Quyết định 126/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
41
lượt xem
4
download

Quyết định 126/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 126/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 126/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. NghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ Sè 118/2003/N§-CP ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2003 Quy ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt Kinh doanh b¶o hiÓm ngµy 09 th¸ng 12 n¨m 2000; C¨n cø Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy 02 th¸ng 7 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, NghÞ ®Þnh: Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. §èi tîng ®iÒu chØnh vµ ph¹m vi ¸p dông 1. Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm ®îc ¸p dông ®èi víi c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc (sau ®©y gäi chung lµ “c¸ nh©n, tæ chøc”) cã hµnh vi cè ý hoÆc v« ý vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm mµ kh«ng ph¶i lµ téi ph¹m vµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ph¶i bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh. 2. NghÞ ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi: a) C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm quy ®Þnh t¹i Ch¬ng II cña NghÞ ®Þnh nµy. b) C¸ nh©n, tæ chøc níc ngoµi ho¹t ®éng trªn l·nh thæ ViÖt Nam cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy, trõ trêng hîp ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã quy ®Þnh kh¸c. §iÒu 2. Nguyªn t¾c xö ph¹t 1. Mäi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm ph¶i ®- îc ph¸t hiÖn kÞp thêi vµ ph¶i bÞ ®×nh chØ ngay. ViÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm ph¶i ®îc tiÕn hµnh nhanh chãng, c«ng minh, triÖt ®Ó; mäi hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra ph¶i ®îc kh¾c phôc theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. ViÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm do ngêi cã thÈm quyÒn thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy.
 2. 2 3. Mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm chØ bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh mét lÇn. Tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn nhiÒu hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh th× bÞ xö ph¹t vÒ tõng hµnh vi vi ph¹m. 4. ViÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm ph¶i c¨n cø vµo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m, nh©n th©n ngêi vi ph¹m vµ nh÷ng t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t¨ng nÆng quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 vµ §iÒu 9 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ®Ó quyÕt ®Þnh h×nh thøc, biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp. §iÒu 3. Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 1. Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm lµ 02 n¨m, kÓ tõ ngµy c¸ nh©n hoÆc tæ chøc cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm. NÕu qu¸ thêi h¹n nãi trªn th× kh«ng xö ph¹t nhng vÉn bÞ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm ® kho¶n 3 §iÒu 12 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 2. §èi víi c¸ nh©n bÞ khëi tè, truy tè hoÆc ®· cã quyÕt ®Þnh ®a vô ¸n ra xÐt xö theo thñ tôc tè tông h×nh sù, nhng sau ®ã cã quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ®iÒu tra hoÆc ®×nh chØ vô ¸n mµ hµnh vi vi ph¹m cã dÊu hiÖu vi ph¹m hµnh chÝnh, th× bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh; thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh lµ 03 