Quyết định 137/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định 137/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 137/2002/QĐ-TTg về việc thành lập khu kinh tế cửa khẩu và áp dụng chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 137/2002/QĐ-TTg

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 137/2002/QĐ-TTg Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2002 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 137/2002/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2002 V VI C THÀNH L P KHU KINH T C A KH U VÀ ÁP D NG CHÍNH SÁCH Đ I V I KHU KINH T C A KH U CHA LO, T NH QU NG BÌNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph , ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đ ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Bình (T trình s 794/UB ngày 15 tháng 7 năm 2002; đ ngh c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư (Công văn s 6448 BKH/QLKT ngày 10 tháng 10 năm 2002), ý ki n c a các B , ngành liên quan. QUY T Đ NH: Đi u 1. Thành l p Khu kinh t c a kh u Cha Lo g m các xã: Dân Hoá, Hoá Thanh, Hoá Ti n, Hoá Phúc và H ng Hoá thu c huy n Minh Hoá, t nh Qu ng Bình. Đi u 2. Khu kinh t c a kh u Cha Lo đư c áp d ng Quy t đ nh s 53/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v chính sách đ i v i Khu kinh t c a kh u biên gi i. Đi u 3. Trong quá trình th c hi n U ban nhân dân t nh Qu ng Bình có trách nhi m: - L p quy ho ch, t ch c th c hi n quy ho ch xây d ng Khu kinh t c a kh u trong ph m vi quy đ nh t i Đi u 1. - Ph i h p ch t ch v i B Qu c phòng, B Công an đ th c hi n t t các d án có liên quan đ n qu c phòng, an ninh; - S p x p th t ưu tiên đ u tư xây d ng các công trình và h ng m c công trình đ s d ng có hi u qu ; - Hàng năm l p báo cáo trình Th tư ng Chính ph . Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ti n hành đánh giá vi c áp d ng các chính sách nêu trên và ki n ngh Th tư ng Chính ph đi u ch nh, b sung c n thi t. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Bình ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản