intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quyết định 1654/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dnt Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

131
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1654/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng cho cộng tác viên và tình nguyện viên tham gia công tác phòng, chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1654/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1654/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Về chế độ bồi dưỡng cho cộng tác viên và tình nguyện viên tham gia công tác phòng, chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế tại văn bản số 8324/BYT-KH-TC ngày 07 tháng 11 năm 2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Quy định chế độ bồi dưỡng cho cộng tác viên và tình nguyện viên tham gia công tác phòng, chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, như sau: 1. Đối với các cộng tác viên, tình nguyện viên (không phải là cán bộ y tế) trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm như: sinh viên các trường Y, Dược trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ cấp cứu, điều trị người bệnh; trực tiếp tham gia điều tra dịch tễ, trực tiếp lấy mẫu hoặc tiếp xúc với bệnh phẩm; trực tiếp làm nhiệm vụ khử trùng, tiêu độc, tiêu huỷ thực phẩm ô nhiễm, tẩy uế tại vùng dịch, ổ dịch,… được hưởng mức bồi dưỡng chống dịch là 50.000 đồng/ngày/người. 2. Đối với cộng tác viên, tình nguyện viên (không phải là cán bộ y tế) trực tiếp đi tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tờ rơi, giám sát, phát hiện ca bệnh tại các xã, phường, thị trấn,… được hưởng mức bồi dưỡng chống dịch là 30.000 đồng/ngày/người. 3. Số lượng cộng tác viên, tình nguyện viên cần huy động do Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm ở trung ương và địa phương quyết định trên cơ sở diễn biến cụ thể của dịch và khối lượng công việc cần thực hiện. Số ngày được hưởng chế độ bồi dưỡng tính theo số ngày thực tế tham gia công tác phòng, chống dịch. 4. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí trong ngân sách nhà nước được giao hàng năm để chi trả chế độ bồi dưỡng theo quy định tại Quyết định này. Đối với các tỉnh khó khăn, hàng năm được ngân sách trung ương bổ sung, cân đối cho ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính để xem xét, bổ sung theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  2. Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG - Ban Bí thư Trung ương Đảng; PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; (Đã ký) - Văn phòng Quốc hội - Toà án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Sinh Hùng các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, VX (6b). Trang
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2