Quyết định 1537/TCT-QĐ-AC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
43
lượt xem
4
download

Quyết định 1537/TCT-QĐ-AC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1537/TCT-QĐ-AC về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ in ấn, phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1537/TCT-QĐ-AC

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C THU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1537/TCT-QĐ-AC Hà N i, ngày 19 tháng 11 năm 1999 QUY T Đ NH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C THU S 1537/TCT-QĐ-AC NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH QUY TRÌNH NGHI P V IN N, PHÁT HÀNH QU N LÝ, S D NG HOÁ ĐƠN T NG C C TRƯ NG T NG C C THU Căn c Ngh đ nh s 281/HĐBT ngày 7-8-1990 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ) v vi c thành l p h th ng thu thu Nhà nư c thu c B Tài chính và Thông tư s 38/TC-TCCB ngày 25-8-1990 c a B Tài chính quy đ nh ch c năng nhi m v và t ch c b máy c a h th ng thu thu Nhà nư c; Căn c Quy t đ nh s 885/1998/QĐ-BTC ngày 16-7-1998 c a B trư ng B Tài chính ban hành Ch đ phát hành, qu n lý, s d ng hoá đơn; Căn c Quy t đ nh s 529/TC/QĐ ngày 22-12-1992 c a B trư ng B Tài chính ban hành Ch đ Qu n lý n ch thu ; Theo đ ngh c a ông Trư ng phòng Qu n lý n ch T ng c c thu : QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này: Quy trình nghi p v in n, phát hành, qu n lý, s d ng hoá đơn thay th quy trình qu n lý, s d ng hoá đơn t i Quy t đ nh s 399/TCT-QĐ ngày 13-7-1995 c a T ng c c trư ng T ng c c Thu . Đi u 2. C c trư ng C c thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Trư ng phòng T ch c, cán b và đào t o, Trư ng phòng Chính sách ch đ , Trư ng phòng Qu n lý n ch T ng c c Thu ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n Đ c Qu (Đã ký) QUY TRÌNH NGHI P V IN N, PHÁT HÀNH, QU N LÝ, S D NG HOÁ ĐƠN (Kèm theo Quy t đ nh s 1537/TCT-QĐ-AC ngày 19 tháng 11 năm 1999 c a T ng c c trư ng T ng c c Thu ) A. M C ĐÍCH YÊU C U
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Tăng cư ng vi c qu n lý, s d ng hoá đơn như m t công c c a Nhà nư c trong vi c qu n lý thu , qu n lý tài chính, ch ng tham nhũng góp ph n xây d ng tr t t , k cương trong lĩnh v c tài chính, tăng cư ng pháp ch c a Nhà nư c trong qu n lý kinh t và góp ph n th c hi n công cu c c i cách thu bư c II. 2. Xây d ng m t quy trình nghi p v qu n lý, s d ng hoá đơn th ng nh t trong ph m vi toàn qu c. Góp ph n thu đúng, thu đ , thu k p th i ti n thu cho Ngân sách Nhà nư c sát v i tình hình th c t s n xu t, kinh doanh hàng hoá d ch v phát sinh. Thúc đ y các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh, d ch v th c hi n h ch toán kinh t và ch đ s sách k toán, hoá đơn ch ng t đi vào n n p. B. N I DUNG QUY TRÌNH NGHI P V IN N, PHÁT HÀNH, QU N LÝ, S D NG HOÁ ĐƠN I. C P PHÁT, THANH QUY T TOÁN HOÁ ĐƠN 1. C p phát hoá đơn: Các lo i hoá đơn bán hàng do T ng c c Thu phát hành đư c c p phát qu n lý theo m t h th ng th ng nh t trong c nư c. - T ng c c Thu c p phát hoá đơn cho C c Thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. - C c thu các t nh, thành ph c p hoá đơn cho các Chi c c thu qu n, huy n, th xã và tr c ti p bán hoá đơn cho các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v theo quy đ nh thu c ph m vi do C c thu t nh, thành ph qu n lý. - Chi c c thu qu n, huy n, th xã tr c ti p bán hoá đơn cho các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v theo quy đ nh thu c ph m vi do Chi c c thu qu n, huy n, th xã qu n lý. - Ch m nh t vào ngày 15 tháng 10 hàng năm, cơ quan thu các c p ph i có k ho ch s d ng hoá đơn năm sau g i cơ quan thu c p trên. S lư ng hoá đơn c n s d ng t ng lo i ph i sát v i tình hình th c t s d ng hoá đơn đ a phương. Khi có s thay đ i k ho ch s d ng hoá đơn, cơ quan thu các c p ph i có k ho ch b sung k p th i. Trên t ng đ a bàn thu c ph m vi qu n lý, cơ quan thu ph i cung c p đ y đ , k p th i và t o m i đi u ki n bán hoá đơn cho các t ch c, cá nhân s d ng đ bán hàng hoá, d ch v theo đúng ch đ quy đ nh. 2. Th t c bán hóa đơn: Th t c đăng ký mua hoá đơn (l n đ u) c a các t ch c, cá nhân có nhu c u s d ng hoá đơn do T ng c c thu phát hành g m: + Công văn (đ i v i t ch c) ho c đơn xin mua hoá đơn (đ i v i cá nhân). + B n sao Gi y ch ng nh n đăng ký thu (không ph i công ch ng). + B n sao gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh (nt). - Khi mua hoá đơn l n sau ch c n: + Gi y gi i thi u (đ i v i t ch c), gi y đ ngh mua hoá đơn (đ i v i cá nhân).
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Phi u mua hoá đơn do cơ quan thu l p. + Riêng các cá nhân s n xu t, kinh doanh, d ch v ph i là ch h tr c ti p mua hoá đơn. - Căn c h sơ mua hoá đơn cơ quan Thu ti n hành l p: Phi u mua hoá đơn giao cho t ch c, cá nhân mua hoá đơn đ theo dõi qu n lý. - Các đ i tư ng n p thu do cơ quan thu c p nào qu n lý thu thu thì đăng ký mua hoá đơn t i cơ quan thu c p đó. - Các đ i tư ng không kinh doanh, không đăng ký n p thu thì không đư c mua hoá đơn đ s d ng. - Hoá đơn giá tr gia tăng (GTGT) đư c bán cho các đ i tư ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v đăng ký n p thu theo phương pháp kh u tr . - Hoá đơn bán hàng thông thư ng đư c bán cho các đ i tư ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v đăng ký n p thu theo phương pháp tr c ti p. - Đ i v i cơ s n p thu theo phương pháp kh u tr s d ng hoá đơn do B Tài chính (T ng c c thu ) phát hành ch đư c s d ng 01 lo i hoá đơn GTGT đ bán hàng hoá, d ch v . Trong trư ng h p cơ s có hàng hoá, d ch v không ch u thu GTGT thì khi l p hoá đơn cho hàng hoá, d ch v đó ph i g ch b ch tiêu thu su t GTGT, ti n thu GTGT và ph i l p hoá đơn cho hàng hoá, d ch v ch u thu GTGT ho c không ch u thu GTGT riêng không đư c l p chung trên cũng m t hoá đơn. - Khi t ch c, cá nhân đ n mua hoá đơn. N u phát hi n đơn v vi ph m trong vi c s d ng hoá đơn thì báo cáo lãnh đ o đ t ch c ki m tra, đ i chi u, x lý vi ph m và không đư c bán hoá đơn cho các t ch c, cá nhân vi ph m ch đ qu n lý s d ng hoá đơn, khi bán hoá đơn ph i th c hi n đ y đ các bư c sau: + L p hoá đơn bán hàng theo ch đ quy đ nh, ghi đ y đ các ch tiêu đã in s n và ghi rõ lo i hoá đơn, sê ri, s quy n, t s đ n s . + Ghi s ST 12, ST 11 c a cơ quan thu . + Ghi s ST 23 n u là t ch c mua hoá đơn ho c ghi s ST 24 n u là cá nhân mua hoá đơn và yêu c u ngư i nh n hoá đơn ký vào s . + Ghi vào phi u mua hoá đơn (m u CTT 39 đính kèm) c a t ch c, cá nhân mua hoá đơn. 3. Th t c c p nh n hoá đơn gi a cơ quan Thu các c p: Khi c p phát, giao nh n hoá đơn cơ quan Thu c p dư i ph i có các gi y t sau: - Gi y gi i thi u c a cơ quan ph i ghi rõ h , tên, ch c v cán b lĩnh hoá đơn và b n kê kèm theo s lư ng c a t ng lo i hoá đơn c n lĩnh.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Cơ quan Thu các c p khi l p d trù nh n hoá đơn ph i căn c vào tình hình th c t s d ng hoá đơn đ a phương, s hoá đơn còn t n kho theo báo cáo BC8 tháng trư c và c p nh t s t n kho đ n ngày nh n hoá đơn, không d trù s lư ng xin lĩnh quá nhi u, d tr lâu làm nh hư ng đ n k ho ch in n, c p phát chung c a ngành. - Gi y gi i thi u và b n kê s lư ng c a t ng lo i hoá đơn c n lĩnh ph i do k toán n ch ki m tra xem xét đ l p phi u xu t n ch . Phi u xu t n ch ph i ghi rõ: H tên ngư i nh n hoá đơn, đơn v , ký hi u, s quy n và s lư ng c a t ng lo i hoá đơn c p phát. Ngư i nh n hoá đơn ph i ki m tra đ i chi u gi a phi u xu t n ch và b n kê hoá đơn c n lĩnh v s lư ng, ch ng lo i, ký hi u. N u thi u, thì ngư i nh n hoá đơn đ ngh k toán n ch gi i thích ho c ghi vào b n kê lý do không c p đ . Phi u xu t n ch ph i đư c c p có th m quy n ký duy t. Th kho n ch ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s hoá đơn đã đư c giao nh n, nh p kho. - Phi u xu t n ch do k toán n ch l p, đã đư c ký duy t giao cho ngư i nh n hoá đơn. - Th kho n ch căn c phi u xu t n ch đ c p hoá đơn theo ch ng lo i, ký hi u, s quy n, s ký t do k toán l p. 4. S sách k toán: - C c thu các t nh, thành ph (Phòng qu n lý n ch ) Chi c c thu qu n, huy n, th (t qu n lý n ch nh n h sơ đăng ký mua hoá đơn GTGT và hoá đơn bán hàng thông thư ng c a t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v thu c ph m vi qu n lý và có trách nhi m m s sách theo dõi các t ch c, cá nhân đăng ký và mua hoá đơn đ s d ng. Các s sách k toán n ch b t bu c ph i m theo quy đ nh như sau: + S ST 23 (theo m u đính kèm) theo dõi các t ch c đăng ký và mua hoá đơn. + S ST 24 (theo m u đính kèm) theo dõi các cá nhân đăng ký và mua hoá đơn. - Th kho n ch l p th kho cho t ng lo i hoá đơn, ghi chép cho m i l n nh p, xu t hoá đơn. Đ nh kỳ (hàng tháng) th kho n ch t p h p ch ng t nh p, xu t hoá đơn giao cho k toán n ch ki m tra đ i chi u. - K toán n ch bán hoá đơn có trách nhi m theo dõi, qu n lý, phát hi n vi ph m, hư ng d n ngư i mua hoá đơn v vi c s d ng hoá đơn theo đúng quy đ nh c a Ch đ qu n lý hoá đơn bán hàng ban hành theo Quy t đ nh s 885/1998/QĐ-BTC ngày 6- 7-1998 c a B trư ng B Tài chính. - Th kho n ch nh n hoá đơn bán hàng do k toán l p khi khách hàng chuy n đ n ph i: + Ghi th kho trư c khi giao hoá đơn. + Ki m đ m t ng s , t ng quy n, đ i chi u kh p đúng v i ký hi u, s quy n ghi trên hoá đơn bán hàng m i giao cho ngư i mua và đ ngh ngư i mua hoá đơn ki m đ m đ y đ t ng s hoá đơn và ký vào hoá đơn bán hàng.
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Cu i tháng th kho n ch và k toán n ch ph i đ i chi u s li u t n kho gi a th kho và s k toán, n u có chênh l ch ph i tìm nguyên nhân báo cáo lãnh đ o có bi n pháp gi i quy t và căn c s ST 12 l p báo cáo BC8 g i cơ quan thu c p trên. 5. Thanh quy t toán ti n bán hoá đơn: - Vi c theo dõi, c p phát, thanh quy t toán ti n bán hoá đơn do k toán n ch ch u trách nhi m th c hi n theo đúng ch đ quy đ nh. - Trong vòng 5 ngày đ u tháng sau, Chi c c thu ph i chuy n s ti n bán hoá đơn c a tháng trư c v C c thu t nh, thành ph . - Trong vòng 10 ngày đ u tháng sau C c thu t nh, thành ph ph i chuy n s ti n bán hoá đơn c a tháng trư c v T ng c c thu . - Hàng quý cơ quan thu các c p ph i quy t toán s hoá đơn và s ti n bán hoá đơn v i cơ quan thu c p trên trong vòng 20 ngày đ u tháng th nh t quý sau (theo l ch do cơ quan Thu c p trên quy đ nh). Khi quy t toán cơ quan thu c p dư i ph i có báo cáo quy t toán và ch ng t thông báo đã chuy n ti n bán hoá đơn v cơ quan thu c p trên. II. S D NG, B O QU N, LƯU GI HOÁ ĐƠN 1. S d ng hoá đơn: T ch c, cá nhân s n xu t kinh doanh hoá đơn, d ch v ch đư c s d ng hoá đơn mua t i cơ quan thu ho c hoá đơn t in sau khi có s ch p thu n c a T ng c c thu b ng văn b n theo ch đ qu n lý hoá đơn bán hàng. - Đ i v i các cơ s s n xu t hàng hoá ch u thu tiêu th đ c bi t, ch s d ng hoá đơn thông thư ng đ bán hàng, d ch v . Trư ng h p cơ s có s n xu t, kinh doanh c hàng hoá ch u thu GTGT thì ph i đăng ký v i cơ quan thu đ đư c s d ng thêm hoá đơn GTGT và ph i l p hoá đơn riêng cho m t hàng ch u thu khác nhau theo đúng quy đ nh. T ch c, cá nhân thu c đ i tư ng n p thu theo phương pháp tính tr c ti p đư c cơ quan thu chuy n sang tính thu theo phương pháp kh u tr thì ph i thanh toán tr l i hoá đơn bán hàng thông thư ng v i cơ quan thu và đăng ký mua hoá đơn GTGT đ s d ng. - Trư c khi s d ng hoá đơn t ch c, cá nhân ph i ghi tên cơ s , đ a ch , mã s thu c a đơn v theo đúng quy đ nh. Riêng đ i v i cá nhân kinh doanh n p thu theo phương pháp n đ nh (GTGT đư c xác đ nh b ng doanh thu n đ nh nhân v i t l % GTGT trên doanh thu) mua hoá đơn thì ph i ghi tên, đ a ch , mã s thu đã đư c c p đ y đ trên hoá đơn trư c khi đư c nh n hoá đơn cơ quan thu . Các t ch c có các qu y hàng, c a hàng bán hàng hoá, d ch v , m i b ph n ph i đư c theo dõi riêng v s d ng hóa đơn. Khi s d ng, ph i dùng t s nh đ n s l n, h t quy n m i dùng sang quy n khác.
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Khi l p hoá đơn có th vi t ho c đánh máy, ph i lót gi y than đ vi t ho c đánh máy m t l n đư c in sang các liên có n i dung như nhau. N i dung ch tiêu trên hoá đơn ph i ghi rõ ràng, đ y đ đ c bi t là mã s thu c a ngư i mua hàng. Trư ng h p ngư i mua hàng không có mã s thu thì g ch b các ô ghi mã s thu trên hoá đơn, gách chéo ph n b tr ng t ph i sang trái. Trư ng h p hoá đơn vi t sai c n hu b thì g ch chéo, đ ch hu b vào các liên c a s hoá đơn không đư c xé r i kh i cu ng và ph i lưu đ y đ các liên m i đư c ch p nh n là s hoá đơn hu b . Hoá đơn giao cho khách hàng nh t thi t ph i ghi đ y đ mã s thu c a đơn v bán, đơn v mua hàng. Th trư ng đơn v có th u quy n cho ngư i có trách nhi m ký duy t trên các hoá đơn c a đơn v khi l p và giao cho khách hàng (có th là ngư i bán hàng). Vi c u quy n ph i có quy t đ nh c a th trư ng đơn v . Các lo i hoá đơn đư c th trư ng đơn v u quy n ngư i ký duy t không đư c đóng d u kh ng vào hoá đơn. - Đ i v i hàng hoá bán cho khách hàng b tr l i (toàn b ho c m t ph n) thì đơn v bán hàng và đơn v mua hàng ph i l p biên b n xác đ nh rõ nguyên nhân và s li u c n đi u ch nh c a hoá đơn v vi c tr l i hàng hoá đó (biên b n ghi rõ đi u ch nh c a hoá đơn s , ngày, tháng c a hóa đơn, n i dung đi u ch nh v s lư ng, ch ng lo i, giá c ... ghi trên hoá đơn), biên b n này đư c m i bên đính kèm hoá đơn làm ch ng t đi u ch nh hoá đơn; trư ng h p ph i tr l i hàng hoá thì ngoài biên b n đã xác nh n, bên xu t tr hàng ph i l p phi u xu t kho tr hàng, bên nh n ph i làm th t c nh p kho. Các t ch c, cá nhân s d ng máy tính ti n đ in hoá đơn bán l cho khách hàng t i các c a hàng, qu y hàng, siêu th , hàng ngày ph i l p b ng kê hàng hoá đ u ca, cu i ca và s hàng đã bán trong ngày đ làm cơ s kê khai n p thu theo quy đ nh. Khi c p phát hoá đơn mua c a cơ quan thu ho c hoá đơn t in cho các chi nhánh, b ph n, c a hàng, đơn v ph i m s theo dõi c p phát, s d ng hoá đơn cho t ng Chi nhánh, b ph n, c a hàng, qu y hàng. + M s t ng h p theo dõi tình hình s d ng hoá đơn trong toàn đơn v . + M s chi ti t theo dõi m i chi nhánh, b ph n, c a hàng s d ng hoá đơn, 01 quy n lưu theo dõi t i đơn v , 01 quy n lưu theo dõi t i Chi nhánh, b ph n c a hàng s d ng hóa đơn. Khi các t ch c sáp nh p thành doanh nghi p m i, s hoá đơn còn l i đư c x lý như sau: + S hoá đơn còn ti p t c s d ng đư c thì doanh nghi p m i ph i báo cáo v i cơ quan thu đ ngh cho ti p t c s d ng. + N u s hoá đơn còn l i không phù h p v i đ c đi m s n xu t kinh doanh thì ph i thanh quy t toán v i cơ quan thu và mua hoá đơn khác đ s d ng cho phù h p. Đ i v i các t ch c, cá nhân khi có quy t đ nh gi i th ho c không s d ng hoá đơn thì t ch c, cá nhân ph i có trách nhi m thanh, quy t toán hoá đơn v i cơ quan thu tr c ti p qu n lý thu : S lư ng hoá đơn t in ho c mua t i cơ quan thu , s lư ng
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. hoá đơn đã s d ng, s lư ng còn l i đ tr l i cho cơ quan thu qu n lý. Cơ quan thu ph i có trách nhi m theo dõi, thanh toán, thu h i hoá đơn k p th i trong các trư ng h p này. 2. B o qu n lưu gi , t ki m soát hoá đơn: Hoá đơn ph i đư c b o qu n an toàn theo ch đ qu n lý hoá đơn bán hàng. Cơ quan thu các c p, các t ch c, cá nhân có nhi m v b o qu n lưu gi hoá đơn ph i có kho, hòm, đ b o qu n s hoá đơn đã s d ng ho c chưa s d ng không đ m t mát, l i d ng. Hoá đơn đã s d ng ph i đư c s p x p theo th t th i gian s d ng và lưu tr theo quy đ nh v lưu gi ch ng t k toán c a Nhà nư c. Trư ng h p tháo r i hoá đơn đ đánh máy ho c in hoá đơn trên máy tính, các liên lưu c a hoá đơn ph i đư c đóng thành quy n theo s quy n đ lưu gi . Cơ quan thu tr c ti p bán hoá đơn c n hư ng d n cho các t ch c, cá nhân s d ng hoá đơn, t ch c ki m tra tính h p pháp c a hoá đơn. Đ i v i các t ch c ph i có cán b chuyên trách theo dõi qu n lý hoá đơn đ u ra và ki m duy t hoá đơn đ u vào c a đơn v , khi th c hi n kê khai tính thu . Giúp th trư ng đơn v khi ký duy t thanh quy t toán tài chính phát hi n và lo i tr k p th i các hoá đơn ch ng t gi , hoá đơn, ch ng t không h p pháp trong thanh toán tài chính c a đơn v , c a khách hàng. Đơn v ph i t t ch c lo i tr các ch ng t hoá đơn gi , hoá đơn, ch ng t không h p pháp trong thanh quy t toán tài chính. III. QU N LÝ HOÁ ĐƠN T IN: 1. Th t c đăng ký t in hoá đơn: Các t ch c, cá nhân có nhu c u t in hoá đơn đ s d ng ph i có h sơ đăng ký g i T ng c c thu bao g m: + Công văn xin đăng ký t in hoá đơn + Gi y ch ng nh n đăng ký thu (b n sao) + B n sao đăng ký kinh doanh ngh đ c bi t (n u có) + M u hoá đơn đăng ký t in do đơn v thi t k . Tuỳ tình hình th c t kinh doanh, đăng ký n p thu mà t ch c, cá nhân thi t k hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng, hay d ng vé phù h p th c t s n xu t, kinh doanh, d ch v c a đơn v đ s d ng. 2. In hoá đơn: T ch c, cá nhân ch đư c t in hoá đơn đ s d ng sau khi có văn b n ch p thu n c a T ng c c Thu . Sau khi in hoá đơn song các bên liên quan ph i th c hi n hu b n kém, hu nh ng s n ph m in th a, in h ng, l p biên b n lưu gi t i đơn v và nhà in.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Đơn v đư c t in hoá đơn ph i th c hi n thông báo phát hành hoá đơn và cam k t qu n lý, s d ng hoá đơn và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v hoá đơn t in c a đơn v . 3. Đăng ký s d ng: Trư c khi s d ng hoá đơn t in, t ch c, cá nhân ph i đăng ký m u hoá đơn (đư c in s n mã s thu , ký hi u, s th t ), kèm theo h p đ ng in, s lư ng s d ng v i C c thu đ a phương; đ ng th i g i m u hoá đơn đã đăng ký s d ng v i C c Thu t nh, thành ph v T ng c c Thu đ theo dõi qu n lý. C c Thu các t nh, thành ph m s theo dõi đăng ký, s d ng hoá đơn c a các đơn v . Nh ng m u hoá đơn t in c a các t ch c, cá nhân in sai l ch v i m u đã c a T ng c c Thu duy t đ u không đư c đăng ký s d ng, không có giá tr đ mua, bán hàng hoá d ch v cũng như trong thanh quy t toán tài chính và thu . Các t ch c, cá nhân s d ng máy tính ti n đ in hoá đơn bán l cho khách hàng t i các c a hàng, qu y hàng, siêu th ph i thông báo cho C c Thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương b ng văn b n v m u hoá đơn và các ch tiêu ghi trong hoá đơn và ch đư c s d ng khi đư c C c Thu t nh, thành ph xem xét duy t m u. Cơ quan Thu s hu b hi u l c vi c ch p thu n s d ng hoá đơn t in khi phát hi n t ch c, cá nhân không thông báo phát hành m u hoá đơn đã in đưa vào s d ng, không đăng ký v i C c Thu các t nh, thành ph , không g i m u hoá đơn đã đăng ký s d ng v T ng c c Thu ho c in sai m u quy đ nh đã đư c duy t. - Vi c đăng ký s d ng hoá đơn c a các đơn v t in đư c th c hi n hàng quý, n u do nhu c u s d ng s lư ng hoá đơn ít ho c nhi u thì t ch c, cá nhân có th đăng ký v i C c Thu t nh, thành ph tr c ti p qu n lý 6 tháng 1 l n và ph i đư c ch p nh n b ng văn b n. - Nh ng hoá đơn t in không đăng ký s d ng v i cơ quan Thu là hoá đơn không h p pháp, không có giá tr thanh quy t toán tài chính và thu . 4. Trách nhi m c a cơ quan Thu : - Hư ng d n t ch c, cá nhân thi t k m u hoá đơn t in phù h p v i ch đ qu n lý s d ng hóa đơn và ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, d ch v c a đơn v . - Ki m tra đ i chi u hoá đơn do đơn v t in phát hành v i m u hoá đơn đư c duy t, g i m u hoá đơn đã đăng ký s d ng v i T ng c c thu và th c hi n ch đ báo cáo s d ng hoá đơn. - M s , ghi s ST 25, s theo dõi qu n lý t ch c, cá nhân đăng ký s d ng hoá đơn t in, s đư c l p thành 2 quy n, cơ quan thu gi 1 quy n, t ch c, cá nhân đăng ký s d ng hoá đơn gi 1 quy n. - T ch c, ki m tra đ i chi u vi c s d ng hoá đơn c a đơn v theo ch đ quy đ nh hi n hành.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. IV. HOÁ ĐƠN H P PHÁP VÀ HOÁ ĐƠN KHÔNG H P PHÁP 1. Hoá đơn h p pháp: Hoá đơn h p pháp là hoá đơn do B Tài chính phát hành ho c hoá đơn t in c a các t ch c, cá nhân đư c T ng c c thu ch p thu n b ng văn b n in n đăng ký s d ng v i cơ quan thu theo đúng quy đ nh có đ y đ các n i dung theo quy đ nh như: - Hoá đơn do ngư i bán hàng hoá, d ch v thu ti n, k c tr o đ i s n ph m l p giao cho ngư i mua hàng ph i là b n g c, liên 2 (Liên giao cho khách hàng), các liên khác c a hoá đơn không có giá tr đ thanh quy t toán tài chính, kê khai, kh u tr thu , hoàn thu . - Hoá đơn ph i ghi đ y đ các ch tiêu, n i dung in s n trên hoá đơn và ph i nguyên v n, không rách ho c nhàu nát. - S li u, ch vi t, đánh máy ho c in trên hoá đơn ph i rõ ràng, trung th c, đ y đ , chính xác không b t y xoá, s a ch a. 2. Hoá đơn không h p pháp: Hoá đơn không h p pháp là hoá đơn không ph i do B Tài chính phát hành ho c hoá đơn t in chưa đư c T ng c c Thu ch p thu n b ng văn b n, hoá đơn gi ho c hoá đơn th t nhưng không ghi đ các ch tiêu quy đ nh trên m u hoá đơn. Ngoài ra còn có m t s trư ng h p c th như: - S d ng hoá đơn c a t ch c, cá nhân khác đ bán hàng hoá, d ch v và giao cho khách hàng. - Dùng hoá đơn mua hàng v t y, xoá ghi giá tr hàng hoá, s thu cao hơn đ kê khai thu cao hơn th c t hàng mua vào. - Khi bán hàng thông đ ng ho c t ý khi l p hoá đơn ghi liên ít, liên 2 (giao khách hàng) cao hơn đ tr n thu . - Mua hoá đơn tr ng v l p hoá đơn mua hàng (đ u vào) đ đư c kh u tr , hoàn thu . - L p hoá đơn kh ng (th c t là không mua, bán hàng hoá, d ch v ) thông đ ng v i đơn v xu t kh u đ kê khai hoàn thu GTGT. - Dùng hoá đơn đã báo m t đ bán hàng hoá, d ch v .... - S d ng hoá đơn gi m u do B Tài chính phát hành đ thanh quy t toán tài chính, đ kê khai kh u tr thu , hoàn thu . V. HU HOÁ ĐƠN KHÔNG CÒN GIÁ TR S D NG: Các t ch c, cá nhân s d ng hoá đơn do T ng c c Thu phát hành ho c hoá đơn t in đã đư c T ng c c thu ch p thu n, nhưng không s d ng đ u ph i th c hi n thanh quy t toán v s lư ng, lo i hoá đơn, ký hi u, s quy n, s (k c s l ) và n p l i cho cơ quan thu qu n lý đ y đ theo quy đ nh.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. C c Thu các t nh, thành ph ch đư c thành l p H i đ ng Thanh hu s hoá đơn không s d ng sau khi có văn b n c a T ng c c thu ch p thu n. T ch c, cá nhân có hoá đơn không s d ng (k c hoá đơn t in) ph i báo cáo v i cơ quan thu s hoá đơn không c n s d ng k c nguyên quy n và s hoá đơn l , (đư c tách đ các liên kh i quy n), l p b ng kê chi ti t s quy n, s th t theo t ng ký hi u c a t ng lo i hoá đơn thu h i, tr l i cho cơ quan thu nơi qu n lý hoá đơn. Khi giao hoá đơn cho cơ quan thu , t ch c, cá nhân ph i l p đ y đ ch ng t xu t tr l i hoá đơn, cơ quan thu làm th t c nh p kho, l p và giao ch ng t cho đơn v tr l i hoá đơn. S hoá đơn h t giá tr s d ng ho c hư h ng không s d ng sau khi thu h i. C c thu các t nh, thành ph t ng h p làm h sơ báo cáo T ng c c Thu xin thanh hu theo ch đ quy đ nh. H sơ g i T ng c c Thu xin thanh hu bao g m: + Công văn g i T ng c c thu đ ngh thanh hu s hoá đơn không còn giá tr s d ng. + B n kê chi ti t theo t ng ký hi u t ng quy n, s hoá đơn l c a t ng lo i hoá đơn, t ng đơn v (đ i v i hoá đơn t in) đ ngh thanh hu . H i đ ng Thanh hu hoá đơn không còn giá tr s d ng g m: + C c trư ng C c Thu các t nh, thành ph (Ch t ch H i đ ng); + Trư ng phòng Qu n lý n ch (thành viên) + K toán n ch (thành viên) + Th kho n ch (thành viên) + Đ i di n phòng Thanh tra (thành viên) + M i đ i di n các ngành ch ng ki n vi c thanh hu hoá đơn không còn giá tr s d ng g m: - Đ i di n S Tài chính t nh, thành ph . - Đ i di n S Công an t nh, thành ph . - Đ i di n Vi n Ki m sát nhân dân t nh, thành ph . H i đ ng s ti n hành ki m tra đ i chi u gi a hoá đơn xin hu v i b ng kê chi ti t đư c hu . + Ch ng ki n vi c thanh hu s hoá đơn đã có văn b n thanh hu c a T ng c c thu . + L p biên b n có ch ký c a t t c các thành viên tham gia ch ng ki n vi c thanh hu hoá đơn, biên b n đư c l p và g i cho cơ quan thành viên trong H i đ ng và đ i di n các ngành ch ng ki n vi c thanh hu và báo cáo T ng c c Thu .
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. VI. BÁO CÁO TÌNH HÌNH S D NG HOÁ ĐƠN: Các t ch c, cá nhân s d ng hoá đơn do T ng c c Thu phát hành, hoá đơn t in, trong vòng 10 ngày đ u quý sau ph i l p báo cáo tình hình s d ng hoá đơn c a quý trư c theo m u 26 BC/HĐ g i cơ quan thu . Hàng quý Chi c c thu (t qu n lý n ch ) có trách nhi m t ng h p báo cáo C c thu tình hình s d ng hoá đơn c a các t ch c, cá nhân trên đ a bàn theo M u 27 BC/HĐ trong vòng 15 ngày đ u quý sau. C c Thu các t nh, thành ph (phòng Qu n lý n ch ) t ng h p báo cáo tình hình s d ng hoá đơn c a các đơn v thu c ph m vi qu n lý trên đ a bàn đ a phương và c a các Chi c c thu đ báo cáo T ng c c Thu theo m u 27 BC/HĐ trong vòng 10 ngày đ u quý sau. Kèm theo b n báo cáo tình hình qu n lý, s d ng hoá đơn c a cơ quan thu các c p ph i có ý ki n đánh giá, nh n xét tình hình qu n lý, s d ng hoá đơn trong kỳ đ a bàn đ a phương g n v i công tác qu n lý thu thu , ki n ngh bi n pháp qu n lý, s d ng hoá đơn trên t ng đ a bàn, x ph t nh ng t ch c, cá nhân vi ph m ch đ báo cáo s d ng hoá đơn. VII. X LÝ T N TH T HOÁ ĐƠN: 1. Báo cáo t n th t hoá đơn: Khi x y ra t n th t hoá đơn, trong vòng 5 ngày các đơn v , cá nhân làm t n th t hoá đơn ph i báo cáo ngay cho cơ quan thu (nơi mua hoá đơn ho c nơi đăng lý s d ng hoá đơn t in). C c Thu , Chi c c Thu ph i có cán b chuyên trách theo dõi tình hình t n th t, thông báo, x lý t n th t hoá đơn trên đ a bàn đ a phương. Hàng tháng vào 10 ngày đ u tháng sau cơ quan thu các c p ph i t ng h p đư c tình hình t n th t, x lý t n th t và đ ra các bi n pháp đ ngăn ch n t n th t, l i d ng hoá đơn, k c vi c s d ng hoá đơn gi , hoá đơn không h p pháp đ tr n l u thu , thanh quy t toán tài chính gây th t thu cho Ngân sách Nhà nư c đ a phương. Đ i v i Chi c c Thu nh n đư c báo cáo m t hoá đơn c a t ch c, cá nhân, trong vòng 5 ngày ph i thông báo s hoá đơn b m t, không còn giá tr s d ng g i C c thu , các Chi c c Thu , cơ quan Công an s t i đ ngăn ch n vi c l i d ng tr n thu và nh ng hành vi phi pháp (theo m u đính kèm). C c thu nh n đư c báo cáo m t hoá đơn c a t ch c, cá nhân ho c Chi c c Thu , trong vòng 5 ngày ph i thông báo s hoá đơn b m t, không còn giá tr s d ng g i T ng c c Thu , các C c thu t nh, thành ph , Công an t nh, thành ph s t i đ ngăn ch n vi c l i d ng tr n thu và nh ng hành vi phi pháp (theo m u đính kèm). C c thu các t nh, thành ph (Phòng qu n lý n ch ) ch u trách nhi m theo dõi t ng h p các trư ng h p t n th t hoá đơn, th lý h sơ tham mưu cho H i đ ng x lý v m c x ph t. T ng h p báo cáo T ng c c Thu theo (m u BC 24). M i quý 1 l n vào ngày 10 đ u tháng th nh t quý sau.
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. X lý t n th t hoá đơn: Vi c x lý t n th t hoá đơn ph i có H i đ ng x lý t n th t hoá đơn do: + Lãnh đ o C c thu các t nh, thành ph làm Ch t ch H i đ ng. Trong t ng trư ng h p c th C c trư ng C c thu có th u quy n cho Trư ng phòng Qu n lý n ch C c thu làm Ch t ch H i đ ng. + Thành viên c a H i đ ng g m có: Đ i di n phòng Qu n lý n ch , Phòng thanh tra, Phòng t ch c cán b , Phòng nghi p v , đ i di n Chi c c thu nơi x y ra t n th t hoá đơn (n u th y c n thi t). Quy t đ nh v x lý vi ph m t n th t hoá đơn ph i ghi rõ t ng trư ng h p, t ng v vi c và m c x lý và th i h n ph i n p các kho n x ph t. + X ph t hành chính v thu . + X ph t b i hoàn v t ch t. N u quy t đ nh x ph t không đư c thi hành đúng th i h n thì cơ quan Thu ra quy t đ nh x ph t có quy n t ch c th c hi n cư ng ch theo quy đ nh c a pháp lu t. Đ gi nghiêm ch đ qu n lý, s d ng hoá đơn đ a phương, C c trư ng C c thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương đư c ra quy t đ nh đình ch vi c s d ng hoá đơn bán hàng c a t ch c, cá nhân đ a phương vi ph m quy đ nh Ch đ qu n lý hoá đơn bán hàng và báo cáo T ng c c Thu . Trong nh ng trư ng h p c n thi t cơ quan Thu có th ph i h p v i cơ quan c p gi y phép kinh doanh đình ch , rút gi y phép đăng ký kinh doanh c a t ch c, cá nhân vi ph m Ch đ qu n lý hoá đơn bán hàng. 3. Phương pháp tính x ph t b i hoàn v t ch t v hoá đơn: - Đ i v i hoá đơn GTGT thì doanh s tính b i hoàn v t ch t là s ti n hàng hoá, d ch v chưa có thu GTGT cao nh t c a hoá đơn GTGT trong quy n hoá đơn cùng lo i c a t ch c, cá nhân s d ng: - Đ i v i hoá đơn bán hàng thông thư ng cách xác đ nh doanh s như sau: Ti n bán hàng Giá chưa có thu (doanh s ) = 1 + thu su t (%) M c b i hoàn = giá chưa có thu (doanh s ) x thu xu t (%) thu GTGT. - S ti n b i hoàn v t ch t do làm m t hoá đơn là ti n b i hoàn thi t h i v tài s n c a Nhà nư c đư c n đ nh tương đương v i m c thu GTGT cao nh t c a m t s hoá đơn trong th i gian 1 tháng k t khi phát hi n m t hoá đơn tr v trư c. M c thu su t đ tính b i hoàn v t ch t là m c thu su t thu GTGT, đ i v i m t hàng kinh
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. doanh c a đơn v . Trư ng h p đơn v kinh doanh nhi u m t hàng có m c thu su t thu GTGT khác nhau thì thu su t đ tính b i hoàn v t ch t là m c thu su t thu GTGT cao nh t. - Trư ng h p đơn v m t c quy n hoá đơn thì l y doanh s bình quân c a quy n hoá đơn cùng lo i trong th i gian 1 tháng k t ngày phát hi n m t hoá đơn tr v trư c c a đơn v đ làm căn c xác đ nh m c b i hoàn v t ch t. - T ch c, cá nhân kinh doanh m t hàng xu t kh u có thu su t thu GTGT b ng 0%, khi làm m t hoá đơn thì s ti n b i hoàn v t ch t đư c tính căn c hoá đơn có doanh s cao nh t trong quy n hoá đơn cùng lo i c a đơn v trong th i gian 1 tháng k t khi phát hi n m t hoá đơn tr v trư c nhân v i thu su t thu GTGT c a m t hàng cùng lo i tiêu th trong nư c. - Đ i v i đơn v làm t n th t phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b thì b x ph t như làm m t hoá đơn, khi tính m c thu b i hoàn v t ch t thì l y giá và thu su t GTGT m t hàng cùng lo i ch u thu GTGT làm cơ s tính ti n b i hoàn v t ch t. - Đ i v i t ch c, cá nhân s d ng hoá đơn gi trong mua, bán hàng hoá, d ch v đư c x lý như sau: + Khi nghi v n là hoá đơn gi , cơ quan Thu th c hi n l p biên b n và dùng Gi y ch ng nh n thu h i biên lai, hoá đơn ban hành theo Công căn s 635/TC-TCT-AC ngày 22/6/1992 c a B Tài chính v vi c phát hành ch ng t thu h i hoá đơn, đ thu h i b n chính hoá đơn gi làm căn c ki m tra xác minh, x lý vi ph m. + Trư ng h p ngư i mua hàng ch ng minh đư c tên, mã s thu , đ a ch c a t ch c, cá nhân đã giao hoá đơn gi khi bán hàng thì ngư i mua hàng yêu c u ngư i bán hàng l p l i hoá đơn bán hàng đúng theo quy đ nh đ làm căn c tính thu . Đơn v bán hàng có trách nhi m l p l i hoá đơn đ y đ đúng theo quy đ nh, đ ng th i b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu và tuỳ theo m c đ vi ph m có th b truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp lu t. + Trư ng h p ngư i mua hàng không ch ng minh đư c tên, mã s thu , đ a ch c a t ch c, cá nhân đã giao hoá đơn gi khi bán hàng thì s b x lý thay ngư i bán hàng; đ ng th i hoá đơn mua hàng đó không đư c kh u tr thu GTGT và không đư c tính vào chi phí h p lý, h p l khi xác đ nh thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p và tuỳ theo m c đ vi ph m có th b truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp lu t. - T ch c, cá nhân chi m d ng, xâm tiêu, n p ch m ti n bán hoá đơn, ngoài vi c ph i n p đ s ti n ph i thanh toán còn ph i b x ph t hành chính v thu theo quy đ nh hi n hành. VIII. KI M TRA TH C HI N CH Đ PHÁT HÀNH, QU N LÝ, S D NG HOÁ ĐƠN: Cơ quan thu các c p ph i thư ng xuyên t ch c ki m tra đ nh kỳ, ki m tra đ t xu t vi c th c hi n Ch đ phát hành, qu n lý, s d ng hoá đơn bán hàng c a cơ quan qu n lý hoá đơn và đ i tư ng s d ng hoá đơn.
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. N i dung ki m tra bao g m: + Ki m tra vi c c p phát, mua, thanh quy t toán hoá đơn. + Ki m tra hoá đơn t in: Ki m tra m u hoá đơn đã in, nơi in, đăng ký s d ng, thanh lý h p đ ng in. + Ki m tra vi c s d ng hoá đơn: m s sách, ghi chép, xoá b , lưu gi + Ki m tra vi c báo cáo tình hình s d ng hoá đơn c a cơ quan Thu , các t ch c, các h s n xu t, kinh doanh, d ch v . - Ki m tra vi c x lý t n th t, ch đ qu n lý, s d ng hoá đơn, báo cáo m t hoá đơn, thông báo m t hoá đơn, quy t đ nh x ph t c a H i đ ng x lý. - Ki m tra vi c th c hi n phòng ch ng ngăn ch n vi c mua, bán, s d ng hoá đơn gi , hoá đơn không h p pháp trong thanh quy t toán tài chính. C c thu , Chi c c thu ti n hành thu h i liên 2 hoá đơn có nghi v n đ ki m tra đ i chi u liên lưu c a hoá đơn, phát hi n các hành vi l p hoá đơn ghi sai l nh s ti n (liên 1: ít; liên 2: nhi u) đ tr n thu , tham ô công qu .... ho c mua bán hoá đơn tr ng đ t ghi s ti n khi thanh quy t toán tài chính. Th t c ki m tra th c hi n Công văn s 514/TCT/TTr ngày 26/1/1999 c a T ng c c thu v vi c hư ng d n th c hi n Ngh đ nh 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 c a Chính ph . IX. XÁC MINH HOÁ ĐƠN: Vi c xác đ nh tính h p pháp c a hoá đơn là c n thi t và x y ra thư ng xuyên... vì v y, các đơn v c n ph i t t ch c rà soát, t ki m tra, xác minh tính h p pháp c a hoá đơn mua hàng, hoá đơn bán hàng khi kê khai tính thu , thanh quy t toán tài chính c a đơn v . Cơ quan thu các c p ph i b trí cán b theo dõi vi c xác minh tính h p pháp c a hoá đơn, ch ng t . Đ i v i cơ quan thu khi ki m tra n u hoá đơn có nghi v n, th c hi n l p biên b n và dùng gi y ch ng nh n thu h i biên lai, hoá đơn ban hành theo Công văn s 635/TC-TCT-AC ngày 22/6/1992 c a B Tài chính đ thu h i b n chính hoá đơn làm căn c xác minh. + N u trên hoá đơn ghi rõ đơn v s d ng, mã s thu thì liên h C c thu đ xác minh và k t qu xác minh c a C c thu là căn c đ k t lu n x lý vi ph m. + N u trên hoá đơn không ghi rõ đơn v s d ng, mã s thu thì liên h T ng c c Thu đ xác minh và k t qu xác minh c a T ng c c thu là căn c đ k t lu n x lý vi ph m. Đ i v i các ngành khi ki m tra, ki m soát, thanh quy t toán tài chính n u nghi v n hoá đơn không h p pháp thì có Công văn đ ngh cơ quan thu (c c thu , chi c c Thu ho c T ng c c Thu ) xác minh. Cơ quan thu các c p có trách nhi m xác minh đ y đ , k p th i. Các cơ quan đơn v đư c xác minh hoá đơn ph i thông báo l i cho cơ quan thu bi t k t qu x lý vi ph m đ ph i h p qu n lý.
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. X. T CH C TH C HI N: Cơ quan thu các c p quán tri t quy trình nghi p v in n, phát hành, qu n lý, s d ng hoá đơn cho t t c các cán b thu thu c ph m vi qu n lý, hư ng d n các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh, d ch v n m v ng nh ng quy đ nh đ th c hi n đ y đ nghiêm túc ch đ , qu n lý s d ng hoá đơn. T ch c ki m tra, rà soát đ i chi u v i quy trình nghi p v nh ng n i dung đã th c hi n đ a phương đ có k ho ch, bi n pháp kh c ph c và b sung t th c t đ quy trình nghi p v in n, phát hành qu n lý s d ng hoá đơn phù h p v i th c t . C c thu ........... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - t do - h nh phúc Chi c c Thu .... PHI U MUA HOÁ ĐƠN S :......... C p cho:..................................... đ a ch ......................................................... Mã s thu :..................................................................................................... Ngành ngh kinh doanh:................................................................................. Đăng ký kinh doanh s :............................. Ngày........... t i............................ Đ mua hoá đơn t i C c thu ........................................., Chi c c thu ........... ......, ngày.... tháng... năm.... Th trư ng cơ quan thu (Ký, ghi rõ h , tên và đóng d u) PHI U MUA HOÁ ĐƠN M u s : CTT 39 Ngày, Lo i S Ký T s đ ns Ngư i bán, Ngư i mua tháng, hoá lư ng hi u và t quy n ký, ký, năm đơn quy n sê ri đ n quy n ghi rõ h , tên ghi rõ h tên 1 2 3 4 5 6 7
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. S THEO DÕI M U S : ST 23 CÁC DOANH NGHI P, T CH C MUA HOÁ ĐƠN Tên t ch c, cá nhân mua hoá đơn:................................................................ Đ a ch :........................................................................................................... S đi n tho i:.......................................... Mã s thu GTGT.......................... Ngày, tháng, Lo i hoá S lư ng Ký hi u T s Đ ns Ngư i năm đơn quy n mua ký S THEO DÕI M U S : ST 24 CÁC H KINH DOANH MUA HOÁ ĐƠN Tên t ch c, cá nhân mua hoá đơn:................................................................
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đ a ch :........................................................................................................... Mã s thu GTGT:...................................... S đi n tho i.............................. Ngày, tháng, Lo i hoá đơn S lư ng Ký T s Đ ns Ngư i năm quy n hi u mua ký ............. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ...... Thu ..... ....., ngày.... tháng.... năm 1998 S :.......T/AC THÔNG BÁO VI C M T HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG Theo báo cáo m t hoá đơn bán hàng c a...................................................... thu c:.................................................... Mã s thu ...................................... H i.... gi .... ngày.... tháng.... năm.... đã b m t hoá đơn bán hàng như sau: STT H , tên đơn v , cá Tên hoá Ký hi u S S T Đ n nhân làm m t đơn quy n lư ng s .... s ....
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. S hoá đơn bán hàng nêu trên đã đóng d u (ho c chưa đóng d u) đơn v . V y thông báo đ các......... bi t s hoá đơn bán hàng trên không còn giá tr s d ng. Trong quá trình ki m tra, ki m soát, n u phát hi n đư c ngư i s d ng thì thu h i ho c gi l i và báo ngay cho............ Thu chúng tôi bi t đ x lý. Th trư ng cơ quan thu (Ký, ghi rõ h , tên, đóng d u) Nơi nh n: T ng c c Thu (thay B/C) C c thu các t nh, TP .............. Lưu S C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ...., ngày.... tháng... năm 1998 BÁO CÁO VI C M T HOÁ ĐƠN Tên t ch c, cá nhân làm m t hoá đơn:......................................................... Mã s thu :.................................................................................................... Đ a ch :.......................................................................................................... Báo cáo v vi c m t hoá đơn, như sau: STT Lo i hoá đơn b m t Ký Quy n S lư ng T Đ n s .... hi u s s s .... Lý do t n th t............................................................................................... Nay đơn v báo cáo v i................................................................................
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. đ ph i h p truy tìm, ngăn ch n l i d ng và thông báo s hoá đơn trên không còn giá tr s d ng. Th trư ng đơn v (ch cơ s , ch h ký tên đóng d u) T ch c, cá nhân ph i báo cáo trong vòng 5 ngày sau khi x y ra, n u không báo cáo th trư ng, ch h ph i ch u hoàn toàn trách nhi m trư c pháp lu t, báo cáo m t hoá đơn đư c l p thành 03 b n: - 1 b n g i cơ quan thu nơi mua hoá đơn ho c nơi đăng ký s d ng hoá đơn t in. - 1 b n g i cơ quan công an qu n, huy n, th xã - 1 b n lưu t ch c, ch h .
Đồng bộ tài khoản