Quyết định 1707/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định 1707/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1707/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Bích Thủy giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1707/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 1707/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM BÀ NGUYỄN BÍCH THỦY GIỮ CHỨC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 79/TTr-BXD, ngày 07 tháng 9 năm 2009; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 54/TTr-BNV, ngày 09 tháng 10 năm 2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Bích Thủy, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch và chiến lược phát triển, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam và bà Nguyễn Bích Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn, các Vụ: KTN, ĐMDN, Cổng TTĐT, VPBCS (3); - Lưu: VT, TCCV. Nguyễn Tấn Dũng
Đồng bộ tài khoản