Quyết định 14/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định 14/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 14/2004/QĐ-UB về quy định mức nhà ở, đất ở để hỗ trợ chuyển đổi cho các gia đình cán bộ lão thành cách mạng hoạt động từ trước 31/12/1944 đang ở thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước nhưng không được chuyển thành sở hữu tư nhân tại khu đất 5,2ha thuộc dự án khu đô thị mới Yên Hòa - phường Yên Hòa - quận Cầu Giấy – Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 14/2004/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 14/2004/Q -UB Hà N i, ngày 04 tháng 02 năm 2004 QUY T NH “V VI C QUY NH M C NHÀ , T H TR CHUY N I CHO CÁC GIA ÌNH CÁN B LÃO THÀNH CÁCH M NG HO T NG T TRƯ C 31/12/1944 ANG THUÊ NHÀ THU C S H U NHÀ NƯ C NHƯNG KHÔNG Ư C CHUY N THÀNH S H U TƯ NHÂN T I KHU T 5,2HA THU C D ÁN KHU Ô TH M I YÊN HÒA - PHƯ NG YÊN HÒA - QU N C U GI Y – HÀ N I” U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; - Căn c Ngh nh s 60/CP, s 61/CP ngày 5/7/1994 và s 45/CP ngày 3/8/1996 c a Chính ph ; - Căn c Quy t nh 20/2000/Q -TTg ngày 03/02/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr ngư i ho t ng cách m ng t trư c cách m ng tháng 8/1945 c i thi n nhà ; - Căn c Công văn s 3285/CV-NPTN ngày 28/2/2003 c a Văn phòng Trung ương ng v vi c ng ý ch trương xây d ng nhà t i D án 5,2ha Yên Hòa - C u Gi y và v n d ng t i a chính sách và ch hi n có h tr cho cán b Lão thành Cách m ng ph i chuy n i nhà , t . - Căn c Thông tư 05/2000/TT-BXD ngày 27/6/2000 c a B Xây d ng hư ng d n th c hi n vi c h tr ngư i tham gia h at ng cách m ng t trư c cách m ng tháng 8/1945 c i thi n nhà theo Quy t nh s 20/2000/Q -TTg ngày 3/2/2000 c a Th tư ng Chính ph ; - Căn c K ho ch s 35/KH-UB ngày 6/7/2000 c a UBND Thành ph v vi c tri n khai th c hi n Quy t nh 20/2000/Q -TTg trên a bàn Thành ph Hà N i; - Căn c Quy t nh 118/2002/Q -UB ngày 16/8/2002 và Quy t nh s 5363/Q -UB ngày 6/8/2002 c a UBND Thành ph v vi c phê duy t quy ho ch d án u tư xây d ng h t ng k thu t t o qu t, nhà ph c v các i tư ng chính sách t i khu ô th m i Yên Hòa th c hi n Quy t nh 20/2000/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph ; - Xét T trình Liên ngành s : 1589/TTr-LN ngày 23/4/2003 c a Liên ngành: a chính Nhà t (nay là S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t) – Lao ng Thương binh xã h i – Tài chính V t giá (nay là S Tài chính) v vi c ngh ban hành nh m c h tr nhà t i v i ngư i ho t ng Cách m ng t trư c năm 1945 ang thuê nhà c a Nhà nư c không ư c chuy n thành s h u tư nhân, QUY T NH I - NH NG QUY NH CHUNG
  2. i u I: i tư ng áp d ng: - Ngư i ho t ng cách m ng ư c quy nh t i kho n 1, 2, 3 - i u I - Quy t nh 20/2000/Q - TTg, ang thuê nhà c a Nhà nư c nhưng không ư c chuy n thành s h u tư nhân theo quy nh, bao g m: + Nhà bi t th không ư c tư nhân hóa (theo Quy t nh s 189/1998/Q -TTg ngày 28/9/1998 c a Th tư ng Chính ph và Quy t nh s 4591/Q -UB ngày 7/9/2000 c a UBND Thành ph ). + Nhà ang có khi u ki n, nhà thu c vùng quy ho ch s d ng vào m c ích khác, ang tri n khai gi i phóng m t b ng (theo Ngh nh s 61/CP ngày 5/7/1994 c a Chính ph và Quy t nh s 57/1999/Q -UB ngày 14/7/1999 và Quy t nh s 63/1999/Q -UB ngày 31/7/1999 c a UBND Thành ph ). + Nhà thu c di n ph c ph i b o t n không ư c bán (theo Quy t nh s 70/BXD-KT-QH ngày 30/3/1995 c a B Xây d ng; Quy t nh s 1170/Q -UB ngày 19/3/1998 c a UBND Thành ph ) i u II: Các i u ki n xem xét m c h tr . 1- D a vào quy ho ch a i m và kh năng cao nh t v qu t hi n có và kinh phí xây d ng nhà c a Thành ph theo quy nh t i kho n 6 - i u 1 - Quy t nh 20/2000/Q -TTg và Ngh nh 61/CP. 2- UBND Thành ph xây d ng nhà theo nh m c sàn xây d ng giao cho các h gia ình, n u có chênh l ch v m c h tr các h s n p theo quy nh. 3- Khi th c hi n vi c h tr chuy n i thì i tư ng ư c h tr ph i tr l i nơi cũ cho Thành ph theo quy nh. i u III: M c h tr cho các i tư ng ư c n bù trên nguyên t c giao t không thu ti n v i di n tích t tương ương v i di n tích t ang nhưng không nh hơn 100m2 và t i a không vư t quá nh m c theo quy nh; Giao nhà tương ương v i di n tích nhà ang , nhưng không nh hơn 50m2 và t i a không vư t quá nh m c theo quy nh t i kho n 6 - i u I - Quy t nh 20/2000/Q -TTg. II. QUY NH C TH i u IV - nh m c nhà - t n bù: 1. Ngư i h at ng Cách m ng t năm 1935 tr v trư c ang nhà thu c s h u Nhà nư c nhưng không ư c tư nhân hóa s ư c h tr chuy n i giao t không thu ti n s d ng 400m2 và nhà có 200m2 sàn xây d ng theo quy nh.
  3. 2. Ngư i ho t ng Cách m ng t năm 1936 – 1944 ư c t ng thư ng 1 trong 3 Huân chương : Sao vàng, H Chí Minh, c l p H ng I s ư c h tr chuy n i giao t không thu ti n s d ng là 300m2 và nhà có 200m2 sàn xây d ng theo quy nh. 3. Ngư i ho t ng Cách m ng t năm 1936 – 1944 không có m t trong 3 Huân chương: Sao vàng, H Chí Minh, c l p H ng 1 nhà thu c s h u Nhà nư c nhưng không ư c chuy n thành s h u tư nhân ư c h tr chuy n i giao t không thu ti n 200m2 và nhà có 100m2 sàn xây d ng theo quy nh. 4. Ngư i ho t ng Cách m ng t trư c năm 1945 (31/12/1944) có hai nhà ( hai nơi khác nhau) ã ư c h tr c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t theo Quy t nh 20/2000/Q -TTg m t nơi, nơi còn l i là nhà thu c s h u Nhà nư c nhưng không ư c chuy n thành s h u tư nhân thì s ư c h tr chuy n i giao t không thu ti n s d ng là 100m2 và nhà có 50m2 sàn xây d ng theo quy nh. III - T CH C TH C HI N i u V: 1- Giao cho Liên S : Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t – Lao ng thương binh xã h i – Tài chính và K ho ch và u tư gi i quy t vi c h tr n bù di chuy n úng i tư ng, úng ch quy nh c th . 2- Vi c th c hi n h tr n bù di chuy n nhà t cho các i tư ng theo quy nh ư c th c hi n n h t tháng 12/2004; UBND Thành ph phân công trách nhi m c a t ng ngành, có th như sau: 2.1. S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t là cơ quan thư ng tr c ch u trách nhi m: + Chu n b tài li u, h sơ h tr b o m úng i tư ng, úng ch quy nh. + Ph i h p v i S Lao ng Thương binh xã h i – Tài chính - K ho ch u tư và UBND các qu n (huy n) t ch c quy n i nhà - t và l p, trình h sơ c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t cho các gia ình ã ư c chuy n n nơi m i. + Ph i h p v i các cơ quan ch c năng t ch c thu h i nhà cũ qu n lý và gi i quy t cho yêu c u khác do Thành ph quy nh. 2-2- S Lao ng Thương binh xã h i ch u trách nhi m: - Xác nh n i tư ng ư c hư ng ch chính sách theo quy nh t i Quy t nh 20/2000/Q - TTg, ph i h p v i S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t và UBND các qu n, huy n l p và th m nh h sơ h tr c a cán b lão thành cách m ng úng tiêu chu n quy nh. 2-3- S K ho ch và u tư và S Tài chính ch u trách nhi m: Phân ph i v i S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t - S Lao ng Thương binh xã h i l p báo cáo UBND Thành ph duy t
  4. k ho ch và c p phát kinh phí l p D án u tư h t ng k thu t, xây d ng nhà ph c v vi c chuy n i nhà t cho cán b lão thành cách m ng k p th i, úng quy nh. 2-4- UBND các qu n (huy n) có trách nhi m: T o m i i u ki n cán b lão thành cách m ng l p h sơ h tr thu n l i k p th i, chính xác. Ch ng gi i quy t vư ng m c liên quan n nhà t c a cán b lão thành cách m ng có khó khăn v nhà báo cáo Ban ch huy th c hi n Quy t nh 20/2000/Q -TTg gi i quy t. Giao S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t ch u trách nhi m ph i h p v i các S ; K ho ch và u tư – Lao ng Thương binh xã h i – Tài chính t ch c tri n khai th c hi n. N u có vư ng m c báo cáo Ban ch o gi i quy t k p th i, b o m ti n th c hi n n h t năm 2004 ph i th c hi n xong vi c h tr c i thi n nhà theo Quy t nh 20/2000/Q -TTg cho các i tư ng theo quy nh. i u VI: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u VII: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t, Lao ng Thương binh xã h i, Tài chính; K ho ch và u tư; Ch t ch UBND các Qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n; Th trư ng các cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH T CH PHÓ CH T CH Lê Quý ôn
Đồng bộ tài khoản