intTypePromotion=3

Quyết định 17/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thach Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
74
lượt xem
3
download

Quyết định 17/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 17/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sát hạch lái tàu, lệ phí cấp giấy phép lái tàu và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 17/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 17/2007/QĐ-BTC NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2007 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ SÁT HẠCH LÁI TÀU, LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LÁI TÀU VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT Căn cứ Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mức thu phí sát hạch lái tàu, lệ phí cấp giấy phép lái tàu và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt. Điều 2. Cá nhân dự sát hạch lái tàu, khi được cấp, đổi giấy phép lái tàu, chủ phương tiện giao thông đường sắt khi đăng ký phương tiện giao thông đường sắt phải nộp phí, lệ phí theo mức thu quy định tại Điều 1 Quyết định này. Điều 3. Cơ quan có thẩm quyền sát hạch lái tàu, cấp, đổi giấy phép lái tàu, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt (cơ quan thu) có nhiệm vụ tổ chức thu phí sát hạch lái tàu, lệ phí cấp giấy phép lái tàu và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt. Điều 4. Đối với phí sát hạch lái tàu, cơ quan thu được sử dụng 90% (chín mươi phần trăm) tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc thực hiện công việc sát hạch lái tàu, phần còn lại 10% (mười phần trăm) cơ quan thu phải nộp vào ngân sách nhà nước theo chế độ quy định. Điều 5. Đối với lệ phí cấp giấy phép lái tàu, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, cơ quan thu được sử dụng 10% (mười phần trăm) tiền lệ phí thu được để trang trải chi phí cho việc thực hiện công việc cấp giấy phép lái tàu, cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, phần còn lại 90% (chín mươi phần trăm) cơ quan thu phải nộp vào ngân sách nhà nước theo chế độ quy định. Điều 6. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sát hạch lái tàu, lệ phí cấp giấy phép lái tàu và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt không đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC. Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 1
  2. Điều 8. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, lệ phí, cơ quan thu phí, lệ phí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trương Chí Trung 2
  3. BIỂU MỨC THU PHÍ SÁT HẠCH LÁI TÀU, LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LÁI TÀU, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT (Ban hành kèm theo Quyết định số 17 /2007/QĐ-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) STT Nội dung Mức thu 1 Phí sát hạch lái tàu 160.000 đồng/ lần/thí sinh 2 Lệ phí cấp, đổi Giấy phép lái tàu 100.000 đồng/ lần/giấy phép 3 Lệ phí cấp, đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương 120.000 đồng/ tiện giao thông đường sắt lần/giấy chứng nhận Ghi chú: Phí sát hạch lái tàu thu theo lần sát hạch . Đối với thí sinh phải sát hạch lại thì nộp 50% mức phí sát hạch lái tàu cho lần sát hạch lại. 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản