Quyết định 13/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
88
lượt xem
18
download

Quyết định 13/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 13/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/1/2003 về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 13/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trêng Bé Tµi chÝnh sè 13/2004/Q§­BTC  ngµy 15 th¸ng 1 n¨m 2004 vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè  quy ®Þnh cña QuyÕt ®Þnh sè 10/2003/Q§­BTC cña Bé trëng  Bé Tµi chÝnh ngµy 24/1/2003 vÒ viÖc ban hµnh møc  thu phÝ kiÓm ®Þnh an toµn kü thuËt vµ chÊt lîng  xe c¬ giíi vµ c¸c lo¹i thiÕt bÞ, xe m¸y chuyªn dïng Bé trëng Bé Tµi chÝnh C¨n cø Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ sè 38/2001/PL­UBTVQH   ngµy 28/8/2001; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§­CP ngµy 03/6/2002 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ   phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang bé ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 1/8/2003 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; Theo ®Ò nghÞ cña Bé Giao th«ng VËn t¶i t¹i C«ng v¨n   sè 3181/GTVT­TC ngµy 25/7/2003 vµ theo ®Ò nghÞ cña Vô tr­ ëng Vô ChÝnh s¸ch thuÕ, QuyÕt ®Þnh: §iÒu   1:   Söa   ®æi,  bæ   sung  mét   sè  quy   ®Þnh  vÒ   thu  phÝ kiÓm ®Þnh an toµn kü thuËt vµ chÊt lîng xe c¬ giíi vµ  c¸c lo¹i thiÕt bÞ, xe m¸y chuyªn dïng ®îc ban hµnh theo  QuyÕt ®Þnh sè 10/2003/Q§­BTC ngµy 24/1/2003 cña Bé trëng  Bé Tµi chÝnh (gäi chung lµ QuyÕt ®Þnh sè 10/2003/Q§­BTC)  nh sau: 1.   Söa   ®æi,   bæ   sung   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   4   cña   QuyÕt  ®Þnh sè 10/2003/Q§­BTC nh sau: “§iÒu   4:   §èi   tîng   nép   phÝ   theo   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt  ®Þnh nµy lµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®îc c¬ quan §¨ng kiÓm  ViÖt Nam thùc hiÖn kiÓm ®Þnh an toµn kü thuËt vµ chÊt l­ îng   ®èi   víi   xe   c¬   giíi   vµ   c¸c   lo¹i   thiÕt   bÞ,   xe   m¸y  chuyªn dïng trong s¶n xuÊt, l¾p r¸p nhËp khÈu, c¶i t¹o vµ  ®ang lu hµnh; kiÓm ®Þnh chÊt lîng c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra 
  2. 2 xe c¬ giíi; kiÓm ®Þnh chÊt lîng ®éng c¬ cña m«t« vµ ®éng  c¬ cña xe g¾n m¸y nhËp khÈu.” 2.  Söa ®æi,  bæ sung  quy ®Þnh  t¹i  phÇn BiÓu  phÝ  cña  QuyÕt ®Þnh sè 10/2003/Q§­BTC nh sau: 2.1/ Môc IV quy ®Þnh vÒ phÝ kiÓm ®Þnh chÊt lîng linh  kiÖn vµ xe c¬ giíi trong thö nghiÖm ®Ó s¶n xuÊt, l¾p r¸p,  ®îc bæ sung ®iÓm 3 nh sau: “3.  Møc phÝ  quy ®Þnh  trong  BiÓu  4 còng  ®îc ¸p dông  ®èi víi viÖc kiÓm ®Þnh chÊt lîng trong thö nghiÖm ®Ó nhËp  khÈu ®èi víi: ­ Thö nghiÖm c¸c yªu cÇu an toµn chung cña m«t«, xe  g¾n m¸y, ­ Thö nghiÖm khung xe hoÆc ®éng c¬ sö dông cho m«t«,  xe g¾n m¸y, ­   Thö   nghiÖm   c¸c   linh   kiÖn   kh¸c   cña   m«t«,   xe   g¾n  m¸y.” 2.2/ Môc V quy ®Þnh vÒ phÝ kiÓm ®Þnh an toµn kü thuËt  vµ chÊt lîng xe c¬ giíi vµ thiÕt bÞ, xe m¸y chuyªn dïng  trong s¶n xuÊt, l¾p r¸p t¹i ViÖt Nam, ®îc söa ®æi BiÓu 5  vµ ®iÓm 3; bæ sung ®iÓm 4 nh sau: “BiÓu 5 (§¬n   vÞ   tÝnh:   %   gi¸   b¸n  s¶n phÈm) TT S¶n phÈm kiÓm ®Þnh Møc phÝ ChiÕc ®Çu tiªn  Tõ chiÕc thø  cña mét kiÓu  hai cïng kiÓu  lo¹i lo¹i I Xe c¬ giíi 1 ¤t«, s¬ mi r¬ moãc  2,00 0,04 vµ r¬ moãc Møc thu tèi  Møc thu tèi  ..... ................. thiÓu lµ:  thiÓu lµ:  ... 1.000.000  100.000  ®/chiÕc ®/chiÕc 3. §èi víi xe c¬ giíi vµ c¸c thiÕt bÞ, xe m¸y chuyªn  dïng   ph¶i   duyÖt   thiÕt   kÕ,   phÝ   duyÖt   thiÕt   kÕ   ®îc   tÝnh  b»ng 8% gi¸ thiÕt  kÕ,  møc  thu  phÝ  tèi  thiÓu  lµ 500.000  ®ång/1 thiÕt kÕ. 4. §èi víi s¶n phÈm lµ «t« t¶i, xe buýt, xe kh¸ch vµ  c¸c   xe   ®Æc   dông   (xe   cøu   ho¶,   xe   thu   gom   vµ   vËn   chuyÓn  r¸c, xe chuyªn dïng truyÒn h×nh lu ®éng....) ®îc s¶n xuÊt  l¾p r¸p tõ «t« s¸t xi hoÆc tõ «t« c¬ së kh¸c, gi¸ tÝnh  phÝ kiÓm ®Þnh lµ gi¸ trÞ phÇn s¶n xuÊt l¾p r¸p thªm t¹i  doanh nghiÖp (gi¸ b¸n ph¬ng tiÖn trõ ®i gi¸ mua «t« s¸t 
  3. 3 xi   hoÆc   «t«   c¬   së   kh¸c   vµ   trõ   ®i   gi¸   vËt   t,   thiÕt   bÞ  chuyªn dïng nhËp khÈu ®îc l¾p ®Æt lªn s¶n phÈm).” 2.3/   Môc   VI   quy   ®Þnh   vÒ   phÝ   kiÓm   ®Þnh   an   toµn   kü  thuËt  vµ chÊt  lîng xe c¬ giíi,  thiÕt  bÞ,  xe m¸y chuyªn  dïng nhËp khÈu, ®îc bæ sung ®iÓm 4 nh sau: “4. §èi víi trêng hîp kiÓm ®Þnh an toµn kü thuËt vµ  chÊt lîng m«t«, xe g¾n m¸y; ®éng c¬ cña m«t«, ®éng c¬ cña  xe g¾n m¸y ®îc ¸p dông møc thu phÝ kiÓm ®Þnh tèi thiÓu lµ  50.000 ®ång/mét xe; 10.000 ®ång/mét ®éng c¬.” §iÒu   2:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy,  kÓ tõ ngµy ®¨ng  c«ng  b¸o. Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc  ®èi tîng ph¶i nép phÝ, c¸c c¬ quan kiÓm ®Þnh vµ c¸c c¬  quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản