Quyết định 17/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định 17/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 17/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng rượu, xe máy nhập khẩu có nguồn gốc từ EU

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 17/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh  cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 17/2004/Q§­BTC  n g µ y   1 2   t h ¸ n g   0 2   n ¨ m   2 0 0 4   v Ò   v i Ö c   t h u Õ   s u Ê t   t h u Õ   n h Ë p   k h È u  ®èi víi mÆt hµng rîu, xe m¸y nhËp khÈu  cã nguån gèc tõ EU Bé trëng Bé Tµi chÝnh C¨n   cø   LuËt   thuÕ   xuÊt   khÈu,   thuÕ   nhËp   khÈu   ngµy   26/12/1991   vµ c¸c  LuËt   söa  ®æi,  bæ  sung  LuËt  thuÕ  xuÊt   khÈu,   thuÕ   nhËp   khÈu   ngµy   05/07/1993;   sè   04/1998/QH10   ngµy 20/05/1998;  C¨n cø HiÖp ®Þnh Bu«n b¸n Hµng dÖt, may gi÷a Céng hoµ   X∙ héi Chñ nghÜa ViÖt nam vµ Céng ®ång Ch©u ¢u ký ngµy 15   th¸ng 12 n¨m 1992 vµ c¸c th trao ®æi ký bæ sung HiÖp ®Þnh   nµy; C¨n cø Tho¶ thuËn vÒ söa ®æi HiÖp ®Þnh Bu«n b¸n hµng   dÖt, may ký t¾t ngµy 15/02/2003; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé, C¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/07/2003 cña   ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi   chÝnh; C¨n cø ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i C«ng   v¨n sè 04/CP­QHQT ngµy 15/01/2004 vÒ viÖc triÓn khai thùc   hiÖn HiÖp ®Þnh dÖt may EU; Sau khi thèng nhÊt ý kiÕn víi Bé Th¬ng m¹i vµ theo ®Ò   nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch thuÕ; QuyÕt ®Þnh §iÒu   1:   C¸c   mÆt   hµng   rîu   (thuéc   c¸c   nhãm   2204,  2205, 2206, 2208 cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®∙i) vµ 3.000  (ba ngh×n) chiÕc xe hai b¸nh g¾n m¸y nguyªn chiÕc, lo¹i  Scooter (thuéc nhãm 8711 cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu  u ®∙i)  nhËp khÈu cã xuÊt xø tõ c¸c níc thuéc C«ng ®ång Ch©u ¢u  (EU) ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cô thÓ nh  sau: ­ MÆt hµng rîu ®îc ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu  lµ 80% (t¸m m¬i phÇn tr¨m)
  2. 2 ­ MÆt hµng xe hai b¸nh g¾n m¸y ®îc ¸p dông thuÕ suÊt  thuÕ nhËp khÈu lµ 70% (b¶y m¬i phÇn tr¨m) §iÒu   2:   §Ó   ®îc   ¸p   dông   møc   thuÕ   suÊt   thuÕ   nhËp  khÈu qui ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy hµng ho¸ nhËp khÈu ph¶i  tho¶ m∙n c¸c ®iÒu kiÖn: ­ Cã giÊy chøng nhËn xuÊt xø (C/O) do c¬ quan cã thÈm  quyÒn cña c¸c níc thµnh viªn EU cÊp; ­ VËn  t¶i ®¬n  thÓ hiÖn  hµng  ®îc vËn  chuyÓn  tõ c¶ng  EU. §èi víi mÆt hµng xe hai b¸nh g¾n m¸y: trªn c¬ së h¹n  ng¹ch do Bé Th¬ng m¹i cÊp cho tõng doanh nghiÖp, c¬ quan  H¶i quan sÏ tiÕn hµnh theo dâi lµm thñ tôc nhËp khÈu vµ  tÝnh thuÕ cho c¸c doanh nghiÖp. Sè lîng xe hai b¸nh g¾n  m¸y nhËp khÈu vît h¹n ng¹ch 3.000 chiÕc hoÆc nh÷ng doanh  nghiÖp   kh«ng   ®îc   cÊp   h¹n   ng¹ch   khi   nhËp  khÈu   ph¶i   thùc  hiÖn nép thuÕ theo ®óng c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh.  Sè  tiÒn thuÕ  chªnh  lÖch  gi÷a  sè thuÕ  ®∙ nép víi  sè  thuÕ theo møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu qui ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh nµy sÏ ®îc xö lý hoµn tr¶.  §iÒu   3:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ  ngµy ký vµ ¸p dông cho c¸c tê khai hµng ho¸ nép cho c¬  quan H¶i quan b¾t ®Çu tõ ngµy 1/1/2004. 
Đồng bộ tài khoản