Quyết định 12/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định 12/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 12/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng thiết bị, vật tư thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 12/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® cña  é  tr g  bé  tµi b ën  ch Ý n h  S è  12/2003/Q§­B T C   n g µy  24 th¸ng 01n¨ m  2003 V Ò  viÖc b a n  h µ n h   ø c  thu p h Ý   m kiÓ m  ® Þ n h  a n  toµn  ü  thuËt vµ  h Êt l k c îng thiÕt b Þ, v Ët t thuéc p h¹ m  vi gi¸m   cña §¨ng kiÓ m   Öt N a m s¸t Vi bé  ëng bé   chÝnh tr tµi C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  86/2002/N§­   sè  CP ngµy 05/11/2002 cña    ChÝnh  phñ  quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  c¬  vµ  cÊu  chøc  tæ  cña    bé, c¬  quan ngang  bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n cø  Ph¸p lÖnh phÝ  vµ lÖ phÝ  sè 38/2001/PL­ UBTVQH  ngµy  28/8/2001; C¨n cø  NghÞ  ®Þnh  sè 57/2002/N§­  ngµy 03/6/2002 cña  CP ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  Ph¸p  lÖnh phÝ  lÖ  vµ  phÝ; C¨n  ®Ò   cø  nghÞ  cña  Giao  Bé  th«ng  vËn      t¶i i t¹ C«ng    4283/GTVT­ v¨n sè  TCKT  ngµy 13/11/2002  theo    vµ  ®Ò nghÞ  cña  Côc  ëng  tr Côc  Tµi chÝnh  doanh nghiÖp, quy Õt  Þ nh:  ® §iÒu  1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  nµy BiÓu møc  thu PhÝ  kiÓm  ®Þnh  toµn  thuËt vµ  an  kü    chÊt l thiÕtbÞ,      îng    vËt t thuéc ph¹m    vigi¸m  s¸tcña    §¨ng  kiÓm  ViÖtNam,    bao gåm:  1.PhÝ    duyÖt thiÕtkÕ      thiÕtbÞ, vËtt      . 2.PhÝ    kiÓm    trachÊtl    îng s¶n  phÈm. 3. PhÝ    kiÓm    trachøng nhËn  phßng  thÝ  nghiÖm,  tr¹m    c¬  chÕ  thö vµ  së  t¹ovËtliÖu,s¶n        phÈm.  4.PhÝ    kiÓm    trachÊtl    îng container. 5.PhÝ    kiÓm    trachÊtl      îng c¸cthiÕtbÞ    n©ng. 6.PhÝ    kiÓm    trachÊtl       c¸cthiÕtbÞ   îng nåih¬ivµ      chÞu    ¸p lùc. 7. PhÝ     kiÓm     tra chÊt l thiÕtbÞ,   îng    vËt  b»ng  t ph¬ng ph¸p kh«ng    ph¸ huû  8.PhÝ      s¸th¹ch thîhµn,nh©n          viªnkiÓm    trakh«ng    ph¸ huû.
  2. 2 §iÒu 2: Møc   t¹  thu  ibiÓu phÝ nµy  bao  ®∙  gåm  thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng nhng cha bao gåm     LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn chÊt îng  an  l vµ  toµn  kü  thuËt vµ      chiphÝ    ë, ®i  ith«ng    ªnl¹c®Ó   vÒ ¨n    l¹   , tinli     phôc  c«ng    vô  t¸ckiÓm  ®Þnh  nh÷ng    trôsë    ë  n¬ixa    trªn100  Km.  §iÒu 3: §èi víinh÷ng      c«ng viÖc kiÓm  ®Þnh cha  îc quy  ®   ®Þnh  i t¹  BiÓu phÝ nµy th× phÝ kiÓm  ®Þnh  îc tÝnh  ®   theo    thêigian thùc hiÖn kiÓm  ®Þnh, møc  phÝ thu    lµ 100.000 ®ång/1    giê.Møc  thu    tèithiÓu cho  lÇn  01  kiÓm ®Þnh    lµ100.000 ®ång/1 lÇn.   §iÒu 4:   îng  §èit nép  phÝ  theo quy  ®Þnh  i t¹ QuyÕt  ®Þnh  nµy      lµ c¸c tæ chøc,c¸ nh©n  îcc¬      ®   quan  §¨ng  kiÓm  ViÖt Nam     thùc hiÖn    kiÓm     trachÊt   l       îng ®èi víithiÕtbÞ, vËt t        l¾p  Æt    ® trªnph¬ng  tiÖn giao th«ng      vËn  ; t¶i KiÓm     chuÈn    së  c¸c c¬  chÕ    t¹o,tr¹m    thö,phßng  thÝ nghiÖm   c¸c ®èi  îng  vµ    t kh¸c  thuéc ph¹m      vigi¸m    s¸tcña §¨ng  kiÓm  ViÖtNam     hoÆc  theo yªu cÇu.       §iÒu    5: Mét  kh¸iniÖm   sè    trong BiÓu    phÝ  îchiÓu  sau: ®   nh    1. S¶n    phÈm  ®¬n chiÕc:lµ c¸c s¶n        phÈm   îc chÕ     ®   t¹oriªng lÎ®Ó      l¾p  ® Æt,  dông      sö  trªnc¸cph¬ng tiÖn giao th«ng      vËn    c«ng  t¶ivµ  tr×nh biÓn.   2. S¶n    phÈm  mÉu:    lµ s¶n phÈm   îc chÕ    ®   t¹olÇn ®Çu  tho¶ m∙n    c¸c yªu  cÇu  cña   quiph¹m  tiªuchuÈn  thuËthiÖn  vµ    kü    hµnh lµm  së    îcphÐp  c¬  ®Ó ®   chÕ    t¹ohµng  . lo¹t 3. S¶n    phÈm  chÕ     t¹o hµng  :   lo¹t lµ s¶n    phÈm   îc chÕ     ®   t¹o theo    l« s¶n  phÈm         phïhîp víis¶n  phÈm   mÉu   ® îcduyÖt. ®∙    4. Gi¸ tÝnh      phÝ: lµ gi¸b¸n            ®èi víis¶n phÈm  chÕ    t¹otrong níchoÆc         gi¸ mua      ®èi víi s¶n phÈm  nhËp  khÈu. §iÒu    6: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõ 01/02/2003 vµ    thay  thÕ  biÓu    gi¸kiÓm  ®Þnh thiÕtbÞ, vËt t vµ         s¶n  phÈm  c«ng nghiÖp    qui®Þnh  t¹  iQuyÕt  ®Þnh   129/1999/Q§­ sè  BVGCP   ngµy16/12/1999  cña Ban  VËt    gi¸ ChÝnh  phñ  gi¸dÞch  ®¨ng  vÒ    vô  kiÓm   biÓn, ph¬ng  tµu    tiÖn thuû    s¶n  néivµ  phÈm   c«ng nghiÖp  cña    chøc, c¸ nh©n  c¸c tæ      ViÖt Nam     thuéc ph¹m    vigi¸m  s¸tcña    §¨ng kiÓm ViÖtNam   c¸cv¨n b¶n    vµ      híng dÉn  li     cã  ªnquan. §iÒu      7: Tæ chøc,c¸ nh©n      thuéc ®èi t      îng ph¶inép    phÝ, c¸c c¬      quan  kiÓm ®Þnh  c¸c c¬  vµ    quan  ªnquan  li   chÞu tr¸chnhiÖm       thihµnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy.
  3. 3 bi Ó u  p h Ý  kiÓ m  ® Þ n h  a n  toµn k ü  thu Ët v µ c h Êt lîng thiÕt b Þ,  v Ët t thuéc p h¹ m  vi gi¸m s¸t   c ñ a ®¨n g ki Ó m  Vi Öt N a m (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  12/2003/Q§/BTC  sè  ngµy  th¸ng01  24    n¨m 2003 cña  TµichÝnh) Bé    I. h Ý   d u y Öt thiÕt k Õ  thiÕt b Þ, v Ët t  P 1. Møc    phÝ duyÖt thiÕtkÕ    thiÕtbÞ, vËt t ® îctÝnh           theo      % gi¸thiÕtkÕ    thiÕtbÞ, vËttqui®Þnh             t¹ BiÓu  i 1. BiÓu  1 STT Gi¸thiÕtkÕ  iÖu®ång)     (tr   Møc  phÝ (%) 1 §Õn 10 6,0 2 §Õn  ®Õn   10  50 5,5 3 §Õn  ®Õn   50  100 5,0 4 Trªn100    ®Õn  200 4,5 5 Trªn200   4,0 2. Møc    phÝ  duyÖt thiÕtkÕ    ho¸n    c¶i,phôc    îctÝnh  håi®   b»ng 70%  møc  phÝ  quy  ®Þnh    t¹ BiÓu  i 1. 3.Møc    phÝ  sao duyÖt hoÆc     duyÖt söa  æi    ® thiÕtkÕ  duyÖt ® îctÝnh    ®∙      b»ng  30%   møc phÝ  quy ®Þnh    t¹ BiÓu  i 1. II. h Ý  ki Ó m  tra c h Êt lîng s ¶ n p h È m  p Møc  phÝ kiÓm     trachÊt l s¶n   îng  phÈm  tÝnh theo      % gi¸thµnh chÕ     t¹o; gi¸thµnh      l«s¶n  phÈm  hoÆc     gi¸mua nhËp khÈu quy ®Þnh    t¹ BiÓu  i 2. BiÓu  2 STT §èit  îng  kiÓm   tra Møc   phÝ Møc  phÝ    tèi (%) thiÓu (ngh×n  ®ång) 1 S¶n  phÈm  mÉu  hoÆc  chÕ  t¹o ®¬n  1,0 500 chiÕc 2 S¶n  phÈm  chÕ  t¹o hµng lo¹t  hoÆc   0,5 300 nhËp khÈu III.P h Ý  kiÓ m  tra c h ø n g  n h Ë n  p h ß n g  thÝ n g hi Ö m,    tr¹m thö v µ c ¬ s ë c h Õ  t¹o v Ët liÖu, ¶ n p h È m  s
  4. 4 Møc  phÝ kiÓm     trachøng nhËn phßng  thÝ nghiÖm, tr¹m  vµ  së  thö  c¬  chÕ        s¶n  t¹ovËtliÖu vµ  phÈm   quy ®Þnh    t¹ BiÓu  i 3. BiÓu  3 §èit    îng kiÓm  tra Møc phÝ (ngh×n ®ång) KiÓm     tralÇn  KiÓm     tra®Þnh  ®Çu kú Phßng thÝ nghiÖm, tr¹m    c¬  thö vµ  së  2.000 1.000 chÕ      t¹ovËtliÖu,s¶n    phÈm IV. h Ý  ki Ó m  tra c h Êt lîng c o ntainer  P 1. Møc     phÝ kiÓm     trachÊt l containerlo¹  feettheo   îng    i 20    quy ®Þnh    t¹i BiÓu  4 BiÓu  4 STT Lo¹icontainer20      feet Møc  phÝ (ngh×n  ®ång) 1 Chë hµng  kh« 200 2 §¼ng nhiÖt,chøa    hµng láng vµ    i   c¸c lo¹ container   250 kh¸c 2. PhÝ    kiÓm   trachÊt l    îng container40      feetb»ng  møc  phÝ  quy  ®Þnh    t¹i BiÓu  nh©n      1,5. 4  víi sè  hÖ V. p h Ý  ki Ó m  tra c h Êt lîng c¸c thiÕt b Þ  n © n g 1.Møc    phÝ  kiÓm    ®Çu   bÊt th tralÇn  vµ    êng  quy  ®Þnh    t¹ BiÓu  i 5 BiÓu  5 STT Søc  n©ng  (tÊn) Møc  phÝ  (ngh×n  ®ång) 1 D íi  1 500 2 Tõ  ®Õn   1  3 600 3 Trªn3    ®Õn  5 800 4 Trªn5    ®Õn  7.5 1.000 5 Trªn7.5 ®Õn       10 1.500 6 Trªn10    ®Õn   15 1.700 7 Trªn15    ®Õn   20 2.000 8 Trªn20    ®Õn   30 2.500 9 Trªn30    ®Õn   50 2.700 10 Trªn50    ®Õn   75 3.000 11 Trªn75    ®Õn   100 3.500 12 Trªn100   4.000
  5. 5 2. Møc     phÝ kiÓm     tra®Þnh  ® îc tÝnh  kú    b»ng 50%  møc  phÝ quy ®Þnh  t¹ BiÓu    i 5 VI. h Ý  ki Ó m  tra c h Êt lîng n åi h ¬i v µ   P c¸c thiÕt b Þ  c h Þ u  ¸p lùc Møc   phÝ kiÓm     tra chÊt îng      c¸c  l nåi h¬i vµ  thiÕt bÞ    chÞu  lùc quy  ¸p    ®Þnh    t¹ BiÓu  i 6 BiÓu  6 STT §èit    îng kiÓm  tra §¬n  tÝnh vÞ  C«ng  suÊt,dung    Møc phÝ  tÝch (ngh×n  ®ång) 1 Nåi h¬i   t/h/c¸ D íi i  0,5 300 Tõ    0,5 ®Õn  1 500 Trªn1    ®Õn   2 1.000 Trªn2    ®Õn   4 1.500 Trªn4    ®Õn   6 1.800 Trªn6    ®Õn   10 2.200 Trªn10    ®Õn   25 4.000 Trªn25    ®Õn   75 6.000 Trªn75    ®Õn   125 8.000 Trªn125    ®Õn   200 13.000 Trªn200    ®Õn   400 18.000 Trªn   400 22.000 2 B×nh  chÞu    ¸p lùc m /b×nh D íi 3  1 150 Tõ  ®Õn   1  2 300 Trªn2    ®Õn   5 400 Trªn5    ®Õn   10 600 Trªn10    ®Õn   25 800 Trªn25    ®Õn   50 1.000 Trªn50    ®Õn   100 2.500 Trªn100    ®Õn   500 4.000 Trªn500   6.000 3 Chaichøa    khÝ chai ChaitiªuchuÈn     60 ChaiphitiªuchuÈn       80 4 HÖ  thèng  l¹nh 1.000kcal/hD íi  30 1.000 Tõ  ®Õn   30  50 1.500 Trªn50    ®Õn   100 2.000 Trªn100    ®Õn   250 2.500 Trªn250    ®Õn   1.000 3.000 Trªn1.000   4.000 5 HÖ  thèng  ®iÒu  chÕ  hÖ   thèng HÖ   thèng   cã   20  2.000
  6. 6 vµ  khÝ n¹p  miÖng      n¹p trëxuèng HÖ   thèng   cã   21  3.000 miÖng      n¹p trëlªn. 6 §êng èng  dÉn    i c¸clo¹  mÐt §êng   kÝnh   b»ng  10 kh«ng  dung  kÓ  m«i hoÆc   nhá  h¬n150mm §êng   kÝnh   trªn   15 150mm VII. h Ý  ki Ó m  tra c h Êt lîng thiÕt b Þ  v Ët t   P b » n g  p h ¬ n g  p h¸p k h « n g  p h¸ h u û 1.Møc    phÝ  kiÓm    trachÊtl    îng thiÕtbÞ       vËttb»ng  ph¬ng  ph¸p kh«ng      ph¸ huû  quy  ®Þnh    t¹ BiÓu  i 7 BiÓu  7 STT Ph¬ng ph¸p kiÓm    vµ  §¬n  tÝnh   tra,®o  vÞ  Møc  phÝ  (ngh×n  thö ®ång) 1 §o chiÒu  dµy    vËtliÖu ®iÓm  ®o 8 2 Dß   khuyÕt tËtb»ng        siªu©m mÐt  êng  ® hµn 80 2.Møc    phÝ  kiÓm    trab»ng    c¸cph¬ng  ph¸p kh«ng      ph¸ huû  kh¸ctheo    tho¶  thuËn    víikh¸ch hµng   VIII. h Ý  s¸t  P  h¹ch thî µ n, n h © n  viªn ki Ó m  tra   h k h « n g  p h¸ h u û  (N D T) Møc  phÝ    s¸t h¹ch cÊp    míi hoÆc  gia h¹n giÊy chøng nhËn    thî hµn,  nh©n    viªnkiÓm    trab»ng  ph¬ng ph¸p kh«ng      ph¸ huû (NDT) quy  ®Þnh    t¹ BiÓu  i 8. BiÓu  8 STT §èit    îng kiÓm    tra,chøng  nhËn Møc phÝ  (ngh×n  ®ång/ ngêi)   S¸th¹ch lÇn      Gia h¹n ®Çu 1 Thî hµn   400 200 2 Nh©n     viªn kiÓm     tra kh«ng    ph¸ 600 300 huû Bé    TµichÝnh 
Đồng bộ tài khoản