intTypePromotion=1

Quyết định 146/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
79
lượt xem
2
download

Quyết định 146/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 146/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 146/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 146/2000/Q§/BTC ngµy 18 th¸ng 09 n¨m 2000 VÒ viÖc ban hµnh møc thu lÖ phÝ cÊp phiÕu lý lÞch t ph¸p Bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, C¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/01/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch Nhµ níc; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé T ph¸p (c«ng v¨n sè 1233/TP-LLTP ngµy 21 th¸ng 7 n¨m 2000) vµ theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1.- C«ng d©n ViÖt Nam, ngêi níc ngoµi khi nép ®¬n vµ ®îc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp phiÕu lý lÞch t ph¸p theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngµy 08 th¸ng 02 n¨m 1999 cña Bé T ph¸p vµ Bé C«ng an ph¶i nép lÖ phÝ cÊp phiÕu lý lÞch t ph¸p theo møc thu quy ®Þnh nh sau: 1. C«ng d©n ViÖt Nam ë trong níc 100.000 §ång /lÇn/ngêi. 2. Ngêi níc ngoµi, c«ng d©n ViÖt Nam c tró ë níc ngoµi nép 200.000 §ång lÇn/ngêi. Møc thu quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy ®· bao gåm c¶ chi phÝ hå s¬ yªu cÇu cÊp phiÕu lý lÞch t ph¸p. §iÒu 2.- C¬ quan thu lÖ phÝ ®îc trÝch 20% tæng sè tiÒn lÖ phÝ thùc thu ®îc ®Ó chi phÝ cho c«ng t¸c tæ chøc thu theo c¸c néi dung sau: - Chi mua (hoÆc in) c¸c lo¹i biÓu mÉu ®¬n, phiÕu lý lÞch t ph¸p, sæ s¸ch kÕ to¸n. - Chi båi dìng c«ng t¸c x¸c minh lý lÞch t ph¸p trong c¸c trêng hîp phøc t¹p. - TrÝch quü khen thëng c¸n bé c«ng nh©n viªn thùc hiÖn thu, nép lÖ phÝ. Møc trÝch quü khen thëng b×nh qu©n mét n¨m, mét ngêi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 (ba) th¸ng l¬ng thùc hiÖn. - Chi kh¸c liªn quan trùc tiÕp ®Õn c«ng t¸c thu lÖ phÝ.
  2. 2 Sè cßn l¹i (80%) ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc. Sè tiÒn lÖ phÝ trÝch theo tû lÖ trªn ®©y (20%) ph¶i c©n ®èi vµo dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m vµ ph¶i sö dông ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. Cuèi n¨m, nÕu cha sö dông hÕt ph¶i nép sè cßn l¹i vµo ng©n s¸ch nhµ níc. C¬ quan thu cã nhiÖm vô tæ chøc thu, nép, qu¶n lý tiÒn lÖ phÝ theo ®óng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§- CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc vµ Th«ng t sè 54/1999/TT-BTC ngµy 10/5/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn. §iÒu 3.- QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. B·i bá c¸c quy ®Þnh vÒ thu lÖ phÝ cÊp phiÕu lý lÞch t ph¸p tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 4.- Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép lÖ phÝ, c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2