Quyết định 1490/TCHQ-QĐ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định 1490/TCHQ-QĐ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1490/TCHQ-QĐ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình xét miễn thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1490/TCHQ-QĐ-KTTT của Tổng cục Hải quan

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña bé tµi chÝnh - tæng côc trëng tæng côc h¶i quan Sè 1490 tchq-q®-kttt ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2003 vÒ viÖc Ban hµnh quy tr×nh xÐt miÔn thuÕ, hoµn thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu Tæng côc trëng tæng côc h¶i quan - C¨n cø LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu n¨m 1991; - C¨n cø LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu n¨m 1993; - C¨n cø LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè §iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu n¨m 1998; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/8/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu n¨m 1993; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu n¨m 1998; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 96/2002/N§-CP ngµy 19/11/2002 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña Tæng côc H¶i Quan; - C¨n cø Th«ng t sè 172/1998/TT-BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/8/1993, sè 94/1998/ N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè §iÒu cña LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; Th«ng t sè 13/2001/TT-BTC ngµy 8/03/2001 cña Bé Tµi chÝnh. - C¨n cø QuyÕt ®Þnh 140/2003/Q§-BTC ngµy 5/9/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh giao Tæng côc H¶i quan quyÕt ®Þnh miÔn, gi¶m, hoµn thuÕ, chªnh lÖch gi¸ ®èi víi hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu; - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô kiÓm tra thu thuÕ XNK. QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy “Quy tr×nh xÐt miÔn thuÕ, hoµn thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu”.
 2. 2 §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký. §iÒu 3. Vô trëng Vô kiÓm tra thu thuÕ XNK, Vô trëng Vô Tæ chøc c¸n bé, Ch¸nh V¨n phßng Tæng côc H¶i Quan, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc Tæng côc H¶i Quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 3. 3 quy tr×nh xÐt miÔn thuÕ, hoµn thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng hãa xuÊt nhËp khÈu (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1490/TCQH-Q§-KTTT ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2003 cña Tæng côc Trëng Tæng côc H¶i Quan) A. Quy ®Þnh chung 1. Tæng côc H¶i Quan xem xÐt miÔn thuÕ, hoµn thuÕ ®èi víi hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Bé Tµi chÝnh ®îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 172/1998/TT-BTC ngµy 22/12/1998, Th«ng t sè 13/2001/TT-BTC ngµy 8/3/2001, Th«ng t sè 28/TC-TCT ngµy 17/7/1992 cña Bé Tµi chÝnh. 2. Tæng côc H¶i quan (Vô kiÓm tra thu thuÕ XNK) cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra hå s¬, tµi liÖu, chøng tõ vµ ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh miÔn thuÕ, hoµn thuÕ. Trêng hîp vît thÈm quyÒn Tæng côc H¶i quan b¸o c¸o l·nh ®¹o Bé Tµi chÝnh xem xÐt quyÕt ®Þnh. B. quy tr×nh, tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan ®îc giao tiÕp nhËn, nghiªn cøu hå s¬ ®Õn viÖc xÐt miÔn thuÕ, hoµn thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu 1. Bíc 1: TiÕp nhËn hå s¬: Tr¸ch nhiÖm cña V¨n th Tæng côc H¶i quan: TÊt c¶ c¸c hå s¬ ®Ò nghÞ xem xÐt miÔn thuÕ, hoµn thuÕ ®Òu ph¶i göi, vµo sæ theo dâi qua bé phËn V¨n th cña Tæng côc H¶i uan. Tr¸ch nhiÖm cña V¨n th Vô KiÓm tra thu thuÕ XNK: V¨n th Vô KiÓm tra thu thuÕ XNK sau khi tiÕp nhËn hå s¬ tõ V¨n th Tæng côc vµo sæ c«ng v¨n, lËp phiÕu lu©n chuyÓn c«ng v¨n (theo mÉu ®Ýnh kÌm) tr×nh l·o ®¹o Vô cïng ngµy hoÆc ngµy lµm viÖc tiÕp theo ®Ó ph©n c«ng cho chuyªn viªn xö lý. 2. Bíc 2: Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm xö lý hå s¬: Sau khi tiÕp nhËn hå s¬ c«ng v¨n (hå s¬ vµ phiÕu chuyÓn) tõ V¨n th vô, l·nh ®¹o Vô ph¶i ®Þnh híng xö lý c«ng v¨n, ph©n c«ng cho chuyªn viªn xö lý hå s¬. V¨n th ph¶i cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn ngay trong cïng ngµy hoÆc ngµy lµm viÖc tiÕp sau cho chuyªn viªn trùc tiÕp gi¶i quyÕt. 3. Bíc 3: XÐt xem, ®Ò xuÊt xö lý hå s¬: C¸n bé ®îc ph©n c«ng nhiÖm vô gi¶i quyÕt hå s¬ xÐt miÔn thuÕ, hoµn thuÕ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm:
 4. 4 a. KiÓm tra thñ tôc hå s¬ miÔn, hoµn thuÕ theo quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n vÒ thuÕ XNK hiÖn hµnh, kiÓm tra tÝnh ®Çy ®ñ, tÝnh ph¸p lý cña hå s¬ theo quy ®Þnh (t¹i phô lôc I vµ II); - §èi víi hµng nhËp khÈu phôc vô cho môc ®Ých an ninh, quèc phßng nhng n»m trong dù ¸n thuéc nguån vèn ®Çu t tËp trung cña Ng©n s¸ch Nhµ níc th× ph¶i lÊy thªm ý kiÕn tham gia cña Vô §Çu t, Vô Ng©n s¸ch Nhµ níc (Bé Tµi chÝnh). - Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, môc II phÇn D Th«ng t sè 172/1998/TT- BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh trong hå s¬ göi xin miÔn thuÕ nhËp khÈu ph¶i cã hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu (nÕu lµ hµng nhËp khÈu uû th¸c). Tuy nhiªn cã mét sè trêng hîp hai bªn kh«ng ký hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu mµ ký hîp ®ång kinh tÕ. Trong trêng hîp nµy nÕu hµng ®îc cung cÊp theo kÕt qu¶ ®Êu thÇu, gi¸ cung cÊp theo hîp ®ång lµ gi¸ nhËp khÈu theo hîp ®ång ngo¹i th¬ng ghi trªn tê khai H¶i quan th× còng xö lý nh hµng uû th¸c nhËp khÈu. - C¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã liªn quan ®îc giao tiÕp nhËn, nghiªn cøu hå s¬ tµi liÖu liªn quan ®Õn xÐt miÔn thuÕ ph¶i gi÷ g×n vµ b¶o qu¶n theo chÕ ®é mËt. 4. Bíc 4: ThÈm tra viÖc ®Ò xuÊt gi¶i quyÕt miÔn thuÕ, hoµn thuÕ: Tríc khi tr×nh l·nh ®¹o Tæng côc ký quyÕt ®Þnh miÔn thuÕ, hoµn thuÕ: a. Tr¸ch nhiÖm cña l·nh ®¹o Vô KiÓm tra Thu thuÕ XNK KiÓm tra l¹i toµn bé hå s¬ vµ néi dung ®Ò xuÊt miÔn thuÕ, hoµn thuÕ cña chuyªn viªn. - Yªu cÇu chuyªn viªn gi¶i tr×nh c¸c vÊn ®Ò cha râ cßn víng m¾c (nÕu cã) - §Þnh híng gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò víng m¾c vît qu¸ thÈm quyÒn ®Ó ®Ò xuÊt lªn l·nh ®¹o Tæng côc ph¬ng ¸n xö lý cô thÓ. - DuyÖt, ký "nh¸y" c¸c dù th¶o v¨n b¶n miÔn, hoµn thuÕ do chuyªn viªn so¹n th¶o. - Thêi gian tèi ®a kh«ng qu¸ 2 (hai) ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy chuyªn viªn tr×nh l·nh ®¹o Vô. b. Tr¸ch nhiÖm cña l·nh ®¹o V¨n phßng Tæng côc H¶i quan: Sau khi l·nh ®¹o Vô kiÓm tra thu thuÕ XNK thÈm ®Þnh ký tr×nh dù th¶o v¨n b¶n miÔn thuÕ, hoµn thuÕ th× toµn bé hå s¬ ph¶i chuyÓn cho V¨n phßng Tæng côc ®Ó kiÓm tra vÒ thÓ thøc v¨n b¶n. NÕu ph¸t hiÖn c¸c vÊn ®Ò víng m¾c th× l·nh ®¹o V¨n phßng Tæng côc trao ®æi víi Vô KiÓm tra thu thuÕ XNK gi¶i thÝch tríc khi tr×nh l·nh ®¹o Tæng côc. NÕu ý kiÕn cña hai bªn kh¸c nhau th× b¸o c¸o l·nh ®¹o Tæng côc quyÕt ®Þnh. Thêi gian tèi ®a kh«ng qu¸ 2 (hai) ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®îc hå s¬ cña Vô KiÓm tra thu thuÕ XNK chuyÓn.
 5. 5 5. Bíc 5: Ký quyÕt ®Þnh vµ gi¶i quyÕt víng m¾c: - L·nh ®¹o Tæng côc xem xÐt, ký quyÕt ®Þnh miÔn thuÕ, hoµn thuÕ. Trong trêng hîp vît thÈm quyÒn gi¶i quyÕt, l·nh ®¹o Tæng côc H¶i quan ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o vµ ®Ò xuÊt ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt l·nh ®¹o Bé. Thêi gian L·nh ®¹o Tæng côc xem xÐt, ký duyÖt kh«ng qu¸ 2 (hai) ngµy lµm viÖc. - Trêng hîp l·nh ®¹o Bé cã ý kiÕn chØ ®¹o kh¸c th× trong vßng 3 (ba) ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy cã ý kiÕn cña l·nh ®¹o Bé ph¶i hoµn thµnh viÖc gi¶i quyÕt theo yªu cÇu cña l·nh ®¹o Bé. 6. Bíc 6: TriÓn khai lu hµnh v¨n b¶n vµ lu tr÷ hå s¬: a. V¨n b¶n sau khi ®ãng dÊu th× chuyªn viªn gi¶i quyÕt ph¶i cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn ®Õn v¨n th cña Tæng côc H¶i quan ®Ó lu hµnh; chuyªn viªn gi¶i quyÕt lu gi÷ c«ng v¨n gèc vµ kh«ng ®îc tù ý ph¸t hµnh v¨n b¶n ra ngoµi ®Þa chØ n¬i nhËn (kÓ c¶ b¶n sao). V¨n b¶n sau khi ®îc ph¸t hµnh, chuyªn viªn gi¶i quyÕt ph¶i kiÓm tra l¹i hå s¬ ®¶m b¶o hå s¬ lu t¹i Vô KiÓm tra Thu thuÕ XNK cã ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu, nÕu thiÕu tµi liÖu nµo th× ph¶i thu ®ñ; cho vµo tói, cÆp hå s¬; thùc hiÖn lu tr÷ riªng c¸c hå s¬. ViÖc lu tr÷ ph¶i theo thø tù thêi gian, trêng hîp hå s¬ thÊt l¹c chuyªn viªn qu¶n lý ph¶i b¸o c¸o ngay víi cÊp trªn ®Ó t×m biÖn ph¸p xö lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc thÊt l¹c. b. V¨n th Tæng côc H¶i quan lµ bé phËn cã tr¸ch nhiÖm ph¸t hµnh v¨n b¶n theo quy ®Þnh, ®óng ®Þa chØ n¬i göi, kh«ng ®îc phÐp nhê chuyÓn hé. Trêng hîp doanh nghiÖp ®Õn nhËn v¨n b¶n trùc tiÕp th× ngêi nhËn ph¶i cã giÊy giíi thiÖu cña c¬ quan vµ chøng minh th, ngêi nhËn ph¶i ký "®· nhËn" vµo sæ c«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan. 7. Bíc 7: ChÕ ®é b¸o c¸o, tæng hîp: ChËm nhÊt ®Õn ngµy 15 cña th¸ng ®Çu quý vµ ngµy 30 th¸ng 1 hµng n¨m Vô KiÓm tra thu thuÕ XNK xö lý tæng hîp c¸c quyÕt ®Þnh miÔn thuÕ, hoµn thuÕ vµ sè thuÕ gi¶i quyÕt miÔn thuÕ, hoµn thuÕ hµng quý vµ hµng n¨m b¸o c¸o l·nh ®¹o Tæng côc H¶i quan vµ l·nh ®¹o Bé Tµi chÝnh, c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan thuéc Bé Tµi chÝnh (Vô Ng©n s¸ch Nhµ níc, Vô I...).
 6. 6 Phô lôc 1 C¸c hå s¬ ph¶i nép ®Ó xem xÐt gi¶i quyÕt miÔn thuÕ: 1. Hµng nhËp khÈu chuyªn dïng phôc vô trùc tiÕp cho an ninh, quèc phßng: - C«ng v¨n ®Ò nghÞ xÐt miÔn thuÕ cña l·nh ®¹o Bé chñ qu¶n (b¶n chÝnh). - Danh môc cô thÓ vÒ sè lîng, chñng lo¹i hµng nhËp khÈu chuyªn dïng cho an ninh quèc phßng do l·nh ®¹o Bé chñ qu¶n phª duyÖt ®· ®îc ®¨ng ký vµ thèng nhÊt víi Bé Tµi chÝnh tõ ®Çu n¨m (chËm nhÊt ®Õn 31/3 hµng n¨m Bé chñ qu¶n ph¶i ®¨ng ký kÕ ho¹ch nhËp khÈu). - Tê khai h¶i quan hµng ho¸ nhËp khÈu (®· thanh kho¶n vµ tÝnh thuÕ) - GiÊy phÐp nhËp khÈu do Bé Th¬ng m¹i cÊp (nÕu cã). - Hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu (nÕu lµ hµng nhËp khÈu uû th¸c). 2. Hµng nhËp khÈu chuyªn dïng phôc vô trùc tiÕp cho nghiªn cøu khoa häc: - C«ng v¨n ®Ò nghÞ xÐt miÔn thuÕ cña ®¬n vÞ thùc hiÖn ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc (b¶n chÝnh). - Hå s¬ ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc gåm: + QuyÕt ®Þnh phª duyÖt ®Ò tµi cÊp Bé hoÆc cÊp nhµ níc. + Danh môc hµng ho¸ cÇn nhËp khÈu ®Ó thùc hiÖn ®Ò tµi do cÊp phª duyÖt ®Ò tµi duyÖt. - Tê khai h¶i quan hµng nhËp khÈu (®· thanh kho¶n vµ tÝnh thuÕ). - Hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu (nÕu lµ hµng nhËp khÈu uû th¸c). 3. Hµng nhËp khÈu chuyªn dïng phôc vô cho gi¸o dôc, ®µo t¹o - C«ng v¨n ®Ò nghÞ xÐt miÔn thuÕ cña ®¬n vÞ thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸o dôc, ®µo t¹o (b¶n chÝnh). - QuyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c gi¸o dôc, ®µo t¹o cña Bé chñ qu¶n. - Danh môc trang thiÕt bÞ thuéc dù ¸n do Bé chñ qu¶n phª duyÖt. - Tê khai h¶i quan hµng nhËp khÈu (®· thanh kho¶n vµ tÝnh thuÕ). - Hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu (nÕu lµ hµng nhËp khÈu uû th¸c). 4. §èi víi hµng lµ quµ biÕu, quµ tÆng, hµng mÉu cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ngêi níc ngoµi cho c¸c tæ chøc ViÖt Nam; cña c¸c tæ chøc ViÖt Nam cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ngêi níc ngoµi. 4.1. Hµng lµ quµ biÕu, quµ tÆng: - C«ng v¨n ®Ò nghÞ xÐt miÔn thuÕ nhËp khÈu, thuÕ xuÊt khÈu (b¶n chÝnh). - GiÊy phÐp nhËp khÈu (nÕu lµ hµng nhËp khÈu cÇn ph¶i cã giÊy phÐp theo quy ®Þnh).
 7. 7 - Th«ng b¸o hay quyÕt ®Þnh tho¶ thuËn biÕu, tÆng hµng cña chñ hµng. - Hå s¬ liªn quan ®Õn viÖc xuÊt nhËp khÈu l« hµng lµ hµng quµ biÕu, tÆng §èi víi hµng ho¸ cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®îc phÐp t¹m nhËp vµo ViÖt Nam ®Ó dù héi chî triÓn l·m nhng kh«ng t¸i xuÊt mµ xin phÐp ®Ó lµm quµ biÕu, quµ tÆng lu niÖm cho c¸c tæ chøc ViÖt Nam ®îc thùc hiÖn nh trªn. 4.2. §èi víi hµng mÉu: - C«ng v¨n ®Ò nghÞ xÐt thuÕ nhËp khÈu, thuÕ xuÊt khÈu (b¶n chÝnh) - GiÊy th«ng b¸o hoÆc tho¶ thuËn göi hµng. - GiÊy phÐp nhËp khÈu (nÕu lµ hµng nhËp khÈu yªu cÇu ph¶i cã giÊy phÐp theo quy ®Þnh) - Hå s¬ liªn quan ®Õn viÖc nhËp khÈu, xuÊt khÈu l« hµng. 5. Quy ®Þnh vÒ v¨n b¶n. C¸c v¨n b¶n nªu ë môc 1, 2, 3, 4 trªn ®©y ngoµi nh÷ng v¨n b¶n ph¶i nép b¶n chÝnh th× c¸c hå s¬, tµi liÖu kh¸c nÕu nép b¶n ph« t« ph¶i cã “dÊu sao y b¶n chÝnh” cña c¬ quan c«ng chøng hay chÝnh c¸c ®¬n vÞ xin miÔn thuÕ hay cña c¸c ®¬n vÞ nhËp khÈu (nÕu uû th¸c nhËp khÈu).
 8. 8 phô lôc 2 c¸c hå s¬ ph¶i nép khi xem xÐt gi¶i quyÕt hoµn thuÕ hoÆc kh«ng thu thuÕ: 1. §èi víi viÖc hoµn thuÕ nhËp khÈu cña c¸c ®èi tîng ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam (quy ®Þnh t¹i b, ®iÓm 1, môc III phÇn thø hai Th«ng t sè 13/2001/ TT-BTC ngµy 8/3/2001) Thñ tôc hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ nhËp khÈu bao gåm: - C«ng v¨n ®Ò nghÞ hoµn thuÕ cña doanh nghiÖp trong ®ã cã tÝnh to¸n vµ ghi râ tiÒn thuÕ nhËp khÈu nguyªn liÖu ®îc hoµn (b¶n chÝnh). - §Þnh møc tiªu hao vËt t, nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm. - Tê khai H¶i quan nhËp khÈu vµ biªn lai nép thuÕ nhËp khÈu cña vËt t, nguyªn liÖu sö dông ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm. - Hîp ®ång b¸n s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cho doanh nghiÖp kh¸c trong ®ã ghi râ s¶n phÈm ®ã ®îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. - Ho¸ ®¬n b¸n hµng cña doanh nghiÖp cho doanh nghiÖp kh¸c s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. - Tê khai H¶i quan xuÊt hµng cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu ®· ®îc H¶i quan cöa khÈu x¸c nhËn hµng ®· thùc xuÊt khÈu (B¶n sao c«ng chøng). - B¶n kª khai cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu vÒ sè lîng, gi¸ trÞ b¸n thµnh phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®· ®îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ ®· xuÊt khÈu. Gi¸m ®èc doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng hãa xuÊt khÈu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ b¶n kª khai nµy. 2. §èi víi viÖc hoµn thuÕ hµng ®· xuÊt khÈu nhng v× lý do nµo ®ã buéc ph¶i nhËp khÈu trë l¹i ViÖt Nam. Hå s¬ xÐt hoµn thuÕ xuÊt khÈu ®· nép vµ kh«ng ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu gåm: - C«ng v¨n ®Ò nghÞ xÐt hoµn thuÕ xuÊt khÈu vµ kh«ng ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu, trong ®ã nªu râ lý do ph¶i nhËp khÈu trë l¹i ViÖt Nam (b¶n chÝnh). - Th«ng b¸o cña kh¸ch hµng níc ngoµi hoÆc tháa thuËn víi kh¸ch hµng níc ngoµi vÒ viÖc nhËn l¹i hµng, cã nªu râ lý do, sè lîng hµng tr¶ l¹i. - Tê khai H¶i quan hµng xuÊt khÈu, hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng ký víi níc ngoµi, ho¸ ®¬n b¸n hµng cho phÝa chñ hµng níc ngoµi. - Biªn lai nép thuÕ. - Tê khai H¶i quan hµng nhËp khÈu trë l¹i, cã ghi râ sè hµng nµy tríc ®©y ®· ®îc xuÊt khÈu theo tê khai H¶i quan hµng xuÊt khÈu nµo vµ kÕt qu¶ kiÓm ho¸ cô thÓ cña H¶i quan cöa khÈu, x¸c nhËn lµ hµng nhËp khÈu trë l¹i ViÖt Nam. - Hîp ®ång uû th¸c xuÊt nhËp khÈu (nÕu lµ hµng xuÊt nhËp khÈu uû th¸c).
 9. 9 3. §èi víi viÖc hoµn thuÕ hµng nhËp khÈu nhng v× lý do nµo ®ã buéc ph¶i t¸i xuÊt ra níc ngoµi (xuÊt tr¶ l¹i chñ hµng níc ngoµi hoÆc t¸i xuÊt sang níc thø ba) b. KiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña hå s¬: KiÓm tra c¸c sè liÖu liªn quan ®Õn sè thuÕ XNK ®îc xÐt miÔn; kiÓm tra tÝnh ®ång bé, hîp lý cña c¸c tµi liÖu trong bé hå s¬. c. KiÓm tra ®èi chiÕu c¸c ®iÒu kiÖn ®îc xÐt miÔn, hoµn thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. d. Dù th¶o tê tr×nh ®Ò xuÊt híng gi¶i quyÕt ®Ó l·nh ®¹o vô kiÓm tra thu thuÕ XNK xem xÐt; dù th¶o quyÕt ®Þnh miÔn thuÕ, hoµn thuÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu (hoÆc kh«ng thu thuÕ trong trêng hîp nªu t¹i ®iÓm 2 vµ 3 phô lôc II). Thêi gian gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña bíc nµy tèi ®a kh«ng qu¸ 3 (ba) ngµy lµm viÖc. e. Trêng hîp hå s¬ cha ®ñ theo quy ®Þnh hay kh«ng thuéc diÖn xÐt miÔn thuÕ, hoµn thuÕ th× trong vßng 2 (hai) ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn hå s¬ chuyªn viªn thô lý hå s¬ ph¶i dù th¶o xong c«ng v¨n yªu cÇu bæ sung hå s¬ hoÆc c«ng v¨n tr¶ lêi kh«ng gi¶i quyÕt, tr×nh l·nh ®¹o vô xö lý. Riªng ®èi víi viÖc xö lý miÔn thuÕ hµng an ninh, quèc phßng ®îc xö lý nh sau: a. Hµng n¨m, sau khi cã ý kiÕn ChÝnh phñ, Bé Quèc phßng vµ Bé C«ng an göi b¶n ®¨ng ký kÕ ho¹ch nhËp khÈu theo sè lîng, chñng lo¹i hµng nhËp khÈu chuyªn dïng ®Ó Bé Tµi chÝnh theo dâi vµ ra quyÕt ®Þnh miÔn thuÕ nhËp khÈu. Tæng côc H¶i quan tiÕp nhËn b¶n ®¨ng ký kÕ ho¹ch nhËp khÈu tõ Bé Quèc phßng, Bé C«ng an, khi nhËn ®îc b¶n ®¨ng ký l·nh ®¹o Tæng côc giao cho Vô kiÓm tra thu thuÕ XNK qu¶n lý theo chÕ ®é mËt, Tæng côc H¶i quan göi xin ý kiÕn trao ®æi víi Vô I (Bé Tµi chÝnh) vÒ dù to¸n cÊp ph¸t kinh phÝ cña n¨m kÕ ho¹ch vµ danh môc nhËp khÈu ®¨ng ký cña Bé Quèc phßng, Bé C«ng an. b. Trong qu¸ tr×nh xö lý hå s¬ cô thÓ chuyªn viªn cã tr¸ch nhiÖm sau ®©y: - §èi chiÕu mÆt hµng nhËp khÈu ghi trªn tê khai nhËp khÈu víi mÆt hµng ghi trong tê hîp ®ång ngo¹i th¬ng vµ hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu (nÕu cã). - §èi chiÕu trÞ gi¸ hîp ®ång ngo¹i th¬ng víi trÞ gi¸ hîp ®ång ghi trªn tê khai nhËp khÈu (nÕu trêng hîp nhËp khÈu c¶ l« hµng, trêng hîp nhËp khÈu hµng vÒ tõng lÇn ph¶i cã b¶ng kª theo dâi trõ lïi vµ cã x¸c nhËn cña c¬ quan H¶i quan). - KiÓm tra thêi h¹n doanh nghiÖp më tê khai n»m trong thêi h¹n cho phÐp nhËp khÈu cña Bé Th¬ng m¹i (giÊy phÐp nhËp khÈu). - §èi víi hµng nhËp khÈu phôc vô cho môc ®Ých an ninh, quèc phßng nÕu ®îc nhËp khÈu trong n¨m kÕ ho¹ch (n»m trong kÕ ho¹ch nhËp khÈu do Bé Quèc phßng, Bé C«ng an ký tõ ®Çu n¨m víi Bé Tµi chÝnh) sau khi cã quyÕt ®Þnh miÔn thuÕ nhËp khÈu th× ph¶i theo dâi trõ lïi vµo kÕ ho¹ch nhËp khÈu.
 10. 10 - §èi víi hµng nhËp khÈu phôc vô cho môc ®Ých an ninh, quèc phßng thuéc kÕ ho¹ch nhËp khÈu cña n¨m tríc nhng n¨m sau míi tiÕn hµnh nhËp khÈu th× khi tiÕp nhËn hå s¬ ph¶i thùc hiÖn theo c¸c bíc sau: + Göi xin ý kiÕn tham gia cña Vô I (Bé Tµi chÝnh); + Tr×nh l·nh ®¹o tæng côc (hoÆc l·nh ®¹o bé) nªu râ ý kiÕn tham gia cô thÓ cña Vô I vµ quan ®iÓm xö lý hå s¬. + Tr×nh dù th¶o quyÕt ®Þnh miÔn thuÕ nhËp khÈu. Hå s¬ ®îc xÐt hoµn l¹i thuÕ nhËp khÈu vµ kh«ng ph¶i nép thuÕ xuÊt khÈu gåm: - C«ng v¨n ®Ò nghÞ xÐt hoµn thuÕ nhËp khÈu vµ kh«ng ph¶i nép thuÕ xuÊt khÈu trong ®ã nªu râ lý do xuÊt tr¶ l¹i cho chñ hµng níc ngoµi hoÆc t¸i xuÊt sang níc thø ba (ghi râ sè lîng, chñng lo¹i... hµng t¸i xuÊt) (b¶n chÝnh); - Hîp ®ång mua hµng ký víi níc ngoµi; ho¸ ®¬n b¸n hµng cña phÝa níc ngoµi; - Tê khai h¶i quan hµng nhËp khÈu ®îc c¬ quan h¶i quan kiÓm ho¸ cã ghi râ sè lîng, chÊt lîng, chñng lo¹i hµng nhËp khÈu; - Biªn lai nép thuÕ; - V¨n b¶n tho¶ thuËn tr¶ l¹i hµng cho phÝa níc ngoµi cã ghi râ lý do hoÆc hîp ®ång b¸n hµng cho phÝa níc ngoµi trong ®ã cã ghi râ sè lîng, chÊt lîng vµ chñng lo¹i, xuÊt xø hµng...; - Tê khai h¶i quan hµng xuÊt khÈu cã x¸c nhËn thùc xuÊt cña h¶i quan cöa khÈu, trong ®ã ghi râ sè lîng, chÊt lîng, chñng lo¹i hµng xuÊt khÈu vµ hµng xuÊt khÈu lµ theo tê khai h¶i quan hµng nhËp khÈu nµo; - Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho hoÆc ho¸ ®¬n b¸n hµng cña hµng xuÊt khÈu; - Hîp ®ång uû th¸c xuÊt nhËp khÈu (nÕu lµ hµng xuÊt nhËp khÈu uû th¸c); Trêng hîp hµng nhËp khÈu kh«ng phï hîp víi hîp ®ång th× ph¶i cã kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh hµng ho¸ cña c¬ quan cã chøc n¨ng gi¸m ®Þnh Nhµ níc. 4. Quy ®Þnh vÒ v¨n b¶n - C¸c v¨n b¶n nªu ë môc 1, 2, 3 trªn ®©y ngoµi nh÷ng v¨n b¶n ph¶i nép b¶n chÝnh, b¶n sao c«ng chøng th× c¸c hå s¬, tµi liÖu kh¸c nÕu nép b¶n ph« t«, ph¶i cã “dÊu sao y b¶n chÝnh” cña c¬ quan c«ng chøng hay cña chÝnh c¸c ®¬n vÞ xin hoµn thuÕ hay cña c¸c ®¬n vÞ nhËp khÈu (nÕu uû th¸c xuÊt khÈu). - Trêng hîp hµng xuÊt khÈu nhng ph¶i nhËp khÈu trë l¹i (®iÓm 2) hoÆc nhËp khÈu nhng ph¶i t¸i xuÊt khÈu (®iÓm 3) cßn trong thêi h¹n nép thuÕ xuÊt khÈu hoÆc thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× kh«ng ph¶i nép thuÕ xuÊt khÈu t¬ng øng víi sè hµng thùc tÕ nhËp khÈu trë l¹i hoÆc thuÕ nhËp khÈu t¬ng øng víi sè hµng t¸i xuÊt. Hå s¬ kh«ng thu thuÕ gièng hå s¬ hoµn thuÕ (Riªng biªn lai nép thuÕ ®îc thay b»ng th«ng b¸o thuÕ cña c¬ quan H¶i quan)
 11. 11 PhiÕu lu©n chuyÓn hå s¬ (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1490/TCQH-Q§-KTTT ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2003 cña Tæng côc H¶i quan) - C«ng v¨n xin miÔn, hoµn thuÕ sè:........... ngµy..... th¸ng..... n¨m 200... - N¬i göi c«ng v¨n:......................................................................................... - Néi dung c«ng v¨n:..................................................................................... ................................................................................................................... .... - Ngµy c«ng v¨n ®Õn Tæng côc H¶i quan (theo dÊu v¨n th Tæng côc): ....................................... - Ngµy v¨n th vô KTTT - XNK nhËn c«ng v¨n tõ v¨n th Tæng côc: - Ngµy v¨n th vô KTTT - XNK tr×nh l·nh ®¹o Vô: - Ngµy L·nh ®¹o Vô tr¶ l¹i c«ng v¨n cho v¨n th Vô: - Ngµy chuyªn viªn nhËn hå s¬:.................................................................... - Ngµy chuyªn viªn tr×nh hå s¬ cho l·nh ®¹o Vô:........................................ - Ngµy chuyÓn hå s¬ cho V¨n phßng Tæng côc:........................................... - Ngµy V¨n phßng Tæng côc chuyÓn hå s¬ cho L·nh ®¹o Tæng côc:........... - Ngµy l·nh ®¹o Tæng côc tr¶ hå s¬:.............................................................. - Ngµy tr×nh L·nh ®¹o Bé (nÕu cã):................................................................ - Ngµy L·nh ®¹o Bé tr¶ l¹i hå s¬:.................................................................. - Ngµy cho sè c«ng v¨n ®i vµ sè c«ng v¨n ®Õn:............................................. - Ngêi ký v¨n b¶n ®i:.................................................................................. - Ngêi so¹n th¶o v¨n b¶n:........................................................................... - Ngµy ®a vµo lu tr÷:.................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản