Quyết định 118/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định 118/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 118/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may, vào thị trường EU, Canada

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 118/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh sè 118/2002/Q§/BTC ngµy 25 th¸ng 9 n¨m 2002 vÒ viÖc ban hµnh biÓu møc thu lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may vµo thÞ trêng EU, Canada Bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ níc cña Bé, C¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 3/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Th¬ng m¹i (C«ng v¨n sè 1334/TM-XNK ngµy 5/8/2002). Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc thuÕ QuyÕt ®Þnh §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc thu lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may vµo thÞ trêng EU, Canada. §iÒu 2: §èi tîng ¸p dông møc thu quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i môc I Th«ng t sè 93/TT/LB ngµy 7/11/1994 cña Liªn Bé Tµi chÝnh - Th¬ng m¹i. §iÒu 3: C¬ quan thu lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may vµo thÞ trêng EU, Canada thùc hiÖn ®¨ng ký, kª khai, nép lÖ phÝ vµo ng©n s¸ch nhµ níc vµ qu¶n lý, sö dông sè tiÒn ®îc trÝch ®Ó l¹i theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 63/2002/TT-BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ vµ Th«ng t sè 111/2000/TT-BTC ngµy 21/11/2000 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý, sö dông tiÒn thu lÖ phÝ h¹n ng¹ch vÒ xuÊt khÈu hµng dÖt, may vµo thÞ trêng cã h¹n ng¹ch EU, Canada; LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn thêng tró cña c¸c tæ chøc kinh tÕ níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. §iÒu 4: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký, ¸p dông cho viÖc thu lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may vµo thÞ trêng EU vµ Canada kÓ tõ n¨m 2003. C¸c QuyÕt ®Þnh thu lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu vµo thÞ trêng EU vµ Canada tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá.
  2. 2 §iÒu 5: Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng nép lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may vµo thÞ trêng EU vµ Canada, ®¬n vÞ ®îc Bé Th¬ng m¹i giao nhiÖm vô tæ chøc thu lÖ phÝ vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  3. 3 BiÓu møc thu lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may vµo thÞ trëng EU, canada (Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 118/2002/Q§/BTC ngµy 25 th¸ng 9 n¨m 2002 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) TT tªn chñng lo¹i hµng cat ®¬n vÞ tÝnh møc thu I Vµo thÞ trêng EU 1 T.shirt 4 ®ång/c¸i 300,0 2 ¸o len 5 ®/c¸i 1.000,0 3 QuÇn 6 ®/c¸i 1.000,0 4 ¸o s¬ mi n÷ 7 ®/c¸i 500,0 5 ¸o s¬ mi nam 8 ®/c¸i 500,0 6 ¸o kho¸c n÷ 15 ®/c¸i 2.000,0 7 Bé quÇn ¸o n÷ 29 ®/bé 1.000,0 8 ¸o lãt nhá 31 ®/c¸i 1.000,0 9 QuÇn ¸o 78 ®/tÊn 1.500.000, 0 II Vµo thÞ trêng Canada 1 Jacket 1/3a ®/c¸i, bé 2.000,0 2 ¸o kho¸c mïa ®«ng 2a ®/c¸i, bé 2.000,0 3 C¸c mÆt hµng kh¸c 3c,4a, 4c,5a, ®/c¸i, bé 500,0 5b,8c, 8d,9a, 10a,11 a, 13 vµ ItemB
Đồng bộ tài khoản