Quyết định 126/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
31
lượt xem
1
download

Quyết định 126/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 126/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 126/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ña bé  tr n g  b é    c h Ý n h  S è  126/2003/Q§­B T C   ë tµi n g µ y 7 th¸ng  n¨ m  2003 v Ò  viÖc b a n  h µ n h   a n h  m ô c   8  D h µ n g   o¸ vµ thu Õ  su Êt thu Õ  n h Ë p   h È u   Ó   h k ® ¸p d ô n g  h¹n n g¹ch thu Õ  q u a n   bé  ëng bé   chÝnh tr tµi C¨n  NghÞ  cø  quyÕt  399/2003/NQ­UBTVQH11   sè  ngµy  19/06/2003 cña  Uû  ban  êng  Quèc    th vô  héi kho¸ XI      vÒ viÖc  söa ®æi, bæ     sung BiÓu thuÕ  theo Danh    môc nhãm   hµng chÞu thuÕ nhËp  khÈu; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  86/2002/N§­   sè  CP ngµy 05/11/2002 cña    ChÝnh  phñ  quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  c¬  vµ  cÊu  chøc  tæ  cña Bé, c¬  quan ngang  Bé; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  77/2003/N§­   sè  CP ngµy  01/07/2003 cña    ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,nhiÖm      vô,quyÒn    c¬  h¹n vµ  cÊu  chøc  TµichÝnh; tæ  Bé    C¨n  §iÒu  NghÞ   cø  1  ®Þnh   94/1998/N§­   sè  CP ngµy 17/11/1998 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu  sè  04/1998/QH10  ngµy  20/05/1998; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  91/2003/Q§­ sè  TTg ngµy  09/05/2003  cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  viÖc    vÒ  ¸p dông  ng¹ch thuÕ  h¹n    quan      ®èi víihµng  nhËp  khÈu  i t¹  ViÖtNam;    C¨n  C«ng  sè  cø  v¨n  924/CP­ KTTH  ngµy 10/7/2003 cña ChÝnh  phñ    vÒ viÖc møc  thuÕ  suÊt vµ      thêih¹n  dông  ¸p  h¹n ng¹ch thuÕ quan ®èi    víihµng  nhËp khÈu    t¹ ViÖtNam; i   Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  thuÕ;  quy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1: Ban  hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  nµy Danh môc hµng    ho¸ vµ  thuÕ  suÊt®Ó       ¸p dông    h¹n ng¹ch thuÕ    quan      ®èi víihµng nhËp khÈu. §iÒu 2:  Hµng  ho¸ nhËp  khÈu trong sè îng    l h¹n  ng¹ch  dông  ¸p  thuÕ  suÊt thuÕ  nhËp  khÈu    qui ®Þnh   iBiÓu  t¹  thuÕ  thuÕ nhËp  khÈu  ®∙i hiÖn  u    hµnh. Hµng      ho¸ nhËp khÈu  ngoµisè îng h¹n    l   ng¹ch  dông  ¸p  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  ngoµi h¹n    ng¹ch    qui ®Þnh  i t¹ §iÒu  cña  1  QuyÕt  ®Þnh  nµy. Møc     h¹n ng¹ch thùc hiÖn        theo qui®Þnh      cña  Th¬ng  Bé  m¹i.
  2. 2 §iÒu 3: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy  ®¨ng  c«ng    b¸o.
  3. d a n h  m ô c  h µ n g  h o¸ v µ thu Õ  s u Êt thu Õ  n h Ë p  k h È u   ® Ó  ¸p d ô n g  h¹n n g¹ch thu Õ  q u a n (Ban  hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  126/2003/Q§­ sè  BTC   ngµy 7/8/2003 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    M∙  sè  M«     t¶nhãm   Æt   m hµng ThuÕ   ThuÕ   suÊt suÊt Nhãm   Ph©n  trong h¹n ngoµih¹n        nhãm   ng¹ch (%) ng¹ch (%)     2401 L¸ thuèc l¸  cha  chÕ  biÕn; phÕ  liÖu l¸   thuèc l¸   2401 10 ­L¸ thuèc l¸ cha íccäng:       ,  t   2401 10 10 ­  Lo¹iVirgin ,®∙  ­    ia  sÊy  b»ng  kh«ng  khÝ  30 100 nãng 2401 10 20 ­ ­ Lo¹iVirgin ,      ia cha  sÊy b»ng  kh«ng  khÝ  30 100 nãng 2401 10 30 ­­Lo¹ikh¸c,®∙         sÊy  b»ng  kh«ng  khÝ nãng 30 100 2401 10 90 ­ ­ Lo¹i  kh¸c,  cha sÊy b»ng kh«ng khÝ  30 100 nãng 2401 20 ­ L¸    thuèc  , t   l¸  íc cäng  ®∙  mét  phÇn  hoÆc   toµn bé: 2401 20 10 ­  Lo¹iVirgin ,®∙  ­    ia  sÊy  b»ng  kh«ng  khÝ  30 100 nãng 2401 20 20 ­ ­ Lo¹iVirgin ,      ia cha  sÊy b»ng  kh«ng  khÝ  30 100 nãng 2401 20 30 ­­Lo¹iOriental      30 100 2401 20 40 ­­Lo¹iBurley      30 100 2401 20 50 ­­Lo¹ikh¸c,®∙         sÊy  b»ng  kh«ng  khÝ nãng 30 100 2401 20 90 ­ ­ Lo¹i  kh¸c,  cha sÊy b»ng kh«ng khÝ  30 100 nãng 2401 30 ­PhÕ         liÖu l¸ thuèc l¸   : 2401 30 10 ­­Cäng     thuèc l¸   15 80 2401 30 90 ­­Lo¹ikh¸c      30 100 2501 Muèi  (kÓ  muèi  vµ  c¶  ¨n  muèi  bÞ  ®∙  lµm  biÕn  tÝnh) vµ    natr  iclorua    tinh khiÕt,cã    hoÆc   kh«ng  d¹ng  ë  dung dÞch    níc hoÆc   cã chøa chÊt chèng ®ãng  b¸nh hoÆc   chÊtlµm    chÈy;nícbiÓn   t¨ng®é      2501 00 10 ­Muèi ¨n     60 ­ Muèi má  cha  chÕ  biÕn, ë  d¹ng r¾n  hoÆc   d¹ng  dung  dÞch  níc: 2501 00 21 ­ ­ Muèi cã chøa Ýt nhÊt 94,7%  natr  i 60 clorua tÝnh      trªn träng îng  l kh«  îc ®ãng  ®   gãivíi     träng l    îng tÞnh    kg    tõ50  trëlªn 2501 00 29 ­­Lo¹ikh¸c      60 ­ Muèi kh¸c  chøa Ýt nhÊt 96%   cã  natr  i clorua,®∙    ®ãng  bao: 2501 00 31 ­­Muèi tinhkhiÕt        60 2501 00 32 ­­Lo¹ikh¸c,®ãng      kg           gãitõ50  trëlªn 60
  4. 2501 00 33 ­­Lo¹ikh¸c,®ãng      kg        gãidíi 50  60 2501 00 90 ­Lo¹ikh¸c     60 5201 00 00 X¬ b«ng,cha        ch¶ith« hoÆc   cha    ch¶ikü 10 5202 PhÕ  liÖu b«ng (kÓ c¶ phÕ  liÖu sîi  vµ  b«ng    t¸ chÕ) i 5202 10 00 ­PhÕ         liÖu sîi (kÓ  phÕ    c¶  liÖu chØ) 20 ­Lo¹ikh¸c:     5202 91 00 ­­B«ng       t¸ chÕ i 20 5202 99 00 ­­Lo¹ikh¸c      20 5203 00 00 X¬ b«ng,ch¶ith« hoÆc           ch¶ikü 10
Đồng bộ tài khoản