Quyết định 1727/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:30

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định 1727/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1727/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ mẫu E của Việt Nam cho hàng hoá để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định khung về hợp tác kinh tế giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á và Cộng hoà nhân dân Trung Hoa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1727/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT §ÞNH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TH¦¥NG M¹I Sè 1727/2003/Q§­BTM  ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2003 VÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ cÊp  G i Ê y   c h ø n g   n h Ë n   x u Ê t   x ø   M É u   E   c ñ a   V i Ö t   N a m   c h o   h µ n g   h o ¸   ® Ó  hëng c¸c u ®∙i thuÕ quan theo HiÖp ®Þnh khung vÒ  Hîp t¸c Kinh tÕ toµn diÖn gi÷a HiÖp héi c¸c quèc gia  §«ng Nam ¸ vµ Céng hoµ Nh©n d©n Trung Hoa   Bé TR¦ëNG Bé TH¦¥NG M¹I   C¨n cø QuyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch níc sè 890/2003/Q§/CTN   ngµy   26   th¸ng   11   n¨m   2003   vÒ   viÖc   phª   chuÈn   HiÖp   ®Þnh   khung vÒ hîp t¸c kinh tÕ toµn diÖn gi÷a HiÖp héi c¸c Quèc   gia §«ng Nam ¸ (ASEAN) vµ Céng hoµ Nh©n d©n Trung Hoa; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 95/CP ngµy 04 th¸ng 12 n¨m 1993   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n   vµ   tæ   chøc bé m¸y cña Bé Th¬ng m¹i; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô XuÊt nhËp khÈu,  QUYÕT §ÞNH   §iÒu   1:   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy chÕ  cÊp GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ MÉu E cña ViÖt nam  cho hµng ho¸ ®îc hëng c¸c u ®∙i thuÕ quan theo HiÖp ®Þnh  khung vÒ Hîp t¸c Kinh tÕ toµn diÖn gi÷a HiÖp héi c¸c quèc  gia §«ng Nam ¸ vµ Céng hoµ Nh©n d©n Trung Hoa cã hiÖu lùc  tõ ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003.  §iÒu   2:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ  ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004. §iÒu   3:   Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô Tæ chøc C¸n  bé,   Vô   trëng   Vô   XuÊt   nhËp   khÈu,   Thñ   trëng   c¸c   c¬   quan  liªn quan thuéc Bé Th¬ng m¹i chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh vµ  híng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. 
 2. 2 QUY CHÕ CÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ MÉu E  c ñ a   V i Ö t   n a m   ® Ó   h ë n g   c ¸ c   u   ® ∙ i   t h e o   H i Ö p   ® Þ n h   k h u n g  vÒ Hîp t¸c Kinh tÕ toµn diÖn gi÷a HiÖp héi  c¸c quèc gia §«ng Nam ¸ vµ Céng hoµ Nh©n d©n  Trung Hoa  (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1727 /Q§­BTM,  ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2003 cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i) I/ C¸c quy ®Þnh chung: §iÒu  1:   §Þnh nghÜa ­ GiÊy  chøng  nhËn  hµng  ho¸ MÉu  E  cña ViÖt  nam (sau  ®©y gäi t¾t lµ GiÊy chøng nhËn MÉu E) lµ GiÊy chøng nhËn  xuÊt   xø   hµng   ho¸   (viÕt   t¾t   lµ   C/O)   do   c¬   quan   cã   thÈm  quyÒn ®îc Bé Th¬ng m¹i uû quyÒn cÊp cho hµng ho¸ ViÖt nam  ®Ó hëng c¸c u ®∙i theo HiÖp ®Þnh khung vÒ Hîp t¸c Kinh tÕ  toµn diÖn gi÷a HiÖp héi c¸c quèc gia §«ng Nam ¸ vµ Céng  hoµ   Nh©n   d©n   Trung   Hoa   (sau   ®©y   gäi   t¾t   lµ   “HiÖp   ®Þnh  khung ACFTA”) ­ HiÖp ®Þnh khung ACFTA lµ HiÖp ®Þnh quèc tÕ gi÷a c¸c  níc thµnh viªn ASEAN vµ Trung Quèc ®∙ ký t¹i Phn«mpªnh ­  Campuchia ngµy 4/11/2002.  §iÒu  2:   Hµng ho¸ ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn MÉu E Hµng  ho¸  ®îc cÊp  GiÊy chøng  nhËn  MÉu  E  lµ c¸c hµng  ho¸ ®¸p øng ®îc ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ xuÊt xø quy ®Þnh  t¹i HiÖp ®Þnh khung ACFTA (thÓ hiÖn trong Phô lôc 1 cña  Quy chÕ nµy). §iÒu 3:  Tr¸ch nhiÖm cña ngêi xin cÊp GiÊy chøng nhËn  mÉu E Mäi tæ chøc, c¸ nh©n xin cÊp giÊy chøng nhËn MÉu E cã  tr¸ch  nhiÖm  t¹o ®iÒu kiÖn  thuËn  lîi cho c¸c c¬ quan cã  thÈm quyÒn trong viÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c xuÊt xø hµng ho¸  cña m×nh. II/ Thñ tôc cÊp giÊy chøng nhËn MÉu e: §iÒu  4:   Sè lîng mét bé GiÊy chøng nhËn mÉu E Bé giÊy chøng nhËn MÉu E ®îc cÊp bao gåm mét (01) b¶n  chÝnh vµ ba (03) b¶n sao.
 3. 3 §iÒu  5:   Hå s¬ xin cÊp GiÊy chøng nhËn MÉu E Hå s¬ xin cÊp GiÊy chøng nhËn MÉu E bao gåm: 1. GiÊy chøng nhËn MÉu E (theo mÉu chung do Bé Th¬ng  m¹i ban hµnh) ®∙ ®îc khai hoµn chØnh (theo §iÒu 1 cña Phô  lôc 3); 2. GiÊy chøng nhËn kiÓm tra xuÊt xø hµng ho¸ (trong  trêng hîp cã yªu cÇu kiÓm tra) ph¶i phï hîp víi c¸c quy  chÕ vÒ xuÊt xø quy ®Þnh t¹i Phô lôc sè 1 trong quy chÕ  nµy vµ do tæ chøc gi¸m ®Þnh hµng ho¸ cÊp (quy ®Þnh trong  Phô lôc 4); 3. Tê khai H¶i quan ®∙ hoµn thµnh thñ tôc H¶i quan; 4. Ho¸ ®¬n th¬ng m¹i; 5. VËn ®¬n. Trong trêng hîp cha cã Tê khai H¶i quan ®∙ hoµn thµnh  thñ tôc H¶i quan (nhng ph¶i cã Tê khai H¶i quan ®∙ cã ch÷  ký cña c¸n bé H¶i quan tiÕp nhËn hå s¬) vµ VËn ®¬n, ngßi  xin cÊp GiÊy chøng nhËn mÉu E cã thÓ ®îc nî c¸c chøng tõ  nµy nhng ph¶i cã v¨n b¶n göi c¬ quan cÊp GiÊy chøng nhËn  xuÊt xø cam kÕt sÏ nép c¸c chøng tõ nµy sau. Thêi gian ®­ îc nî c¸c chøng tõ nµy tèi ®a lµ 15 (mêi l¨m) ngµy lµm  viÖc kÓ tõ ngµy ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn MÉu E. Ba   lo¹i   giÊy   (sè   3;   4;   5)   lµ   b¶n   sao   cã   ch÷   ký   vµ  ®ãng dÊu x¸c nhËn sao y b¶n chÝnh cña thñ trëng ®¬n vÞ  (nÕu lµ tæ chøc) hoÆc cã ch÷ ký vµ ®ãng dÊu cña c¬ quan  c«ng chøng (nÕu lµ c¸ nh©n) ®ång thêi mang theo b¶n chÝnh  ®Ó ®èi chiÕu. §iÒu   6:    Tr¸ch nhiÖm cña ngêi xin cÊp GiÊy chøng  nhËn MÉu E Ngêi   xin   cÊp   GiÊy   chøng   nhËn   MÉu   E   ph¶i   hoµn   toµn  chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   ph¸p   luËt   vÒ   tÝnh   trung   thùc   cña  c¸c chi tiÕt ®îc khai trong GiÊy chøng nhËn MÉu E. §iÒu   7:     KiÓm tra xuÊt xø hµng ho¸ ®îc cÊp GiÊy  chøng nhËn mÉu E Trong   trêng   hîp   cÇn   thiÕt,   c¬   quan   cÊp   GiÊy   chøng  nhËn xuÊt xø cã thÓ: a.  Yªu cÇu  ngêi  xin cÊp  GiÊy chøng  nhËn  MÉu  E  cung  cÊp   thªm   c¸c   tµi   liÖu   cÇn   thiÕt   ®Ó   x¸c   ®Þnh   chÝnh   x¸c  xuÊt xø hµng ho¸ theo c¸c tiªu chuÈn cña HiÖp ®Þnh khung  ACFTA;
 4. 4 b.  TiÕn hµnh kiÓm tra t¹i n¬i s¶n xuÊt; c.  KiÓm tra l¹i c¸c trêng hîp ®∙ ®îc cÊp GiÊy chøng  nhËn MÉu E §iÒu  8:   Thêi h¹n cÊp GiÊy chøng nhËn mÉu E C¬   quan   cÊp   GiÊy   chøng   nhËn   xuÊt   xø   cã   tr¸ch   nhiÖm  cÊp GiÊy chøng nhËn MÉu E trong c¸c thêi h¹n sau, kÓ tõ  khi nhËn ®îc hå s¬ xin cÊp GiÊy chøng nhËn MÉu E ®Çy ®ñ  vµ hîp lÖ: ­ 2 giê lµm viÖc ®èi víi c¸c trêng hîp th«ng thêng; ­ 4 giê lµm viÖc ®èi víi c¸c trêng hîp ®îc quy ®Þnh  t¹i Kho¶n a §iÒu 7; ­ Trong  trêng hîp  ®îc  quy ®Þnh  t¹i Kho¶n  b §iÒu  7,  thêi h¹n cã thÓ chËm h¬n nhng kh«ng qu¸ b¶y (7) ngµy lµm  viÖc. §iÒu  9:   GiÊy chøng nhËn mÉu E cÊp sau Trong nh÷ng trêng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 18, c¬ quan  cÊp GiÊy chøng nhËn xuÊt xø cÊp GiÊy chøng nhËn MÉu E cho  hµng ho¸ ®∙ ®îc giao trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 1 n¨m kÓ tõ  ngµy giao hµng. GiÊy chøng nhËn MÉu E ®îc cÊp trong trêng  hîp nµy ph¶i ghi râ "cÊp sau vµ cã hiÖu lùc tõ khi giao  hµng" b»ng tiÕng Anh: "Issued retroactively" vµ ghi vµo «  sè 12 cña GiÊy chøng nhËn MÉu E. §iÒu  10:  CÊp l¹i GiÊy chøng nhËn mÉu E Trong   trêng   hîp   GiÊy   chøng   nhËn   MÉu   E   bÞ   mÊt   c¾p,  thÊt l¹c hoÆc h háng, c¬ quan cÊp GiÊy chøng nhËn xuÊt xø  cã thÓ cÊp l¹i b¶n sao chÝnh thøc GiÊy chøng nhËn MÉu E  vµ b¶n sao thø ba trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ khi nhËn  ®îc   ®¬n   xin   cÊp   l¹i   cã   kÌm   theo   b¶n   sao   thø   t  (Quadruplicate) cña lÇn cÊp ®Çu tiªn, cã ghi vµo « sè 12  dßng   ch÷   "sao  y   b¶n   chÝnh"   b»ng   tiÕng  Anh:   "  Certified  true copy". §iÒu   11:  Tõ chèi cÊp vµ tõ chèi cÊp l¹i GiÊy chøng  nhËn mÉu E Trong   c¸c   trêng   hµng   ho¸   kh«ng   ®ñ   tiªu   chuÈn   hoÆc  kh«ng x¸c ®Þnh ®îc chÝnh x¸c xuÊt xø theo c¸c tiªu chuÈn  cña HiÖp ®Þnh ACFTA, c¬ quan cÊp GiÊy chøng nhËn xuÊt xø  cã quyÒn tõ chèi cÊp giÊy chøng nhËn MÉu E vµ ph¶i th«ng  b¸o râ lý do cho ngêi xin cÊp biÕt trong thêi h¹n ®îc quy 
 5. 5 ®Þnh t¹i §iÒu 8. Trong trêng hîp hå s¬ xin cÊp l¹i kh«ng  cã b¶n sao thø t  cña lÇn cÊp ®Çu tiªn, c¬ quan cÊp GiÊy  chøng  nhËn  xuÊt xø cã quyÒn  tõ chèi cÊp l¹i giÊy chøng  nhËn MÉu E vµ ph¶i th«ng b¸o râ lý do cho ngêi xin cÊp  l¹i biÕt trong thêi h¹n ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 10. §iÒu  12:  Nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c Nh÷ng vÊn ®Ò cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c ®iÒu tõ §iÒu 4  ®Õn §iÒu 11 sÏ ®îc gi¶i quyÕt theo c¸c quy ®Þnh cña HiÖp  ®Þnh ACFTA t¹i Phô lôc sè 2. III/ Tæ chøc, qu¶n lý viÖc cÊp giÊy chøng nhËn  MÉu E: §iÒu  13:  Ngêi ký GiÊy chøng nhËn mÉu E ChØ cã nh÷ng ngêi ®îc Bé trëng Bé Th¬ng m¹i uû quyÒn  vµ ®∙ ®¨ng ký ch÷ ký míi cã quyÒn ký GiÊy chøng nhËn MÉu  E. §iÒu  14:   C¬ quan cÊp GiÊy chøng nhËn mÉu E ViÖc cÊp GiÊy chøng nhËn MÉu E do c¸c Phßng Qu¶n lý  XuÊt   nhËp   khÈu   khu   vùc   ®Æt   t¹i   Hµ   néi,   H¶i   phßng,   §µ  n½ng,  Thµnh   phè   Hå   ChÝ   Minh,   §ång  Nai,   B×nh   D¬ng,   Vòng  Tµu vµ c¸c c¬ quan thÈm quyÒn ®îc Bé Th¬ng m¹i uû quyÒn  thùc   hiÖn   vµ   danh   s¸ch   nµy   cã   thÓ   ®îc   Bé   Th¬ng   m¹i   bæ  sung b»ng c¸c v¨n b¶n t¬ng øng. §iÒu  15:  C¬ quan cÊp GiÊy chøng nhËn mÉu E: 1.  Phßng  Qu¶n lý  XuÊt nhËp  khÈu  khu vùc  ®Æt t¹i  Hµ  néi cã tr¸ch nhiÖm cÊp giÊy chøng nhËn cho ngêi xin cÊp  GiÊy chøng nhËn MÉu E cã trô së kinh doanh ®Æt trªn ®Þa  bµn tõ Hµ tÜnh trë ra phÝa B¾c (trõ 5 tØnh ghi t¹i ®iÓm 2  díi ®©y); 2. Phßng Qu¶n lý XuÊt nhËp khÈu khu vùc ®Æt t¹i H¶i  phßng cã tr¸ch nhiÖm cÊp giÊy chøng nhËn cho ngêi xin cÊp  GiÊy chøng nhËn MÉu E cã trô së kinh doanh ®Æt t¹i: Th¸i  b×nh, H¶i d¬ng, Hng yªn, H¶i phßng, Qu¶ng ninh; 3.  Phßng  Qu¶n lý  XuÊt nhËp  khÈu  khu vùc  ®Æt t¹i  §µ  n½ng cã tr¸ch nhiÖm cÊp giÊy chøng nhËn cho ngêi xin cÊp  GiÊy chøng nhËn MÉu E cã trô së kinh doanh ®Æt t¹i: Qu¶ng  b×nh,   Qu¶ng   trÞ,   Thõa   thiªn­HuÕ,   Qu¶ng   nam   ,   §µ   n½ng, 
 6. 6 Qu¶ng ng∙i, B×nh ®Þnh, Phó yªn, Kh¸nh hoµ, Gia lai, Kon  tum, §¾c l¾c; 4. Phßng Qu¶n lý XuÊt nhËp khÈu khu vùc ®Æt t¹i Thµnh  phè Hå ChÝ Minh cã tr¸ch nhiÖm  cÊp giÊy chøng  nhËn  cho  ngêi xin cÊp GiÊy chøng nhËn MÉu E cã trô së kinh doanh  ®Æt trªn c¸c ®Þa bµn tõ Ninh thuËn, L©m ®ång trë vµo phÝa  Nam (trõ tØnh §ång nai vµ tØnh B×nh d¬ng); 5. Phßng Qu¶n lý XuÊt nhËp khÈu khu vùc ®Æt t¹i §ång  Nai cã tr¸ch nhiÖm cÊp giÊy chøng nhËn cho ngêi xin cÊp  GiÊy chøng nhËn MÉu E cã trô së kinh doanh ®Æt t¹i tØnh  §ång nai. 6. Phßng Qu¶n lý XuÊt nhËp khÈu khu vùc ®Æt t¹i B×nh  d¬ng cã tr¸ch nhiÖm cÊp giÊy chøng nhËn cho ngêi xin cÊp  GiÊy chøng nhËn MÉu E cã trô së kinh doanh ®Æt t¹i TØnh  B×nh d¬ng. 7. Phßng Qu¶n lý XuÊt nhËp khÈu khu vùc ®Æt t¹i Vòng  Tµu cã tr¸ch nhiÖm cÊp giÊy chøng nhËn cho ngêi xin cÊp  GiÊy chøng nhËn MÉu E cã trô së kinh doanh ®Æt t¹i TØnh  Bµ RÞa­Vòng Tµu; §iÒu   16:   Tr¸ch   nhiÖm   cña   c¬   quan   cÊp   GiÊy   chøng  nhËn mÉu E C¬ quan cÊp GiÊy chøng nhËn MÉu E cã tr¸ch nhiÖm: ­ Híng dÉn thñ tôc xin cÊp giÊy chøng nhËn MÉu E; ­ KiÓm tra hå s¬ xin cÊp giÊy chøng nhËn MÉu E; ­  DuyÖt ký vµ cÊp giÊy chøng nhËn MÉu E; ­  Lu tr÷ hå s¬ cÊp giÊy chøng nhËn MÉu E; ­   Theo  dâi,  kiÓm tra  viÖc  sö dông  giÊy chøng  nhËn  MÉu E; ­  B¸o c¸o nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc cÊp vµ sö  dông giÊy chøng nhËn MÉu E. IV/ Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vµ xö lý vi ph¹m §iÒu  17:  C¬ quan gi¶i quyÕt khiÕu n¹i Trong trêng hîp bÞ tõ chèi cÊp hoÆc qu¸ thêi h¹n ®îc  quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 vµ §iÒu 10 mµ cha ®îc cÊp hoÆc cÊp  l¹i GiÊy chøng nhËn MÉu E, ngêi xin cÊp GiÊy chøng nhËn  MÉu E cã quyÒn khiÕu n¹i lªn Bé trëng Bé Th¬ng m¹i trong  thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc quyÕt ®Þnh tõ chèi  cÊp giÊy chøng  nhËn MÉu E hoÆc  ngµy cuèi cïng  cña  thêi 
 7. 7 h¹n cÊp theo §iÒu 8. Bé trëng Bé Th¬ng m¹i cã tr¸ch nhiÖm  gi¶i quyÕt  trong vßng  5 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc khiÕu  n¹i. QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i lµ quyÕt ®Þnh  cuèi cïng. §iÒu  18:  GiÊy chøng nhËn MÉu E cÊp sau Trong trêng hîp v× sai sãt cña c¸n bé cÊp GiÊy chøng  nhËn MÉu E hoÆc v× c¸c trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng cña ngêi  xin   cÊp   GiÊy   chøng   nhËn   MÉu   E,   c¬   quan   cÊp   GiÊy   chøng  nhËn xuÊt xø cÊp GiÊy chøng nhËn MÉu E sau khi giao hµng  theo c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 9. §iÒu  19:   Thu håi GiÊy chøng nhËn MÉu E Sau khi cÊp GiÊy chøng nhËn MÉu E, c¬ quan cÊp GiÊy  chøng  nhËn  xuÊt xø cã tr¸ch  nhiÖm  cïng  víi c¸c c¬ quan  h÷u quan kh¸c  tiÕp  tôc kiÓm tra, gi¸m  s¸t  viÖc  sö dông  GiÊy chøng  nhËn MÉu E cña  ngêi ®íc cÊp GiÊy  chøng  nhËn  xuÊt xø MÉu E. Trong trêng hîp cã ®ñ lý do ®Ó x¸c ®Þnh cã  hµnh vi vi ph¹m quy chÕ cÊp vµ sö dông GiÊy chøng nhËn  MÉu E, c¬ quan cÊp GiÊy chøng nhËn xuÊt xø cã quyÒn thu  håi GiÊy chøng nhËn MÉu E ®∙ cÊp. §iÒu  20:   C¬ quan ®Çu mèi gi¶i quyÕt khiÕu n¹i Vô XuÊt nhËp khÈu lµ c¬ quan ®Çu mèi gióp Bé trëng Bé  Th¬ng  m¹i  gi¶i  quyÕt khiÕu  n¹i cña níc ngoµi  vµ / hoÆc  trong  níc. C¬ quan cÊp GiÊy chøng  nhËn xuÊt xø cã liªn  quan ®Õn viÖc khiÕu n¹i nµy chÞu tr¸ch nhiÖm gi¶i tr×nh  tríc Vô XuÊt nhËp  khÈu  vµ/ hoÆc tríc Bé trëng Bé Th¬ng  m¹i. §iÒu  21:  Xö ph¹t hµnh vi vi ph¹m Mäi hµnh vi gian dèi trong qu¸ tr×nh cÊp vµ sö dông  GiÊy chøng nhËn MÉu E, tuú theo møc ®é, sÏ bÞ xö lý hµnh  chÝnh hoÆc truy tè tríc ph¸p luËt. 
 8. 8 Phô lôc 1 Quy t¾c xuÊt xø dïng cho  Khu vùc mËu dÞch tù do Asean­trung quèc §Ó x¸c ®Þnh xuÊt xø cña hµng ho¸ ®îc hëng c¸c  u ®∙i  thuÕ quan  theo  HiÖp ®Þnh khung  vÒ Hîp  t¸c  Kinh  tÕ toµn  diÖn gi÷a HiÖp héi c¸c quèc gia §«ng Nam ¸ vµ Céng hoµ  Nh©n d©n Trung Hoa (sau ®©y ®îc gäi lµ “HiÖp ®Þnh khung  ACFTA”), c¸c quy t¾c sau ®©y sÏ ®îc ¸p dông: Quy t¾c 1: C¸c ®Þnh nghÜa ChØ nh»m môc ®Ých trong Phô lôc nµy: (a)   “mét   Bªn”   nghÜa   lµ   c¸c   bªn   riªng   rÏ   cña   HiÖp  ®Þnh,   cã   nghÜa   lµ   c¸c   níc   Brun©y   Darussalam,   V¬ng   quèc  Campuchia, Céng hoµ In®«nªxia, Céng hoµ D©n chñ Nh©n d©n  Lµo   (Laos   PDR),   Malaixia,   Liªn   bang   Mianma,   Céng   hoµ  Philippin,   Céng   hoµ   Singgapo,   V¬ng   quèc   Th¸i   Lan,   Céng  hoµ X∙ héi Chñ nghÜa ViÖt Nam vµ Céng hoµ Nh©n d©n Trung  Hoa (“Trung Quèc”). (b) “nguyªn vËt liÖu” sÏ bao gåm c¸c nguyªn vËt liÖu  cÊu   thµnh,   linh   kiÖn,  côm  l¾p  r¸p  vµ/hoÆc  hµng   ho¸   vËt  chÊt ®îc ®a vµo trong  hµng  ho¸ kh¸c hoÆc theo  mét  c«ng  ®o¹n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸ kh¸c. (c) “c¸c s¶n phÈm cã xuÊt xø” lµ c¸c s¶n phÈm cã xuÊt  xø phï hîp víi c¸c quy ®Þnh trong Quy t¾c 2. (d) “s¶n xuÊt” lµ c¸c ph¬ng thøc ®Ó cã ®îc hµng ho¸  bao   gåm   viÖc   nu«i  trång,   khai  th¸c   má,   thu   ho¹ch,  ch¨n  nu«i,  sinh   s¶n,   chiÕt  xuÊt,   thu   gom,   thu   lîm,   s¨n   b¾t,  ®¸nh b¾t, bÉy, s¨n b¾n, chÕ t¹o, s¶n xuÊt, gia c«ng chÕ  biÕn hoÆc l¾p r¸p mét hµng ho¸. (e) “C¸c quy t¾c Cô thÓ vÒ s¶n phÈm” lµ c¸c quy t¾c  quy ®Þnh r»ng nguyªn vËt liÖu ®∙ cã sù thay ®æi vÒ ph©n  lo¹i thuÕ quan hoÆc qu¸ tr×nh chÕ t¹o hoÆc chÕ biÕn nhÊt  ®Þnh, hoÆc tho¶ m∙n mét tiªu chuÈn theo gi¸ hµng hoÆc kÕt  hîp bÊt kú tiªu chuÈn nµo trong sè c¸c tiªu chuÈn nµy. Quy t¾c 2: Tiªu chuÈn xuÊt xø Theo   HiÖp   ®Þnh   nµy,   c¸c   mÆt   hµng   ®îc   mét   Bªn   nhËp  khÈu sÏ ®îc xem lµ cã xuÊt xø vµ ®îc hëng c¸c nh©n nhîng 
 9. 9 cã tÝnh  u ®∙i nÕu c¸c mÆt hµng nµy phï hîp víi c¸c yªu  cÇu vÒ xuÊt xø theo bÊt kú quy ®Þnh nµo díi ®©y: (a) C¸c mÆt hµng hoµn toµn cã ®îc hoÆc ®îc s¶n xuÊt  theo nh quy ®Þnh vµ ®Þnh nghÜa trong Quy t¾c 3; hoÆc (b) C¸c mÆt hµng kh«ng hoµn toµn cã ®îc hoÆc s¶n xuÊt  ®îc miÔn lµ c¸c mÆt hµng nµy phï hîp c¸c quy ®Þnh cña Quy  t¾c 4, Quy t¾c 5 hoÆc Quy t¾c 6. Quy t¾c 3: C¸c s¶n phÈm thuÇn tuý Trong   ph¹m   vi   nghÜa   cña   Quy   t¾c   2(a),   c¸c   s¶n   phÈm  sau sÏ ®îc xem lµ hoµn toµn ®îc s¶n xuÊt hoÆc cã ®îc cña  mét Bªn: (a) C©y trång[1] vµ c¸c s¶n phÈm tõ c©y trång ®îc thu  ho¹ch, h¸i hoÆc thu lîm ë níc ®ã; (b) §éng vËt sèng[2] ®îc sinh ra vµ nu«i dìng ë ®ã; (c) C¸c s¶n phÈm[3] tõ ®éng vËt sèng ®îc ®Ò cËp ®Õn ë  ®o¹n (b) ë trªn; (d)  C¸c s¶n  phÈm  thu ®îc tõ s¨n  b¾n,  ®Æt bÉy,  ®¸nh  b¾t, nu«i trång thuû h¶i s¶n, thu lîm hoÆc s¨n b¾t ë ®ã; (e)   C¸c   kho¸ng   s¶n   vµ   c¸c   chÊt   s¶n   sinh   tù   nhiªn,  kh«ng ®îc liÖt kª trong c¸c ®o¹n (a) tíi (d), ®îc chiÕt  xuÊt hoÆc lÊy ra tõ ®Êt, níc, ®¸y biÓn hoÆc díi ®¸y biÓn  cña níc ®ã; (f)  C¸c s¶n  phÈm  lÊy tõ níc,  ®¸y biÓn  hoÆc  díi  ®¸y  biÓn bªn ngoµi h¶i phËn cña Bªn ®ã; víi ®iÒu kiÖn lµ Bªn  ®ã cã quyÒn khai th¸c vïng níc, ®¸y biÓn vµ díi ®¸y biÓn  ®ã theo luËt quèc tÕ; (g) C¸c s¶n phÈm ®¸nh b¾t ë biÓn vµ c¸c h¶i s¶n kh¸c  ®¸nh b¾t tõ vïng biÓn kh¬i b»ng tµu ®îc ®¨ng ký víi mét  bªn hoÆc ®îc phÐp treo cê cña bªn ®ã; (h)   C¸c   s¶n   phÈm   ®îc   chÕ   biÕn   vµ/hoÆc   ®îc   s¶n   xuÊt  ngay trªn tµu ®îc ®¨ng ký víi mét Bªn hoÆc ®îc phÐp treo  cê cña Bªn ®ã, lo¹i trõ c¸c s¶n phÈm ®îc ®Ò cËp ®Õn trong  ®o¹n (g) ë trªn; (i) C¸c vËt phÈm ®îc thu thËp ë níc ®ã hiÖn kh«ng cßn  thùc hiÖn ®îc nh÷ng chøc n¨ng ban ®Çu vµ còng kh«ng thÓ  söa ch÷a hay kh«i phôc ®îc vµ chØ cã thÓ vøt bá hoÆc dïng  lµm c¸c nguyªn  vËt liÖu th«, hoÆc  sö dông  vµo  môc  ®Ých  t¸i chÕ[4]; vµ
 10. 10 (j) C¸c hµng ho¸ cã ®îc hoÆc s¶n xuÊt ®îc ë mét níc  chØ tõ c¸c s¶n phÈm ®îc ®Ò cËp ®Õn trong c¸c ®o¹n tõ (a)  ®Õn (i) nãi trªn. Quy t¾c 4: C¸c s¶n phÈm kh«ng thuÇn tuý (a) Trong ph¹m vi cña quy t¾c 2(b), mét mÆt hµng sÏ  ®îc xem lµ cã xuÊt xø nÕu: (i) Kh«ng díi 40% cña hµm lîng s¶n phÈm cã xuÊt xø tõ  bÊt kú mét Bªn nµo; hoÆc (ii)   NÕu   tæng   gi¸   trÞ   cña   c¸c   nguyªn   vËt   liÖu,   mét  phÇn hoÆc c¶ s¶n phÈm cã xuÊt xø tõ bªn ngoµi l∙nh thæ  cña mét bªn (vÝ dô kh«ng thuéc ACFTA) kh«ng vît qu¸ 60%  gi¸ trÞ cña s¶n phÈm tÝnh theo gi¸ FOB ®îc s¶n xuÊt hoÆc  cã   ®îc   víi   ®iÒu   kiÖn   lµ   quy   tr×nh   cuèi   cïng   trong   qu¸  tr×nh s¶n xuÊt ®îc thùc hiÖn trong ph¹m vi cña l∙nh thæ  cña Bªn ®ã. (b) Trong ph¹m vi cña HiÖp ®Þnh nµy, c¸c tiªu chuÈn  xuÊt xø ®îc nªu trong Quy t¾c 4(a) (ii) sÏ ®îc ®Ò cËp ®Õn  nh lµ “hµm lîng ACFTA”. C«ng thøc 40% hµm lîng ACFTA ®îc  tÝnh to¸n nh sau: Gi¸ trÞ cña c¸c nguyªn vËt liÖu kh«ng thuéc  ACFTA + Gi¸ trÞ cña c¸c linh kiÖn cã xuÊt xø  kh«ng x¸c ®Þnh ®îc * 100% 
 11. 11 îc   sö   dông   trong   ph¹m   vi   l∙nh   thæ   cña   mét   Bªn   nh  lµ  nguyªn  vËt liÖu cho mét thµnh  phÈm  ®îc hëng  u ®∙i theo  HiÖp ®Þnh sÏ ®îc xem lµ c¸c mÆt hµng cã xuÊt xø tõ l∙nh  thæ cña Bªn diÔn ra qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hoÆc chÕ biÕn cña  thµnh   phÈm,   víi   ®iÒu   kiÖn   lµ   tæng   hµm   lîng   ACFTA   (cã  nghÜa lµ céng gép toµn bé, ®îc ¸p dông ®èi víi tÊt c¶ c¸c  Bªn) cña thµnh phÈm ®ã sÏ kh«ng thÊp h¬n 40%. QUY T¾C 6: TI£U CHÝ Cô THÓ VÒ MÆT HµNG  C¸c mÆt hµng ®∙ qua biÕn ®æi ®¸ng kÓ t¹i mét Bªn sÏ  ®îc coi lµ hµng hãa xuÊt xø tõ Bªn ®ã. C¸c mÆt hµng ®¸p  øng c¸c Quy t¾c cô thÓ vÒ mÆt hµng ®îc ®a ra trong B¶n  ®Ýnh kÌm B sÏ ®îc coi lµ hµng hãa ®∙ qua biÕn ®æi ®¸ng kÓ  t¹i mét Bªn.   QUY T¾C 7: THAO T¸C Vµ CHÕ BIÕN TèI THIÓU   Thao   t¸c   hay   chÕ   biÕn,   chØ   b¶n   th©n   chóng   hay   liªn  hîp víi nhau nh»m c¸c môc ®Ých ®îc liÖt kª díi ®©y, ®îc  coi lµ tèi thiÓu vµ sÏ kh«ng ®îc tÝnh ®Õn trong viÖc x¸c  ®Þnh   hµng   hãa   ®îc   s¶n   xuÊt   thuÇn   tóy   t¹i   mét   níc   hay  kh«ng: a)     b¶o qu¶n hµng hãa trong ®iÒu kiÖn tèt nh»m môc  ®Ých vËn chuyÓn hay lu kho; b)  hç trî göi hµng hay vËn chuyÓn; c)   ®ãng gãi5 hoÆc trng bµy hµng hãa ®Ó b¸n. QUY T¾C 8: vËn CHUYÓN HµNG TRùC TIÕP   C¸c trêng hîp sau ®îc coi lµ chuyÓn hµng trùc tiÕp  tõ Bªn xuÊt khÈu ®Õn Bªn nhËp khÈu: (a)  nÕu c¸c mÆt hµng ®îc vËn chuyÓn qua l∙nh thæ cña  bÊt kú níc kh«ng ph¶i lµ thµnh viªn ACFTA nµo kh¸c; (b) nÕu c¸c mÆt hµng ®îc vËn chuyÓn kh«ng ®i qua l∙nh  thæ cña bÊt kú mét níc kh«ng ph¶i thµnh viªn ACFTA; (c)   c¸c hµng hãa liªn quan ®Õn vËn chuyÓn qu¸ c¶nh  qua mét hoÆc nhiÒu níc trung gian kh«ng ph¶i lµ níc thµnh  viªn   ACFTA   cã   hoÆc   kh«ng   cã   chuyÓn   t¶i   hay   lu   kho   t¹m  thêi t¹i c¸c níc ®ã, miÔn lµ: (i) viÖc qu¸ c¶nh ph¶i ®îc biÖn minh bëi lý do ®Þa lý  hoÆc xem xÐt liªn quan ®Õn c¸c yªu cÇu vËn t¶i;
 12. 12 (ii)   mÆt   hµng   kh«ng   ®îc   ®a   vµo   th¬ng   m¹i   hoÆc   tiªu  thô t¹i ®ã; vµ (iii)  mÆt  hµng  kh«ng  qua bÊt  cø mét kh©u  xö lý  nµo  t¹i ®Êy ngo¹i trõ viÖc bèc dì vµ chÊt l¹i hoÆc bÊt kú yªu  cÇu xö lý nµo ®Ó lu gi÷ hµng hãa trong ®iÒu kiÖn tèt. QUY T¾C 9: QUY CHÕ §ãNG GãI (a) NÕu v× môc ®Ých tÝnh thuÕ h¶i quan, mét Bªn sÏ xö  lý riªng rÏ c¸c mÆt hµng víi bao b×, níc nhËp khÈu hµng  hãa   tõ   Bªn   kh¸c   cã   thÓ   x¸c   ®Þnh   xuÊt   xø   cña   quy   tr×nh  ®ãng gãi bao b× riªng rÏ. (b) NÕu phÇn (a) kÓ trªn kh«ng ®îc ¸p dông, viÖc ®ãng  gãi sÏ ®îc coi lµ mét phÇn lµm nªn toµn bé s¶n phÈm ®ã vµ  kh«ng cã mét phÇn ®ãng gãi nµo v× yªu cÇu vËn chuyÓn hoÆc  lu kho sÏ ®îc coi lµ ®îc nhËp khÈu tõ bªn ngoµi ACFTA khi  x¸c ®Þnh xuÊt xø hµng hãa mét c¸ch tæng thÓ. QUY T¾C 10: PHô KIÖN, LINH KIÖN Vµ PHô TïNG XuÊt  xø cña  c¸c phô  kiÖn,  linh  kiÖn vµ  phô tïng  vµ  tµi liÖu híng dÉn hoÆc th«ng tin nguyªn liÖu kh¸c ®îc kÌm  theo hµng hãa sÏ bÞ lo¹i trõ trong viÖc x¸c ®Þnh xuÊt xø  hµng hãa,  miÔn  lµ c¸c  phô  kiÖn,  linh kiÖn,  phô tïng vµ  c¸c   tµi   liÖu   th«ng   tin   ®îc   ph©n   lo¹i   vµ   thu   thuÕ   nhËp  khÈu cïng víi hµng hãa bëi níc nhËp khÈu. QUY T¾C 11: C¸C YÕU Tæ TRUNG GIAN NÕu nh kh«ng cã quy ®Þnh kh¸c, nh»m môc ®Ých x¸c ®Þnh  xuÊt xø hµng hãa,  xuÊt  xø cña  n¨ng  lîng vµ nhiªn liÖu,  nhµ m¸y vµ thiÕt bÞ, hoÆc m¸y mãc vµ phô tïng ®îc sö dông  ®Ó cã ®îc hµng hãa, hoÆc c¸c tµi liÖu ®îc sö dông trong  qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mµ kh«ng cã trong hµng hãa hoÆc h×nh  thµnh mét phÇn cña hµng hãa, sÏ kh«ng ®îc tÝnh ®Õn. QUY T¾C 12: GIÊY CHøNG NHËN XUÊT Xø ViÖc khiÕu n¹i c¸c s¶n phÈm ®∙ ®îc chÊp thuËn ®îc h­ ëng u ®∙i sÏ ®îc b¶o ®¶m b»ng GiÊy chøng nhËn xuÊt xø do  mét c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp ®îc ñy quyÒn cña ChÝnh phñ  cña   Bªn   xuÊt   khÈu   vµ   th«ng   b¸o   tíi   c¸c   Bªn   kh¸c   trong 
 13. 13 HiÖp   ®Þnh   phï   hîp   víi   c¸c   thñ   tôc   chøng   nhËn,   ®îc   quy  ®Þnh t¹i Ph« l«c 2. QUY T¾C 13: Rµ SO¸T Vµ SöA §æI C¸c   quy   t¾c   nµy   sÏ   ®îc   rµ   so¸t   vµ   söa   ®æi   khi   cÇn  thiÕt khi cã yªu cÇu cña mét níc thµnh viªn vµ cã thÓ ®îc  ®a ra rµ so¸t vµ söa ®æi khi cã sù ®ång ý cña HÐi nghÞ BР trëng Kinh tâ ASEAN­Trung QuÌc (AEM­MOFCOM).
 14. 14 Phô lôc 2 THñ TôC H¦íNG DÉN  CÊP GIÊY CHøNG NHËN XUÊT Xø  CñA KHU VùC MËU DÞCH Tù DO ASEAN­TRUNG QUèC §Ó thùc thi c¸c quy t¾c xuÊt xø cña Khu vùc mËu dÞch  tù do ASEAN­Trung Quèc, c¸c thñ tôc híng dÉn cÊp vµ kiÓm  tra GiÊy chøng nhËn xuÊt xø (MÉu E) vµ c¸c thñ tôc hµnh  chÝnh cã liªn quan kh¸c ®îc quy ®Þnh nh sau :   I. C¸C C¥ QUAN Cã THÈM QUYÒN   QUY T¾C 1 C¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cña ChÝnh phñ Bªn xuÊt khÈu  sÏ cÊp GiÊy chøng nhËn xuÊt xø. QUY T¾C 2 (a)  Mét Bªn sÏ th«ng b¸o cho tÊt c¶ c¸c Bªn kh¸c tªn  vµ ®Þa chØ cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp C/O cña níc  m×nh   vµ   sÏ   cung   cÊp   ch÷   ký   mÉu   ch÷   ký   vµ   mÉu   con   dÊu  chÝnh thøc cña c¬ quan cã thÈm quyÒn thuéc ChÝnh phñ cña  níc m×nh nãi trªn. (b) C¸c th«ng tin vµ mÉu ch÷ ký vµ con dÊu nãi trªn  ph¶i ®îc göi ®Õn c¸c Bªn tham gia HiÖp ®Þnh vµ mét b¶n  sao   cho   Ban   th  ký   ASEAN.   BÊt   cø   thay   ®æi   tªn,   ®Þa   chØ  hoÆc con dÊu chÝnh  thøc còng sÏ ®îc th«ng b¸o ngay  lËp  tøc theo c¸ch thøc nãi trªn. QUY T¾C 3 §Ó kiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn ®îc hëng ®èi xö u ®∙i, c¸c  c¬ quan cã thÈm quyÒn ®îc ChÝnh phñ ñy quyÒn cÊp C/O cã  quyÒn yªu cÇu xuÊt tr×nh c¸c b»ng chøng hç trî b»ng v¨n  b¶n hoÆc tiÕn hµnh bÊt kú kiÓm tra nµo khi cÇn thiÕt. NÕu  c¸c quyÒn  nµy  kh«ng  ®îc quy ®Þnh  trong  c¸c luËt vµ quy  ®Þnh quèc gia hiÖn hµnh, c¸c quyÒn nµy ph¶i ®îc nªu thµnh  mét ®iÒu kho¶n trong ®¬n xin cÊp C/O ®îc ®Ò cËp trong c¸c  quy t¾c 4 vµ 5 sau ®©y.
 15. 15 II. Hå S¥ XIN CÊP C/O QUY T¾C 4  Nhµ xuÊt khÈu vµ/hoÆc nhµ s¶n xuÊt cña c¸c mÆt hµng  ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó hëng ®èi xö u ®∙i sÏ nép ®¬n yªu cÇu cho  c¸c c¬ quan ChÝnh phñ cã thÈm quyÒn yªu cÇu kiÓm tra xuÊt  xø   cña   hµng   hãa   tríc   khi   xuÊt   khÈu.   KÕt   qu¶   nh÷ng   ®ît  kiÓm tra tiÕn hµnh ®Þnh kú hoÆc tiÕn hµnh khi cÇn thiÕt  sÏ ®îc chÊp nhËn sau khi cã b»ng chøng hç trî ®Ó x¸c ®Þnh  xuÊt xø cña c¸c hµng hãa ®îc xuÊt khÈu sau ®ã. ViÖc kiÓm  tra tríc cã thÓ kh«ng ¸p dông víi nh÷ng mÆt hµng c¨n cø  theo b¶n chÊt cña hµng hãa ®ã cã thÓ dÔ dµng x¸c ®Þnh ®îc  xuÊt xø vµ nh÷ng s¶n phÌm thuÇn tuý nªu t¹i Quy t¾c 3 cña  Ph« l«c 1 cña Quyât ®Þnh nµy.  QUY T¾C 5 T¹i thêi ®iÓm tiÕn hµnh c¸c thñ tôc xuÊt khÈu c¸c mÆt  hµng thuéc  diÖn ®îc hëng  u ®∙i, nhµ xuÊt  khÈu  hoÆc ®¹i  diÖn ®îc ñy quyÒn cña nhµ xuÊt khÈu sÏ xuÊt tr×nh ®¬n xin  cÊp GiÊy chøng nhËn xuÊt xø kÌm theo c¸c tµi liÖu hç trî  phï hîp ®Ó chøng minh r»ng c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu ®∙ ®¸p  øng c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn xuÊt xø. III. KIÓM TRA C/O TR¦íC KHI XUÊT KHÈU QUY T¾C 6 C¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cña ChÝnh phñ ®îc ñy quyÒn  cÊp   C/O   ph¶i   tËn   dông   hÕt   c¸c   kü   n¨ng   vµ   kh¶   n¨ng   cña  m×nh ®Ó tiÕn hµnh kiÓm tra c¸c ®¬n xin cÊp C/O ®Ó ®¶m b¶o  r»ng: (a)  §¬n xin cÊp vµ C/O ®îc hoµn thµnh kÞp thêi vµ ®­ îc ngêi cã thÈm quyÒn ký; (b)  XuÊt  xø hµng  hãa tu©n  thñ quy  ®Þnh  cña Quy  t¾c  xuÊt xø ASEAN­Trung Quèc; (c) C¸c lêi khai kh¸c trong C/O phï hîp víi c¸c b»ng  chøng b»ng v¨n b¶n hç trî; (d)  M« t¶ hµng  hãa,  sè lîng vµ  träng  lîng cña  hµng  hãa, ký hiÖu vµ sè kiÖn hµng hãa, sè lîng vµ lo¹i hµng  hãa nh quy ®Þnh phï hîp víi c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu.
 16. 16 IV. CÊP GIÊY CHøNG NHËN XUÊT Xø   QUY T¾C 7 (a)  GiÊy chøng nhËn xuÊt xø ph¶i lµ giÊy khæ A4 theo  tiªu   chuÈn   ISO   phï   hîp   víi   mÉu   trong   PhÇn   C   ®Ýnh   kÌm.  GiÊy chøng nhËn xuÊt xø ph¶i ®îc viÕt b»ng tiÕng Anh. (b) GiÊy chøng nhËn xuÊt xø bao gåm mét b¶n gèc vµ ba  (3) b¶n sao giÊy than víi nh÷ng mµu sau ®©y: B¶n gèc­mµu be (beige) (m∙ mµu: 727c) B¶n thø 2: Xanh nh¹t (m∙ mµu Pantone: 622c) B¶n thø 3: Xanh nh¹t (m∙ mµu Pantone: 622c) B¶n thø 4:Xanh nh¹t (m∙ mµu Pantone: 622c) (c)   Mçi GiÊy chøng nhËn xuÊt xø sÏ ghi mét sè tham  chiÕu riªng do ®Þa ®iÓm n¬i ®Æt C¬ quan cÊp C/O cÊp. (d) Ngêi xuÊt khÈu sÏ chuyÓn b¶n gèc vµ b¶n thø 3 cho  ngêi nhËp khÈu ®Ó ngêi nhËp khÈu nép cho C¬ quan h¶i quan  t¹i c¶ng hoÆc n¬i nhËp khÈu. B¶n thø 2 sÏ ®îc C¬ quan cÊp  GiÊy chøng nhËn xuÊt xø cña Bªn xuÊt khÈu lu. B¶n thø 4  sÏ do ngêi xuÊt khÈu lu. Sau khi hµng hãa ®îc nhËp khÈu,  b¶n thø 3 sÏ ®îc ®¸nh dÊu hîp lÖ ë « sè 4 vµ sÏ ®îc trao  tr¶ l¹i cho C¬ quan cÊp C/O trong mét thêi h¹n hîp lý. QUY T¾C 8 §Ó thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh trong Quy t¾c 4 vµ 5 cña  Quy t¾c xuÊt xø ASEAN­Trung Quèc, GiÊy chøng nhËn xuÊt xø  do Bªn xuÊt khÈu cuèi cïng xuÊt tr×nh sÏ tu©n thñ c¸c quy  t¾c cã liªn quan vµ tû lÖ phÇn tr¨m t¬ng xøng vÒ hµm lîng  ACFTA quy ®Þnh trong « sè 8. QUY T¾C 9 Kh«ng ®îc phÐp g¹ch xãa hoÆc viÕt thªm vµo GiÊy chøng  nhËn   xuÊt   xø.   BÊt   kú   viÖc   söa   ®æi   C/O   nµo   sÏ   ®îc   thùc  hiÖn b»ng  c¸ch  g¹ch ®i nh÷ng chç sai vµ thªm vµo nh÷ng  chç cÇn thiÕt. ViÖc söa ®æi nµy ph¶i do chÝnh ngêi khai  C/O thùc hiÖn vµ ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cña ChÝnh phñ  thÝch hîp chøng nhËn. Nh÷ng kho¶ng trèng kh«ng dïng ®Õn  ph¶i ®îc g¹ch  chÐo  ®Ó ng¨n  chÆn viÖc cã thªm nh÷ng  söa  ®æi sau ®ã.
 17. 17 QUY T¾C 10 (a)     C¬ quan  cã thÈm  quyÒn  liªn quan  cña  ChÝnh  phñ  cña Bªn xuÊt khÈu sÏ cÊp GiÊy chøng nhËn xuÊt xø vµo thêi  ®iÓm xuÊt khÈu hoÆc ngay sau thêi ®iÓm khi hµng hãa ®îc  xuÊt khÈu cã thÓ ®îc coi lµ cã xuÊt xø tõ Bªn ®ã theo quy  ®Þnh trong Quy t¾c xuÊt xø ASEAN­Trung Quèc. (b) Trong nh÷ng trêng hîp ngo¹i lÖ, GiÊy chøng nhËn  xuÊt xø kh«ng ®îc cÊp vµo thêi ®iÓm xuÊt khÈu hoÆc ngay  sau thêi ®iÓm ®ã v× nh÷ng lçi kh«ng cè ý hoÆc do bá sãt  hoÆc nh÷ng nguyªn nh©n hîp lÖ kh¸c, th× GiÊy chøng nhËn  xuÊt xø cã thÓ ®îc cÊp cã hiÖu lùc håi tè nhng kh«ng ®îc  muén h¬n 1 n¨m kÓ tõ ngµy giao hµng, ph¶i ghi dßng ch÷  “Cã hiÖu lùc håi tè”. QUY T¾C 11 Trong trêng hîp GiÊy chøng nhËn xuÊt xø bÞ ¨n trém,  ®¸nh mÊt hoÆc bÞ tiªu hñy, nhµ xuÊt khÈu cã thÓ nép ®¬n  cho C¬ quan cã thÈm quyÒn cña ChÝnh phñ chÞu tr¸ch nhiÖm  cÊp   GiÊy   chøng   nhËn   xuÊt   xø,   ®Ó   xin   cÊp   b¶n   sao   chøng  thùc cña b¶n C/O gèc vµ b¶n C/O thø 3 dùa trªn bé hå s¬  xuÊt khÈu mµ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cña ChÝnh phñ nãi  trªn   gi÷   vµ   trªn   nh÷ng   b¶n   sao   nµy   ph¶i   ghi   dßng   ch÷  chøng nhËn “B¶n sao chøng thùc” ë « 12. Trªn b¶n sao nµy  ph¶i ghi ngµy  cÊp  GiÊy  chøng nhËn  xuÊt  xø b¶n  gèc.  B¶n  sao chøng thùc cña GiÊy chøng nhËn xuÊt xø ph¶i ®îc cÊp  kh«ng muén h¬n 1 n¨m kÓ tõ ngµy cÊp GiÊy chøng nhËn xuÊt  xø gèc vµ víi ®iÒu kiÖn lµ nhµ xuÊt khÈu ph¶i nép cho c¬  quan ban hµnh cã liªn quan b¶n sao thø 4. V. XUÊT TR×NH C/O QUY T¾C 12 B¶n gèc GiÊy chøng nhËn xuÊt xø ph¶i ®îc xuÊt tr×nh  cïng víi b¶n thø 3 cho c¸c c¬ quan H¶i quan vµo thêi ®iÓm  kª khai nhËp khÈu hµng hãa liªn quan. QUY T¾C 13 ViÖc xuÊt tr×nh GiÊy chøng nhËn xuÊt xø ph¶i tu©n thñ  c¸c thêi h¹n sau ®©y: (a)  GiÊy chøng nhËn xuÊt xø ph¶i ®îc ®Ö tr×nh cho C¬  quan H¶i quan cña Bªn nhËp khÈu trong vßng bèn (4) th¸ng 
 18. 18 kÓ tõ ngµy C¬ quan cã thÈm quyÒn liªn quan cña ChÝnh phñ  cña Bªn xuÊt khÈu ®ång ý cÊp C/O; (b)  Trong  trêng  hîp hµng  hãa  ®i qua l∙nh  thæ  cña 1  hoÆc nhiÒu níc kh«ng tham gia HiÖp ®Þnh khung vÒ hîp t¸c  kinh tÕ toµn diÖn ASEAN­Trung Quèc theo c¸c quy ®Þnh cña  Quy t¾c 8 (c) cña Quy t¾c xuÊt xø ASEAN­Trung Quèc, thêi  h¹n nép GiÊy chøng nhËn xuÊt xø quy ®Þnh trong ®o¹n (a)  trªn ®©y sÏ ®îc kÐo dµi thµnh s¸u (6) th¸ng; (c)   Trong trêng hîp GiÊy chøng nhËn xuÊt xø ®îc ®Ö  tr×nh cho C¬ quan cã thÈm quyÒn liªn quan cña ChÝnh phñ  khi ®∙ qu¸ h¹n nép, GiÊy chøng nhËn ®ã vÉn ®îc chÊp nhËn  nÕu viÖc kh«ng thÓ nép ®óng h¹n cã nguyªn nh©n do bÊt kh¶  kh¸ng hoÆc do c¸c nguyªn nh©n hîp lý kh¸c n»m ngoµi tÇm  kiÓm so¸t cña nhµ xuÊt khÈu; vµ (d) Trong mäi trêng hîp, C¬ quan cã thÈm quyÒn liªn  quan   cña   ChÝnh   phñ   cña   Bªn   nhËp   khÈu   cã   thÓ   chÊp   nhËn  GiÊy chøng nhËn xuÊt xø ®ã víi ®iÒu kiÖn lµ hµng hãa ®îc  nhËp khÈu tríc khi hÕt thêi h¹n ®Ö tr×nh GiÊy chøng nhËn  xuÊt xø ®ã. QUY T¾C 14 Trong trêng hîp l« hµng vËn chuyÓn cã xuÊt xø tõ Bªn  xuÊt khÈu vµ cã gi¸ trÞ tÝnh theo gi¸ FOB kh«ng vît qu¸  200 ®«­la Mü, viÖc xuÊt tr×nh GiÊy chøng nhËn xuÊt xø sÏ  ®îc miÔn trõ, vµ viÖc sö dông tê khai gi¶n ®¬n cña ngêi  xuÊt khÈu  víi  néi  dung  lµ c¸c  mÆt  hµng  thuéc diÖn  kiÓm  tra cã xuÊt xø tõ Bªn xuÊt khÈu sÏ ®îc chÊp nhËn. Hµng  göi   qua   bu   ®iÖn   cã   gi¸   trÞ   kh«ng   vît   qu¸   200   ®«­la   Mü  tÝnh theo gi¸ FOB còng sÏ ®îc ®èi xö t¬ng tù. QUY T¾C 15 ViÖc   ph¸t   hiÖn   ra   cã   nh÷ng   sai   kh¸c   nhá   gi÷a   nh÷ng  lêi   khai   trong   GiÊy   chøng   nhËn   xuÊt   xø   vµ   trong   hå   s¬  xuÊt tr×nh  cho C¬ quan  h¶i quan cña Bªn nhËp khÈu  nh»m  môc ®Ých thùc hiÖn c¸c thñ tôc ®Ó nhËp khÈu hµng hãa, sÏ  kh«ng lµm GiÊy chøng nhËn xuÊt xø v« hiÖu, nÕu trªn thùc  tÕ néi dung GiÊy chøng nhËn xuÊt xø nµy phï hîp víi c¸c  hµng hãa ®∙ kª khai. QUY T¾C 16 (a) Bªn nhËp khÈu cã thÓ yªu cÇu kiÓm tra håi tè mét  c¸ch ngÉu  nhiªn  vµ/hoÆc  cã thÓ kiÓm tra håi tè khi Bªn  nhËp khÈu nghi ngê mét c¸ch hîp lý vÒ tÝnh x¸c thùc cña 
 19. 19 GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hoÆc nghi ngê mét c¸ch hîp lý vÒ  tÝnh chÝnh x¸c cña th«ng tin vÒ xuÊt xø thùc sù cña hµng  hãa hoÆc mét sè phÇn nhÊt ®Þnh cña hµng hãa ®ã thuéc diÖn  nghi vÊn. (b)   §¬n   yªu   cÇu   kiÓm   tra   håi   tè   ph¶i   ®îc   kÌm   theo  GiÊy chøng nhËn xuÊt xø cã liªn quan vµ nªu râ c¸c lý do  vµ c¸c th«ng tin bæ sung cho r»ng cña c¸c chi tiÕt cô thÓ  trong   GiÊy   chøng   nhËn   xuÊt   xø   cã   thÓ   kh«ng   chÝnh   x¸c,  ngo¹i  trõ  trêng hîp viÖc kiÓm  tra  håi  tè ®îc tiÕn hµnh  mét c¸ch ngÉu nhiªn. (c)   C¬   quan   H¶i   quan   cña   Bªn   nhËp   khÈu   cã   thÓ   t¹m  ngõng viÖc ¸p dông c¸c quy ®Þnh vÒ ®èi xö u ®∙i trong khi  chê kÕt qu¶ kiÓm tra. Tuy nhiªn, C¬ quan H¶i quan cã thÓ  gi¶i   phãng   hµng   hãa   cho   nh÷ng   nhµ   nhËp   khÈu   ®ang   ph¶i  chÞu nh÷ng biÖn ph¸p hµnh chÝnh cÇn thiÕt, miÔn lµ nh÷ng  hµng ho¸ nµy kh«ng bÞ gi÷ l¹i v× lÖnh cÊm hoÆc h¹n chÕ  nhËp khÈu vµ kh«ng cã sù nghi ngê hµng hãa gian lËn. (d) Sau khi nhËn ®îc ®¬n yªu cÇu kiÓm tra håi tè, C¬  quan cã thÈm quyÒn cña ChÝnh phñ ph¶i håi ©m ®¬n yªu cÇu  nhanh chãng vµ tr¶ lêi kh«ng muén h¬n s¸u (6) th¸ng sau  khi nhËn ®îc ®¬n yªu cÇu. QUY T¾C 17 (a) §¬n xin cÊp GiÊy chøng nhËn xuÊt xø vµ tÊt c¶ c¸c  giÊy tê liªn quan tíi ®¬n xin ®ã ph¶i ®îc C¬ quan cÊp C/O  lu Ýt nhÊt trong thêi gian 2 n¨m kÓ tõ ngµy cÊp. (b) C¸c th«ng tin cã liªn quan ®Õn hiÖu lùc cña GiÊy  chøng nhËn xuÊt xø sÏ ®îc cung cÊp cho Bªn nhËp khÈu theo  yªu cÇu cña Bªn nhËp khÈu. (c)  BÊt kú  th«ng  tin nµo  ®îc  trao ®æi  gi÷a  c¸c Bªn  liªn quan ph¶i ®îc gi÷ bÝ mËt vµ chØ ®îc sö dông nh»m môc  ®Ých x¸c ®Þnh tÝnh hîp lÖ cña GiÊy chøng nhËn xuÊt xø. VI. C¸C TR¦êNG HîP §ÆC BIÖT QUY T¾C 18 Khi  ®iÓm  ®Õn cña  tÊt c¶ hoÆc  mét  phÇn cña  hµng  ho¸  xuÊt   khÈu   sang   mét   Bªn   nhÊt   ®Þnh   bÞ   thay   ®æi   vµo   tríc  hoÆc   sau   khi   hµng   ho¸   ®Õn   Bªn   ®ã,   c¸c   quy   t¾c   sau   ®©y  ph¶i ®îc tu©n thñ: (a)  NÕu hµng  ho¸  ®∙ ®îc  xuÊt tr×nh  cho  C¬ quan  H¶i  quan cña mét Bªn nhËp khÈu nhÊt ®Þnh, nÕu nhµ nhËp khÈu  cã ®¬n ®Ò nghÞ, GiÊy chøng nhËn xuÊt xø sÏ ®îc C¬ quan 
 20. 20 H¶i quan nãi trªn ®ång ý chøng nhËn xuÊt xø cho tÊt c¶  hoÆc mét phÇn cña hµng ho¸ vµ b¶n gèc cña GiÊy chøng nhËn  xuÊt xø nµy ph¶i ®îc chuyÓn  tr¶  l¹i  cho  nhµ  nhËp  khÈu.  B¶n thø 3 sÏ ®îc tr¶ l¹i cho C¬ quan cÊp. (b) NÕu viÖc thay ®æi ®iÓm ®Õn cña hµng ho¸ diÔn ra  trong   qu¸   tr×nh   vËn   chuyÓn   tíi   Bªn   nhËp   khÈu   ®îc   ghi  trong GiÊy chøng nhËn xuÊt xø, nhµ xuÊt khÈu sÏ nép ®¬n  xin cÊp GiÊy chøng nhËn xuÊt xø cïng víi GiÊy chøng nhËn  xuÊt   xø   ®∙   ®îc   cÊp   ®Ó   nh»m   môc   ®Ých   cÊp   míi   l¹i   GiÊy  chøng nhËn xuÊt xø tÊt c¶ hoÆc mét phÇn hµng ho¸. QUY T¾C 19 Nh»m   môc   ®Ých   thùc   hiÖn   Quy   t¾c   8   (c)   cña   Quy   t¾c  xuÊt xø ASEAN­Trung Quèc, khi hµng ho¸ ®îc vËn chuyÓn qua  l∙nh thæ cña mét hoÆc nhiÒu níc kh«ng ph¶i lµ thµnh viªn  cña   ACFTA,   c¸c   giÊy   tê   sau   ph¶i   ®îc   xuÊt   tr×nh   cho   C¬  quan cã thÈm quyÒn cña ChÝnh phñ cña Níc thµnh viªn nhËp  khÈu: (a) Mét vËn ®¬n chë suèt cÊp t¹i níc Thµnh viªn xuÊt  khÈu; (b) GiÊy chøng nhËn xuÊt xø do C¬ quan liªn quan cã  thÈm   quyÒn   cña   ChÝnh   phñ   cña   níc   Thµnh   viªn   xuÊt   khÈu  cÊp; (c)  Mét b¶n  sao ho¸  ®¬n th¬ng  m¹i gèc  ®èi víi  tõng  hµng ho¸; vµ (d) C¸c giÊy tê hç hç trî ®Ó chøng minh r»ng ®∙ ®¸p  øng c¸c yªu cÇu trong Quy t¾c 8 (c), tiÓu ®o¹n (i), (ii)  vµ (iii) cña Quy t¾c xuÊt xø ASEAN­Trung Quèc. QUY T¾C 20 (a) Hµng ho¸ ®îc göi tõ mét Bªn xuÊt khÈu ®Ó trng bµy  triÓn l∙m ë mét Bªn kh¸c vµ ®îc b¸n trong hoÆc sau cuéc  triÓn l∙m ®ã cho mét Bªn sÏ ®îc hëng møc thuÕ suÊt u ®∙i  ASEAN­Trung   Quèc   víi   ®iÒu  kiÖn   lµ  c¸c  hµng   ho¸   nµy   ®¸p  øng ®îc c¸c yªu cÇu cña Quy t¾c xuÊt xø ASEAN­Trung Quèc,  miÔn   lµ   cã   thÓ   chøng   tá   cho   C¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   cña  ChÝnh phñ h÷u quan cña Bªn nhËp khÈu r»ng: (i) Nhµ xuÊt khÈu ®∙ vËn chuyÓn nh÷ng hµng ho¸ nµy tõ  l∙nh thæ cña Bªn xuÊt khÈu tíi níc tæ chøc triÓn l∙m, vµ  nhµ xuÊt khÈu nµy ®∙ trng bµy nh÷ng hµng ho¸ nµy ë níc  ®ã; (ii) Nhµ xuÊt khÈu ®∙ b¸n hoÆc chuyÓn sè hµng nµy cho  mét ngêi nhËn hµng ë Bªn nhËp khÈu; vµ
Đồng bộ tài khoản