Quyết định 118/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định 118/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 118/2002/QĐ-TTg về việc thành lập các trạm kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều trong QĐ 422/QĐ-TTg ngày 19/5/1998 và QĐ 89/1999/QĐ-TTg ngày 3/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 118/2002/QĐ-TTg

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 118/2002/QĐ-TTg Hà N i, ngày 17 tháng 9 năm 2002 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 118/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2002 V VI C S A Đ I, B SUNG M T S ĐI U TRONG QUY T Đ NH S 422/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 1998 VÀ QUY T Đ NH S 89/1999/QĐ- TTG NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 1999 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C THÀNH L P CÁC TR M KI M SOÁT LIÊN H P CH NG BUÔN L U VÀ GIAN L N THƯƠNG M I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Đ tăng cư ng công tác ch ng buôn l u, ch ng gian l n thương m i trong tình hình m i; Xét đ ngh c a Trư ng ban ch đ o ch ng buôn l u, hàng gi và gian l n thương m i, QUY T Đ NH: Đi u 1. S a đ i, b sung Đi u 2 Quy t đ nh s 422/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph và Đi u 2 Quy t đ nh s 89/1999/QĐ-TTg ngày 3 tháng 4 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph như sau: Thành ph n c a các Tr m ki m soát liên h p g m các l c lư ng: Công an, H i quan, B đ i Biên phòng, Qu n lý th trư ng và Thu v . Trư ng tr m, t ch c và s lư ng biên ch c th t i các Tr m ki m soát liên h p do Ch t ch U ban nhân dân t nh nơi l p Tr m quy t đ nh. Đi u 2. S a đ i, b sung Đi u 4 Quy t đ nh s 422/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph như sau: Ban Ch đ o ch ng buôn l u, hàng gi và gian l n thương m i (Ban 127TW) ban hành Quy ch t ch c ho t đ ng c a các Tr m ki m soát liên h p ch ng buôn l u và gian l n thương m i. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. B trư ng các B : Công an, Qu c phòng, Thương m i, Tài chính, T ng c c trư ng T ng c c H i quan, Ch t ch U ban nhân dân các t nh L ng Sơn, Qu ng Ninh, Qu ng Tr , Tây Ninh, Long An, An Giang và Ban Ch đ o 127 Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nguy n T n Dũng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản