Quyết định 140/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định 140/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 140/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc giao Tổng cục Hải quan quyết định miễn, giảm, hoàn thuế, chênh lệch giá đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 140/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh sè 140/2003/Q§-BTC ngµy 5 th¸ng 9 n¨m 2003 vÒ viÖc giao tæng côc H¶i quan quyÕt ®Þnh miÔn, gi¶m, hoµn thuÕ, chªnh lÖnh gi¸ ®èi víi hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu Bé trëng bé tµi chÝnh - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 5/11/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 1/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 96/2002/N§-CP ngµy 19/11/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Tæng côc H¶i quan; - C¨n cø LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®· ®îc Quèc héi th«ng qua ngµy 26/12/1991; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®· ®îc Quèc héi th«ng qua ngµy 5/7/1993; LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20/5/1998; NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/8/1993; NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; - C¨n cø LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt sè 05/1998/QH10 ngµy 20/5/1998; NghÞ ®Þnh sè 84/1998/N§-CP ngµy 12/10/1998 quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ngµy 26/6/2003; - C¨n cø LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng sè 02/1997/QH9 ngµy 10/5/1997; LuËt sè 07/2003/QH11 ngµy 17/6/2003 söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch thuÕ, Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan, Vô trëng Vô Tæ chøc c¸n bé, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Giao Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan quyÕt ®Þnh miÔn, gi¶m, hoµn thuÕ, chªnh lÖch gi¸ ®èi víi hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 1/9/2003. B·i bá QuyÕt ®Þnh sè 70/1999/Q§-BTC ngµy 6/7/1999 vÒ viÖc ñy quyÒn vµ
  2. 2 ph©n cÊp cho Tæng côc thuÕ gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò liªn quan ®Õn thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, phô thu ®èi víi hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu. §iÒu 3. Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan, Vô trëng Vô Tæ chøc c¸n bé, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan vµ Ch¸nh v¨n phßng Bé Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản