Quyết định 1632/1998/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
4
download

Quyết định 1632/1998/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1632/1998/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế lập, quản lý, sử dụng quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1632/1998/QĐ-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1632/1998/QĐ-BTC Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 1998 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 1632/1998/QĐ-BTC NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1998 V VI C BAN HÀNH QUY CH L P, QU N LÝ, S D NG QU HOÀN THU GIÁ TR GIA TĂNG B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t thu giá tr gia tăng, Ngh đ nh c a Chính ph s 28/1998/NĐ-CP ngày 11/05/1998 v hư ng d n chi ti t th c hi n Lu t thu giá tr gia tăng; Căn c Ngh đ nh c a Chính ph s 178/CP ngày 28/10/1994 v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Đ th ng nh t vi c qu n lý ngân sách v thu và hoàn thu giá tr gia tăng; Theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu , T ng giám đ c Kho b c Nhà nư c; V trư ng V Ngân sách Nhà nư c; QUY T Đ NH: Đi u 1: Ban hành kèm theo quy t đ nh này Quy ch l p, qu n lý, s d ng qu hoàn thu giá tr gia tăng. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành t ngày 01/01/1999. Đi u 3: T ng c c trư ng T ng c c Thu , T ng giám đ c Kho b c Nhà nư c, V trư ng V Ngân sách Nhà nư c, Chánh văn phòng b có trách nhi m t ch c hư ng d n th c hi n Quy t đ nh này. Ph m Văn Tr ng (Đã ký) QUY CH L P, QU N LÝ, S D NG QU HOÀN THU GIÁ TR GIA TĂNG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1632/1998/QĐ-BTC ngày 17/11/1998 c a B trư ng B Tài chính) Chương 1:
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. NH NG QUI Đ NH CHUNG Đi u 1: Thành l p qu hoàn thu giá tr gia tăng t p trung t i Kho b c Nhà nư c Trung ương đ th c hi n hoàn thu giá tr gia tăng cho các đ i tư ng quy đ nh t i Đi u 16 Lu t thu giá tr gia tăng; Đi u 15 Ngh đ nh 28/1998/NĐ-CP ngày 11/05/1998 c a Chính ph và văn b n hư ng d n c a B Tài chính. Qu hoàn thu giá tr gia tăng đư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c Trung ương do B trư ng B Tài chính u quy n cho T ng c c trư ng T ng c c Thu làm ch tài kho n. Đi u 2: Ngu n hình thành qu hoàn thu giá tr gia tăng đư c trích t s thu thu giá tr gia tăng đ i v i hàng hóa nh p kh u; m c trích do B trư ng B Tài chính quy t đ nh trên cơ s đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu và V trư ng V Ngân sách Nhà nư c. Đi u 3: Cơ quan thu , V Ngân sách Nhà nư c, Kho b c Nhà nư c theo nhi m v c a mình th c hi n vi c l p qu hoàn thu giá tr gia tăng và th c hi n hoàn thu giá tr gia tăng cho các đ i tư ng đư c hoàn thu giá tr gia tăng theo đúng quy đ nh t i quy ch này. Chương 2: NH NG QUY Đ NH C TH Đi u 4: D toán thu và hoàn thu giá tr gia tăng: 1/ Hàng năm, cơ quan thu có nhi m v d ki n s thu giá tr gia tăng ph i hoàn trong năm cho các đ i tư ng đư c hoàn thu theo quy đ nh t i Đi u 1 quy ch này theo trình t sau: - Chi c c thu d ki n s thu giá tr gia tăng ph i hoàn cho các đ i tư ng đư c hoàn thu do Chi c c thu tr c ti p qu n lý, t ng h p g i C c thu . - C c thu d ki n s thu giá tr gia tăng ph i hoàn cho các đ i tư ng đư c hoàn thu do C c thu tr c ti p qu n lý, đ ng th i t ng h p chung s thu giá tr gia tăng ph i hoàn cho các đ i tư ng đư c hoàn thu trên đ a bàn t nh, thành ph , g i T ng c c thu . - T ng c c thu ch u trách nhi m t ng h p chung s thu giá tr gia tăng ph i hoàn cho các đ i tư ng đư c hoàn thu trong c nư c g i V Ngân sách Nhà nư c t ng h p vào d toán thu ngân sách Nhà nư c trình B trư ng B Tài chính. 2/ Căn c s d toán thu thu giá tr gia tăng hàng nh p kh u và s d ki n thu giá tr gia tăng ph i hoàn, T ng c c Thu , V Ngân sách Nhà nư c d ki n m c trích l p qu hoàn thu năm sau t s thu giá tr gia tăng hàng hóa nh p kh u đ trình B trư ng B Tài chính quy t đ nh. Quá trình th c hi n n u qu hoàn thu giá tr gia tăng không đ đ m b o chi hoàn thu theo th c t , V Ngân sách Nhà nư c có trách nhi m báo cáo B trư ng B Tài chính đ b sung k p th i đ m b o ngu n hoàn thu cho các đ i tư ng.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 5: Trích l p qu hoàn thu giá tr gia tăng Căn c vào m c trích qu hoàn thu giá tr gia tăng đã đư c B trư ng B Tài chính quy t đ nh, đ nh kỳ hàng tháng theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu ; V Ngân sách Nhà nư c làm th t c c p t m ng t Ngân sách Nhà nư c vào tài kho n qu hoàn thu giá tr gia tăng c a T ng c c Thu t i Kho b c Nhà nư c Trung ương. Đi u 6: Th c hi n hoàn thu giá tr gia tăng cho các cơ s s n xu t kinh doanh: 1/ Sau khi nh n đư c h sơ hoàn thu c a các đ i tư ng đư c hoàn thu g i t i, cơ quan thu th c hi n: a- Đ i v i đ i tư ng n p thu do Chi c c thu tr c ti p qu n lý, n u đư c hoàn thu theo ch đ quy đ nh, Chi c c thu có trách nhi m ki m tra h sơ và xác nh n s thu ph i hoàn trình C c thu xem xét ra quy t đ nh hoàn thu cho các đ i tư ng này. b- Đ i v i đ i tư ng đư c hoàn thu do C c thu tr c ti p qu n lý, c c thu có trách nhi m xem xét h sơ và ra quy t đ nh hoàn thu cho các đ i tư ng này. c- Đ i v i m t s trư ng h p đ c bi t và đ i v i các T ng công ty thành l p theo Quy t đ nh 90/TTg này 07/03/1994, 91/TTg ngày 07/3/1994 c a Th tư ng Chính ph n u vi c hoàn thu th c hi n t p trung t i Văn phòng T ng công ty, C c thu có trách nhi m ki m tra, xem xét, xác nh n s thu ph i hoàn c a t ng đơn v , báo cáo T ng c c Thu , B trư ng B Tài chính u quy n cho T ng c c trư ng T ng c c Thu quy t đ nh hoàn thu cho đ i tư ng này. 2/ Trong th i gian 5 ngày k t khi nh n đư c quy t đ nh hoàn thu , Kho b c Nhà nư c hoàn thành công vi c hoàn thu cho các đ i tư ng đư c hoàn thu . - Đ i v i đ i tư ng đư c hoàn thu do B trư ng B Tài chính quy t đ nh, T ng c c Thu làm u nhi m chi kèm theo Quy t đ nh hoàn thu đ xu t qu hoàn thu và g i Kho b c Nhà nư c Trung ương đ th c hi n vi c hoàn thu cho đ i tư ng. - Đ i v i đ i tư ng đư c hoàn thu do C c trư ng C c thu ra quy t đ nh (bao g m c các đ i tư ng do C c thu tr c ti p qu n lý và đ i tư ng do Chi c c thu tr c ti p qu n lý), C c thu làm quy t đ nh hoàn thu kèm theo u nhi m chi g i kho b c Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương làm th t c hoàn thu cho các đ i tư ng này t tài kho n vãng lai v hoàn thu giá tr gia tăng. Đ ng th i có trách nhi m làm th t c thanh toán v i qu hoàn thu giá tr gia tăng m t i Kho b c Nhà nư c Trung ương. 3/ Trong trư ng h p t n qu hoàn thu giá tr gia tăng không còn, Kho b c Nhà nư c Trung ương có trách nhi m t m ng t n ngân kho b c đ th c hi n hoàn thu cho các đ i tư ng theo đúng quy đ nh t i kho n 2 Đi u 6 Quy ch này, đ ng th i thông báo cho V Ngân sách Nhà nư c đ thanh toán ph n v n đã t m ng. Chương 3: TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN TRONG VI C HOÀN THU GIÁ TR GIA TĂNG
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 7: Cơ quan thu các c p có trách nhi m: 1/ T ng c c thu có nhi m v : a- D ki n s thu giá tr gia tăng ph i hoàn trong năm. b- Căn c vào s d ki n hoàn thu giá tr gia tăng c năm, ph i h p v i V Ngân sách Nhà nư c xác đ nh m c trích l p tài kho n qu hoàn thu giá tr gia tăng hàng tháng, quý và d ki n m c thu ph i hoàn đ i v i t ng t nh, thành ph g i Kho b c Nhà nư c làm căn c th c hi n. c- Th c hi n hoàn thu giá tr gia tăng cho các đ i tư ng đư c hoàn thu theo quy đ nh t i m c c kho n 1 Đi u 6 Quy ch này. d- Hư ng d n, ki m tra vi c hoàn thu c a các C c thu . đ- Th c hi n qu n lý qu hoàn thu giá tr gia tăng m t i Kho b c Nhà nư c Trung ương. Đ nh kỳ 10 ngày có báo cáo nhanh v tình hình chi hoàn thu cho các đ i tư ng đư c hoàn thu báo cáo B đ ng g i V ngân sách Nhà nư c. Hàng tháng l p báo cáo v s chi hoàn thu giá tr gia tăng cho các đ i tư ng đư c hoàn thu (có xác nh n c a Kho b c Nhà nư c) đ báo cáo B , đ ng g i V Ngân sách Nhà nư c. Quy t toán qu hoàn thu giá tr gia tăng, l p báo cáo quy t toán theo ch đ quy đ nh. 2/ C c thu , Chi c c thu đ a phương có trách nhi m: a- Xây d ng d ki n s thu giá tr gia tăng ph i hoàn trên đ a bàn báo cáo cơ quan thu c p trên theo quy đ nh. b- Th c hi n ki m tra và ra quy t đ nh (đ i v i C c thu ) ho c đ ngh C c thu ra quy t đ nh (đ i v i chi c c thu ) chi tr hoàn thu cho các đ i tư ng đư c hoàn thu theo Lu t đ nh và ch u trách nhi m trư c T ng c c thu v các quy t đ nh hoàn thu trên đ a bàn. c- Đ nh kỳ 10 ngày có báo cáo chi ti t theo t ng đ i tư ng đư c hoàn thu g i T ng c c thu . d- Hàng tháng l p báo cáo k toán chi ti t theo t ng đ i tư ng đư c hoàn thu giá tr gia tăng trên đ a bàn (có xác nh n c a cơ quan kho b c Nhà nư c) thu c trách nhi m qu n lý báo cáo cơ quan thu c p trên theo quy đ nh. Đi u 8: V Ngân sách Nhà nư c có trách nhi m:
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a- Căn c s d ki n chi hoàn thu và d toán thu thu giá tr gia tăng hàng nh p kh u, ph i h p v i T ng c c Thu xác đ nh m c trích l p qu hoàn thu giá tr gia tăng t ngu n thu giá tr gia tăng hàng nh p kh u. b- Th c hi n t m ng kinh phí vào tài kho n qu hoàn thu giá tr gia tăng đ đ m b o ngu n chi tr k p th i cho đơn v . c- Hàng tháng ph i h p v i T ng c c Thu , Kho b c Nhà nư c Trung ương th c hi n đi u ch nh gi m thu v thu giá tr gia tăng hàng hóa nh p kh u (tương ng s chi t m ng vào qu hoàn thu ) và đi u ch nh gi m chi t m ng t ngân sách vào qu hoàn thu giá tr gia tăng. Ch u trách nhi m v ngu n đ th c hi n hoàn thu theo quy t đ nh c a B trư ng B Tài chính. Đi u 9: Kho b c Nhà nư c có trách nhi m: a- M tài kho n qu hoàn thu giá tr gia tăng theo quy đ nh t i Đi u 2 Quy ch này. b- Hư ng d n kho b c Nhà nư c các t nh, thành ph m tài kho n vãng lai thanh toán hoàn thu giá tr gia tăng cho các đ i tư ng đư c hoàn thu trên đ a bàn t nh, thành ph theo hư ng d n c a Kho b c Nhà nư c Trung ương. c- Th c hi n thanh toán hoàn thu giá tr gia tăng cho các đ i tư ng đư c hoàn thu theo quy t đ nh c a B trư ng B Tài chính ho c C c trư ng C c thu các t nh, thành ph theo đúng th i gian quy đ nh t i kho n 2 Đi u 6 Quy ch này. d- Xác nh n s thu giá tr gia tăng đã th c thanh toán cho các đ i tư ng đư c hoàn thu trên đ a bàn t ng t nh, thành ph . Chương 4: T CH C TH C HI N Đi u 10: Th trư ng các cơ quan Thu , Kho b c Nhà nư c, V Ngân sách Nhà nư c có trách nhi m hư ng d n và t ch c th c hi n theo đúng nh ng quy đ nh t i Quy ch này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, đ ngh ph n ánh v B Tài chính đ xem xét đi u ch nh, b sung k p th i.
Đồng bộ tài khoản