Quyết định 130/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
66
lượt xem
1
download

Quyết định 130/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 130/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2523 vào danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2002

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 130/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 130/2002/Q§/BTC ngµy 8 th¸ng 10 n¨m 2002 VÒ viÖc bæ sung tªn vµ thuÕ suÊt cña mét sè mÆt hµng thuéc nhãm 2523 vµo Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) cña c¸c níc ASEAN cho n¨m 2002 Bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 02/03/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, C¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 21/2002/N§-CP ngµy 28/02/2002 cña ChÝnh phñ vÒ ban hµnh Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) cña c¸c níc ASEAN cho n¨m 2002; C¨n cø c«ng v¨n sè 5408/VPCP-TCQT ngµy 11/12/2000 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ Danh môc thuÕ quan CEPT/AFTA cña ViÖt Nam giai ®o¹n 2001-2006; C¨n cø ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i c«ng v¨n sè 5291/VPCP-KHTH ngµy 23/9/2002 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ viÖc gi¶m thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu clinker; QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1: Bæ sung m· sè, tªn vµ thuÕ suÊt cña mÆt hµng clinker thuéc nhãm 2523 vµo Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) cña c¸c níc ASEAN cho n¨m 2002, cô thÓ nh sau: M· sè M« t¶ nhãm, mÆt hµng ThuÕ ThuÕ suÊt suÊt MFN CEPT (%) (%) Nhã Ph©n m nhãm 2523 Xi m¨ng poãc-l¨ng, xi m¨ng cã phÌn, xi m¨ng xØ (xèp), xi m¨ng xØ sun-ph¸t vµ xi m¨ng ®«ng cøng trong níc t¬ng tù, ®· hoÆc cha nhuém mµu hoÆc ë d¹ng cê- lanh-ke (clinkers)
  2. 2 2523 10 -Cê-lanh-ke 2523 10 10 --Cê-lanh-ke tr¾ng 30 20 2523 10 90 -- Lo¹i kh¸c 40 20 §iÒu 2: Hµng ho¸ nhËp khÈu thuéc diÖn ¸p dông thuÕ suÊt u ®·i CEPT quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña QuyÕt ®Þnh nµy ®îc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 47/2002/TT-BTC ngµy 28/5/2002 cña Bé Tµi chÝnh. §iÒu 3: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p dông cho c¸c Tê khai hµng nhËp khÈu ®· nép cho c¬ quan H¶i quan tõ ngµy 1/10/2002.
Đồng bộ tài khoản