intTypePromotion=1

Quyết định 138/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
236
lượt xem
2
download

Quyết định 138/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 138/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu mức thu phí qua phà Mây, Quốc lộ 37, tỉnh Thái Nguyên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 138/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® cña  é  tr g  bé  tµi b ën  ch Ý n h  S è  138/1999/Q§­B T C n g µ y 10  th¸ng 11 n¨ m   1999 B a n   µ n h  bi Ó u  m ø c  thu p h Ý   h q u a  P h µ  M © y  ­  u è c  lé 37 ­ tØ n h  T h¸i g u yªn Q  N Bé Trëng bé tµi Ýnh  ch ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ vÒ   nhiÖm  quyÒn    tr¸chnhiÖm   vô  h¹n vµ    qu¶n    lýNhµ    níccña    quan  Bé, C¬  ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh  178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm  ,quyÒn  vµ  chøc  m¸y  vô   h¹n  tæ  bé  cña  TµichÝnh; Bé    ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   04/1999/N§­   sè  CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh   phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch Nhµ    níc; Sau    ý  khicã  kiÕn cña  Giao  Bé  th«ng  vËn    t¶i(c«ng    3610/BGTVT   v¨n sè  ­TCKT     ngµy 18/10/1999); Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  ThuÕ. Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1 Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc    thu phÝ qua  phµ  M©y    ­Quèc    ­TØnh    lé37   Th¸iNguyªn. §iÒu    tæ  2: C¸c  chøc,c¸ nh©n  dông      sö  ph¬ng  tiÖn giao th«ng  gií     c¬   i ® êng    bé, thùc  qua  tÕ  phµ M©y     ­ Quèc    ­ TØnh  lé 37    Th¸iNguyªn    ph¶i nép    phÝ theo møc    thu quy  ®Þnh  i t¹ QuyÕt    ®Þnh  nµy,trõc¸c®èi t          îng kh«ng ph¶i     nép sau ®©y. Xe  chuyªn dïng vµo      môc  ®Ých  ninh,quèc  an    phßng. Xe  lµm  ®i  nhiÖm  ®ét  vô  xuÊt,khÈn    cÊp  theo lÖnh    cña  quan  c¬  Nhµ    níc cã  thÈm quyÒn    hé    phßng  nh:xe  ®ª,xe  chèng      lôtb∙o,chèng  dÞch bÖnh. §iÒu    3: §¬n  ® îcgiao  vÞ    nhiÖm   thu phÝ  vô    qua phµ  M©y   thùc hiÖn    ®¨ng  kª khaithu,nép  ký        phÝ    quan  víic¬  thuÕ ®Þa  ph¬ng    phÝ  n¬i thu  theo  qui ®Þnh  i   t¹ Th«ng   54/1999/TT/BTC  t sè  ngµy 10/5/1999 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn  thùc hiÖn NghÞ  ®Þnh  sè 04/1999/N§­  ngµy 30/1/1999 cña  CP ChÝnh  phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch Nhµ    níc. §iÒu 4: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy  ký.
  2. 2 §iÒu 5: Tæ  chøc, c¸    nh©n thuéc ®èi  îng  t nép phÝ qua phµ M©y,  ®¬n  ® îcgiao nhiÖm   tæ  vÞ      vô  chøc    thu phÝ  qua  phµ  M©y   c¸cc¬  vµ    quan  ªn li   quan chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy.
  3. 3 Bi Ó u  m ø c  thu p h Ý  q u a  p h µ  M © y ­Q u è c  lé 3 7 T Ø n h  T h¸i g u yªn  N (Ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  138/1999/Q§/BTC sè    ngµy  th¸ng11  10    n¨m  1999 cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    Sè  Lo¹ixe   §¬n vÞ  Møc   thu thø  tÝnh tù Xe  ca 1 Xe    ®Õn   chç  tõ12  30  ngåi §ång/xe 12.000 2 Xe    chç  tõ31  ngåitrëlªn     §ång/xe 15.000 Xe  t¶i 1 Xe  träng t¶i   tÊn cã      5  díi §ång/xe 12.000 2 Xe  träng t¶i   tÊn  cã      5  ®Õn     tÊn tõ díi10  §ång/xe 15.000 3 Xe  träng t¶i   tÊn    cã      10  trëlªn tõ §ång/xe 18.000
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2