th¸ng, kÓ tõ ngµy ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t nhËn ®îc quyÕt ®Þnh ®×nh chØ vµ hå s¬ vô vi ph¹m. 3. Trong thêi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy mµ c¸ nh©n, tæ chøc tiÕp tôc vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc cè t×nh trèn tr¸nh, c¶n trë viÖc xö ph¹t th× kh«ng ¸p dông thêi hiÖu xö ph¹t quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy; thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®îc tÝnh l¹i kÓ tõ thêi ®iÓm thùc hiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh míi hoÆc thêi ®iÓm chÊm døt hµnh vi trèn tr¸nh, c¶n trë viÖc xö ph¹t. §iÒu 4. Thêi h¹n ®îc coi lµ cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 1. C¸ nh©n, tæ chøc bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, nÕu sau mét n¨m, kÓ tõ ngµy thi hµnh xong quyÕt ®Þnh xö ph¹t hoÆc tõ ngµy hÕt hiÖu lùc thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t mµ kh«ng t¸i ph¹m th× ®îc coi nh cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh. 2. C¸ nh©n bÞ ¸p dông biÖn ph¸p xö lý hµnh chÝnh kh¸c, nÕu qu¸ 02 n¨m, kÓ tõ ngµy chÊp hµnh xong quyÕt ®Þnh xö lý th× ®îc coi nh cha bÞ ¸p dông biÖn ph¸p ®ã. Ch¬ng II c¸c hµnh vi vi ph¹m, h×nh thøc xö ph¹t vµ møc xö ph¹t
 3. 3 Môc 1 Vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ qu¶n lý vµ sö dông giÊy phÐp §iÒu 5. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý, sö dông GiÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng, GiÊy phÐp ®Æt V¨n phßng ®¹i diÖn 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng c«ng bè hoÆc c«ng bè sai sù thËt néi dung ho¹t ®éng theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan; b) Kh«ng ho¹t ®éng sau 12 th¸ng kÓ tõ ngµy ®îc cÊp GiÊy phÐp; c) ChËm c«ng bè so víi thêi h¹n quy ®Þnh c¸c néi dung thay ®æi ®· ®îc chÊp thuËn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 69 cña LuËt Kinh doanh b¶o hiÓm. 2. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi cho thuª, cho mîn GiÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng, GiÊy phÐp ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn. 3. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y: a) Thuª, mîn, chuyÓn nhîng GiÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng hoÆc GiÊy phÐp ®Æt V¨n phßng ®¹i diÖn; b) TÈy xo¸, söa ch÷a GiÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng hoÆc GiÊy phÐp ®Æt V¨n phßng ®¹i diÖn; c) Kinh doanh hoÆc ho¹t ®éng kh«ng ®óng néi dung ghi trong GiÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng hoÆc GiÊy phÐp ®Æt V¨n phßng ®¹i diÖn; d) TiÕp tôc ho¹t ®éng, kinh doanh khi ®· bÞ ®×nh chØ ho¹t ®éng kinh doanh hoÆc ®· bÞ thu håi GiÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng hoÆc GiÊy phÐp ®Æt V¨n phßng ®¹i diÖn. 4. Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y: a) Kinh doanh b¶o hiÓm, kinh doanh m«i giíi b¶o hiÓm kh«ng cã GiÊy phÐp; b) NhËn dÞch vô m«i giíi b¶o hiÓm do doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm níc ngoµi kh«ng ®îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam cung cÊp. 5. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung Tíc quyÒn sö dông GiÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng, GiÊy phÐp ®Æt V¨n phßng ®¹i diÖn ®èi víi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1; kho¶n 2; ®iÓm b vµ ®iÓm c kho¶n 3 §iÒu nµy. 6. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ Buéc c«ng bè néi dung ho¹t ®éng hoÆc ®Ýnh chÝnh c¸c néi dung ho¹t ®éng ®· c«ng bè sai sù thËt ®èi víi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu nµy.
