Quyết định 1722/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
99
lượt xem
11
download

Quyết định 1722/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1722/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thu hồi và đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1722/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. QUYÕT §ÞNH CñA THèNG §èC NG¢N HµNG NHµ N¦íC Sè 1722/2004/Q§-NHNN ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004 ban hµnh Quy chÕ thu håi vµ ®æi tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng THèNG §èC NG¢N HµNG NHµ N¦íC - C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam sè 01/1997-QH10 ngµy 12/12/1997 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Ng©n hµng Nhµ níc sè 10/2003/QH ngµy 17/6/2003; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 05/11/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 87/1998/N§-CP ngµy 31/10/1998 cña ChÝnh phñ vÒ ph¸t hµnh, thu håi vµ thay thÕ tiÒn giÊy, tiÒn kim lo¹i; - Theo ®Ò nghÞ cña Côc trëng Côc Ph¸t hµnh vµ Kho quü, QUYÕT §ÞNH §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy “Quy chÕ thu håi vµ ®æi tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng”. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 1344/2001/Q§-NHNN ngµy 29/10/2001 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc vÒ viÖc thu håi vµ ®æi tiÒn giÊy kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng. §iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng Ng©n hµng Nhµ níc, Côc trëng Côc Ph¸t hµnh vµ Kho quü, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan thuéc Ng©n hµng Nhµ n- íc, Gi¸m ®èc Së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc, Gi¸m ®èc Ng©n hµng Nhµ n- íc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) tæ chøc tÝn dông, Kho b¹c Nhµ níc chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 QUY CHÕ THU HåI Vµ §æI TIÒN KH¤NG §ñ TI£U CHUÈN L¦U TH¤NG (ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1722 /2004/Q§-NHNN ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc) Ch¬ng I QUY §ÞNH CHUNG §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh Quy chÕ nµy quy ®Þnh viÖc thu håi vµ ®æi, ®ãng gãi, giao nhËn tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng cña Ng©n hµng Nhµ níc, tæ chøc tÝn dông, Kho b¹c Nhµ níc. §iÒu 2. TiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng 1. TiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng lµ tiÒn giÊy, tiÒn polymer, tiÒn kim lo¹i do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ph¸t hµnh, ®ang lu hµnh hîp ph¸p nhng bÞ r¸ch n¸t, h háng hay biÕn d¹ng, ®îc ph©n lo¹i theo c¸c tiªu chuÈn do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam quy ®Þnh. 2. Trong tõng thêi kú, Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam híng dÉn tiªu chuÈn tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng lµm c¬ së cho viÖc tuyÓn chän, thu håi vµ ®æi tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng. §iÒu 3. Tr¸ch nhiÖm thu håi vµ ®æi tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng Ng©n hµng Nhµ níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (viÕt t¾t lµ chi nh¸nh NHNN), Së giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc, tæ chøc tÝn dông, Kho b¹c Nhµ níc (sau ®©y gäi chung lµ ®¬n vÞ thu-®æi) cã tr¸ch nhiÖm thu håi vµ ®æi tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n vµ niªm yÕt c«ng khai t¹i n¬i giao dÞch tiªu chuÈn tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. Ch¬ng II TIÒN KH¤NG §ñ TI£U CHUÈN L¦U TH¤NG §iÒu 4. Ph©n lo¹i tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng 1. TiÒn biÕn d¹ng, h háng do qu¸ tr×nh lu th«ng a. TiÒn giÊy, tiÒn polymer nhµu, n¸t; bÈn; r¸ch rêi hay liÒn m¶nh ®îc can, d¸n l¹i; mÊt gãc (kÝch thíc theo mçi c¹nh tê b¹c kh«ng qu¸ 10 mm); mê
  3. 3 nh¹t mµu s¾c, h×nh ¶nh, hoa v¨n, ch÷, sè do qu¸ cò, hoÆc do líp mùc in bÞ mßn trong qu¸ tr×nh lu th«ng. b. TiÒn kim lo¹i bÞ mßn, h háng mét phÇn hoÆc toµn bé h×nh ¶nh, hoa v¨n, ch÷, sè vµ líp m¹ trªn ®ång tiÒn do qu¸ tr×nh lu th«ng. 2. TiÒn biÕn d¹ng, h háng do qu¸ tr×nh b¶o qu¶n a. TiÒn giÊy, tiÒn polymer dÝnh mùc; bÞ thñng, r¸ch mÊt mét phÇn; ch¸y hoÆc biÕn d¹ng do tiÕp xóc víi nguån nhiÖt cao; giÊy in, mµu s¾c, ®Æc ®iÓm kü thuËt b¶o an cña ®ång tiÒn bÞ biÕn d¹ng do t¸c ®éng cña ho¸ chÊt (nh chÊt tÈy röa, axÝt, chÊt ¨n mßn...); viÕt, vÏ trªn ®ång tiÒn; ®ång tiÒn bÞ môc hoÆc biÕn d¹ng bëi c¸c lý do kh¸c. b. TiÒn kim lo¹i bÞ cong, vªnh, thay ®æi ®Þnh d¹ng, h×nh ¶nh thiÕt kÕ do t¸c ®éng cña ngo¹i lùc hoÆc nhiÖt ®é cao; bÞ han gØ do ®Ó tiÕp xóc víi hãa chÊt ¨n mßn kim lo¹i. §iÒu 5. TiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng ®îc ®æi TiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng ®îc ®æi ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: 1. TiÒn do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ph¸t hµnh, ®ang lu hµnh hîp ph¸p; 2. TiÒn h háng, biÕn d¹ng kh«ng ph¶i do hµnh vi huû ho¹i; 3. Trêng hîp tê tiÒn bÞ ch¸y, thñng, r¸ch mÊt mét phÇn th× diÖn tÝch cßn l¹i ph¶i b»ng hoÆc lín h¬n 60% diÖn tÝch tê tiÒn cïng lo¹i; nÕu ®îc can d¸n tõ hai m¶nh tê b¹c cïng mÖnh gi¸, cïng lo¹i th× ph¶i cã diÖn tÝch lín h¬n 90% diÖn tÝch tê tiÒn cïng lo¹i. §èi víi tiÒn polymer bÞ ch¸y hoÆc biÕn d¹ng do tiÕp xóc víi nguån nhiÖt cao, diÖn tÝch cßn l¹i ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së bè côc tæng thÓ, h×nh ¶nh, hoa v¨n vµ c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt b¶o an cßn l¹i cña tê tiÒn. Ch¬ng III THU HåI Vµ §æI TIÒN KH¤NG §ñ TI£U CHUÈN L¦U TH¤NG §iÒu 6. TuyÓn chän, ph©n lo¹i tiÒn Trong qu¸ tr×nh thu, chi tiÒn mÆt víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n (sau ®©y gäi chung lµ kh¸ch hµng), ®¬n vÞ thu-®æi ph¶i thùc hiÖn tuyÓn chän, ph©n lo¹i vµ thu håi tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 4 Quy chÕ nµy. §iÒu 7. §æi tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng 1. §èi víi tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 4 Quy chÕ nµy, ®¬n vÞ thu-®æi thùc hiÖn ®æi cho kh¸ch hµng cã nhu cÇu, kh«ng yªu cÇu thñ tôc giÊy tê vµ kh«ng thu phÝ.
  4. 4 2. §èi víi tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 4 Quy chÕ nµy, kh¸ch hµng nép hiÖn vËt, giÊy ®Ò nghÞ ®æi tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng (cã mÉu kÌm theo) cho ®¬n vÞ thu-®æi. NÕu xÐt thÊy ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc ®æi, ®¬n vÞ thu ®æi thùc hiÖn ®æi ngay cho kh¸ch hµng vµ thu phÝ ®æi tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 Quy chÕ nµy. Trêng hîp kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc ®æi, ®¬n vÞ thu ®æi tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng vµ th«ng b¸o lý do kh«ng ®æi. §iÒu 8. Gi¸m ®Þnh tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng 1. Trêng hîp kh«ng x¸c ®Þnh ®îc tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc ®æi hay kh«ng hoÆc tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng thuéc lo¹i nµo theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 Quy chÕ nµy, trong thêi gian 5 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn hiÖn vËt cña kh¸ch hµng, tæ chøc tÝn dông, Kho b¹c Nhµ níc chuyÓn hiÖn vËt kÌm giÊy ®Ò nghÞ gi¸m ®Þnh (cã mÉu kÌm theo) vÒ chi nh¸nh NHNN trªn ®Þa bµn ®Ó gi¸m ®Þnh. Riªng Së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc chuyÓn hiÖn vËt kÌm giÊy ®Ò nghÞ gi¸m ®Þnh vÒ Côc Ph¸t hµnh vµ Kho quü ®Ó gi¸m ®Þnh. 2. Trong thêi gian 5 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®îc ®Ò nghÞ gi¸m ®Þnh cña ®¬n vÞ thu-®æi, chi nh¸nh NHNN th«ng b¸o kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh b»ng v¨n b¶n vµ tr¶ hiÖn vËt cho ®¬n vÞ ®Ò nghÞ gi¸m ®Þnh. Trêng hîp kh«ng gi¸m ®Þnh ®îc, trong thêi gian 15 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®îc hiÖn vËt vµ ®Ò nghÞ gi¸m ®Þnh cña ®¬n vÞ thu-®æi hoÆc ®Ò nghÞ ®æi tiÒn cña kh¸ch hµng, chi nh¸nh NHNN chuyÓn hiÖn vËt kÌm giÊy ®Ò nghÞ gi¸m ®Þnh vÒ Côc Ph¸t hµnh vµ Kho quü ®Ó gi¸m ®Þnh. 3. Trong thêi gian 7 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®îc ®Ò nghÞ gi¸m ®Þnh cña chi nh¸nh NHNN, Së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc, Côc Ph¸t hµnh vµ Kho quü th«ng b¸o kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh b»ng v¨n b¶n vµ tr¶ hiÖn vËt cho ®¬n vÞ ®Ò nghÞ gi¸m ®Þnh. 4. §¬n vÞ ®Ò nghÞ gi¸m ®Þnh quyÕt ®Þnh ph¬ng thøc vËn chuyÓn tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng trªn c¬ së ®¶m b¶o an toµn tµi s¶n trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. §iÒu 9. PhÝ ®æi tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng 1. PhÝ thu ®æi tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2 §iÒu 7 Quy chÕ nµy nh sau: a. Mãn ®æi cã tæng gi¸ trÞ tõ 500.000® trë lªn, phÝ thu ®æi lµ 3% tæng gi¸ trÞ tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng ®îc ®æi; b. Mãn ®æi cã tæng gi¸ trÞ díi 500.000®, møc phÝ thu ®æi lµ 4% tæng gi¸ trÞ tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng ®îc ®æi; møc phÝ tèi thiÓu cho mét mãn ®æi lµ 2.000®. 2. PhÝ ®æi tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng ®îc h¹ch to¸n vµo thu nhËp cña ®¬n vÞ thu-®æi.
  5. 5 §iÒu 10. Xö lý tiÒn h háng, biÕn d¹ng nghi do hµnh vi huû ho¹i Trêng hîp ph¸t hiÖn tiÒn biÕn d¹ng, h háng nghi do hµnh vi huû ho¹i, ®¬n vÞ thu-®æi lËp biªn b¶n t¹m thu gi÷ hiÖn vËt vµ chuyÓn ngay ®Õn c¬ quan c«ng an trªn ®Þa bµn ®Ó xem xÐt. KÕt luËn cña c¬ quan c«ng an lµ c¬ së ®Ó ®¬n vÞ thu ®æi thùc hiÖn ®æi cho kh¸ch hµng hoÆc xö lý hiÖn vËt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng IV §ãNG GãI, GIAO NHËN TIÒN KH¤NG §ñ TI£U CHUÈN L¦U TH¤NG §iÒu 11. §ãng gãi tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng 1. §èi víi tiÒn polymer bÞ ch¸y hoÆc biÕn d¹ng do tiÕp xóc víi nguån nhiÖt cao: a. Sau khi thu ®æi, tæ chøc tÝn dông, Kho b¹c Nhµ níc b¶o qu¶n, ®ãng gãi tiÒn polymer bÞ ch¸y hoÆc biÕn d¹ng do tiÕp xóc víi nguån nhiÖt cao theo tõng kh¸ch hµng (kÌm b¶n sao giÊy ®Ò nghÞ cña kh¸ch hµng) ®Ó nép vÒ Së giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc, chi nh¸nh NHNN trªn ®Þa bµn. b. Sau khi kiÓm tra tõng mãn ®æi cña tæ chøc tÝn dông, Kho b¹c Nhµ níc, nÕu ®¶m b¶o ®óng quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn ®îc ®æi, chi nh¸nh NHNN, Së giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc ®ãng gãi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ ®ãng gãi, niªm phong tiÒn mÆt cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. Trêng hîp tiÒn biÕn d¹ng kh«ng thÓ ®ãng bã, chi nh¸nh NHNN, Së giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc thùc hiÖn ®ãng tói theo quy c¸ch: 100 tê cïng mÖnh gi¸/ tói nhá, 10 tói nhá ®ãng vµo 1 tói lín, 20 tói lín ®ãng vµo 1 bao, nÕu ®ñ sè lîng; c¸c tói (c¶ tói 100 tê vµ tói 1000 tê), bao tiÒn ph¶i ®îc niªm phong, kÑp ch×. c. ViÖc ®ãng gãi tiÒn polymer bÞ ch¸y hoÆc biÕn d¹ng do tiÕp xóc víi nguån nhiÖt cao cña c¸c Kho tiÒn Trung ¬ng thùc hiÖn nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm b Kho¶n 1 §iÒu nµy. 2. ViÖc ®ãng gãi c¸c lo¹i tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng kh¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 Quy chÕ nµy thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ ®ãng gãi, niªm phong tiÒn mÆt cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. 3. Trêng hîp kh«ng ®ñ sè lîng ®Ó ®ãng bã ( hoÆc tói ), ®¬n vÞ thu- ®æi ®ãng gãi, b¶o qu¶n riªng ®Ó thuËn tiÖn trong kiÓm ®Õm, giao nhËn. §iÒu 12. Giao nhËn tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng 1. C¸c tæ chøc tÝn dông, Kho b¹c Nhµ níc nép tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng vÒ chi nh¸nh NHNN, Së giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc theo ®Þnh kú do Gi¸m ®èc chi nh¸nh NHNN, Gi¸m ®èc së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ n- íc quy ®Þnh. ViÖc giao nhËn thùc hiÖn theo bã, tói nguyªn niªm phong; trêng hîp kh«ng ®ñ sè lîng ®ãng bã, tói vµ tiÒn polymer bÞ ch¸y hoÆc tiÕp xóc víi nguån nhiÖt cao, giao nhËn theo tê (hoÆc miÕng).
  6. 6 2. Giao nhËn tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng gi÷a chi nh¸nh NHNN, Së giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc víi c¸c Kho tiÒn Trung ¬ng vµ Ng©n hµng Nhµ níc chi nh¸nh tØnh B×nh §Þnh thùc hiÖn theo bã, tói (1000 tê hoÆc 1000 miÕng) nguyªn niªm phong. Trêng hîp cÇn thiÕt, Côc trëng Côc Ph¸t hµnh vµ Kho quü tæ chøc thùc hiÖn giao nhËn theo tê, miÕng hoÆc theo tói 100 tê nguyªn niªm phong ®èi víi tiÒn polymer bÞ biÕn d¹ng kh«ng thÓ ®ãng bã theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b Kho¶n 1 §iÒu 11 Quy chÕ nµy. Ch¬ng V §IÒU KHO¶N THI HµNH §iÒu 13. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Côc trëng Côc Ph¸t hµnh vµ Kho quü cã tr¸ch nhiÖm tr×nh Thèng ®èc ban hµnh tiªu chuÈn tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2 §iÒu 2 vµ quy c¸ch tói, bao ®ùng lo¹i tiÒn polymer biÕn d¹ng quy ®Þnh t¹i ®iÓm b Kho¶n 1 §iÒu 11 Quy chÕ nµy; híng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn Quy chÕ nµy cña c¸c ®¬n vÞ thu-®æi. 2. Gi¸m ®èc chi nh¸nh NHNN kiÓm tra viÖc thùc hiÖn Quy chÕ nµy cña c¸c ®¬n vÞ thu-®æi trªn ®Þa bµn. §iÒu 14. HiÖu lùc thi hµnh ViÖc söa ®æi, bæ sung Quy chÕ nµy do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n- íc ViÖt Nam quyÕt ®Þnh.
  7. 7 GIÊY §Ò NGHÞ §æI TIÒN KH¤NG §ñ TI£U CHUÈN L¦U TH¤NG Ng©n hµng Nhµ níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè, Së giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc, tæ chøc tÝn dông, Kho b¹c Nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm thu håi vµ ®æi tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n PHÇN KH¸CH HµNG Sö DôNG PHÇN §¥N VÞ THU §æI Sö DôNG 1.Tªn kh¸ch hµng: 8. Tªn ng©n hµng 2. Chøng minh nh©n d©n sè: Chi nh¸nh C«ng an cÊp ngµy th¸ng n¨m (cã thÓ sö dông giÊy tê tuú th©n hîp lÖ §Þa chØ kh¸c) 3. §Þa chØ §iÖn tho¹i 4. §iÖn tho¹i 9. Sè tiÒn ®îc ®æi 5. B¶ng kª tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng Lo¹i tiÒn Sè tê Thµnh Sè sªri tiÒn 10. Sè tiÒn tr¶ l¹i kh¸ch hµng do kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc ®æi (nÕu cã) 11. Ngµy th¸ng n¨m Kh¸ch hµng ký nhËn Céng (Cã thÓ kª thµnh b¶ng riªng khi cÇn (Ghi râ hä tªn) thiÕt) 6. Nguyªn nh©n 12. Sè tiÒn chuyÓn vÒ NHNN ®Ò nghÞ gi¸m ®Þnh (nÕu cã) 7. §Ò nghÞ ng©n hµng......... Ngµy... th¸ng... n¨m... xem xÐt, thu ®æi. Phßng TT-KQ Thñ trëng ®¬n vÞ Ngµy th¸ng n¨m Ch÷ ký kh¸ch hµng (ký, ghi râ hä tªn) (ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu, nÕu
  8. 8 cã) Ghi chó: NÕu ph¸t sinh kho¶n 12, ®¬n vÞ thu ®æi giao kh¸ch hµng 01 b¶n sao giÊy ®Ò nghÞ, cã ch÷ ký cña thñ trëng ®¬n vÞ vµ ®ãng dÊu, nÕu cã. GIÊY §Ò NGHÞ GI¸M §ÞNH TIÒN KH¤NG §ñ TI£U CHUÈN L¦U TH¤NG PHÇN §¥N VÞ §Ò NGHÞ PHÇN §¥N VÞ GI¸M §ÞNH Sö DôNG GI¸M §ÞNH Sö DôNG 1.§¬n vÞ thu ®æi: 7. §¬n vÞ gi¸m ®Þnh: 2. §Þa chØ 8. §Þa chØ 3. §iÖn tho¹i 9. §iÖn tho¹i 4. B¶ng kª tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng Lo¹i tiÒn Sè tê Thµnh tiÒn Sè sªri KÕT QU¶ GI¸M §ÞNH 10. Sè tiÒn ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc ®æi 11. Sè tiÒn kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc ®æi (nÕu cã) Céng (Cã thÓ kª thµnh b¶ng riªng khi cÇn thiÕt) 5. KÕt luËn ban ®Çu 12. Nguyªn nh©n 6. §Ò nghÞ Ng©n hµng ......... gi¸m ®Þnh sè tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng nªu trªn. Ngµy... th¸ng... n¨m... Ngµy... th¸ng... n¨m... Thñ trëng ®¬n vÞ thu ®æi Thñ trëng ®¬n vÞ gi¸m ®Þnh (ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu, (ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu, nÕu
  9. 9 nÕu cã) cã)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản