trªn30%       ®Õn  40%,    gi¸tÝnh thuÕ nhËp khÈu  îc tÝnh  ®   b»ng 60%  cña    gi¸ tÝnh  thuÕ nhËp  khÈu  linhkiÖn  haib¸nh  bé    xe    g¾n m¸y  ®ång bé. ­ Bé      linhkiÖn  haib¸nh  xe    g¾n m¸y kh«ng ®ång  cã    néi®Þa    bé  tûlÖ    ho¸ tõ trªn40%       ®Õn  50%,    gi¸tÝnh thuÕ nhËp khÈu  îc tÝnh  ®   b»ng 50%  cña    gi¸ tÝnh  thuÕ nhËp  khÈu  linhkiÖn  haib¸nh  bé    xe    g¾n m¸y  ®ång bé. ­ Bé      linhkiÖn  haib¸nh  xe    g¾n  m¸y kh«ng  ®ång  cã    néi®Þa    bé  tûlÖ    ho¸ tõ 50%,    ®Õn   60%,    gi¸tÝnh  thuÕ nhËp  khÈu  îctÝnh  ®   b»ng 40%   cña    gi¸tÝnh  thuÕ nhËp khÈu  linhkiÖn  haib¸nh  bé    xe    g¾n m¸y  ®ång  bé. ­ Bé      linhkiÖn  haib¸nh  xe    g¾n m¸y kh«ng ®ång  cã    néi®Þa    bé  tûlÖ    ho¸ tõ trªn60%       ®Õn  80%,    gi¸tÝnh thuÕ nhËp khÈu  îc tÝnh  ®   b»ng 30%  cña    gi¸ tÝnh  thuÕ nhËp  khÈu  linhkiÖn  haib¸nh  bé    xe    g¾n m¸y  ®ång bé. ­ Bé      linhkiÖn  haib¸nh  xe    g¾n  m¸y  kh«ng ®ång  cã    néi®Þa    bé  tûlÖ    ho¸ tõ trªn80%,        gi¸tÝnh thuÕ nhËp khÈu  îctÝnh  ®   b»ng 15%  cña    gi¸tÝnh thuÕ  nhËp  khÈu  linhkiÖn  haib¸nh  bé    xe    g¾n m¸y ®ång bé. §iÒu  Trêng      3:  hîp c¸c doanh nghiÖp nhËp  khÈu  linhkiÖn  hai bé    xe    b¸nh g¾n  m¸y kh«ng ®ång  thùc hiÖn  bé    chÝnh s¸ch  ®∙ithuÕ, cã  u      møc     gi¸
  3. 3 ghi trªnhîp      ®ång mua, b¸n ngo¹ith   ¬ng kh«ng thÊp h¬n møc     gi¸tÝnh thuÕ  nhËp  khÈu quy ®Þnh nªu trªn,   gi¸tÝnh  th×    thuÕ nhËp khÈu      lµgi¸thùc thanh    to¸nghitrªnhîp ®ång          mua,  ngo¹ith b¸n    ¬ng. §iÒu    doanh  4: C¸c  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµinhËp    khÈu  linh bé    kiÖn  hai b¸nh  xe    g¾n  m¸y  kh«ng ®ång  ®Ó   bé  s¶n xuÊt,l¾p      r¸p trong    níc thùc hiÖn      ¸p dông    gi¸tÝnh  thuÕ  nhËp khÈu theo quy  ®Þnh  it¹  §iÒu  NghÞ   59  ®Þnh  24/2000/N§­   sè  CP ngµy 31/07/2000 cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh      chitiÕt thi  hµnh  LuËt ®Çu        tnícngoµit¹ ViÖtNam.      i   §iÒu    5: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  ¸p dông  vµ    cho      c¸c tê khai hµng    nhËp khÈu  nép  ®∙  cho  quan  c¬  H¶i quan  ngµy  tõ  01/01/2002.   Nh÷ng  quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i QuyÕt ®Þnh  nµy ®Òu       b∙ibá.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản