Quyết định 172/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
86
lượt xem
3
download

Quyết định 172/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 172/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản ghi phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 172/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ña thñ tíng c h Ý n h  p h ñ  sè 172/2001/Q§­T T g   n g µ y 05 th¸ng 11 n¨ m   2001 V Ò  viÖc  ö  lý gi∙n nî, x  kh oa n h    xãa nî nî,   thu Õ  vµ c¸c kh o¶ n  p h ¶i né p   g © n  s¸ch n h µ  n íc  n ® èi   n h ÷ n g  d o a n h  n g hi Ö p,  víi c¬ së s¶n x u Êt kinh d o a n h   cã  hã k h¨n  o  n g u yªn n h © n   h¸ch q u a n k d k thñ tíng chÝnh phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  c¸cLuËt thuÕ,Ph¸p  cø        lÖnh  thuÕ  hiÖn  hµnh; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  50/CP  sè  ngµy  th¸ng8  23    n¨m 1996  cña ChÝnh phñ  vµ NghÞ ®Þnh  38/CP  sè  ngµy  th¸ng4  28    n¨m 1997 cña  ChÝnh phñ  thµnh  vÒ  lËp,tæ    chøc  igi¶i l¹    , thÓ  ph¸ s¶n  vµ    doanh nghiÖp  nhµ    níc; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  44/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 6  29    n¨m 1998 cña  ChÝnh phñ  chuyÓn  vÒ  doanh nghiÖp  nhµ    nícthµnh  C«ng      tycæ phÇn; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  103/1999/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 9  10    n¨m 1999 cña  ChÝnh phñ  giao,b¸n,kho¸n kinhdoanh,cho    vÒ            thuªdoanh  nghiÖp nhµ níc; Theo    ®Ò nghÞ cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh, Tæng  Bé      côc  ëng  tr Tæng côc  H¶i quan,   Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    doanh  1. C¸c  nghiÖp  c¬  s¶n  vµ  së  xuÊt,kinh doanh        nî thuÕ  vµ  c¸ckho¶n    ph¶inép    ng©n  s¸ch nhµ    c¸cnguyªn nh©n    nícdo      kh¸ch quan  îcxö    ®   lýgi∙nnî,khoanh          nî,xãa    nî thuÕ  c¸c kho¶n  vµ    ph¶inép    ng©n  s¸ch nhµ    níc theo c¸cquy      ®Þnh   díi®©y: 1. Gi∙nnî thuÕ  c¸ckho¶n        vµ    ph¶inép    ng©n  s¸ch nhµ      níctrong c¸ctr     êng  hîp sau    ®©y: a) Doanh    nghiÖp    nî thuÕ  c¸c kho¶n  vµ    ph¶inép    ng©n  s¸ch nhng    kh«ng  cã kh¶ n¨ng nép ng©n  s¸ch nhµ      níc®óng  do    h¹n  c¸cnguyªn nh©n    kh¸ch quan    nh   :thay ® æi    chÝnh  s¸ch thuÕ  thu ng©n    vµ    s¸ch nhµ      níclµm  ¶nh  hëng ®Õn   kÕt qu¶  s¶n xuÊt kinh doanh      cña doanh nghiÖp;di chuyÓn      ®Þa  ®iÓm   kinh  doanh  theo yªu cÇu  cña  quan  c¬  nhµ    thÈm   níc cã  quyÒn;  thiÖth¹ido      thiªn   tai  .Thêi gian    doanh  nghiÖp  îc chËm   ®   nép    c¸c kho¶n    nî thuÕ  c¸c kho¶n  vµ    ph¶inép    ng©n  s¸ch tèi lµ12      ®a    th¸ng,kÓ      tõngµy   x¸c®Þnh  nî. b) Doanh nghiÖp    nî thuÕ  c¸c kho¶n  vµ    ph¶inép    ng©n  s¸ch nhµ      níc do  cha  îc nhµ      ®   níc gi¶iquyÕt nguån vèn, th×  îc gi∙n nî    ®     cho  ikhi doanh  tí    nghiÖp  îcNhµ      ®   nícgi¶iquyÕt nguån    vèn. c) Doanh    nghiÖp  cßn    nî thuÕ  c¸c kho¶n  vµ    ph¶inép    ng©n s¸ch nhµ      níc tõ ngµy  th¸ng 12    31    n¨m  1998    tr   trëvÒ  íc,ph¶i®¨ng  kÕ    ký  ho¹ch  thanh    to¸n c¸ckho¶n      quan      nî víic¬  thu thuÕ. Thêih¹n        c¸cdoanh  nghiÖp ph¶ithanh      to¸n
  2. 2 hÕt    c¸c kho¶n    nî thuÕ  c¸c kho¶n  vµ    ph¶inép    ng©n s¸ch nhµ      níc chËm  nhÊt  lµngµy  th¸ng12    31    n¨m  2002. C¸c doanh  nghiÖp  îcgi∙nnî theo  ®       quy ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  1  nµy ph¶i   thùc hiÖn    nép  thuÕ  c¸c kho¶n  ®ñ  vµ    ph¶inép    ng©n  s¸ch nhµ      níctheo ®óng  thêih¹n ® îcgi∙nnî.         C¸c doanh nghiÖp  c¬  s¶n  vµ  së  xuÊt kinh doanh      xuÊt nhËp    khÈu cßn    nî thuÕ hµng    xuÊtnhËp    khÈu    kÕ  ph¶icã  ho¹ch tr¶nîdÇn, tr¶mét            phÇn    tr   nîcò  íc khimë         têkhainhËp  khÈu  kh«ng          vµ  ®Ó ph¸tsinhnîthuÕ      c¸cl«hµng nhËp khÈu  míi. 2. Khoanh  thuÕ  c¸c kho¶n  nî  vµ    ph¶i nép    ng©n  s¸ch nhµ    níc cho    c¸c doanh  nghiÖp    nî ®äng thuÕ  c¸c kho¶n  vµ    ph¶inép    ng©n  s¸ch nhµ      níc nhng  kh«ng  kh¶  cã  n¨ng nép  s¶n  do  xuÊt kinh doanh      thua    lç®ang  l©m  vµo t×nh  tr¹ngph¶igi¶ithÓ, ph¸ s¶n.Khi doanh                nghiÖp    gi¶ithÓ, ph¸ s¶n  ¸p      th×  dông  c¸cbiÖn    ph¸p  tr×nh tù thu håinî theo  vµ            quy  ®Þnh  cña ph¸p luËtvÒ        gi¶ithÓ,   ph¸ s¶n.   3.Gi¶iquyÕt hç          trîvèn  ®Çu    tcho  êng    tr hîp sau  ®©y  : Doanh  nghiÖp  nhµ    níc(bao gåm   doanh  c¶  nghiÖp  nhµ    nícnay  chuyÓn  ®∙  sang c«ng      tycæ phÇn) cã  ¸n®Çu    ® îcc¬    dù    t®∙    quan  thÈm  cã  quyÒn    phª duyÖt  nhng thiÕu vèn    dông  iÒn thuÕ  c¸ckho¶n      ph¶isö  t   vµ    ph¶inép ng©n    s¸chnhµ   níc tÝnh ®Õn   ngµy  th¸ng12 n¨m  31      1999    tr       trëvÒ  íc®Ó thùchiÖn  ¸n®Çu ,®Õn   dù    t  nay vÉn kh«ng  kh¶  cã  n¨ng thanh  to¸n,  nÕu  c«ng tr×nh ®Çu    hoµn    t®∙  thµnh  a  ® vµo  dông  doanh  sö  th×  nghiÖp  îc xem   ®   xÐt    gi¶iquyÕt  tr  hç  î vèn ®Çu      t tõ sè  thuÕ  c¸ckho¶n    vµ    ph¶inép  ng©n    s¸chnhµ      nícmµ doanh  nghiÖp  sö  ®∙  dông   ®Ó bæ   sung vèn  ®Çu  . t §èivíi       kho¶n  c¸c thuÕ  c¸ckho¶n  vµ    ph¶inép    ng©n s¸ch nhµ        níctõ ngµy  01 th¸ng 01    n¨m  2000    doanh  trë®i  nghiÖp cha nép    dông    mµ sö  ®Ó ®Çu  , t  th× doanh    nghiÖp  ph¶icã    tr¸chnhiÖm     hoµn    tr¶®Çy  ngay  ®ñ  cho ng©n  s¸ch  nhµ    tïytheo møc  viph¹m    xö    nícvµ      ®é    sÏbÞ  ph¹ttheo quy    ®Þnh. 4. Xãa      nî thuÕ  c¸c kho¶n  vµ    ph¶inép    ng©n s¸ch nhµ      níc cho    êng  c¸c tr hîp :   a) Doanh nghiÖp  nhµ    níc thuéc ®èi  îng  t giao, b¸n    theo NghÞ  ®Þnh  sè 103/1999/N§­   CP ngµy  th¸ng 9  10    n¨m 1999  cña ChÝnh  phñ      mµ c¸c kho¶n  ph¶itr¶lính¬n              gi¸trÞ tµis¶n cña doanh nghiÖp  hoÆc     lính¬n  tiÒn thu tõ sè        b¸n doanh    nghiÖp. b) Doanh nghiÖp nhµ    níc chuyÓn sang c«ng      ty cæ phÇn,  cßn    nî thuÕ  vµ    c¸ckho¶n ph¶inép    ng©n s¸ch nhµ      níc,nÕu  ¸p dông    ®∙    c¸cbiÖn  ph¸p hç      trî vÒ    tµichÝnh  tÝn  vµ  dông,mµ     doanh  nghiÖp vÉn  cßn khã  kh¨n kh«ng  kh¶    cã  n¨ng thanh      to¸nnîthuÕ  c¸ckho¶n  vµ    ph¶inép    ng©n  s¸ch nhµ    níc. c) Doanh    nghiÖp  nhµ    îcphÐp    níc®   s¸p nhËp vµo  doanh nghiÖp nhµ    níc kh¸c,®∙  îc ¸p    ®   dông    c¸c biÖn ph¸p  tr      hç  îvÒ tµichÝnh, tÝn    dông    mµ doanh  nghiÖp nhËn    s¸p nhËp vÉn  kh«ng  kh¶  cã  n¨ng thanh      to¸nnîthuÕ  c¸ckho¶n  vµ    ph¶inép    ng©n    s¸chnhµ    nîthuÕ  c¸ckho¶n    níc.Sè    vµ    ph¶inép ng©n    s¸chnhµ n­ íc® îcxãa    b»ng  lçcña      tèi ®a  sè    doanh  nghiÖp    s¸pnhËp. d) Doanh    nghiÖp nhµ    nícs¶n xuÊt kinh doanh  lç,     bÞ    cßn    nî thuÕ  c¸c vµ    kho¶n ph¶i nép    ng©n s¸ch nhµ    níc cña n¨m 1998      íc do    trë vÒ tr   c¸c nguyªn   nh©n thay  æi  chÕ   ® c¬  chÝnh  s¸ch,do    thiªntaig©y      thiÖth¹i,do      thiÕu  vèn 
  3. 3 ®Çu    t®æi   míic«ng  nghÖ, m¸y mãc, thiÕtbÞ, do        khã  kh¨n vÒ      gi¶i quyÕt  s¾p  xÕp    lao ®éng, nÕu    doanh nghiÖp  kh«ng  thuéc lo¹    i ph¶igi¶ithÓ, ph¸ s¶n          vµ  c¸c tr   êng    îcxo¸ nî quy  hîp ®       ®Þnh  i   t¹ c¸c kho¶n      kho¶n  §iÒu    a, b, c  4  nµy,sau    khi®∙      ¸p dông   c¸cbiÖn  ph¸p miÔn    thuÕ, gi¶m    thuÕ  theo    luËt®Þnh, hç      trî vÒ  tµichÝnh, tÝn      dông  c¸c biÖn  vµ    ph¸p  kh¸c mµ     doanh  nghiÖp  vÉn cßn    lçvµ  kh«ng  kh¶  cã  n¨ng thanh      to¸nnî thuÕ  c¸c kho¶n  vµ    ph¶inép    ng©n s¸ch nhµ    níckh¸c.Sè        nî thuÕ  c¸c kho¶n  vµ    ph¶inép    ng©n  s¸ch nhµ    îcxo¸ tèi®a    níc®       b»ng  lçcña  sè    doanh  nghiÖp tÝnh ®Õn   n¨m  lýxo¸nî. xö      ®) Doanh  nghiÖp    ho¹t®éng  kinh doanh    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  truy bÞ    thu tiÒn thuÕ, tiÒn      ph¹t®èi      víiho¹t®éng  kinh doanh    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  do nguyªn  nh©n  kh¸ch quan  chÝnh  nh  s¸ch thay ®æi, do    v¨n  b¶n  híng dÉn  thùc hiÖn    kh«ng    râ rµng,kh«ng    ®Çy  lµm  ®ñ  ¶nh  hëng    tí kÕt  i qu¶  kinh doanh    cña  doanh nghiÖp. ViÖc  lýxo¸ nî tiÒn    xö        thuÕ, tiÒn    truythu  c¸c   ph¹tbÞ    do    nguyªn nh©n        trªnsÏxem     xÐt cho tõng tr   êng    thÓ. hîp cô  e) Hé    kinh doanh      nî thuÕ  c¸c kho¶n  vµ    ph¶inép    ng©n s¸ch nhµ      nícnh­ ng    c¸ nh©n  ®øng    tªn kinh doanh  chÕt      ®∙  mµ trong hé    kh«ng  cßn  ngêi tiÕp     tôc kinh doanh, kh«ng        cßn ®èi îng ®Ó         kinh doanh    t   thu håinî;hé    nî thuÕ vµ  c¸c kho¶n  ph¶i nép    ng©n   s¸ch nhµ    níc,nhng  nay  chuyÓn  n¬i kh¸c, ®∙  ®i      kh«ng  cßn    x¸c®Þnh  îc®èi t         ®    îng ®Ó thu håinî. §iÒu  2. ThÈm  quyÒn  lý gi∙n nî,khoanh    xö        nî,xo¸  thuÕ  c¸c nî  vµ    kho¶n  ph¶inép    ng©n s¸ch nhµ      níc: 1. Bé      Tµi chÝnh  xÐt  quyÕt  vµ  ®Þnh  khoanh            gi¶i nî,gi∙nnî,xo¸ nî vµ    quyÕt hç      trîvèn  ®Çu          êng    t®èi víi tr c¸c hîp quy ®Þnh    t¹ §iÒu  (trõkho¶n    i 1    4e) cña  QuyÕt  ®Þnh  nµy. 2. Tæng  côc H¶i quan  phèi hîp        víiBé Tµi chÝnh xem  xÐt  quyÕt  vµ  ®Þnh  lýnîthuÕ      xö      ®èi víihµng xuÊtnhËp    khÈu theo QuyÕt    ®Þnh  nµy. 3. Uû    ban  nh©n d©n  tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng    quyÕt xÐt vµ    ®Þnh      xo¸ nî thuÕ  c¸c kho¶n  vµ    ph¶inép    ng©n  s¸ch nhµ          kinh   níc®èi víi hé    c¸c doanh    trªn®Þa  bµn  theo quy    ®Þnh    t¹kho¶n  §iÒu  cña  i 4e  1  QuyÕt  ®Þnh  nµy. §iÒu      3. Tæ chøc    thùc hiÖn 1.C¸c   îng ®∙  îcxö      ®èi t   ®   lýkhoanh    nîtheo ChØ   sè    thÞ  790/TTg  ngµy 26  th¸ng 10    n¨m  1996  cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  c¸c v¨n  vµ    b¶n híng dÉn thùc  hiÖn,®Õn     nay vÉn cßn    nî ng©n s¸ch,® îcx¸c ®Þnh  thÓ        cô  nguyªn nh©n    vµ  tr êng      hîp nî®äng    lýtheo quy  ®Ó xö      ®Þnh   t¹ QuyÕt  i ®Þnh  nµy. 2. C¸c    quy ®Þnh    lýgi∙nnî,khoanh        vÒ xö        nî,xo¸ nî thuÕ  c¸c kho¶n  vµ    ph¶inép    ng©n  s¸ch nhµ    i   níct¹ QuyÕt  ®Þnh  nµy kh«ng    ¸p dông        ­ ®èi víi tr c¸c êng    hîp sau ®©y: a) Nh÷ng    doanh nghiÖp,c¬  s¶n    së  xuÊt kinh doanh      thuéc ®èi t   lý    îng xö    nî thuÕ  c¸c  vµ  kho¶n nép ng©n  s¸ch nhµ    níc quy  ®Þnh   i§iÒu  QuyÕt  t¹  1  ®Þnh  nµy  nhng  ®ang  vi ph¹m  bÞ    ph¸p luËt hoÆc     cha  kÕt  cã  luËn cña c¬  quan  thÈm  cã  quyÒn. b) Doanh nghiÖp thuéc ®èi îng  t ®ang  îc xem   ®   xÐt  lýc¸c kho¶n    xö      nî thuÕ  c¸c kho¶n  vµ    ph¶inép    ng©n  s¸ch nhµ      níctheo QuyÕt ®Þnh cña Thñ ­ t
  4. 4 íng ChÝnh   phñ  95/1998/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng  n¨m   18  5  1998  QuyÕt  vµ  ®Þnh  05/2000/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng 01  05    n¨m  2000 cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  thanh    vÒ  to¸nc«ng    kh«ng  nî th×  thuéc ®èi t   îcxö           îng ®   lýgi∙nnî,khoanh  nî,xo¸ nî thuÕ  c¸c kho¶n        vµ    ph¶inép    ng©n  s¸ch nhµ      nícquy ®Þnh  i t¹  QuyÕt  ®Þnh nµy. 3. Bé      Tµi chÝnh, Tæng     côc H¶i quan, ñy    ban  nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  tr¸chnhiÖm   cã    kiÓm       trax¸c ®Þnh   îng nî thuÕ  ®èi t     vµ    c¸c kho¶n  ph¶i nép    ng©n s¸ch nhµ      lýtheo  níc ®Ó xö    thÈm  quyÒn, theo  quy ®Þnh    t¹ QuyÕt  i ®Þnh nµy.  4. Kh«ng    tÝnh ph¹tchËm     nép ®èi    víitiÒn thuÕ  c¸c kho¶n  vµ    ph¶inép    ng©n  s¸ch nhµ    îcxö          níc®   lýgi∙nnî,khoanh        nî,xo¸ nî trong thêigian ® îcgi∙n           nî,khoanh        nî,xo¸nî. 5.  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh, Tæng   Bé      côc  ëng  tr Tæng  côc  H¶i quan, Chñ    tÞch  ban  ñy  nh©n d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung  ¬ng chÞu tr¸ch   nhiÖm   íc Thñ  íng  tr   t ChÝnh   phñ    vÒ viÖc  iÓn  tr khai thùc    hiÖn theo ®óng  QuyÕt  ®Þnh nµy. Bé  ëng  Tµi chÝnh  tr Bé    ph¶i tæng    hîp  b¸o  vµ  c¸o Thñ íng  t ChÝnh  phñ  kÕt  qu¶  lýgi∙nnî,khoanh        xö        nî,xo¸nîthuÕ  c¸ckho¶n  vµ    ph¶inép    ng©n  s¸ch  nhµ    níctheo QuyÕt    ®Þnh  nµy. §iÒu    4. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy,kÓ    15    tõngµy  ký. Bé  ëng  Tµi chÝnh  tr Bé    chÞu  ¸chnhiÖm   tr   híng dÉn      thihµnh QuyÕt ®Þnh  nµy. C¸c  tr Bé  ëng, Thñ  ëng  quan    tr c¬  ngang  Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc  ChÝnh  phñ,Chñ    tÞch  ban  ñy  nh©n d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản