intTypePromotion=1

Quyết định 136/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
109
lượt xem
1
download

Quyết định 136/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 136/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Danh mục và giá tối thiểu nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 136/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  S è  136/2001/Q§/BT C   B tr n g µy  18 th¸ng 12 n¨ m  2001  Ò  viÖc b æ  su n g  D a n h  m ô c   V vµ   tèi thiÓu n h ã m  m Æ t  h µ n g  N h µ  n íc q u ¶ n  lý  gi¸   gi¸  tÝnh thu Õ  n h Ë p  kh È u B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  15/CP  sè  ngµy  02/3/1993 cña    ChÝnh  phñ  nhiÖn  vÒ  vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm    h¹n vµ    qu¶n    lýnhµ    níccña    quan  Bé, c¬  ngang Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  tµichÝnh; bé  Bé    C¨n  thÈm  cø  quyÒn  nguyªn t¾c  vµ    ®Þnh    gi¸tÝnh  thuÕ xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu    7, NghÞ ®Þnh  54/CP  ngµy  sè    28/8/1993 cña  ChÝnh  phñ  quy ®Þnh         chi tiÕt thihµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp   khÈu; ChØ     ®¹o  cña  Phã  Thñ íng NguyÔn  t   TÊn Dòng  i t¹ Th«ng  sè    b¸o  54/TB­ VPCP  ngµy 26/6/2001 cña    V¨n phßng  ChÝnh phñ; Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  ThuÕ; quy Õt  Þ nh ® §iÒu      1: Bæ sung    Æt   c¸c m hµng  thuèc l¸l¸     , thuèc l¸sîi cäng       , thuèc l¸    vµo Danh môc    c¸cnhãm   Æt   m hµng  thuéc diÖn    Nhµ    nícqu¶n      lýgi¸tÝnh thuÕ  nhËp  khÈu ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  sè 164/2000/Q§­BTC  ngµy  10/10/2000 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh; Bé      §iÒu      2: Gi¸tÝnh  thuÕ  nhËp  khÈu    tèithiÓu    Æt   c¸c m hµng  thuèc l¸l¸     , thuèc l¸      , sîi cäng  thuèc l¸ ® îcquy         ®Þnh  thÓ  sau: cô  nh  Tªn  hµng §¬n vÞ  Gi¸tèi    thiÓu  tÝnh (USD) 1 2 3 1.Thuèc        l¸ cha    l¸ t¸chcäng. TÊn 1.300,00 2.Thuèc      t¸chcäng.   l¸ ®∙    l¸ TÊn  2.200,00 3.Thuèc          l¸ (trõthuèc l¸   i sîi     lo¹ vôn). sîi   TÊn 4.000,00 4.Thuèc          l¸ lo¹ vôn. sîi i TÊn 2.400,00 5.Cäng    thuèc l¸   . TÊn 300,00 §iÒu 3: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy  ký.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2