Quyết định 135/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định 135/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 135/2003/QĐ-TTg về việc củng cố và phát triển Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 135/2003/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 135/2003/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2003 QUYẾT ĐNNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ SỐ 135/2003/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2003 VỀ VIỆC CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em ngày 12 tháng 8 năm 1991; Căn cứ Nghị định số 374/HĐBT ngày 11 tháng 11 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em; Căn cứ Nghị định số 94/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em; Căn cứ Quyết định số 23/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Hành động quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2001-2010; Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam là tổ chức sự nghiệp thuộc Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hoạt động nhằm mục đích vận động các nguồn tài trợ trong nước và quốc tế để góp phần thực hiện một số mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Điều 2. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam có Hội đồng Bảo trợ gồm những người có uy tín, hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, tâm huyết với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tự nguyện tham gia bảo trợ và vận động nguồn lực cho Quỹ. Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và một số thành viên khác. Điều 3. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam được củng cố và phát triển theo hướng: 1. Mở rộng đối tượng trẻ em được Quỹ hỗ trợ. 2. Tăng trưởng và bảo tồn Quỹ.
  2. 3. Hoạt động theo nguyên tắc tự đảm bảo kinh phí bằng hình thức vận động sự đóng góp của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các khoản thu hợp pháp khác. Khi cần thiết, Quỹ được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động. Điều 4. Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và quyết định về Thành viên Hội đồng Bảo trợ Quỹ; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng và ban hành cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của Quỹ. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 6. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quyết định này. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phạm Gia Khiêm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản