Quyết định 1282/1998/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định 1282/1998/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1282/1998/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1282/1998/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1282/1998/QĐ-BTC Hà N i, ngày 24 tháng 9 năm 1998 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 1282/1998/QĐ-BTC NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 1998 V VI C S A Đ I, B SUNG TÊN VÀ THU SU T THU NH P KH U C A M T S M T HÀNG TRONG BI U THU NH P KH U B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Đi u 8, Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u đư c Qu c h thông qua ngày 26- 12-1991; Căn c các khung thu su t thu nh p kh u ban hành kèm theo Ngh quy t s 537a/NQ- HĐNN8 ngày 22-2-1992 c a H i đ ng Nhà nư c; đư c s a đ i, b sung t i Ngh quy t s 31 NQ/UBTVQH9 ngày 9-3-1993, Ngh quy t s 174 NQ/UBTVQH9 ngày 26-3-1994, Ngh quy t s 290 NQ/UBTVQH9 ngày 7-9-1995, Ngh quy t s 293 NQ/UBTVQH9 ngày 08-11-1995, Ngh quy t s 416 NQ/UBTVQH9 ngày 5-8-1997 c a U ban Thư ng v Qu c h i khoá 9; Căn c th m quy n quy đ nh t i Đi u 3 - Quy t đ nh s 280/TTg ngày 28-5-1994 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Bi u thu xu t kh u, Bi u thu nh p kh u kèm theo Ngh đ nh s 54/CP; Sau khi có ý ki n c a các B , Ngành có liên quan; QUY T Đ NH: Đi u 1. S a đ i, b sung tên và thu su t thu nh p kh u c a m t s m t hàng quy đ nh t i Bi u thu nh p kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 280/TTg ngày 28-5-1994 c a Th tư ng Chính ph và các Danh m c s a đ i, b sung Bi u thu nh p kh u ban hành kèm theo các Quy t đ nh s 615A TC/TCT/QĐ ngày 10-6-1995; Quy t đ nh s 1188 TC/QĐ/TCT ngày 20-11-1995; Quy t đ nh s 1233 TC/TCT/QĐ ngày 9-12-1995; Quy t đ nh s 443 TC/QĐ/TCT ngày 4-5-1996; Quy t đ nh s 861A TC/QĐ/TCT ngày 15-9- 1996; Quy t đ nh s 02 TC/QĐ/TCT ngày 02-1-1997; Quy t đ nh s 257 TC/QĐ/TCT ngày 31-3-1997; Quy t đ nh s 496A TC/QĐ/TCT ngày 15-7-1997; Quy t đ nh s 516 TC/QĐ/TCT ngày 21-7-1997; Quy t đ nh s 848 TC/QĐ/TCT ngày 1-11-1997; Quy t đ nh s 103/1998/QĐ/BTC ngày 6-2-1998; Quy t đ nh s 383/1998/QĐ/BTC ngày 30-3- 1998; Quy t đ nh s 700/1998/QĐ/BTC ngày 26-5-1998; Quy t đ nh s 843/1998/QĐ/BTC ngày 9-7-1998 c a B trư ng B Tài chính thành tên và thu su t thu nh p kh u m i ghi t i Danh m c s a đ i, b sung tên và thu su t thu nh p kh u m t s m t hàng c a Bi u thu nh p kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh này.
 2. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành và đư c áp d ng cho t t c các T khai hàng hoá nh p kh u đăng ký v i cơ quan H i quan b t đ u t ngày 15-10-1998. Ph m Văn Tr ng (Đã ký) DANH M C S A Đ I, B SUNG TÊN VÀ THU SU T THU NH P KH U M T S M T HÀNG C A BI U THU NH P KH U (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1282/1998/QĐ/BTC ngày 24-9-1998 c a B trư ng B Tài chính) Mã s Tên nhóm m t hàng, s n ph m Thu su t (%) 1 2 3 0401 S a và kem, chưa cô đ c, chưa pha thêm đư ng ho c ch t ng t khác 0401.00.10 - S a tươi các lo i chưa ch bi n, chưa đóng h p, chưa đóng 20 thùng 0401.00.90 - Lo i khác 15 0406 Pho mát và s a đông dùng làm pho mát 0406.00.10 - S a đông làm pho mát 15 0406.00.90 - Lo i khác 20 1517.00 Margarrin; các h n h p và ch ph m dùng đ ăn, làm t m ho c d u đ ng, th c v t ho c các thành ph n c a các lo i m ho c d u khác nhau thu c chương này, tr m ho c d u ăn đư c ho c các thành ph n c a chúng thu c nhóm 1516 1517.00.10 - Shortening 40 1517.00.90 - Lo i khác 40 2203 Bia s n xu t t m ch nha (malt 2203.00.10 - Bia nư c chưa đóng chai, chưa đóng h p 60 2203.00.20 - Bia đã đóng chai 60 2203.00.30 - Bia đã đóng h p 60
 3. 2204 Rư u vang làm t nho tươi, k c rư u vang cao đ ; hèm rư u nho, tr các lo i thu c nhóm 2009 2204.10 - Rư u vang có ga nh 60 - Rư u vang khác; hèm rư u nho đã pha thêm c n đ gi ho c c n s lên men: 2204.21 -- Trong thùng ch a không quá 2 lít 60 2204.29 -- Lo i khác 60 2204.29.10 --- Hèm rư u nho đã pha thêm c n đ gi ho c c n s lên men 60 2204.29.90 --- Lo i khác 60 2204.30 -- Hèm rư u nho khác 60 2205 Rư u Vvermouth và các lo i vang khác làm t nho tươi, đã làm tăng thêm hương v b ng các ch t th o m c ho c các ch t thơm khác 2205.10 - Trong thùng ch a không quá 2 lít 60 2205.90 - Lo i khác 60 2206.00 Đ u ng có men khác (ví d : rư u táo, lê, m t ong) 60 2207 Các lo i c n êtilic chưa b làm bi n ch t có n ng đ 80% tr lên. Các lo i rư u m nh khác đã b làm bi n ch t m i n ng đ 2207.10 - Các lo i c n êtilic chưa b làm bi n ch t có n ng đ 80% tr 60 lên 2207.20 - C n êtilic và các lo i rư u m nh khác đã b bi n ch t m i 60 n ng đ 2208 Các lo i c n êtilic chưa b làm bi n ch t có n ng đ dư i 80%, rư u m nh, rư u mùi và các đ u ng có rư u khác; Các ch ph m ch a rư u dùng đ s n xu t đ u ng. 2208.10 - Các ch ph m t ng h p ch a c n đ ch bi n đ u ng (c t 60 rư u các lo i) 2208.20 - Rư u m nh c t t rư u vang nho ho c rư u bã nho (rư u 60 mác) 2208.30 - Rư u Whisskies 60 2208.40 - Rư u Rum và rư u Rum c t t m t mía 60 2208.50 - Rư u Gin và rư u C i (rư u đ tùng) 60
 4. 2208.90 - Lo i khác 60 2523 Xi măng portland, xi măng có phèn, xi măng x (x p), xi măng Super Sunfat, xi măng đông k t trong nư c tương t , đã ho c chưa nhu m màu ho c d ng Clanhke. 2523.10 - Clanhke. 20 -- Xi măng portland: 2523.21 -- Xi măng tr ng đã ho c chưa nhu m màu nhân t o. 40 2523.29 --- Lo i khác 40 2523.30 - Xi măng có phèn ("ciment fondu") 40 2523.90 - Xi măng đông k t trong nư c khác. 40 2816.00 Gydroxit và petroxit magiê; ôxít, hydroxit và petroxit stronti 5 ho c Bari 2833.00 Các lo i sunfat; các lo i phèn các lo i peroxosunfat (persunfat) 5 3208 Các lo i sơn, véc ni (k c các lo i men tráng và lacquer) d a trên cơ s các polime t ng h p ho c polime t nhiên đã bi n đ i v m t hoá h c, đã phân tán ho c đã hoà tan trong các ch t pha màu không có nư c, các dung d ch như đã đ nh nghĩa trong chú gi i 4 c a chương này 3208.10 - D a trên thành ph n polyeste 3208.10.10 -- Sơn ch ng g , sơn ch ng axít, sơn ch u nhi t, sơn cách đi n, 15 sơn ch ng hà, sơn m m nư c và sơn trên m m nư c 3208.10.90 -- Sơn khác và véc ni 30 3208.20 - D a trên thành ph n polimevinil hay polimeacrylic: 3208.20.10 -- Sơn ch ng g , sơn ch ng axít, sơn ch u nhi t, sơn cách đi n, 15 sơn ch ng hà, sơn m m nư c và sơn trên m m nư c 3208.20.90 -- Sơn khác và vécni 30 3208.90 - Lo i khác 3208.90.10 -- Sơn ch ng g , sơn ch ng axít, sơn ch u nhi t, sơn cách đi n, 15 sơn ch ng hà, sơn m m nư c và sơn trên m m nư c 3208.90.90 -- Sơn khác và vécni 30 3209 Các lo i sơn, vécni (k c các lo i men tráng và lacquer) d a trên các polime t ng h p ho c polime t nhiên đã bi n đ i v m t hoá h c đã phân tán hay đã hòa tan trong các ch t pha
 5. màu có nư c 3209.10 - D a trên thành ph n polimevinil hay polimeacrylic: 3209.10.10 -- Sơn ch ng g , sơn ch ng axít, sơn ch u nhi t, sơn cách đi n, sơn ch ng hà, sơn m m nư c và sơn trên m m nư c 15 3209.10.90 -- Sơn khác và vecni 30 3209.90 - Lo i khác: 3209.90.10 -- Sơn ch ng g , sơn ch ng axit, sơn ch u nhi t, sơn cách đi n, sơn ch ng hà, sơn m m nư c và sơn trên m m nư c 15 3209.90.90 -- Sơn khác và vecni 30 3210 Các lo i sơn và vécni khác (g m c các lo i men lacquer và keo màu); các lo i thu c màu nư c pha ch dùng đ nhi m da 3210.10 - Các lo i sơn và vécni khác: 3210.10.10 -- Sơn ch ng g , sơn ch ng axit, sơn ch u nhi t, sơn cách đi n, sơn ch ng hà, sơn m m nư c và sơn trên m m nư c 15 3210.10.90 -- Sơn khác và vecni 30 3210.90 - Các lo i thu c màu nư c pha ch dùng đ nhu m da 3 3816.00 Các lo i xi măng, v a, bê tông ch u l a và các lo i v t li u k t c u tương t , tr các s n ph m thu c nhóm 3801 5 3823 Các ch t g n dùng cho các lo i khuôn ho c lõi đúc, các s n ph m và ch ph m hoá h c c a ngành công nhi p hoá ch t ho c các ngành công nghi p có liên quan (k c các ch t có ch a các h n h p c a các s n ph m t nhiên) chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác; các s n ph m ph th i c a công nghi p hoá ch t có liên quan, chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác 3823.10 - Các ch t g n dùng cho các lo i khuôn ho c lõi đúc 1 3823.20 - Axitnaphthenic, mu i không tan trong nư c và các este c a axit đó 1 3823.30 - Các kim lo i không k t t a tr n v i nhau hay tr n v i các ch t g n kim lo i 1 3823.40 - Ph gia dùng cho xi măng, v a, bê tông 5 3823.50 - V a và bêtông không ch u l a 5
 6. 3823.60 - Ch t sorbiton, tr ch t thu c nhóm 2905 1 3823.90 - Lo i khác: 3823.90.10 -- V viên thu c con nh ng 0 3823.90.90 -- Lo i khác 1 3903.00 Các lo i polyme t styren, d ng nguyên sinh 5 3905.00 Các lo i polyme t axetat vinil hay t các este vinyl d ng nguy ên sinh. Các lo i polyme viinyl khác d ng nguyên sinh 5 3906.00 Các lo i polyme acrylic, d ng nguyên sinh 5 4823 Gi y, bìa, bông t m, xenlulo, gi y súc b ng s i xelulo, đã c t theo c ho c m u; Các v t ph m khác b ng gi y ho c bìa, bông t m xelulo ho c gi y súc b ng s i xelulo - Gi y đã b i h ho c ch t dính, d ng d i ho c cu n: 4823.11 -- T dính 30 4823.19 -- Lo i khác 30 4823.20 - Gi y và bìa gi y l c 10 4823.30 - Th không đ c l đ dùng cho máy đ c l th , có ho c không d ng băng 0 4823.40 - Các cu n, t , đĩa s đã in dùng cho máy t ghi 0 - Các lo i gi y bìa khác dùng đ vi t, in ho c đ ho khác: 4823.51 -- Đã in, làm nhăn, xoi l châm kim 0 4823.59 -- Lo i khác: 4823.59.10 --- Gi y in siêu âm 0 4823.59.20 --- Gi y ghi k t qu c a máy quang ph k 0 4823.59.30 --- Gi y ghi đi n báo, đi n cơ 0 4823.59.40 --- Gi y th m c a máy th tr em 0 4823.59.90 --- Lo i khác 10 4823.60 -Khay, đĩa, chén và nh ng v t ph m cùng lo i b ng gi y ho c bìa gi y 40 4823.70 - Nh ng v t ph m đư c n n ép b ng b t gi y: 4823.70.10 -- Mi ng đ m, vòng đ m b ng gi y 10
 7. 4823.70.90 -- Lo i khác 30 4823.90 - Lo i khác: 4823.90.10 -- Đ u l c thu c lá 30 4823.90.20 -- Bông xelulo 20 -- Lo i khác: 4823.90.91 -- Gi y vi t, in, photocopy (tên thương m i là gi y photocopy) 40 4823.90.99 -- Lo i khác 30 5004.00 Ch tơ (tr ch xe t ph li u tơ) chưa đư c đóng gói đ bán l 15 5005.00 Ch tơ và ch xe t ph li u tơ chưa đóng gói đ bán l 15 5006.00 Ch tơ và ch xe t ph li u đã đóng gói đ bán l 15 5204 Ch khâu làm t bông đã ho c chưa đóng gói đ bán l - Chưa đóng gói đ bán l : 5204.11 -- Có t tr ng bông t 85% tr lên 30 5204.19 -- Lo i khác 30 5204.20 - Đã đóng gói đ bán l 30 5401.00 Ch khâu làm t các lo i tơ nhân t o, có ho c không dùng đ bán l 30 5503.00 Các lo i s i pha t ng h p, chưa ch i s ch, ch i sóng ho c x lý cách khác đ xe 20 5504.00 Các lo i s i pha nhân t o khác, chưa ch i s ch, ch i sóng ho c x lý cách khác đ xe 20 5506.00 Các lo i s i pha t ng h p, đã ch i s ch, ch i sóng ho c x lý cách khác đ xe 20 5507.00 Các lo i s i pha nhân t o khác đã ch i s ch, ch i sóng ho c x lý cách khác đ xe 20 5508.00 Ch khâu làm b ng các lo i s i pha nhân t o đã ho c chưa đóng gói đ bán l 30 5511.00 S i xe làm b ng các lo i s i pha nh n t o khác (tr ch khâu) đóng gói đ bán l 30 5602.00 N , đã ho c chưa th m t m, ph , b c ho c làm thành t m m ng:
 8. 5602.00.10 Băng t i n 20 5602.00.90 Lo i khác 40 5604 Ch và dây cao su đư c b c ch t li u d t, s i xe, d t d i và d ng tương t thu c nhóm 5404, 5405 đã th m t m, ph b c ho c bao ngoài b ng cao su ho c Plastic. 5604.10 - Ch và dây cao su đư c bao b c b ng v t li u d t 30 5604.20 - S i xe có đ b n cao làm b ng polyesters nylon hay ch t polyamit khác hay t s i visco đã đư c th m t m hay h 30 5604.90 - Lo i khác 30 5605.00 S i xe kim lo i, đã ho c chưa b n, d ng s i xe d t ho c d i d t ho c d ng d t tương t thu c nhóm 5404 ho c 5405 k t h p v i kim lo i d ng ch , d ng d i, d ng b t ho c b c b ng kim lo i 30 5606.00 S i xe b n, d i b n và các d ng tương t thu c nhóm 5405 và 5405 đã b n (tr các lo i thu c nhóm 5605 và s i b n b ng lông ng a) s i vi n (k c s i vi n v n); s i móc, thùa 30 5607.00 Dây b n, th ng, chão, cáp đã ho c chưa t t ho c b n, đã ho c chưa th m t m, tráng, ph , b c ngoài, b ng cao su ho c plastic 30 5609.00 S n ph m làm t s i, d i và d ng tương t thu c nhóm 5404 ho c 5405; dây b n, th ng, chão, cáp chưa đư c chi ti t hay ghi nơi khác 5609.00.10 - Dây gi ng c a lư i đánh cá 20 5609.00.90 - Lo i khác 30 5903.00 Các lo i v i đã đư c th m t m, ph ho c dát b ng plastic, tr các lo i thu c nhóm 5902 40 5907.00 Các lo i v i đã t m, h b ng cách khác, v i can đã sơn v dùng làm c nh phông sân kh u, phông trư ng quay ho c dùng cho các m c đích tương t 5907.00.10 - V i đã x lý k thu t dùng đ s n xu t cao dán y t 10 5907.00.90 - Lo i khác 30 6902.00 G ch, g ch kh i, ngói ch u l a và các lo i hàng xây d ng b ng g m ch u l a tr b t hoá th ch silic ho c đ t silic tương t 15 6905.00 Ngói l p mái, ng khói, ch p ng khói, đư ng ng d n khói,
 9. hàng trang trí ki n trúc và hàng xây d ng b ng g m khác 50 6907.00 Các lo i t m lát đư ng b ng g m không tráng men, g ch lát tư ng và lát lò sư i không tráng men; các kh i kh m và các lo i s n ph m tương t , b ng g m không tráng men, có ho c không có l p lót đáy 50 6908.00 Các lo i t m lát đư ng b ng g m tráng men, g ch lát tư ng và lát lò sư i tráng men; các kh i kh m và các s n ph m tương t b ng g m tráng men, có ho c không có l p lót đáy 50 7215.00 S t, thép không h p kim, d ng thanh và th i khác 40 7216.00 S t, théo không h p kim d ng các hình (L, U, I, H, T...) 7216.00.10 - Thép ch I, H có chi u cao đ n 140mm 40 7216.00.20 - Thép ch U, C có chi u r ng lòng máng đ n 140mm 40 7216.00.20 - Thép góc, hình ch V, L có c nh t 120mm tr xu ng 40 7216.00.40 - Lo i khác 10 7227.00 Các d ng th i thanh thép h p kim khác, đư c cán nóng, xo n không đ u 5 7228.00 Thép không h p kim khác, d ng th i thanh khác; th i, thanh thép h p kim ho c không h p kim đã đư c khoan l 5 7305 Các lo i ng và ng d n khác b ng s t ho c thép (ví d đã đư c hàn, tán đinh ho c ghép v i nhau b ng cách tương t ) có m t c t bên trong và bên ngoài hình tròn, đư ng kính m t c t ngoài trên 406,4mm - ng d n thu c d ng s d ng cho đư ng n d n d u ho c khí 7305.11 -- Hàn chìm theo chi u d c b ng h quang 0 7305.12 -- Lo i khác hàn theo chi u d c 0 7305.19 -- Lo i khác: 7305.19.10 --- Lo i hàn xo n 10 7305.19.90 --- Lo i khác 0 7305.20 - Lo i b c ngoài thu c lo i s d ng trong khoan d u và khí 0 - Các lo i khác có hàn: 7305.31 -- Hàn theo chi u d c 1 7305.39 -- Các lo i khác:
 10. 7305.39.10 --- Lo i hàn xo n 15 7305.39.90 --- Lo i khác 1 7305.90 - Các lo i khác 1 7306 Các lo i ng, ng d n, thanh d ng hình r ng khác b ng s t ho c thép (ví d : n i, m , hàn, tán đinh ho c ghép b ng các lo i tương t ) 7306.10 - ng d n thu c lo i s d ng làm ng d n d u ho c khí 0 7306.20 - Lo i b c ngoài và ng thu c lo i s d ng cho vi c khoan đ t và khí 0 7306.30 - Các lo i khác có hàn thu c lo i ti t di n c t ngang tròn b ng s t ho c thép không ph i h p kim: 7306.30.10 -- Có đư ng kính t 140mm tr xu ng 20 7306.30.90 -- Lo i khác 5 7306.40 - Các lo i khác có hàn có ti t di n c t ngang tròn b ng thép 1 không g 7306.50 - Các lo i khác có hàn có ti t di n c t ngang tròn b ng thép h p kim khác 1 7306.60 - Các lo i khác có hàn có ti t di n c t ngang không tròn 1 7306.90 - Lo i khác: 7306.90.10 -- Có đư ng kính t 140mm tr xu ng 20 7306.90.90 -- Lo i khác 5 7318 Đinh vít, bulông, đinh c, đinh vít toa xe, đinh móc, đinh tán, ch t (máy) ghim khoá, vòng, đ m (k c đ m lò xo) và các s n ph m tương t b ng s t ho c thép - Đã ren: 7318.11 -- Đinh vít toa xe 1 7318.12 -- Đinh g khác: 7318.12.10 --- Có đư ng kính t 2mm đ n 16mm 30 7318.12.90 --- Lo i khác 20 7318.13 -- Đinh móc, đai đinh: 7318.13.10 --- Có đư ng kính t 2mm đ n 16mm 30
 11. 7318.13.90 --- Lo i khác 20 7318.14 -- Đinh đư c ren: 7318.14.10 --- Có đư ng kính t 2mm đ n 16mm 30 7318.14.90 --- Lo i khác 20 7318.15 -- Đinh và đinh b m khác có ho c không có đai ho c vòng đ m: 7318.15.10 --- Có đư ng kính t 2mm đ n 16mm 30 7318.15.90 --- Lo i khác 20 7318.16 -- Đai đinh: 7318.16.10 --- Có đư ng kính t 2mm đ n 16mm 30 7318.16.90 --- Lo i khác 20 7318.19 -- Lo i khác: 7318.19.10 --- Có đư ng kính t 2mm đ n 16mm 30 7318.19.90 --- Lo i khác 20 - Chưa đư c ren: 7318.21 -- Đ m lò xo và đ m khoá khác: 7318.21.10 --- Có đư ng kính t 2mm đ n 16mm 30 7318.21.90 --- Lo i khác 20 7318.22 -- Đai khác: 7318.22.10 --- Có đư ng kính t 2 đ n 16mm 30 7318.22.90 --- Lo i khác 20 7318.23 -- Đinh tán 7318.23.10 --- Có đư ng kính t 2mm đ n 16mm 30 7318.23.90 --- Lo i khác 20 7318.24 -- Ch t (máy) và ghim khoá: 7318.24.10 --- Có đư ng kính t 2mm đ n 16mm 30 7318.24.90 --- Lo i khác 10 7318.29 -- Lo i khác: 7318.29.10 --- Có đư ng kính t 2mm đ n 16mm 30
 12. 7318.29.90 --- Lo i khác 20 7411.00 Các lo i ng và ng d n b ng đ ng 5 7604.00 Nhôm d ng th i, thanh và các d ng hình: 7604.00.10 - Nhôm d ng th i 5 7604.00.90 - Lo i khác 15 8311 Dây, que, ng, t m, c c đi n và các s n ph m tương t , b ng kim lo i thư ng ho c b ng cácbua kim lo i, đư c b c ho c ph b ng ch t nóng ch y thu c lo i dùng đ hàn xì, hàn hơi, hàn đi n; dây, que b ng b t kim lo i ho c b t cácbua kim lo i k t t , dùng trong công ngh phun kim lo i 8311.10 - C c đi n đư c ph b ng kim lo i thư ng đ hàn h quang đi n 15 8311.20 - Dây có b c b ng kim lo i thư ng dùng đ hàn h quang đi n 15 8311.30 - Dây và que có ph b ng kim lo i thư ng đ hàn xì, hàn hơi, hàn đi n b ng l a 15 8311.90 - Lo i khác, k c ph tùng 15 8429 Máy i t hành, máy s a góc, máy nghi n, máy san, máy c p, máy xúc, máy đào, xe ch t xúc, máy đ m, xe lăn đư ng: 8429.10 - Máy i, máy s a góc 0 8429.20 - Máy s a đ d c, máy san 0 8429.30 - Máy n o vét 0 8429.40 - Máy đ m và xe lu lăn đư ng: 8429.40.10 -- Lu lăn đư ng bánh l p có t i tr ng t 10 t n đ n 20 t n 5 8429.40.90 -- Lo i khác 0 8429.50 - Máy xúc, máy đào 0 8474 Máy dùng trong phân lo i, sàng l c, phân tích, r a nghi n, xay, tr n hay nhào đ t, đá, qu ng ho c các v t li u khoáng khác, d ng r n (k c d ng b t ho c b t nhão; Máy làm k t t , t o dáng ho c t o khuôn các nhiên li u khoáng r n, b t g m nhão, xi măng chưa b đóng c ng, th ch cao ho c các s n ph m khoáng khác d ng b t ho c b t nhão; máy đ t o khuôn đúc b ng cát. 8474.10 - Máy phân lo i, sàng l c, phân tách, r a 0
 13. 8474.20 - Máy nghi n, xay 0 - Máy tr n ho c máy nhào: 8474.31 -- Máy tr n bê tông,v a 0 8474.32 -- Máy tr n các khoáng ch t v i ch t bitum: 8474.32.10 --- Tr m tr n bê tông nh a đư ng có công su t t 25 t n/gi đ n 80 t n/ gi 5 8474.32.90 --- Lo i khác 0 8474.39 -- Lo i khác 0 8474.80 - Các lo i máy khác 0 8474.90 - Ph tùng, b ph n 0 8517 Thi t b đi n dùng cho đi n tho i, đi n báo h u tuy n k c thi t b ph c v h th ng đư ng dây d n t i truy n 8517.10 - B đi n tho i: 8517.10.10 -- Máy đi n tho i 10 8517.10.90 -- Lo i khác 10 8517.20 - Máy FAX và máy in vi n thông (máy đi n báo in ch telip): 8517.20.10 -- Máy FAX 10 8517.20.90 -- Lo i khác 10 8517.30 - Máy truy n đi n báo hay đi n tho i 10 8517.40 - Các lo i máy khác dùng cho h th ng đư ng dây truy n t i 10 8517.50 - Thi t b khác dùng cho h th ng đư ng dây truy n t i ho c h th ng s 10 8517.81 -- Dùng cho đi n tho i: 8517.81.10 --- Máy nh n tin 10 8517.81.90 --- Lo i khác 10 8517.82 -- Dùng cho đi n báo 10 8517.90 - Ph tùng, b ph n 5 8529 Các b ph n chuyên dùng ho c ch y u dùng cho các máy thu c nhóm 8525 ho c 8528 8529.10 - Ăng ten và b ph n ph n x c a ăng ten, các b ph n chuyên
 14. dùng đ làm ăng ten 30 8529.90 - Lo i khác: 8529.90.10 -- Thu c nhóm 8527 và 8528 30 8529.90.90 -- Lo i khác 5 8540 Đèn đi n t và ng đi n t dùng catot nung nóng, catot l nh, catot quang đi n (ví d : đèn chân không, ng chân không ho c n p hơi ho c n p khí, đèn và ng đi n t c t c c, ng ch nh lưu h quang th y ngân, ng đi n t dùng tia âm c c, ng đi n t trong camera truy n hình) - Bóng đèn hình vô tuy n tia âm c c, k c bóng đèn hình c a màn hình video dùng tia âm c c: 8540.11 -- Lo i bóng m u: --- Lo i dư i 25 inch: 8540.11.11 ---- Màn hình d ng c u l i thông thư ng Shadow mask 15 8540.11.12 ---- Màn hình d ng ph ng ho c tr ph ng k thu t cao (ví d như: bóng đèn trinitron 5 8540.11.20 --- Lo i t 25 inch tr lên 5 8540.12 -- Lo i bóng đen tr ng hay lo i đơn s c khác: --- Lo i dư i 25 inch: 8540.12.11 ---- Màn hình d ng c u l i thông thư ng Shadow mask 15 8540.12.12 ---- Màn hình d ng ph ng ho c tr ph ng k thu t cao (ví d như: bóng đèn trinitron 5 8540.12.20 --- Lo i t 25 inch tr lên 5 8540.20 - Bóng đèn camera vô tuy n; b ph n chuy n hình nh và phóng đ i hình nh; các lo i bóng đèn catot quang đi n khác. -- Lo i dư i 25 inch: 8540.20.11 --- Màn hình d ng c u l i thông thư ng Shadow mask 15 8540.20.12 --- Màn hình d ng ph ng ho c tr ph ng k thu t cao (ví d như: bóng đèn trinitron) 5 8540.20.20 -- Lo i t 25 inch tr lên 5 8540.30 - Bóng đèn tia âm c c khác 0 - Bóng viba (ví d như: Magnetron, Klystrons, bóng đèn sóng
 15. lan truy n, Caroinotrons) tr đèn đi u khi n m ng lư i: 8540.41 -- Magnetrons 0 8540.42 -- Klystrons 0 8540.49 -- Lo i khác 0 - Các lo i bóng và đèn ng đi n t khác: 8540.81 -- Bóng đèn và ng đèn đi n t c a máy ti p sóng hay máy khuy ch đ i 0 8540.89 -- Lo i khác 0 - Ph tùng: 8540.91 -- C a bóng tia âm c c 0 8540.92 -- C a nhóm mã s 8540.11; 8540.12; 8540.20 0 8540.99 -- C a nhóm mã s khác 0 8711.00 Mô tô (k c mopeds) và xe đ p có g n máy ph tr , có ho c không có thùng xe; mô tô ba 8711.00.10 - Nguyên chi c 60 8711.00.20 - D ng CKD1 60 8711.00.30 - D ng CKD2 55 8711.00.40 - D ng IKD1 30 8711.00.50 - D ng IKD2 15 8711.00.60 - D ng IKD3 10 8901 Tàu tu n dương, tàu du l ch, tàu phà l n, tàu ch hàng, xà lan và các t u thuy n tương t đ v n chuy n ngư i ho c hàng hoá 8901.10 - Tàu tu n dương, tàu du l ch và các tàu thuy n tương t đư c thi t k ch y u cho v n chuy n ngư i, tàu phà các lo i 5 8901.20 - Tàu ch d u 5 8901.30 - Tàu thuy n đông l nh khác v i các lo i đư c nêu m c 890120 5 8901.90 - Các lo i tàu thuy n khác dùng đ v n chuy n hàng hoá và các lo i tàu thuy n khác dùng đ v n chuy n c ngư i và hàng hoá 5 8902.00 Thuy n đánh b t h i s n; tàu ch bi n liên h p và các lo i tàu
 16. khác đ ch bi n hay b o qu n tài s n đánh b t 8902.00.10 - Tàu đánh b t h i s n xa b công su t máy chính t 600 HP tr lên 5 8902.00.90 - Lo i khác 0 9028.00 Máy đo đơn v khí, ch t l ng hay lư ng đi n đư c s n xu t hay cung c p k c các d ng c đo dùng cho các máy trên 9028.00.10 - Công tơ đi n 20 9028.00.20 - Đ ng h đo ga 10 9028.00.30 - Công tơ nư c 10 9028.00.90 - Lo i khác 0 9617.00 Phích chân không và các lo i bình chân không khác có kèm v ; các b ph n c a nó tr ru t phích thu tinh 40
Đồng bộ tài khoản