 4. 4 §iÒu 6. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ trô së lµm viÖc, thµnh lËp, gi¶i thÓ doanh nghiÖp b¶o hiÓm, doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi më, chÊm døt ho¹t ®éng, thay ®æi ®Þa ®iÓm ®Æt trô së chÝnh, chi nh¸nh, V¨n phßng ®¹i diÖn cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm, doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm mµ cha cã sù chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n cña Bé Tµi chÝnh. 2. Ph¹t tiÒn tõ 15.000.000 ®ång ®Õn 20.000.000 ®ång ®èi víi viÖc chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp, mua l¹i, gi¶i thÓ, chuyÓn ®æi h×nh thøc doanh nghiÖp cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm, doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm mµ ch- a ®îc Bé Tµi chÝnh chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n. 3. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung: Tíc quyÒn sö dông GiÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng ®èi víi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy. 4. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban ®Çu ®· bÞ thay ®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy g©y ra. §iÒu 7. Vi ph¹m vÒ qu¶n trÞ, ®iÒu hµnh, kiÓm so¸t Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi thay ®æi Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) khi cha cã sù chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n cña Bé Tµi chÝnh. §iÒu 8. Vi ph¹m vÒ thay ®æi tªn gäi, møc vèn, néi dung, ph¹m vi ho¹t ®éng 1. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi víi viÖc thay ®æi tªn cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm, doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm mµ ch- a ®îc Bé Tµi chÝnh chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n. 2. Ph¹t tiÒn tõ 10.000.000 ®ång ®Õn 15.000.000 ®ång do thay ®æi mét trong nh÷ng néi dung sau ®©y mµ cha ®îc Bé Tµi chÝnh chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n: a) Møc vèn ®iÒu lÖ; b) Néi dung, ph¹m vi vµ thêi gian ho¹t ®éng; c) ChuyÓn nhîng cæ phÇn, phÇn vèn gãp chiÕm 10% sè vèn ®iÒu lÖ trë lªn. 3. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban ®Çu ®· bÞ thay ®æi do hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy; b) §×nh chØ ho¹t ®éng cã thêi h¹n; thu hÑp néi dung, ph¹m vi vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng ®èi víi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy.
 5. 5 §iÒu 9. Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ chuyÓn giao hîp ®ång b¶o hiÓm 1. Ph¹t tiÒn tõ 10.000.000 ®ång ®Õn 15.000.000 ®ång ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y: a) TiÕn hµnh viÖc chuyÓn giao hîp ®ång b¶o hiÓm khi kh«ng ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cña viÖc chuyÓn giao theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b) TiÕn hµnh viÖc chuyÓn giao hîp ®ång b¶o hiÓm khi cha ®îc Bé Tµi chÝnh chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n; c) Kh«ng c«ng bè vµ th«ng b¸o viÖc chuyÓn giao hîp ®ång b¶o hiÓm cho bªn mua b¶o hiÓm b»ng v¨n b¶n theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ a) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban ®Çu ®· bÞ thay ®æi do hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy; b) §×nh chØ ho¹t ®éng cã thêi h¹n; thu hÑp néi dung, ph¹m vi vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng ®èi víi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. Môc 2 Vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ khai th¸c b¶o hiÓm §iÒu 10. C¹nh tranh bÊt hîp ph¸p 1. Ph¹t tiÒn tõ 10.000.000 ®ång ®Õn 20.000.000 ®ång ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc cã mét trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y: a) Th«ng tin, qu¶ng c¸o sai sù thËt vÒ néi dung, ph¹m vi ho¹t ®éng, ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm lµm tæn h¹i ®Õn quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña bªn mua b¶o hiÓm, hoÆc cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm kh¸c; b) Tranh giµnh kh¸ch hµng díi c¸c h×nh thøc ng¨n c¶n, l«i kÐo, mua chuéc, ®e däa nh©n viªn hoÆc kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm, ®¹i lý b¶o hiÓm, doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm kh¸c; c) KhuyÕn m¹i bÊt hîp ph¸p; d) Tho¶ thuËn h¹n chÕ c¹nh tranh g©y thiÖt h¹i cho quyÒn lîi cña bªn mua b¶o hiÓm. 2. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Buéc c¶i chÝnh theo h×nh thøc vµ thñ tôc do ph¸p luËt quy ®Þnh ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu nµy; b) §×nh chØ ho¹t ®éng cã thêi h¹n; thu hÑp néi dung, ph¹m vi vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng ®èi víi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. §iÒu 11. Ðp buéc giao kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm tr¸i ph¸p luËt 1. C¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi Ðp buéc mua b¶o hiÓm, sö dông dÞch vô m«i giíi b¶o hiÓm, m«i giíi t¸i b¶o hiÓm díi mäi h×nh thøc.
 6. 6 2. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban ®Çu ®· bÞ thay ®æi do hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy; b) §×nh chØ ho¹t ®éng cã thêi h¹n; thu hÑp néi dung, ph¹m vi vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng ®èi víi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. §iÒu 12. Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ b¶o hiÓm b¾t buéc 1. C¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y: a) Doanh nghiÖp b¶o hiÓm ®îc kinh doanh b¶o hiÓm b¾t buéc tõ chèi b¸n b¶o hiÓm b¾t buéc cho c¸ nh©n, tæ chøc cã nhu cÇu mua b¶o hiÓm b¾t buéc; b) Doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô mua b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp cho ho¹t ®éng m«i giíi b¶o hiÓm t¹i doanh nghiÖp b¶o hiÓm ho¹t ®éng ë ViÖt Nam. 2. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: §×nh chØ ho¹t ®éng cã thêi h¹n; thu hÑp néi dung, ph¹m vi vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng ®èi víi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. §iÒu 13. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ t¸i b¶o hiÓm b¾t buéc 1. C¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc cã mét trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y: a) Doanh nghiÖp b¶o hiÓm kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô t¸i b¶o hiÓm b¾t buéc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b) Tõ chèi nhËn t¸i b¶o hiÓm b¾t buéc toµn bé hoÆc mét phÇn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: §×nh chØ ho¹t ®éng cã thêi h¹n; thu hÑp néi dung, ph¹m vi vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng ®èi víi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. §iÒu 14. Tham gia b¶o hiÓm t¹i níc ngoµi tr¸i ph¸p luËt Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc cã mét trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y: 1. Mua b¶o hiÓm cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm níc ngoµi kh«ng cã trô së ë ViÖt Nam hoÆc cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm níc ngoµi kinh doanh b¶o hiÓm t¹i ViÖt Nam tr¸i víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 2. Ðp buéc c¸ nh©n, tæ chøc kh¸c tham gia b¶o hiÓm t¹i níc ngoµi tr¸i víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 7. 7 §iÒu 15. Hµnh vi trôc lîi trong viÖc tham gia b¶o hiÓm, båi thêng b¶o hiÓm, tr¶ tiÒn b¶o hiÓm, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i b¶o hiÓm 1. C¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi trôc lîi ®Ó nhËn tiÒn båi thêng, tiÒn b¶o hiÓm. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi c¸n bé, nh©n viªn cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm, ®¹i lý b¶o hiÓm hay doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm cã mét trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y: a) Yªu cÇu ngêi thô hëng quyÒn lîi b¶o hiÓm tr¶ thï lao, hay c¸c quyÒn lîi vËt chÊt kh¸c tr¸i ph¸p luËt trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt båi thêng, tr¶ tiÒn b¶o hiÓm; b) §ång lo· víi ngêi thô hëng quyÒn lîi b¶o hiÓm ®Ó gi¶i quyÕt båi thêng b¶o hiÓm, tr¶ tiÒn b¶o hiÓm tr¸i ph¸p luËt. 3. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban ®Çu ®· bÞ thay ®æi do c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy. §iÒu 16. Vi ph¹m vÒ bÝ mËt ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm C¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi víi doanh nghiÖp b¶o hiÓm, c¸n bé, nh©n viªn hay ®¹i lý b¶o hiÓm cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm cã hµnh vi tiÕt lé bÝ mËt, th«ng tin cã liªn quan ®Õn viÖc giao kÕt, thùc hiÖn, chÊm døt hîp ®ång b¶o hiÓm. §iÒu 17. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ sö dông ®iÒu kho¶n, quy t¾c, biÓu phÝ, hoa hång b¶o hiÓm 1. Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y: a) Doanh nghiÖp b¶o hiÓm sö dông c¸c quy t¾c, ®iÒu kho¶n mµ cha ®¨ng ký víi Bé Tµi chÝnh hay kh«ng tu©n thñ quy t¾c, ®iÒu kho¶n, biÓu phÝ b¶o hiÓm, do Bé Tµi chÝnh phª chuÈn, ban hµnh; b) Doanh nghiÖp b¶o hiÓm tr¶ hoa hång b¶o hiÓm cao h¬n tû lÖ hay tr¶ hoa hång b¶o hiÓm kh«ng ®óng ®èi tîng theo quy ®Þnh ph¸p luËt; c) Doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm thùc hiÖn viÖc t vÊn, giíi thiÖu cho bªn mua b¶o hiÓm c¸c quy t¾c, ®iÒu kho¶n, biÓu phÝ b¶o hiÓm cha ®îc Bé Tµi chÝnh ban hµnh, phª chuÈn hoÆc cha ®îc ®¨ng ký víi Bé Tµi chÝnh. 2. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban ®Çu ®· bÞ thay ®æi do c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy; b) §×nh chØ ho¹t ®éng cã thêi h¹n; thu hÑp néi dung, ph¹m vi vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng ®èi víi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy.
 8. 8 §iÒu 18. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ tuyÓn dông, ®µo t¹o, sö dông vµ ho¹t ®éng cña ®¹i lý b¶o hiÓm 1. C¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ ®µo t¹o ®¹i lý b¶o hiÓm, tuyÓn dông, sö dông ®¹i lý b¶o hiÓm kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng ®¹i lý b¶o hiÓm, kh«ng cã chøng chØ ®¹i lý, kh«ng ký kÕt hîp ®ång ®¹i lý b¶o hiÓm; b) C¸ nh©n ho¹t ®éng ®¹i lý mµ kh«ng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 86 cña LuËt Kinh doanh b¶o hiÓm; c) §¹i lý b¶o hiÓm cung cÊp th«ng tin sai sù thËt nh»m môc ®Ých lõa dèi bªn mua b¶o hiÓm. 2. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban ®Çu ®· bÞ thay ®æi do c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. Môc 3 Vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ chÕ ®é tµi chÝnh, h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh §iÒu 19. Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ vèn vµ ký quü 1. Ph¹t c¶nh c¸o ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng ®¶m b¶o tiÕn ®é gãp vèn theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu lÖ; b) Kh«ng nép ®ñ hoÆc kh«ng nép tiÒn ký quü theo ®óng quy ®Þnh. 2. Ph¹t tiÒn tõ 10.000.000 ®ång ®Õn 20.000.000 ®ång ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng duy tr× møc vèn ®iÒu lÖ ®· ®ãng tèi thiÓu b»ng møc vèn ph¸p ®Þnh; b) Sö dông tiÒn ký quü tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Buéc bæ sung vèn ®iÒu lÖ tèi thiÓu b»ng møc vèn ph¸p ®Þnh ®èi víi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu nµy; b) Buéc bæ sung tiÒn ký quÜ hoÆc nép tiÒn ký quÜ theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt; c) Buéc thu håi sè tiÒn ký quü sö dông tr¸i quy ®Þnh ®èi víi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 2 §iÒu nµy; d) §×nh chØ ho¹t ®éng cã thêi h¹n; thu hÑp néi dung, ph¹m vi vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng ®èi víi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy.
 9. 9 §iÒu 20. Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ dù tr÷ b¾t buéc, trÝch lËp, qu¶n lý vµ sö dông dù phßng nghiÖp vô 1. Ph¹t c¶nh c¸o ®èi víi hµnh vi kh«ng ®¨ng ký ph¬ng ph¸p trÝch lËp dù phßng nghiÖp vô víi Bé Tµi chÝnh cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm. 2. Ph¹t tiÒn tõ 20.000.000 ®ång ®Õn 30.000.000 ®ång ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng trÝch lËp hoÆc trÝch lËp kh«ng ®ñ dù phßng nghiÖp vô theo quy ®Þnh; b) Kh«ng tu©n thñ ph¬ng ph¸p trÝch lËp dù phßng nghiÖp vô ®· ®¨ng ký víi Bé Tµi chÝnh; c) Kh«ng trÝch lËp hoÆc trÝch lËp kh«ng ®ñ dù tr÷ b¾t buéc theo quy ®Þnh; d) Sö dông quü dù tr÷ b¾t buéc, dù phßng nghiÖp vô kh«ng ®óng quy ®Þnh. 3. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Buéc trÝch lËp ®Çy ®ñ dù phßng nghiÖp vô, d÷ tr÷ b¾t buéc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, b, c kho¶n 2 §iÒu nµy; b) Thu håi sè tiÒn dù phßng nghiÖp vô, dù tr÷ b¾t buéc sö dông kh«ng ®óng theo quy ®Þnh ph¸p luËt ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm d, kho¶n 2 §iÒu nµy; c) §×nh chØ ho¹t ®éng cã thêi h¹n; thu hÑp néi dung, ph¹m vi vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng ®èi víi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy. §iÒu 21. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ ®Çu t vèn 1. Ph¹t tiÒn tõ 20.000.000 ®ång ®Õn 30.000.000 ®ång ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y: a) §Çu t ngoµi c¸c lÜnh vùc ®îc phÐp ®Çu t theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b) §Çu t qu¸ tû lÖ ®îc phÐp vµo mçi danh môc ®Çu t; c) Sö dông nguån vèn dù phßng nghiÖp vô ®Ó ®Çu t ra níc ngoµi; d) Sö dông c¸c nguån vèn ®Çu t tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt 2. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Buéc kh«i phôc l¹i ho¹t ®éng ®Çu t theo ®óng qui ®Þnh cña ph¸p luËt; b) Thu håi sè tiÒn ®Çu t tr¸i víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu nµy; c) §×nh chØ ho¹t ®éng cã thêi h¹n; thu hÑp néi dung, ph¹m vi vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng ®èi víi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy.
 10. 10 §iÒu 22. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn tµi chÝnh trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm 1. Ph¹t tiÒn tõ 20.000.000 ®ång ®Õn 30.000.000 ®ång ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng b¸o c¸o kÞp thêi víi Bé Tµi chÝnh khi doanh nghiÖp cã nguy c¬ mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n; b) Kh«ng tu©n thñ ®óng thêi h¹n x©y dùng vµ thùc hiÖn ph¬ng ¸n kh«i phôc kh¶ n¨ng thanh to¸n, cñng cè tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp; c) Kh«ng thùc hiÖn yªu cÇu cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc kh«i phôc kh¶ n¨ng thanh to¸n. 2. Ph¹t tiÒn tõ 50.000.000 ®ång ®Õn 70.000.000 ®ång ®èi víi doanh nghiÖp b¶o hiÓm kh«ng duy tr× kh¶ n¨ng thanh to¸n vµo bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. 3. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Buéc kh«i phôc kh¶ n¨ng thanh to¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy; b) §×nh chØ ho¹t ®éng cã thêi h¹n, thu hÑp néi dung, ph¹m vi, ®Þa bµn ho¹t ®éng ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy. §iÒu 23. Vi ph¹m vÒ qu¶n lý th«ng tin, b¸o c¸o ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm C¸c hµnh vi vi ph¹m vµ viÖc xö lý c¸c vi ph¹m hµnh chÝnh trong chÕ ®é kÕ to¸n, b¸o c¸o, cung cÊp th«ng tin liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ to¸n. §iÒu 24. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ thanh tra, kiÓm tra vµ gi¸m s¸t cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn 1. Ph¹t c¶nh c¸o ®èi víi hµnh vi tr× ho·n, lÈn tr¸nh, hoÆc kh«ng cung cÊp tµi liÖu, sè liÖu theo yªu cÇu cña c¬ quan thanh tra, ®oµn thanh tra, c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn trong qu¸ tr×nh thanh tra, kiÓm tra, gi¸m s¸t; hoÆc cã thñ ®o¹n ®èi phã víi thanh tra viªn, c¸n bé cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ®ang thi hµnh nhiÖm vô. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng chÊp hµnh quyÕt ®Þnh xö lý cña c¬ quan thanh tra, c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn; b) Can thiÖp vµo viÖc xö lý cña c¬ quan thanh tra, c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn;
 11. 11 c) GiÊu diÕm, söa ch÷a chøng tõ, sæ s¸ch hoÆc thay ®æi tang vËt trong khi ®ang bÞ thanh tra; d) Tù ý th¸o bá, di chuyÓn hoÆc cã hµnh vi kh¸c lµm thay ®æi hiÖn tr¹ng niªm phong: kho, quü, sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n, hå s¬ b¶o hiÓm hoÆc c¸c tang vËt ®ang bÞ niªm phong, t¹m gi÷. 3. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: §×nh chØ ho¹t ®éng cã thêi h¹n; thu hÑp néi dung, ph¹m vi vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng ®èi víi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy. Ch¬ng III thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm §iÒu 25. ThÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm 1. Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n cÊp huyÖn trong ph¹m vi thÈm quyÒn cña m×nh quy ®Þnh t¹i §iÒu 29 vµ §iÒu 30 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh cã quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm. 2. Thanh tra viªn Bé Tµi chÝnh, Thanh tra viªn Së Tµi chÝnh ®ang thi hµnh c«ng vô cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy, trõ biÖn ph¸p ®×nh chØ ho¹t ®éng cã thêi h¹n; thu hÑp néi dung, ph¹m vi vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng ®èi víi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. 3. Ch¸nh thanh tra Së Tµi chÝnh cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång; c) ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ kh¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy, trõ biÖn ph¸p ®×nh chØ ho¹t ®éng cã thêi h¹n; thu hÑp néi dung, ph¹m vi vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng ®èi víi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. 4. Ch¸nh thanh tra Bé Tµi chÝnh cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn møc cao nhÊt quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy; c) ¸p dông c¸c h×nh thøc xö ph¹t bæ sung vµ c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy.
 12. 12 Ch¬ng IV Thñ tôc xö ph¹t, thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vµ khiÕu n¹i §iÒu 26. Thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm Thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Ch¬ng VI cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy 02 th¸ng 7 n¨m 2002. §iÒu 27. Cìng chÕ thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm ViÖc cìng chÕ thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 66 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy 02 th¸ng 7 n¨m 2002. §iÒu 28. Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi hµnh vi chèng ®èi ngêi thi hµnh c«ng vô trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm ViÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi ngêi cã hµnh vi chèng ®èi ngêi thi hµnh c«ng vô trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc an ninh trËt tù. §iÒu 29. Khen thëng vµ kû luËt 1. C¸ nh©n, tæ chøc cã thµnh tÝch trong ®Êu tranh vµ phßng, chèng vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm th× ®îc xÐt khen th- ëng theo quy ®Þnh chung cña Nhµ níc. 2. Ngêi cã thÈm quyÒn xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm cã hµnh vi che dÊu hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm hoÆc kh«ng chÊp hµnh quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm trong NghÞ ®Þnh nµy th× tïy theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö lý kû luËt hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, nÕu g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 30. Thêi hiÖu thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t QuyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm hÕt hiÖu lùc thi hµnh sau 01 n¨m, kÓ tõ ngµy ra quyÕt ®Þnh; trong tr- êng hîp c¸ nh©n, tæ chøc bÞ xö ph¹t cè t×nh trèn tr¸nh, tr× ho·n th× kh«ng ¸p dông thêi hiÖu quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy.
 13. 13 §iÒu 31. KhiÕu n¹i vµ tè c¸o ViÖc khiÕu n¹i, tè c¸o vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o ®èi víi quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o. Ch¬ng V §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 32. Tæ chøc thùc hiÖn Bé trëng Bé Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn, kiÓm tra vµ gi¸m s¸t viÖc thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 33. §iÒu kho¶n thi hµnh 1. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản